ศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่1 Young Designer Contest “ผ้าไทยใส่ได้ทุกวันไม่เบื่อ” ผ้าประจำจังหวัดนครพนม

20

ศิษย์เก่าหลักสูตรนฤมิตศิลป์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่1 Young Designer Contest “ผ้าไทยใส่ได้ทุกวันไม่เบื่อ” ผ้าประจำจังหวัดนครพนม

ผ้าฝ้ายทอยกมุกย้อมไม้มงคล9ชนิด
ผ้าฝ้ายย้อมเปลือกไม้ 🍂
ออกแบบโดย นายอัศวเทพ ศรีเฉลา SUB is la
Model Yeen Nantavat
#Inspiration Mader khwan ei
มาเด้อขวัญเอย..พิธีเอิ้นขวัญของชาวอีสาน
พิธีบายศรีสู่ขวัญ เป็นพิธีที่สําคัญของชาวอีสาน
เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับขวัญและจิตใจ เพื่อให้เกิดขวัญและกําลังใจที่ดีขึ้น การดําเนินชีวิตของชาวอีสานแทบทุกอย่าง จึงมีการบายศรีสู่ขวัญควบคู่กันไปเสมอ เป็นการเรียกร้องพลังทางจิต ช่วยให้มีพลังใจที่เข้มแข็ง การสู่ขวัญช่วยทําให้เกิดมงคล ทําให้ดํารงอยู่ด้วยความสุขราบรื่น มีโชคลาภมากขึ้น ด้วยมูลเหตุแห่งการสู่ขวัญ
ผู้ออกแบบจึงนําคําเรียกขวัญในพิธีมาเป็น concept ในการออกแบบ เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ผู้ส่วมใส่ และนอกจากนั้น ผ้าที่ใช้ในการตัดเย็บยังเป็นผ้าย้อมไม้มงคล น้อมคารวะขันธ์5 ขันธ์8 เพื่อความเป็นศิริมงคลจากไม้9ชนิด มารวมเป็นหนึ่งในผ้าผืนนี้
1.กันเกรา (ไม้ประจําจังหวัดนครพนม)=ป้องกันสิ่งร้ายๆ
2.ขนุน =เกื้อหนุน จุนเจือ สนับสนุนส่งเสริม
3.รากยอ =ยกย่อง สรรเสริญ
4.มะยม =นิยม ชมชอบ
5.ฝักคูน =คํ้าคูณ กตัญญู
6.มะม่วงเขียวเสวย =เสวยสุข
7.เพกา(ลิ้นฟ้า) = วาจาศักดิ์สิทธิ์
8.ใบสัก =ศักดิ์ศรีที่ยิ่งใหญ่
9.ประดู่ =แข็งแกร่ง ร่มเย็น
ขอบคุณสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเรณูนคร ที่สนับสนุน
ขอบคุณผู้ที่ช่วยเหลือและอยู่เบื้องหลังทุกคนนะครับ
ผ้าสวยๆจาก กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านนาพระ อ.นาหว้า จ.นครพนม
กลุ่มแปรรูปผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านเนินน้ำคำ ต.โคกหินแฮ่ อ.เรณูนคร จ.นครพนม
ที่มา : FB-Audsawatep Srichalao

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »