arch

TCAS63 รอบที่ 2 รอบโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

3324508

ปฏิทินการคัดเลือก TCAS ปี 63 รอบ2 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 ก.พ. – 16 มี.ค. 63 รับสมัคร ที่ https://admission.msu.ac.th 6 ก.พ. – 18 มี.ค. 63 ชำระเงินค่าสมัคร 500 บาท ผ่านธนาคารที่มหาวิทยาลัยกำหนด 6 ก.พ. – 23 มี.ค. 63 ตรวจสอบรายชื่อและสถานการชำระเงิน https://admission.msu.ac.th 7 เม.ย. 63 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ที่ https://admission.msu.ac.th 9 เม.ย. 63 สอบสัมภาษณ์ตามสถานที่มหาวิทยาลัยกำหนด 10 เม.ย. 63 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ที่ https://admission.msu.ac.th 22-23 เม.ย. 63 ยืนยันสิทธิ์ที่ https://student.mytcas.com 24-25 เม.ย. 63 สละสิทธิ์ที่ https://student.mytcas.com 27 …

Read More »

ข่าวฉบับประจำเดือน มกราคม 2563

82530150_2682570405159647_1050922052870995968_o

Download<< โครงการละครเวที พลุนัดที่ 19 ประเพณีการทำบุญประจำปีของสาขานฤมิตศิลป์ อาจารย์ประจำสาขาวิชานฤมิตศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ม.มหาสารคาม ได้รับเกียรติเชิญเข้าร่วมกิจกรรม the 2nd Joint Workshop Cooperation on Art & Cultural Research 🇹 MSU x QXUN 🇨🇳 บุคลากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ สวัสดีปีใหม่ 2563 และขอพรจากคณบดี คณบดีคณะสถาปัตยกรรมฯ พร้อมกับบุคลากร สวัสดีปีใหม่ 2563 และขอพรจากท่านอธิการบดี

Read More »

ประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ โดย คุณเมธี รัศมีวิจิตรไพศาล อุปนายกฝ่ายวิชาชีพสมาคมสถาปนิกสยามฯ และผู้แทนสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์

83667860_218432672494337_2976412297473294336_n

ในวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 ณ ห้อง AR-214 ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ โดย คุณเมธี รัศมีวิจิตรไพศาล อุปนายกฝ่ายวิชาชีพสมาคมสถาปนิกสยามฯ และผู้แทนสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ARCASIA Committee on Professional Practice (ACPP) บรรยายในหัวข้อเรื่อง Outline เนื้อหา – ก่อนจบการศึกษาในปี 5 ทำอย่างไร หากนิสิตอยากปฏิบัติ วิชาชีพต่อ – บทบาทของ สมาคมสถาปนิกและสภาสถาปนิก – องค์ประกอบของการเป็น “บริษัท” มีอะไรต้องเข้าใจบ้าง และวัฒนธรรมองค์กร – career path ของสถาปนิกที่ผ่านมา เป็นอย่าไร การยืนหยัดที่จะทำงานต่อไปต้องมีทัศนคติอย่างไร – ความเหมือนและความต่าง ของบริษัทออกแบบต่างๆ ให้นิสิตได้เตรียมตัว ด้านสถาปัตยกรรมหลัก (architecture) ด้านภูมิสถาปัตยกรรม (landscape architecture) และสถาปัตยกรรมผังเมือง (urban architecture) – การเตรียมตัว ก่อนฝึกงาน และหลังจบใหม่ในยุคนี้

Read More »

ประชาสัมพันธ์โครงการ UTM-MSU joint work โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมด้านการออกแบบและอนุรักษ์ชุมชนเมือง ครั้งที่ 15 UTM – MSU

17-01-63

ประชาสัมพันธ์โครงการ UTM-MSU joint work โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมด้านการออกแบบและอนุรักษ์ชุมชนเมือง ครั้งที่ 15 UTM – MSU

Read More »

ขอเชิญชมและเลือกซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ จากนิสิตนฤมิตศิลป์ชั้นปีที่ 3 ในโครงการธุรกิจจำลอง

82896093_1513562628794766_9171189580072747008_n

พบกับสินค้าของที่ระลึก ของตกแต่งบ้าน เครื่องประดับ และอื่นๆ จากการออกแบบนฤมิตศิลป์สู่ธุรกิจสร้างสรรค์ 16-18 ม.ค. 2563 เวลา 16.00น. เป็นต้นไป

Read More »

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

img_8689

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช เชาวรัตน์  คณบดีเป็นประธานเปิดโครงการและดำเนินโครงการในครั้งนี้  ซึ่งมีการดำเนินการทบทวนแผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2561-2565  โดยอ้างอิงจากแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคามฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) และการทบทวนแผนกลยุทธ์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีงบประมาณ 2563 และปีการศึกษา 2562 โดยมีกระบวนการปรับปรุงแผนกลยุทธ์ การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ ซึ่งประกอบไปด้วยผู้บริหารทุกระดับ ตัวแทนจากคณาจารย์และบุคลากรภายในคณะ โดยได้ดำเนินการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการศึกษา และการบริหาร การดำเนินการของคณะฯ  มหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์และนโยบายการบริหารประเทศ ตลอดจนสถานการณ์และปัจจัยภายนอก โดยมุ่งเน้นการพัฒนาพันธกิจหลัก 4 ด้าน ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  โดยคณะฯ จะเน้นการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์  เพื่อให้คณะฯ ได้มีคุณภาพการศึกษาได้ตรงตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ  เพิ่มขีดความสามารถในด้านการวิจัยและการบริการวิชาการและสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ประสานงานโครงการ : อภิชญา  จำรูญศิริ ภาพ/ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง ภาพกิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์  

Read More »

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมฯ พร้อมกับบุคลากร สวัสดีปีใหม่ 2563 และขอพรจากท่านอธิการบดี

81450813_836360453482158_8153380878945353728_n

เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช  เชาวรัตน์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมฯ พร้อมกับบุคลากร ได้เข้าพบและมอบกระเช่าให้กับท่านอธิการบดี และรองอธิการบดี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อเป็นการสวัสดีปีใหม่และขอพรอันเป็นมงคลจากท่านอธิการบดี  ณ  สำนักงานอธิการบดี  อาคารบรมราชกุมารี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read More »

บุคลากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ สวัสดีปีใหม่ 2563 และขอพรจากคณบดี

82347381_532369597357617_1083400277735768064_n

เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2563 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นางมยุรี  ผาผง หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ พร้อมด้วยบุคลากร ได้มอบกระเช้าของขวัญ เนื่องในวันปีใหม่ ประจำปี 2563 และขอพรจากคณบดี ภาพ : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง ข่าว : นิกานต์ดา  ทองน้อย

Read More »
Translate »