arch

โครงการกีฬาสัมพันธ์ ระหว่าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มมส.-มข.

23517596_1628643737181409_7980130303397095089_n

                                            ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ ได้จัดทำโครงการกีฬาสัมพันธ์ ระหว่าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ กับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยจะประกอบไปด้วยการแข่งขันรักบี้เจ็ดคน รักบี้สิบห้าคน ฟุตบอล บาสเกตบอล และการประชันกลอง เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ทัศนคติ และส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนิสิตนักศึกษาทั้งที่สำเร็จการศึกษาแล้วและศิษย์ปัจจุบันของทั้งสองสถาบัน และยังเป็นการเสริมสร้างมิตรภาพระหว่างสองสถาบัน เพื่อเรียนรู้และช่วยเหลือกันในอนาคตเนื่องจากอยู่ในสายอาชีพเดียวกัน ข่าว :ปิยะนุช อินทร์พรหม ภาพ : Milk Jiranya ภาพประกอบกิจกรรม  

Read More »

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมด้านการออกแบบและอนุรักษ์ชุมชนเมือง ในครั้งที่ 13

utm 61.pdf223

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมด้านการออกแบบและอนุรักษ์ชุมชนเมือง ในครั้งที่ 13 จัดขึ้นระหว่าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับ Urban Design and Conservation Research Unit (UDCRU), Faculty of Built Environment, Universiti Teknologi Malaysia โดยเป็นโครงการที่จัดให้มีขึ้นเพื่อให้นิสิตจากทั้งสองสถาบันได้มีโอกาสทดลองปฏิบัติงานออกแบบบนพื้นที่จริง โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 8 เมษายน 2561 ณ Phuket Thailand เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1 พ.ย. 60 – 5 ม.ค. 61 และสามารถส่งใบสมัครได้ที่คุณภรประสิทธิ์ (คุณต้น) ณ ห้องสำนักงานเลขานุการ ชั้น 1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ตามเอกสาร Poster ประชาสัมพันธ์และใบสมัครที่แนบมานี้ application-form-13

Read More »

การตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง ประจำปีงบประมาณ 2560

img_0941

                                  เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ฝ่ายประกันคุณภาพ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการเพื่อรับการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการที่ให้เกียรติเป็นกรรมการประเมิน ดังนี้ 1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพจน์ พรหมสัตยพรต         ประธานกรรมการ 2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิตยา วรรณกิตร์                   กรรมการ 3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมัทนา กลางคาร                กรรมการ 4.นางเอื้อมภรณ์ ลีละสุมนตรี  …

Read More »

นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ร่วมโครงการประเพณีลอยกระทง 2560

23333949_1622801061099010_4873774582196701353_o

                                            นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ร่วมโครงการประเพณีลอยกระทง 2560 “มอน้ำชีขมาแม่คงคาบูชาฮอยพระพุทธบาทสืบเซื้อซาติไทอีสาน” เป็นการแสดงความกตัญญูต่อแม่น้ำที่หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน กิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่กิจกรรมช่วงกลางวัน โดยกิจกรรมประกอบไปด้วยการแห่ริ้วขบวนจากองค์การนิสิต/และสโมสรนิสิตทั้ง 18 คณะ 2 วิทยาลัย ขบวนบุปผชาติ ขบวนเกียรติยศ ขบวนธิดามอน้ำชี การประกวดกระทงเล็ก และช่วงเย็น ประกอบไปด้วย การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งอีสาน การประกวดธิดามอน้ำชี นางนพมาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ในปีนี้คือ นางสาวปวีณา สุริโย นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาภูมิสถาปัตยกรรม ข่าว :ปิยะนุช อินทร์พรหม ภาพ: FB:MSU / FB:Phattrawut Juengjaroen ภาพประกอบกิจกรรม …

Read More »

การบรรยายพิเศษ เรื่อง “การค้นหาอัตลักษณ์ในชุมชน” โดย อ.ธีรวัฒน์ พจน์วิบูลศิริ

23224887_10155951881516209_1757536546_o

                                    เมื่อวันพฤหัสบดีที่  2  พฤศจิกายน  2560  สาขานฤมิตศิลป์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รัเกียรติจาก  อ.ธีรวัฒน์ พจน์วิบูลศิริ  อาจารย์ประจำสาขาวิชากระบวนจินตภาพคอมพิวเตอร์  คณะนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  นักออกแบบตัวอักษรกลุ่มเซียมไท้  นักออกแบบกราฟิกไทยกลุ่มเซียมไล้  ซึ่งบรรยายพิเศษ  เรื่อง “การค้นหาอัตลักษณ์ในชุมชน”  แก่นิสิตชั้นปีที่ 2 ในรายวิชา  Fundamental Visual Communication design  ทั้งนี้นิสิตได้ทั้งความรู้และแรงบันดาลใจ  สำหรับการปรับใช้ในการศึกษาต่อไป ภาพ/ข่าว : อาจารย์ฐิติรัตน์  นิมิตรบรรณสาร ภาพกิจิกรรมการบรรยาย  

Read More »