ผลงานอาจารย์ประจำหลักสูตรนฤมิตศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มมส ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการแสดงภาพวาดพฤกษศาสตร์ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (Bangkok Art & Culture Centre – BACC)

1_resize

มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จัดนิทรรศการแสดงภาพวาดพฤกษศาสตร์ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (Bangkok Art & Culture Centre – BACC) นับเป็นนิทรรศการภาพวาดพฤกษศาสตร์เต็มรูปแบบครั้งแรกในกรุงเทพมหานคร ในชื่อว่า “สานพฤกษพรรณผ่านงานพฤกษศิลป์” มีภาพวาดพฤกษศาสตร์พืชพื้นเมืองไทยร่วมจัดแสดงจำนวนมาก ใช้พื้นที่จัดงานบริเวณผนังโค้งถึง ๓ ชั้น โดยเป็นผลงานของนักเรียน นิสิตนักศึกษา ครูอาจารย์ นักพฤกษศาสตร์ และศิลปินจากทั่วประเทศรวมเกือบ ๑๐๐ ท่าน  เพื่อสนองพระราชดำริ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ภาควิชาพฤกษศาสตร์ฯ โครงการ อพ.สธ. หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เครือข่ายวิทย์สานศิลป์ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จึงกำหนดจัดนิทรรศการภาพวาดพฤกษศาสตร์อีกครั้งหนึ่ง ระหว่างวันที่ ๒๒ กันยายน-๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ใช้ชื่อว่า “สานพฤกษพรรณผ่านงานพฤกษศิลป์ ครั้งที่ ๓” โดยคาดหวังว่านิทรรศการจะเป็นสายใยยึดโยงความเข้าใจอันดีระหว่างศิลปินพฤกษศาสตร์และประชาชนทั่วไป ก่อให้เกิดความตระหนัก และความร่วมมือในการอนุรักษ์ความหลากหลายของพืชพรรณที่งดงามให้อนุชนรุ่นหลังต่อไป โดยนิทรรศการจะจัดแสดงระหว่างวันที่ 22 กันยายน ถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2563 เวลา 10-21 น. ปิดวันจันทร์ ณ ชั้น 3-5 หอศิลป์กรุงเทพมหานคร

ซึ่งในครั้งได้มีผลงานของ อ.สุนทรี ถูกจิตต์ อาจารย์ประจำหลักสูตรนฤมิตศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมจัดแสดง จำนวน 2 ภาพ

ภาพ : อ.สุนทรี ถูกจิตต์
ข่าว : วุฒิไกร ป้อมมะรัง

ภาพกิจกรรม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »