ผลงานนิสิต สาขาสถาปัตยกรรม ปีที่4 วิชาสถาปัตยกรรมอีสาน จากกิจกรรมทัศนศึกษา ย่านเมืองเก่ากาฬสินธุ์

1
ผลงานจากกิจกรรมทัศนศึกษา ย่านเมืองเก่ากาฬสินธุ์ 17-18 ตุลาคม 2563
นิสิต สาขาสถาปัตยกรรม ปีที่4 วิชาสถาปัตยกรรมอีสาน
เป็นการเรียนรู้สถาปัตยกรรม ชุมชนเมืองและวัฒนธรรมอยู่อาศัยโดยเรียนรู้จากสถานที่จริง พบปะกับผู้คน จากนั้นได้บันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับสถาปัตยกรรม ในรูปแบบของการสำรวจ รังวัด จัดทำหุ่นจำลอง(Model) เพื่อส่งมอบแก่ เจ้าของบ้านและเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ในการสร้างการเรียนรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อไป สำหรับผลงานดังกล่าวนี้นิสิตจะนำไปออกแบบต่อยอดในมุมมองร่วมสมัยของนิสิตต่อสถาปัตยกรรมนั้น ๆในรายวิชาเลือกสถาปัตยกรรมไทยพื้นถิ่น… โปรดติดตามผลงานต่อไปฮะ
ขอขอบคุณ
-คณาจารย์และนิสิตรายวิชาออกแบบชุมชนเมือง 2 สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง ที่ได้นำร่องการศึกษา พื้นที่เมืองกาฬสินธุ์มาก่อน
-เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โดยท่านเลขาและท่านนายกเทศมนตรี
-เจ้าของบ้านและอาคารทุกท่าน ที่เอื้อเฟื้อให้เข้าชมและถ่ายทอดข้อมูล
-ครอบครัวคลังบุญครอง มอบงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมค่ายสถาปัตย์สัญจร
-ผศ.ดร.พลเดช ชวรัตน์ คณบดี ที่ช่วยเป็นธุระ ประสานงานเป็นอย่างดี
-นิสิตและคณาจารย์ทุกท่าน
ที่มา : FB-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
ภาพกิจกรรม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »