นิสิตสาขาสถาปัตยกรรมคว้ารางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นแห่งปี 2563 สาขาสถาปัตยกรรมหลัก ภูมิภาคอีสาน

0

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาสถาปัตยกรรมที่คว้ารางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นแห่งปี 2563 สาขาสถาปัตยกรรมหลัก ภูมิภาคอีสาน  ซึ่งจัดโดยสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์  โดยผลงานที่ได้รับรางวัลมีดังนี้

รางวัลที่ 1  ได้แก่
นางสาวจิรัญญา กาญจนวิลานนท์  ชื่อโครงการ : พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเค็มเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์การอนุรักษ์สิ่งมีชีวิตทางทะเล จังหวัดกระบี่

รางวัลที่ 2 ได้แก่
นายปิยะวัฒน์ โพธิขำ  ชื่อโครงการ : จักรวาลคู่ขนาน : พื้นที่แห่งความเท่าเทียม
นางสาวมลธิชา อ่อนสีดา  ชื่อโครงการ : ฮิปฮอป ฮับ

รางวัลชมเชย  ได้แก่
นางสาว อภิญญา อุ่นศรีเพ็ง  ชื่อโครงการ : พื้นที่เรียนรู้วิถีชีวิตเพื่อการอยู่ร่วมกับแผ่นดินไหว
ที่มา : Page สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »