arch

สัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และมอบนโยบายสู่การปฏิบัติ

img_0286

เมื่อวันที่ 9  มกราคม 2562  ณ ห้องประชุม AR116  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และมอบนโยบายสู่การปฏิบัติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พลเดช  เชาวรัตน์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  ได้ทบทวนแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และผลการดำเนินงานที่ผ่านมา  ตลอดจนมอบนโยบายการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   เพื่อถ่ายทอดนโยบาย วิสัยทัศน์ และกรอบแนวทางการพัฒนาให้บุคลากรได้รับทราบ เพื่อเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและทิศทางการพัฒนาคณะฯ  และมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางเป้าหมายของคณะฯ ร่วมกัน  สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจนและนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ ภายในโครงการมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนระหว่างผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรภายในคณะฯ เพื่อส่งเสริมทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน สร้างความสามัคคี เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีของบุคลากร ภาพ : วุฒิไกร ป้อมมะรัง ข่าว : ละเอียด โกหลำ ประมวลภาพโครงการ  

Read More »

สวัสดีปีใหม่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคามและขอพรปีใหม่ปี พ.ศ. 2562

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 ผู้บริหารซึ่งนำโดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช เชาวรัตน์ คณบดี  พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ จารุณีย์ นิมิตศิริวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และนางมยุรี ผาผง หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ เป็นตัวแทนบุคลากรและนิสิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เข้าสวัสดีปีใหม่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคามและขอพรปีใหม่ปี พ.ศ. 2562  ณ อาคารบรมราชกุมารี  ทั้งนี้เพื่อแสดงออกถึงความเคารพและเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมที่ดีในองค์กร พร้อมทั้งเป็นการสานความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัยและผู้บริหารหน่วยงานให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น

Read More »

ข่าวฉบับประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

>>Download<<< นิสิต มมส. คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดโฆษณาสั้น CSR Tollway Contest 2018 หัวข้อ “Change your mind , Safe your life แค่เปลี่ยน…ชีวิตก็ปลอดภัย” ขอแสดงความยินดีแด่อาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งทางวิชาการ Msu Design Camp ปัตย์ฝุ่น 3 โครงการแนะนำหลักสูตรและฝึกทักษะการสร้างสรรค์  “Arch MSU’s Meet & Create 2018” นิทรรศการสัปดาห์อาคารเขียว (Green Architecture Week)  โดยนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาสถาปัตยกรรม บรรยายพิเศษถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ณ ต่างแดน ในหัวข้อ “Dremocracy, Welfair state, Modernity, Climate change and Case studies in Sweden”    

Read More »

คณะสถาปัตย์ฯ มมส ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมมือส่งเสริมการออกแบบอาคารเพื่ออนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย

2

เมื่อวันที่12 ธันวาคม 2561  ที่ผ่านมากระทรวงพลังงาน โดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)  จับมือ 4 เครือข่าย ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ม.มหาสารคาม ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และบ.ศุภาลัย จำกัด ลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมมือส่งเสริมการออกแบบอาคารเพื่ออนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย ด้วยการผลิตวิศวกรและสถาปนิกรุ่นใหม่ให้มีความรู้ในการออกแบบอาคารประหยัดพลังงาน และสนับสนุนสร้างอาคารที่ประหยัดพลังงาน หนุนการใช้พลังงานเกิดประสิทธิภาพลดใช้ร้อยละ 30 ในปี2579 ตามแผนอนุรักษ์พลังงานประเทศ EEP 2015 นายยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปิดเผยว่า วันที่12 ธันวาคม 2561 พพ.ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการส่งเสริมการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย ซึ่งเป็นความร่วมมือของกระทรวงพลังงาน โดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ระหว่าง ภาคเอกชนและสถาบันศึกษา จำนวน 4 แห่ง ประกอบด้วย บริษัท  ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ซึ่งมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช เชาวรัตน์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยในการลงนาม และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เพื่อเป็นเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรที่ด้านการออกแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงานในระดับอุดมศึกษา และสนับสนุนสร้างอาคารที่พักอาศัยประหยัดพลังงาน ซึ่งจะเป็นการต่อยอดให้เกิดการขยายองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานไปสู่เยาวชนที่จะเป็นนักออกแบบอาคารประหยัดพลังงานในระดับสากลในอนาคต “พพ.ได้วางแนวทางการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานไปสู่นักออกแบบด้านวิศวกรรมและด้านสถาปัตยกรรมรุ่นใหม่ …

Read More »

มมส เปิดศูนย์ “เฮ็ดให้ (อยู่ดี) UD” ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน

img_9785

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีเปิดศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หรือ“เฮ็ดให้ (อยู่ดี) UD” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี รุจกรกานต์ ผู้เชี่ยวชาญคณะพยาบาลศาสตร์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ผู้แทนกรมกิจการผู้สูงอายุ ผู้แทนกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมมอบรถเข็นให้กับน้องเวียร์ ผู้พิการที่ด้อยโอกาส จากนั้นได้ร่วมกันตัดริบบิ้นเปิดศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน ซึ่งอาคารตั้งอยู่ที่ศาลาหน้าหอพระ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช เชาวรัตน์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวว่า ศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน หรือ MSU – UDC เปิดขึ้นจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. และ 5 มหาวิทยาลัย ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ …

Read More »

นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ รางวัลคนดีศรี มมส

11-12-61

ขอแสดงความยินดีกับ นาย มนุเชษฐ์ ศิริสวัสดิ์ นิสิตชั้นปีที่ 5 สาขาสถาปัตยกรรม ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ รางวัลคนดีศรี มมส เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม 50ปี มมส

Read More »

การพัฒนาเมืองขอนแก่น สู่ความความเมืองสีเขียวและอัจฉริยะ ณ ห้างเซนทรัลพลาซ่า จ.ขอนแก่น

img_0040

เมื่อวันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2561 ได้มีการแสดงผลงานแนวคิดการออกแบบจากนิสิตสาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง (Urban Design) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีโจทย์การออกแบบในหัวข้อเรื่อง “Khon Kaen Green Future: สถาปัตยกรรมสีเขียวในเมืองอัจฉริยะแห่งอนาคตที่ยั่งยืน ” ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจของเมืองขอนแก่น 4 พื้นที่ได้แก่ 1. ถนนศรีจันทร์ พื้นที่ย่านเศรษฐกิจดั้งเดิมของชาวขอนแก่น 2. พื้นที่สถานีขนส่งแห่งเดิม (บขส.เก่า) และบริเวณเกี่ยวเนื่อง 3. พื้นที่สถานีปรับอากาศแห่งเดิม (หน้าโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน) และบริเวณเกี่ยวเนื่อง 4. พื้นที่สถานีรถไฟแห่งใหม่และบริเวณเกี่ยวเนื่อง นิทรรศการนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธีเปิด และมีการดำเนินการสัมมนาเรื่อง Khon Kaen Green Future ซึ่งมีเนื้อหาในการคำนึงถึงทิศทางการพัฒนาเมืองสู่ความยั่งยืนในอนาคตโดยได้รับความร่วมมือจาก นายธวัชชัย รื่นรมย์สิริ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครขอนแก่น รศ.ดร.รวี หาญเผชิญ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และที่ปรึกษากรรมาธิการสถาปนิกผังเมืองอีสาน ดร.ณรงค์วิทย์ อารีมิตร จากบริษัท A49 ขอนแก่น คุณกิรณา จิรเศรษฐากูล …

Read More »
 
Translate »