นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มมส ได้รับรางวัลจากการประกวด MSU BEC Competition 62

img_8587

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช เชาวรัตน์ คณบดี ได้เป็นตัวแทนมอบรางวัล โครงการประกวด MSU BEC Competition 62 ในหัวข้อ “การปรับปรุงเปลือกอาคาร เพื่อประหยัดพลังงาน อาคารโรงพยาบาลสุทธาเวช (Suddavej Hospital Envelope Redesign for Saving Energy)” ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุณีย์ นิมิตศิริวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ อาจารย์ ดร.วรากุล ตันทนะเทวินทร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ประธานคณะกรรมการตัดสินผลงาน เป็นสักขีพยาน ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ต่อยอดจากโครงการอบรมการใช้โปรแกรม BEC โดยศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมมีความกระตือรือร้นในการฝึกฝนการใช้โปรแกรม พัฒนาจนเกิดความเข้าใจ สามารถประยุกต์ใช้กับอาคารจริงได้ โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สนับสนุนเงินรางวัล รวม 10,000 บาท มีผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศและชมเชยรวม 6 ทีม จากผู้เข้าประกวดทั้งหมด 11 ทีม ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ มีรายชื่อต่อไปนี้

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่  นางสาวพอย กาลสุข นางสาวบุษราพร ธนูสา นางสาวปราหนัน ชำนาญ นายสุรศักดิ์ อินทะศรี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่  นายปฏิพล เขียวสวัสดิ์ นางสาวนิรชา หล้าทำ นายเจตนิพิฐ ธรรมวิเศษ นายวัชระ มอญขาม นายวัชรินทร์ นาราจิรารักษ์ นายธนกฤษต สันติดำรงพันธ์ และ
รางวัลรองชนะเลิศอังดับ 2  ได้แก่  นายกณวรรธน์ เชื้อทองพิทักษ์ นายยงยุทธ เนตรจินดา นายสุทธิโชค พลโสกเชือก นายกฤษฎา จันทร์มหา นายปวิธพล คงสงวนวงษ์

ข่าว : ผศ.สุรีพรรณ์ สุพรรณสมบูรณ์
ภาพ : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง

ภาพรับรางวัลกิจกรรมโครงการประกวด MSU BEC Competition 62

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »