เชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ หัวข้อ การปฏิบัติวิชาชีพและการปรับตัวในสถาณการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

เชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ (รูปแบบออนไลน์ด้วย  Microsoft Teams )

หัวข้อ การปฏิบัติวิชาชีพและการปรับตัวในสถาณการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 โดย คุณชนะ สัมพลัง สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ (อาษา: ASA) เป็นส่วนนหนึ่งของรายวิชา Professional Practice สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาสถาปัตยกรรม
ในวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.30-12.00 น.
ขอปรับเปลี่ยนเป็นเข้ารับฟังได้ด้วยโปรแกรม Microsoft Teams

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »