arch

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้าการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป้นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

2019-09-17_13-55-04

รายละเอียดเพิ่มเติม >> คลิก <<                                                      

Read More »

การรับมอบนโยบายเพื่อดำเนินงานศูนย์ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (Unit Lab) ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มมส

69876799_503912276822745_6805763559008501760_n_resize

เมื่อวันพุธที่ 11 กันยายน 2562 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้เชิญคณาจารย์ บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องเข้ารับฟังการดำเนินงานและแนวโน้มความน่าจะเป็นของศูนย์ความเชี่ยวชาญ รวมถึงโครงการต่างๆที่ทางคณะได้จัดตั้งขึ้นและให้สอดคล้องกับนโยบาย ทิศทางการดำเนินงานด้านวิจัยและบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยและนโยบายการบริหารจัดการของคณะ  ณ  ห้องประชุม AR116  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล  ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในการมอบนโยบายของมหาวิทยาลัย  และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช เชาวรัตน์  คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  เป็นผู้รับนโยบายของมหาวิทยาลัยเพื่อบริหารจัดการในส่วนของคณะต่อไป  ซึ่งมีคณาจารย์และผู้ดำเนินงานศูนย์ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (Unit Lab) ของคณะเข้าร่วมรับฟังการถ่ายทอดนโยบายอย่างพร้อมเพียงกัน ทั้งนี้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้มีการจัดตั้งศูนย์ความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆเพื่อพัฒนาด้านการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ  และส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบในแง่มุมต่างๆ  การมีพื้นที่เพื่อรองรับการทำงานเพื่อสร้างนวัตกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาองค์ความรู้เฉพาะด้านให้แก่นักศึกษา บุคลากรภายในคณะและบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ ภาพ : จุฑาณัฐ  สินธุศิริ ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง ภาพกิจกรรม  

Read More »

โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อนิสิต

img_7404

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562  ฝ่ายวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อนิสิต  ณ ห้องประชุม AR 201 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้นิสิต และเพิ่มเติมทักษะทางด้านภาษาอังกฤษในการสนทนา การสื่อสาร  ได้พัฒนาทักษะกระบวนการทำงานร่วมกับผู้อื่น (Collaborative) การพัฒนาทักษะทางภาษาในด้านการฟัง (Listening)  การพูด (Speaking) การอ่าน (Reading) และการเขียน (Writing) ภาษาอังกฤษ และทักษะอื่นๆ ที่จำเป็นต่อนิสิตสำหรับนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปฝึกฝนและพัฒนาตนเองต่อไป ผู้ประสานงานโครงการ : ศิรินภา วงษ์ชารี ภาพ/ข่าว : วุฒิไกร ป้อมมะรัง ภาพกิจกรรมการอบรมภาษาอังกฤษ

Read More »

คณาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ รับรางวัลในงานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่15

1

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรยุทธ ชาติชนะยืนยง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานมอบรางวัลนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 15 “51 ปี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน” พร้อมกล่าวปิดการประชุม ซึ่งจำนวนผลงานวิจัยที่นำเสนอในการประชุมครั้งนี้มีทั้งหมด 85 เรื่อง จําแนกเป็น การนําเสนอภาคบรรยาย 22 เรื่อง และภาคโปสเตอร์ 63 เรื่อง โดยมีการประกวดผลงานทาง วิชาการทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ ณ โรงแรมสยามธาราพาเลซ จังหวัดมหาสารคาม โดยคณาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ที่มีผลงานได้รับรางวัล ดังนี้ รางวัลการนำเสนอภาคบรรยาย รางวัลชมเชย ชื่อผลงาน โครงการการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้วยทุนทางวัฒนธรรมและกระบวนการออกแบบสร้างสรรค์อย่างบูรณาการบ้านหนองโนใต้ ตำบลนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ผู้นำเสนอผลงาน สุนทรี ถูกจิตต์ รางวัลการนำเสนอภาคโปสเตอร์สาขาบริการวิชาการ รางวัลชมเชย ชื่อผลงาน โครงการแนวทางการพัฒนาพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมหนองเรือ : องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ (โครงการต่อเนื่องปี พ.ศ. ๒๕๖๑) ผู้นำเสนอผลงาน วิชาภรณ์ ชำนิกำจร รางวัลการนำเสนอภาคโปสเตอร์สาขาทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม …

Read More »

พิธีไหว้ครูและครอบครูช่างและบวงสรวงกลอง ประจำปีการศึกษา 2562

img_7018

ฝ่ายพัฒนานิสิต  โดยสโมสรนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้จัดโครงการพิธีไหว้ครูและครอบครูช่างและบวงสรวงกลอง  ประจำปีการศึกษา 2562  เมื่วันที่ 5 กันยายน 2562  โดยมี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช  เชาวรัตน์  คณบดีเป็นประธานในพิธีดังกล่าว  ทั้งนี้เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีและสืบทอดวัฒนธรรมโบราณแล้วยังเป็นการเสริมสร้างสิริมงคลแก่นิสิตในการเรียนและการประกอบวิชาชีพในอนาคต  รวมทั้งเพื่อให้นิสิตได้แสดงออกถึงความกตัญญูต่อครู  อาจารย์ผู้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ให้แก่นิสิต  ทั้งนี้มีนิสิตใหม่และนิสิตปัจจุบันเข้าร่วมพิธีดังกล่าวอย่างพร้อมเพียงเพราะถือเป็นพิธีอันศักสิทธิ์ที่ได้สืบทอดมาเป็นประจำทุกปี  นอกจากนี้ยังได้มีการจัดพิธีบวงสรวงกลองเพื่อให้นิสิตใหม่เกิดความศรัทธา ซึ่งกลองถือเป็นสัญลักษณ์ของคณะที่บ่งบอกความเป็นเอกลักษณ์และเป็นการแสดงออกถึงความรัก ความสามัคคีและความภาคภูมิใจแก่นิสิตทุกชั้นปี ภาพ : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง ภาพเคลื่อนไหว : วรารินทร์  ปัญญาวงษ์ ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง ภาพประกอบกิจกรรม  

Read More »

มมส มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ (วาระที่สอง)

1

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช เชาวรัตน์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่ง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นวาระที่สอง โดยมี คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมแสดงความยินดี ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 15/2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาพ/ข่าว : อภิราม ทามแก้ว ที่มา : งานการประชุม

Read More »

ข่าวฉบับประจำเดือน สิงหาคม 2562

img_6744-1

 >Download<< การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561 โครงการแนะนำโจทย์ประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ “SCG : The Challenge 2019 // Move towards a Circular way” ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์สกลชัย บุญปัญจา ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บรรยายพิเศษสาขาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ได้จัดบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “Ecological Landscape Design” จัดโครงการประเมินวิพากษ์กิจกรรมฝ่ายพัฒนานิสิตและประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ขอเเสดงความยินกับผู้ได้รับตำแหน่ง ดาว-เดือน ประจำปีการศึกษา 2562 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

Read More »

โครงการประเมินวิพากษ์กิจกรรมฝ่ายพัฒนานิสิตและประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

70156453_2545374625508311_5129102377843949568_n

ฝ่ายพัฒนานิสิตและสโมสรนิสิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ จัดโครงการประเมินวิพากษ์กิจกรรมฝ่ายพัฒนานิสิตและประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ในปีที่ผ่านมาได้มีการดำเนินงานในการจัดกิจกรรมและโครงการด้านต่างๆ ตลอดทั้งปีการศึกษา 2561 แล้วนั้น การทบทวนและวางแผนดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพนั้นเป็นสิ่งสำคัญยิ่งภายใต้กรอบแนวคิดการมีส่วนร่วมของบุคลากรและสโมสรนิสิต เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนากิจกรรม ประกอบกับการกำหนดแผนงานตามภารกิจต่าง ๆ ให้มีประสิทธิผลมากขึ้น และเพื่อแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ร่วมกัน โดยจัดขึ้นในวันที่ 23, 25,26 สิงหาคม 2562 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ และ Varee Valley ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น  ทั้งนี้ฝ่ายพัฒนานิสิตได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน พัสดุและประกันคุณภาพการศึกษามาให้ความรู้แก่นิสิตด้วย ที่มา : FB : สโมสรนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาพกิจกรรม  

Read More »
Translate »