ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.วรวรรณ เนตรพระ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.วรวรรณ เนตรพระ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 11/2564 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »