ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 ” โครงการสานฝันฉันอยากเรียนสถาปัตย์และการออกแบบ “

รายละเอียด เพิ่มเติม คลิก

รหัสสาขา  1102   สถ.บ.สถาปัตยกรรมผังเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ผังเมืองและนฤมิตศิลป์

ลำดับ

ชื่อ – สกุล

ชื่อสถานศึกษา

จังหวัด

1

นายอัฟฎอล หะยีบือราเฮง

ธรรมวิทยามูลนิธิ

ยะลา

2

นายอานุภาพ ทองใบ

มัธยมบ้านบางกะปิ

กรุงเทพมหานคร

3

นางสาวกชกร หารภูมิ ขัติยะวงษา ร้อยเอ็ด

4

นางสาวสุชามินี พนังศรี บางขันวิทยา นครศรีธรรมราช

5

นางสาวอัมรินทร์ บุดดาบุตร หนองบัวพิทยาคาร หนองบัวลำภู

6

นางสาวณิชกานต์ วรรณไสย

สตรีราชินูทิศ อุดรธานี

7

นางสาวธัญวรัตน์ ณ วงค์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด

รหัสสาขา  1103   สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ผังเมืองและนฤมิตศิลป์

ลำดับ

ชื่อ – สกุล

ชื่อสถานศึกษา

จังหวัด

1

นายจิระภัทร ฝ่ายสงฆ์

ท่าคันโทวิทยาคาร

กาฬสินธุ์

2

นายวีรชัย ศรีสงค์

มัธยมวัดธาตุทอง

กรุงเทพมหานคร

3

นางสาวมนัสนันท์ แสงศิรินาคะกุล มารีย์วิทยา นครราชสีมา

4

นายเกียรติศักดิ์ เเสนเสนยา วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด

5

นางสาวบัณฑารีย์ ราชาวงษ์ สุรนารีวิทยา นครราชสีมา

6

นางสาวพิณวดา หล้าเพชร นาข่าวิทยาคม มหาสารคาม

รหัสสาขา  1104  ศป.บ.นฤมิตศิลป์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ผังเมืองและนฤมิตศิลป์

ลำดับ

ชื่อ – สกุล

ชื่อสถานศึกษา

จังหวัด

1

นายธนากร ฝางแก้ว

สารคามพิทยาคม

มหาสารคาม

2

นายธัญวา ธัญญาวาล

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาสารคาม

3

นายสมภพ พานิชานุรักษ์

นาโพธิ์พิทยาสรรพ์

มหาสารคาม

4

นางสาวปฏิมาภรณ์ พลศิลา

ชัยภูมิภักดีชุมพล

ชัยภูมิ

5

นางสาวธนภรณ์ ศรีกัน

พิศาลปุณณวิทยา

ขอนแก่น

6

นายณัฐพงศ์ หวานรอบรู้

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

ขอนแก่น

7

นางสาวจุฑามนี เข็มพิลา

สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มหาสารคาม

8

นางสาวชญาภา อินทองแก้ว ยโสธรพิทยาคม ยโสธร

9

นายรชต สุยะวารี เลยพิทยาคม เลย

10

นายอัฑฒกร เชื้อยูนาน วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่

11

นายพิทย์พล รินไธสง บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์

รหัสสาขา  1105  ภ.สถ.บ. ภูมิสถาปัตยกรรม  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ผังเมืองและนฤมิตศิลป์

ลำดับ

ชื่อ – สกุล

ชื่อสถานศึกษา

จังหวัด

1

นางสาววรัญญา ศิริพันธุ์

สตรีศึกษา

ร้อยเอ็ด

2

นายนิพลชัย สีประโคน นาแกสามัคคีวิทยา นครพนม

3

นายณัฐวิชช์ ปิติพรพัฒน์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ศรีสะเกษ

4

นายพีระพงษ์ ใจตุ้ย วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่

รหัสสาขา  1106  วท.บ.การจัดการงานก่อสร้าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ผังเมืองและนฤมิตศิลป์

ลำดับ ชื่อ – สกุล

ชื่อสถานศึกษา

จังหวัด

1

นางสาวกุลมาศ ดิษฐวิเศษ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด

2

นางสาว วรัญญา ศิริพันธุ์ สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด

3

นางสาวธัณย์นภัทร สุระสังวาลย์ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ สงขลา

4

นางสาวบุญจิรา  สังฆธาตุ ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี

5

นางสาวอาทิตยา สิทธิพร พยุห์วิทยา ศรีสะเกษ

6

นายอภิสิทธิ์ สมใจ วิทยาลัยอาชีพร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด

7

นางสาวยุพาวดี ศรีกลาง มัธยมวัดธาตุ ร้อยเอ็ด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »