ปฐมนิเทศนิสิตใหม่รุ่น ภุมริน 12 ประจำปีการศึกษา 2563 วิถีใหม่ แบบ New Normal

img_0184

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563  ซึ่งเป็นนิสิตใหม่รุ่น ภุมริน 12 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช เชาวรัตน์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับนิสิตและให้โอวาทแก่นิสิตชั้นปีที่ 1 พร้อมแนะนำผู้บริหาร คณาจารย์และอาจารย์ที่ปรึกษาของนิสิตแต่ละสาขา พร้อมยังแนะนำกิจกรรมการเรียนการสอนและนำเสนอผลงานเด่นของคณะฯ ในรอบปีที่ผ่านมาให้นิสิตและบุคลากรได้รับทราบ นอกจากนี้นิสิตยังได้รับข้อแนะนำการปฏิบัติในการติดต่อประสานงานพร้อมทั้งชี้แจงระเบียบ ข้อบังคับกับบุคคลากรฝ่ายงานต่างๆ เช่น งานวิชาการ และงานพัฒนานิสิต และยังได้ชี้แนะแนวทางการป้องกันและการช่วยเหลือเมื่อนิสิตเกิดปัญหาระหว่างการศึกษาให้กับนิสิตได้รับทราบด้วย นอกจากนี้นิสิตยังได้แยกกลุ่มพบคณาจารย์ประจำแต่ละสาขาวิชาเพื่อรับฟังการชี้แจงและทำความเข้าใจในแต่ละสาขาวิชาที่เรียน  ทั้งนี้ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดป้องกันโรคโควิด-19 มีจุดคัดกรอง วัดอุณหภูมิ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับนิสิต ผู้บริหาร บุคลากรก่อนเข้าสถานที่อย่างเข้มข้น สวมหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่าง นั่งในพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้ แล้วยังเป็นกิจกรรมที่ถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงรูปแบบออนไลน์ไปยังห้องต่างๆเพื่อเว้นระยะห่างให้นิสิตตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดป้องกันโรคโควิด-19 อีกด้วย  ทั้งนี้นิสิตใหม่รุ่น ภุมริน 12 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ทั้งหมดมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 399 คน  โดยจำแนกจำนวนนิสิตชั้นปีที่ 1 ตามสาขา ได้ดังนี้ สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (AR) จำนวน 79 คน , สาขาภูมิสถาปัตยกรรม (LA) จำนวน 53 คน , สาขานฤมิตศิลป์ (CA) จำนวน 79 คน , สาขาสถาปัตยกรรมภายใน (IA) จำนวน 82 คน , สาขาการจัดการงานก่อสร้าง (CM) จำนวน 33 คน และสาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง (UA) จำนวน 73 คน
ภาพ/ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง

ภาพกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่รุ่น ภุมริน 12

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »