ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะ หรือประเภททั่วไป

รายละเอียด เพิ่มเติมประกาศรายชื่อสิทธิสอบ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »