โครงการประกวดออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน และมีประสิทธิภาพ (Young Architect ECO Home Contest)

ขอแสดงความยินดีกับ

นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีวิเศษ นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาสถาปัตยกรรมภายใน ที่ชะนะการประกวดแบบระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับรางวัลที่ 2

และ นายอดิศักดิ์ เห็มวิพัฒน์ นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาสถาปัตยกรรมภายใน ที่ได้รับรางวัลที่ 3

จากโครงการประกวดออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน และมีประสิทธิภาพ (Young Architect ECO Home Contest) เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา ในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ที่กำลังศึกษาในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือคณะอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ และการประหยัดพลังงาน เพื่อให้ได้ผลงาน บ้านประหยัดพลังงาน และมีประสิทธิภาพ ที่สามารถนำไปพัฒนาเป็นแบบก่อสร้างมาตรฐานพร้อม BOQ  เผยแพร่แก่ประชาชนทั่วไป download ฟรี เพื่อนำไปใช้เป็นแบบในก่อสร้างบ้านประหยัดพลังงานได้จริง (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมทางเวปไซต์ https://www.youngarchecohome.com/)

ทั้งนี้นิสิตที่ผ่านการประกวดระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะได้เข้าร่วมโครงการในการประกวดออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน และมีประสิทธิภาพในระดับประเทศต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »