พิธีไหว้ครู ครอบครูช่าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

img_0663_resize

ฝ่ายพัฒนานิสิตและคุณภาพบัณฑิตฯ โดยสโมสรนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้จัดโครงการพิธีไหว้ครู ครอบครูช่าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  เมื่วันที่ 24 กันยายน 2563  โดยมี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช  เชาวรัตน์  คณบดีเป็นประธานในพิธีดังกล่าว  ซึ่งเป็นธรรมเนียมทุกปีการศึกษา  เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระคุณครู และทำพิธีอัญเชิญครูมาในพิธีเพื่อให้ศิษย์กราบไหว้เป็นศิริมงคล และเป็นการเสริมสร้างสิริมงคล ขวัญกำลังใจ แก่คณะฯ บุคลากร และนิสิต  และเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีโบราณในการสืบทอดสายสกุลช่างในการมอบตัวเข้าเป็นศิษย์ขอเป็นผู้สืบทอดศิลปะ และเป็นการอนุรักษ์ และรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีโบราณอันดีงามให้คงอยู่สืบไป  อีกทั้งยังเป็นการบูรณาการโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับกิจกรรมนิสิต เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้กระบวนการทำกิจกรรม รวมทั้งเห็นถึงคุณค่าและร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม  และเป็นการเสริมสร้างสิริมงคลแก่คณะฯ บุคลากร และนิสิต  รวมทั้งเพื่อให้นิสิตได้แสดงออกถึงความกตัญญูต่อครู  อาจารย์ผู้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ให้แก่นิสิต  ทั้งนี้มีนิสิตใหม่และนิสิตปัจจุบันเข้าร่วมพิธีดังกล่าวอย่างพร้อมเพียงเพราะถือเป็นพิธีอันศักสิทธิ์ที่ได้สืบทอดมาเป็นประจำทุกปี  นอกจากนี้ยังได้มีการจัดพิธีบวงสรวงกลองเพื่อให้นิสิตใหม่เกิดความศรัทธา ซึ่งกลองถือเป็นสัญลักษณ์ของคณะที่บ่งบอกความเป็นเอกลักษณ์และเป็นการแสดงออกถึงความรัก ความสามัคคีและความภาคภูมิใจแก่นิสิตทุกชั้นปี

ภาพ/ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง
ภาพเคลื่อนไหว : วรารินทร์  ปัญญาวงษ์

ภาพประกอบกิจกรรม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »