arch

ARCH MSU ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ NEW STUDENT ORIENTATION

2019-student-orientation-edit-1

โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนเข้าศึกษา และปฐมนิเทศประจำปีการศึกษา 2562 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ——————————————————————————– 18 กรกฎาคม  2562  เวลา  08.00 – 08.15 น.      ลงทะเบียน ณ AR – 201  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์                                                ลงทะเบียน และมอบเอกสารคู่มือหลักสูตร คู่มือการลงทะเบียน                         …

Read More »

ARCH MSU ปฐมนิเทศนิสิต STUDENT ORIENTATION

66448016_2334789840182883_1278806875793522688_n

โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนเข้าศึกษา และปฐมนิเทศประจำปีการศึกษา 2562 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา  08.30 – 09.00 น.      ลงทะเบียน เวลา  09.00 – 09.30 น.      คณบดีกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมทรงคุณ  อัตถากร เวลา  09.30 – 09.45 น.      แนะนำสโมสรนิสิตชุดใหม่ ให้กับนิสิตทุกชั้นปี เวลา 09.45 – 10.15 น.       มอบรางวัลนิสิตเรียนดี นักกิจกรรมดีเด่น นิสิตที่ชนะการประกวด                                         …

Read More »

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการทำวิจัย

dscf9277

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม ถึง วันที่ 11 กรกฎาคม  2562 ฝ่ายวิจัยและบริการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการอบรม เรื่อง การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการทำวิจัยโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพฤกษ์ ชามะรัตน์ ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ ณ ห้อง AR-113, AR-116 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรในการทำวิจัยและบริการวิชาการ และพัฒนาศักยภาพและสร้างประสบการณ์ ของนักวิจัยและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ในการเผยแพร่บทความวิชาการ/วิจัยในวารสารระดับชาติและนานาชาติ ภาพ/ข่าว : นิกานต์ดา  ทองน้อย ผู้ประสานโครงการ : จุฑาณัฐ สินธุศิริ

Read More »

สัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรของคณะฯ 2562

825a7930

เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ถึง วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๒  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้จัดโครงการสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรของคณะฯ  ณ เขาใหญ่คีรีธารทิพย์รีสอร์ท  จังหวัดนครราชสีมา โดยในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช เชาวรัตน์  คณบดีเป็นผู้กล่าวเปิดกิจกรรม นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากทีมวิทยากร Phanrakwork พันรักเวิร์ค ในการทำกิจกรรมเพื่อดำเนินโครงการสัมมนา โดยแบ่งกลุ่มเชิงปฏิบัติการ ๕ กลุ่ม ในการทำกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างการทำงาน ได้แก่ ๑. กิจกรรม Team Up Happy Team เป้าหมายการเตรียมความพร้อมในการทำงานของตนเองและการทำงานร่วมกับผู้อื่น ๒. กิจกรรม Mege Bomb เป้าหมายเพื่อการทำงานร่วมกันทำให้เกิดสมาธิในการทำงานและการถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ให้เพื่อนร่วมงาม ๓. กิจกรรมแกะดำ เป้าหมายการ่วมแรงใจการสื่อสารและประสารงานซึ่งกันและกัน และกิจกรรม Flow Synergy เป้าหมายการประสานความร่วมมือในทีม เป็นต้น จากกิจกรรมดังกล่าวเพื่อเป็นการรู้แนวทางการปฏิบัติงาน การพัฒนาสมรรถนะในการทำงาน โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การมีส่วนร่วมในองค์กรเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้งสร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมองค์กร การปฏิบัติงานร่วมกัน และเพื่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ร่วมงาน วันที่ ๒๒ มิถุนายน …

Read More »

ข่าวฉบับประจำเดือน มิถุนายน 2562

img_3947

                        >Download<< โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินประกันคุณภาพหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับคณะสถาปัตย์ฯ มมส ลงนาม MOU บริษัท นันทวัน (จำกัด) และศูนย์ฝึกอบรมไทย โอบายาชิ เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ คณะสถาปัตย์ฯ มมส เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการระดับชาติ โฮมภูมิ ครั้งที่ 4 (Wisdom for Smart Design) และการประชุมวิชาการด้านการวางแผนภาคและเมือง (URPAS) ครั้งที่ 7 นิสิตสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ มมส ศึกษาดูงานโครงการ ลุมพินี เพลส รัชดา-สาธุประดิษฐ์

Read More »

ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มมส ลงพื้นที่ติดตามประเมินประเมินผลการบริหารงาน ของคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

65443552_2793693727311847_5013038815179177984_o

เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม AR 116 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกรรมการประเมินผลการบริหารงานของคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ลงติดตามประเมินผลการบริหารงานตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ จากผลการประเมินคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 พร้อมรับฟังนโยบายเชิงพัฒนาในการขับเคลื่อนหน่วยงานและรับฟังความคิดเห็นจากคณาจารย์ บุคลากร ภายในคณะ เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ภาพ : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ข่าว : มยุรี  ผาผง

Read More »

พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมือง และนฤมิตศิลป์

img_5312

  เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 คณาจารย์ และบุคลากร และสมาคมศิษย์เก่า ได้ร่วมกันทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 5 รูป เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ณ ห้อง 104-2 เพื่อเป็นการระลึกถึงประวัติความเป็นมาของคณะ และเป็นการส่งเสริมและปลูกฝังด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และความรัก ความผูกพันของบุคณาจารย์ บุคลกร นิสิตปัจจุบัน และศิษย์เก่าที่มีต่อองค์กร อีกทั้งเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์ บุคลากร นิสิตปัจจุบัน และศิษย์เก่า ภาพ : วรารินทร์ ปัญญาวงศ์, นิกานต์ดา  ทองน้อย ข่าว : มยุรี  ผาผง

Read More »
Translate »