ผลงานการเขียนแบบก่อสร้างอาคารคอนโดมิเนียมบางส่วนของนิสิตชั้นปีที่ 4

ในรายวิชาวัสดุและวิธีการก่อสร้าง 5 โดยนิสิตนำผลงานออกแบบอาคารคอนโดมิเนียมจากรายวิชาออกแบบสถาปัตยกรรมมาใช้เป็นต้นแบบในการเขียนแบบก่อสร้างโดยใช้โปรแกรม Autodesk Revit

เคดิต: https://www.facebook.com/Darchitecturemsu/

ผลงานของ นางสาวประภาภรณ์ สีเนหะวัฒนะ

ผลงานของ นางสาวมาริสา คุ้มหอม

ผลงานของ นายวัชระ มอญขาม

ผลงานของ นางสาวนภาพร สีทา

ผลงานของ นายกฤษดา เครือแก้ว

ผลงานของ นายเจตนิพิฐ ธรรมวิเศษ

ผลงานของ นายธนาธรณ์ หล้าบุดดา

ผลงานของ นายสุรศักดิ์ อินทศรี

ผลงานของ นางสาวจารวี ทุยเวียง

ผลงานของ นางสาวนุชนาฎ กันยา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »