โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อนิสิต ปีการศึกษา 2563

img_0977_resize

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งได้ดำเนินการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรีจำนวน 5 หลักสูตร สิ่งที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มุ่งหวังคือการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตามความต้องการของท้องตลาด เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีคุณภาพที่ดี ทั้งร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา เพื่อนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ได้ส่งเสริมการเรียนรู้ และเพิ่มเติมทักษะทางด้านภาษาอังกฤษในการสนทนา การสื่อสาร ได้พัฒนาทักษะกระบวนการทำงานร่วมกับผู้อื่น (Collaborative) การพัฒนาทักษะทางภาษาในด้านการฟัง (Listening)  การพูด (Speaking) การอ่าน (Reading) และการเขียน (Writing) ภาษาอังกฤษ และทักษะอื่นๆ ที่จำเป็นต่อนิสิตเอง  ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวและสอดคล้องกับรายวิชา 0031 003 English for Specific Purposes ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมายเฉพาะด้าน  จึงได้จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อนิสิต ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมทรงคุณ อัตถากร (AR201)  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชนาถ ทิวะสิงห์  รองคณบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธานเปิดโครงการในครั้งนี้  โดยวัตถุประสงค์ของโครงการมีดังนี้

  1. เพื่อส่งเสริมให้นิสิตเกิดการเรียนรู้ และปรับทัศนคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษ และมีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงาน การเรียน
  2. เพื่อให้นิสิตสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมทักษะภาษาอังกฤษไปประยุกต์ใช้ในการเรียนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ และการปฏิบัติงานอื่นๆและชีวิตประจำวันได้
  3. ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับการสนทนาภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่นการ แนะนำตนเอง การทักทาย การถามเส้นทาง ฯลฯ
  4. ผู้เข้ารับการอบรมได้พัฒนาทักษะทางการพูดภาษาอังกฤษ การออกเสียง การเน้นเสียง การถามตอบประโยคสั้น ๆ
  5. ได้พัฒนาทักษะกระบวนการทำงานร่วมกับผู้อื่น (Collaborative) การพัฒนาทักษะทางภาษาในด้านการฟัง (Listening) การพูด (Speaking) การอ่าน (Reading) และการเขียน (Writing) ภาษาอังกฤษ และทักษะอื่นๆ ที่จำเป็นต่อนิสิตเอง

ประสานงานโครงการ : ศิรินภา วงษ์ชารี
ภาพ/ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง

ภาพประกอบกิจกรรม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »