arch

นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มมส ได้รับรางวัลจากการประกวด MSU BEC Competition 62

img_8587

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช เชาวรัตน์ คณบดี ได้เป็นตัวแทนมอบรางวัล โครงการประกวด MSU BEC Competition 62 ในหัวข้อ “การปรับปรุงเปลือกอาคาร เพื่อประหยัดพลังงาน อาคารโรงพยาบาลสุทธาเวช (Suddavej Hospital Envelope Redesign for Saving Energy)” ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุณีย์ นิมิตศิริวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ อาจารย์ ดร.วรากุล ตันทนะเทวินทร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ประธานคณะกรรมการตัดสินผลงาน เป็นสักขีพยาน ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ต่อยอดจากโครงการอบรมการใช้โปรแกรม BEC โดยศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมมีความกระตือรือร้นในการฝึกฝนการใช้โปรแกรม พัฒนาจนเกิดความเข้าใจ สามารถประยุกต์ใช้กับอาคารจริงได้ โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สนับสนุนเงินรางวัล รวม 10,000 บาท มีผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศและชมเชยรวม 6 ทีม จากผู้เข้าประกวดทั้งหมด 11 ทีม …

Read More »

ข่าวฉบับประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

>Download<< นิสิตคณะสถาปัตย์ฯ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากโครงการมหกรรมนำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้รายวิชา หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ รับการสอบทานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มมส รับการประเมินตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของคณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

Read More »

การซ้อมเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561-2562

title-main

เมื่อวันที่ 28 – 30 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ตามที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามกำหนดจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 – 2562  ในวันที่ 2 – 3 ธันวาคม 2562  ในการนี้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มีบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 6 สาขาวิชา ประกอบด้วย ระดับปริญญาตรีสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์  สาขาสถาปัตยกรรมเมืองและชุมชน สาขาสถาปัตยกรรมภายใน สาขานฤมิตศิลป์ สาขาภูมิสถาปัตยกรรม และสาขาการจัดการการก่อสร้าง  รวมทั้งสิ้น 205 คน  ฝ่ายพัฒนานิสิตฯ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ ได้จัดให้มีการซ้อมเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 28 – 30 พฤศจิกายน 2562  โครงการดังกล่าวได้สำเร็จลุล่วงด้วยดีตามวัตถุประสงค์โครงการ และดำเนินกิจกรรมไปด้วยความเรียบร้อย ผู้บริหารคณาจารย์ บุคลากรและนิสิตสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต มา ณ โอกาสนี้ ประธานการจัดซ้อม : อาจารย์สกลชัย  บุญปัญจา  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ภาพ/ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง ประมวลภาพประกอบกิจกรรม  

Read More »

ปีการศึกษา 2/2562

67458531_2432287436831853_8599262702621163520_o

1. สำนักสถาปัตยกรรม 2. สาขาสถาปัตยกรรมภายใน 3. สาขานฤมิตศิลป์ สาขาภูมิสถาปัตยกรรม >>>  ชั้นปีที่ 1 IA >>> ปี 1 สาขานฤมิตศิลป์ >>>  ชั้นปีที่ 1 LA >>>  ชั้นปีที่ 2 IA ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ >>>  ชั้นปีที่ 2 LA >>>  ชั้นปีที่ 3 IA >>>  CA Graphic >>>  ชั้นปีที่ 3 LA >>>  ชั้นปีที่ 4 IA ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ >>>  ชั้นปีที่ 4 LA >>>  ชั้นปีที่ 5 IA >>>  CA Fashion >>>  ชั้นปีที่ 5 LA ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม สาขาสถาปัตยกรรม >>>  CA Craft >>>  …

Read More »

คณะสถาปัตยกรรมศาตร์ฯ มมส รับการประเมินตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของคณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

img_8114

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  รับการประเมินตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของคณะ/หน่วยงาน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  หน่วยงานจัดการเรียนการสอน (ระดับอุดมศึกษา)  ณ  ห้องประชุม AR116  โดยมีฝ่ายบริหารของคณะเข้ารับฟังผลการประเมินในครั้งนี้ซึ่งนำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช  เชาวรัตน์  คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  ทั้งนี้มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคำรับรอง ประกอบด้วย 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพจน์  พรหมสัตพรต  ประธานกรรมการ 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิตยา  วรรณกิตร์  กรรมการ 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนัชญา  สังศรีอินทร์  กรรมการ 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินดาพร  จำรัสเลิศลักษณ์  กรรมการ 5. นางสาวพัชรพร  หวานขม  กรรมการและเลขานุการ ภาพ/ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง ผู้ประสานงาน : ละเอียด  โกหลำ ภาพประกอบกิจกรรม  

Read More »

TCAS รอบที่ 1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มมส.

archtcas

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มมส. รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี แบบ Portfolio รอบที่ 1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 รับสมัครวันที่ 2-16 ธันวาคม 2562 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ https://admission.msu.ac.th/ คู่มือ สำหรับผู้สมัคร | สำหรับโรงเรียน  | สำหรับสถาบันอุดมศึกษา

Read More »

นิสิตคณะสถาปัตย์ฯ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากโครงการมหกรรมนำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้รายวิชา หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน

15

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการมหกรรมนำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้รายวิชา หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพปฎล เสงี่ยมศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการเปิดโครงการในครั้งนี้ อาจารย์ ดร.ฤทธิไกร ไชยงาม อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้มีนโยบายบูรณาการการจัดการเรียนการสอนเข้ากับโครงการ “หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน” เพื่อส่งเสริมและปลูกฝัง “จิตอาสา” ที่จะพัฒนาและรับใช้สังคม ตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย สำนักศึกษาทั่วไปจึงได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ร่วมกับ 5 คณะ มีนิสิตลงทะเบียนเรียนรวมทั้งสิ้น 675 คน ได้แก่   1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2. คณะวิศวกรรมศาสตร์   3. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตย์ศิลป์   5. คณะศิลปกรรมศาสตร์ โครงการมหกรรมนำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้ของรายวิชา หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ภาคต้น ปีการศึกษา 2562 เป็นกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ในหลักสูตรของรายวิชาหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน มีวัตถุประสงค์ 3 …

Read More »

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ รับการสอบทานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

3

ในวันที่  20  พฤศจิกายน  2562 สำนักตรวจสอบภายใน ในฐานะผู้ประเมินการควบคุมภายในและตามที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย ให้เป็นผู้สอบทานการจัดทำรายงานความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ได้จัดส่งผู้ตรวจสอบภายในมาปฏิบัติหน้าสอบทานและประเมินระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช  เชาวรัตน์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  และ นางมยุรี  ผาผง หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ กล่าวต้อนรับ และบุคลากรสำนักงานเลขานุการร่วมต้อนรับในครั้งนี้ ภาพ/ข่าว : นางมยุรี  ผาผง

Read More »

ข่าวฉบับประจำเดือน ตุลาคม 2562

img_7602

                            >>Download<< การทบทวนแผนกลยุทธ์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ นิสิตสถาปัตยกรรมภายในเข้าร่วมการประกวดแบบ Darling Showroom สำหรับการจัดแสดงสินค้าชุดที่นอนแบรนด์ Darling Deluxe นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาสถาปัตยกรรม และคณาจารย์ในรายวิชา ได้ร่วมโครงการศึกษาสาระทาง สถาปัตยกรรม การออกแบบโรงพยาบาลในจังหวัดขอนแก่น  

Read More »
Translate »