ขอแสดงความยินดีกับนายทวีรัฐ บุญเลิศ นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาสถาปัตยกรรม เนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัล นิสิตต้นแบบ “MSU FOR ALL” ประจำปีการศึกษา 2563

รางวัล MSU FOR ALL เป็นรางวัลที่เกี่ยวโยงกับ “ค่านิยม” การเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งเราใช้คำว่า “MSU FOR ALL” หรือคำเต็มๆ ก็คือ MAHASARAKHAM UNIVERSITY FOR ALL และแปลงความหมายเป็นวาทกรรมว่า “พึ่งได้” ที่หมายถึง “การสามารถพึ่งตนเองได้และสามารถเป็นที่พึ่งของผู้อื่นได้”รางวัลนิสิตต้นแบบ MSU FOR ALL จะประกอบด้วยคุณสมบัติสำคัญๆ เช่น
เรียนดี
ประพฤติดี มีวิริยะอุตสาหะต่อการเรียนรู้
มีสุขภาพที่ดี
มีความเป็นวิถีไทย
มีผลงานด้านกิจกรรมที่มีคุณค่าและมูลค่าข่าว :: ฝ่ายพัฒนานิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »