ประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ โดย คุณเมธี รัศมีวิจิตรไพศาล อุปนายกฝ่ายวิชาชีพสมาคมสถาปนิกสยามฯ และผู้แทนสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์

83667860_218432672494337_2976412297473294336_n

ในวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 ณ ห้อง AR-214 ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ โดย คุณเมธี รัศมีวิจิตรไพศาล อุปนายกฝ่ายวิชาชีพสมาคมสถาปนิกสยามฯ และผู้แทนสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ARCASIA Committee on Professional Practice (ACPP)

บรรยายในหัวข้อเรื่อง

Outline เนื้อหา

– ก่อนจบการศึกษาในปี 5 ทำอย่างไร หากนิสิตอยากปฏิบัติ วิชาชีพต่อ

– บทบาทของ สมาคมสถาปนิกและสภาสถาปนิก

– องค์ประกอบของการเป็น “บริษัท” มีอะไรต้องเข้าใจบ้าง และวัฒนธรรมองค์กร

– career path ของสถาปนิกที่ผ่านมา เป็นอย่าไร การยืนหยัดที่จะทำงานต่อไปต้องมีทัศนคติอย่างไร

– ความเหมือนและความต่าง ของบริษัทออกแบบต่างๆ ให้นิสิตได้เตรียมตัว ด้านสถาปัตยกรรมหลัก (architecture)
ด้านภูมิสถาปัตยกรรม (landscape architecture) และสถาปัตยกรรมผังเมือง (urban architecture)

– การเตรียมตัว ก่อนฝึกงาน และหลังจบใหม่ในยุคนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »