arch

ศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มมส คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากผลการประกวดโครงการ CDD Young Designer Contest

นายสราวุธ สนิทไทย ศิษย์เก่าสาขานฤมิตศิลป์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  จากโครงการ CDD Young Designer Contest โดยสำนักงานพัฒนาชุม ภายใต้คอนเเซ็ปต์ “ผ้าไทย ใส่ได้ทุกวัน ไม่มีเบื่อ EVERYDAY EVERYWEAR” ซึ่งชื่อผลงานที่ได้รับรางวัล คือ  ชุด สราญ โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล จำนวน 3,000บาท พร้อมเกียรติบัตร  ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ จึงขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับนิสิตที่คว้ารางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับคณะและมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มา ณ โอกาสนี้ด้วย  ภาพประกอบกิจกรรม

Read More »

นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มมส คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากผลการประกวดนักออกแบบรุ่นใหม่ (Young Designer)

นายคณาพงษ์ วรชินา นิสิตชั้นปีที่ 4 เอกแฟชั่นและสิ่งทอ สาขานฤมิตศิลป์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  จากโครงการประกวดนักออกแบบรุ่นใหม่ (Young Designer)  ตามโครงการ CDD Young Designer Contest  ซึ่งชื่อผลงานที่ได้รับรางวัล คือ  The Precious Treasure (สมบัติอันล้ำค่า)  โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล จำนวน 2,000บาท พร้อมเกียรติบัตร  ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม  โดยได้มีการจัดการประกวดในวันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563  ณ  ห้องประชุม 106  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม  ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม  และได้มีการประกาศผลในวันที่ 16 ธันวาคม 2563  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ จึงขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับนิสิตที่คว้ารางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับคณะและมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มา ณ โอกาสนี้ด้วย ภาพประกอบกิจกรรม

Read More »

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็น การจัดทำเอกสารประกอบการสอน และการผลิตหนังสือ ตำรา

ในวันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 คณะสถาปัตยกรรมสาสตร์ฯ  ได้จัดการกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็น การจัดทำเอกสารประกอบการสอน และการผลิตหนังสือ ตำรา ในเวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้อง AR 116  โดยได้รับเกียรติจากคุณอุทัย หามนตรี บุคลากรชำนาญการพิเศษ จากกองการเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้  ซึ่งได้มีการบรรยายและร่วมแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ประกาศ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ การผลิตและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในปัจจุบัน และตอบข้อซักถาม ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่่าวได้รับความสนใจจากบุคลากรทั้งที่เข้าร่วมรับฟังภายในห้องประชุมและร่วมกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ ผู้ประสานงานกิจกรรม : จารุณี คำศรี ภาพกิจกรรม

Read More »

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการพบผู้บริหาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 – 14.30 น. ศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์  แข็งแรง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วิจัย และนวัฒกรรม พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพัฒน์ ชมภูคำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาพื้นที่นาสีนวน  และนางฉวีวรรณ อรรคะเศรษฐัง  ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ และคณะ ได้ออกพบผู้บริหาร  ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และผู้ที่ได้รับมอบหมาย ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง นฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เพื่อชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการด้านการวิจัยและบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้สภาพและปัญหาด้านการวิจัยและบริการวิชาการ  พร้อมทั้งรับทราบ ความต้องการหรือความคาดหวังของคณะที่มีต่อการให้บริการของกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ  เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงาน  อีกทั้งเพื่อประสานสัมพันธ์ความร่วมมือระหว่างกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการกับผู้บริหารคณะ/หน่วยงาน  โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช  เชาวรัตน์ คณบคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง นฤมิตศิลป์ พร้อมด้วยผู้บริหาร ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และผู้ที่ได้รับมอบหมาย ได้ให้การต้อนรับพร้อมทั้งรับทราบนโยบายของมหาวิทยาลัยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและการบริหารจัดการของคณะให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ภาพ/ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง ภาพกิจกรรม  

Read More »

นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ รับพระราชทานทุนการศึกษา “ทุนภูมิพล”ประจำปีการศึกษา 2563

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานทุนการศึกษา “ทุนภูมิพล”ประจำปีการศึกษา 2563 แก่นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ในการนี้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนพวรรณ ศิริอริศราวรกุล นิสิตชั้นปีที่ 5 สาขาภูมิสถาปัตยกรรม เนื่องในโอกาสเข้ารับพระราชทานทุนการศึกษาดังกล่าว ที่มา : FB – คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์

Read More »

ผลงานนิสิต สาขาสถาปัตยกรรม ปีที่4 วิชาสถาปัตยกรรมอีสาน จากกิจกรรมทัศนศึกษา ย่านเมืองเก่ากาฬสินธุ์

ผลงานจากกิจกรรมทัศนศึกษา ย่านเมืองเก่ากาฬสินธุ์ 17-18 ตุลาคม 2563 นิสิต สาขาสถาปัตยกรรม ปีที่4 วิชาสถาปัตยกรรมอีสาน เป็นการเรียนรู้สถาปัตยกรรม ชุมชนเมืองและวัฒนธรรมอยู่อาศัยโดยเรียนรู้จากสถานที่จริง พบปะกับผู้คน จากนั้นได้บันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับสถาปัตยกรรม ในรูปแบบของการสำรวจ รังวัด จัดทำหุ่นจำลอง(Model) เพื่อส่งมอบแก่ เจ้าของบ้านและเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ในการสร้างการเรียนรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อไป สำหรับผลงานดังกล่าวนี้นิสิตจะนำไปออกแบบต่อยอดในมุมมองร่วมสมัยของนิสิตต่อสถาปัตยกรรมนั้น ๆในรายวิชาเลือกสถาปัตยกรรมไทยพื้นถิ่น… โปรดติดตามผลงานต่อไปฮะ ขอขอบคุณ -คณาจารย์และนิสิตรายวิชาออกแบบชุมชนเมือง 2 สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง ที่ได้นำร่องการศึกษา พื้นที่เมืองกาฬสินธุ์มาก่อน -เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โดยท่านเลขาและท่านนายกเทศมนตรี -เจ้าของบ้านและอาคารทุกท่าน ที่เอื้อเฟื้อให้เข้าชมและถ่ายทอดข้อมูล -ครอบครัวคลังบุญครอง มอบงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมค่ายสถาปัตย์สัญจร -ผศ.ดร.พลเดช ชวรัตน์ คณบดี ที่ช่วยเป็นธุระ ประสานงานเป็นอย่างดี -นิสิตและคณาจารย์ทุกท่าน ที่มา : FB-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ภาพกิจกรรม

Read More »
Translate »