ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครบรอบ 53 ปี

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 07.30 น. ณ บริเวณลานหน้าเสาธง อาคารบรมราชกุมารี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 54 รูป ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครบรอบ 53 ปี โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์  แข็งแรง  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ ศิษย์เก่า บุคลากร นิสิต และนักเรียน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ชาวมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เห็นถึงความสำคัญ รักและหวงแหนในสถาบัน เผยแพร่ชื่อเสียง และเกียรติประวัติอันดีงามของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง
จากนั้น ที่บริเวณลานชั้น 1 อาคารบรมราชกุมารี พระพรหมวชิรโสภณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 (ธ) เจ้าอาวาสวัดบึงพระลานชัย อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล และทำบุญอุทิศส่วนกุศล คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ถวายภัตตาหาร ถวายจตุปัจจัย เครื่องไทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนา กรวดน้ำ-รับพร และปะพรมน้ำพระพุทธมนต์
ในโอกาสนี้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช เชาวรัตน์ คณบดี ได้นำผู้บริหารและบุคลากร ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย  ทั้งนี้มหาวิทยาลัยมหาสารคามยังได้มอบรางวัลให้กับอาจารย์ดีเด่น รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นระดับบัณทิตศึกษา และนิสิตที่ได้รับรางวัล คนดี ศรี มมส ประจำปีการศึกษา 2564 ในโอกาสนี้ด้วย  โดยในปีนี้มีอาจารย์และนิสิตที่ได้รับรางวัลดังนี้

รางวัลอาจารย์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุทธ ไชยธงรัตน์

รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2564

นางสาวยุภาพร ไชยเสน รางวัลที่ 2 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นิสิตที่ได้รับรางวัล คนดี ศรี มมส ประจำปีการศึกษา 2564

1.นายชยพล ไพศาล นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาสถาปัตยกรรม รางวัล คนดี ศรี มมส ประจำปีการศึกษา 2564 ประเภทนิสิตทั่วไป ส่วนคณะ/วิทยาลัย

2.นางสาวสุชาวดี วัฒนะพนาลัย นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาสถาปัตยกรรมภายใน รางวัล คนดี ศรี มมส ประจำปีการศึกษา 2564 ประเภทนิสิตพิการ ส่วนกลาง

ภาพ/ข่าว : วุฒิไกร ป้อมมะรัง/อภิราม  ทามแก้ว
ที่มา : งานพิธีการและกิจการพิเศษ
ภาพกิจกรรม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »