ผลงานฝึกปฎิบัติการใช้โปรแกรม Autodesk Revit ในวิชา Computer Aided Design 1 ของนิสิตชั้นปีที่ 2

ผลงานฝึกปฎิบัติการใช้โปรแกรม Autodesk Revit ในวิชา Computer Aided Design 1 ของนิสิตชั้นปีที่ 2 ในครั้งนี้เป็นผลงานจากการฝึกใช้ Autodesk Revit เบื้องต้นในการเขียนองค์ประกอบโครงสร้างหลังคาอาคาร พร้อมแยกองค์ประกอบโครงสร้างหลังคาโดยใช้ Displace Elements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »