arch

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชนาถ ทิวะสิงห์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชนาถ ทิวะสิงห์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์” ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 4/2565 วันที่ 29 เมษายน 2565

Read More »

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมืิอทางวิชาการกับบริษัทเวลคราฟท์ โปรดัคส์ จำกัด

  เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช เชาวรัตน์ คณบดีและผู้บริหาร เป็นตัวแทนในการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัทเวลคราฟท์ โปรดัคส์ จำกัด ซึ่งนำโดยคุณอุดมศักดิ์ ผ่องสาดา ผู้จัดการฝ่ายการตลาด และคุณศิวัช ภูติโยธิน เจ้าหน้าที่การตลาด เป็นตัวแทนในการจัดทำบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ โดยจัดให้มีการบันทึกข้อตกลง ณ ห้องประชุม AR101-3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ทั้งนี้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสในการศึกษาและเข้าถึงความรู้ด้านการออกแบบและการเลือกใช้ผนังกั้นห้องน้ำและอุปกรณ์ห้องน้ำ และเพื่อส่งเสริมกิจการนิสิตและศิษย์เก่าของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ซึ่งบริษัทเวลคราฟท์ โปรดัคส์ จำกัด ได้มีเจตจำนงที่จะร่วมมือกันทางวิชาการด้านการออกแบบแนวสร้างสรรค์ ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาการศึกษา การบริการทางวิชาการและการพัฒนาบุคลากร เพื่อสร้างบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและมีทักษะที่ได้มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยได้ทำความตกลงร่วมกันที่จะประสานความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในการส่งเสริมและสนับสนุนกันและกัน ซึ่งความร่วมมือระหว่างกันจะคำนึงถึงศักยภาพของทรัพยากรที่แต่ละฝ่ายมีอยู่ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพการออกแบบให้ได้มาตรฐานและปริมาณสอดคล้องกับความต้องการของประเทศต่อไป ภาพ/ข่าว : วุฒิไกร ป้อมมะรัง ประสานงาน : ปรียาณัฐ มิรัตนไพร ภาพบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะเชี่ยวชาญเฉพาะหรือประเภททั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะเชี่ยวชาญเฉพาะหรือประเภททั่วไป (พนักงานที่จ้างตามสัญญาจ้างไม่เกิน 4 ปี) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

Read More »

รายชื่อผู้มัสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือประเทภทั่วไป

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

Read More »

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะเชี่ยวชาญเฉพาะหรือประเภททั่วไป(พนักงานที่จ้างตามสัญญาจ้างไม่เกิน 4 ปี)

รายละเอียดการสมัคร

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์เมทินี โคตรดี ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Read More »

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ม.มหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ปาริชาติ ศรีสนามในโอกาสที่สำเร็จการศึกษาระดับ “ปริญญาเอก”

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ม.มหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ปาริชาติ ศรีสนาม ในโอกาสที่สำเร็จการศึกษาระดับ “ปริญญาเอก” หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Read More »

บันทึกความร่วมมือการส่งเสริมการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย ระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กับ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ) และ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ซึ่งมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุณีย์ นิมิตศิริวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นตัวแทนลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) “การส่งเสริมการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย” เมื่อเวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องวาสนา ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน  ซึ่งเป็นการสอดคล้องกับการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานที่จะมีผลบังคับใช้ในระยะเวลาอันใกล้นี้ ภาพ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุณีย์ นิมิตศิริวัฒน์ ข่าว : วุฒิไกร ป้อมมะรัง ภาพกิจกรรมการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ (MOU)  

Read More »

นิสิตคณะสถาปัตย์ฯ คว้ารางวัลโครงการประกวดแบบการพัฒนาเขาพัทยาภายใต้วิสัยทัศน์ “NEO Pattaya พัทยาโฉมใหม่ ใส่ใจไม่ทิ้งกัน” New Khao Pattaya Landmark Design Competition 2021

เมืองพัทยาร่วมกับภาคีพัฒนาเมืองพัทยา ซึ่งประกอบไปด้วย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก สภาสถาปนิก สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย และสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้จัดโครงการประกวดแนวคิดการออกแบบพัฒนาเขาพัทยาให้เป็นสัญลักษณ์แห่งใหม่ของเมืองพัทยา ภายใต้วิสัยทัศน์ “NEO Pattaya พัทยาโฉมใหม่ ใส่ใจไม่ทิ้งกัน” ชิงเงินรางวัล 385,000 บาท พร้อมโล่รางวัล ทั้งนี้ได้มีนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ด้วย ซึ่งจากการประกาศผลรางวัล โครงการประกวดแบบการพัฒนาเขาพัทยาภายใต้วิสัยทัศน์ “NEO Pattaya พัทยาโฉมใหม่ ใส่ใจไม่ทิ้งกัน” New Khao Pattaya Landmark Design Competition 2021 นิสิตที่ส่งผลงานเข้าร่วมได้คว้ารางวัลชมเชย ประเภทนิสิต นักศึกษา ทีม AR-22 ชื่อทีม: ลาลาแลนด์(Lala Land) ประกอบด้วย นายศลาฆิน อติชาติ , นางสาวสิรินดา รุ่งเรือง นางสาวนัฐมล โยคะนิล ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัล อาจารย์ผู้ดูแล ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุวัฒน์ การถัก อาจารย์วรวิทย์ จันทเดช อาจารย์เมทินี โคตรดี …

Read More »

ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครบรอบ 53 ปี

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 07.30 น. ณ บริเวณลานหน้าเสาธง อาคารบรมราชกุมารี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 54 รูป ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครบรอบ 53 ปี โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์  แข็งแรง  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ ศิษย์เก่า บุคลากร นิสิต และนักเรียน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ชาวมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เห็นถึงความสำคัญ รักและหวงแหนในสถาบัน เผยแพร่ชื่อเสียง และเกียรติประวัติอันดีงามของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง จากนั้น ที่บริเวณลานชั้น 1 อาคารบรมราชกุมารี พระพรหมวชิรโสภณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 (ธ) เจ้าอาวาสวัดบึงพระลานชัย อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล และทำบุญอุทิศส่วนกุศล คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ถวายภัตตาหาร ถวายจตุปัจจัย เครื่องไทยธรรม …

Read More »
Translate »