arch

ข่าวฉบับประจำเดือน เมษายน 2562

1-3

>Download<< โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมด้านการออกแบบและอนุรักษ์ชุมชนเมือง ครั้งที่ 14 “14th JOINT WORKSHOP ON URBAN DESIGN AND CONSERVATION (14th JWUDC) BETWEEN UNIVERSITI TEKNOLOGI, MALAYSIA, MAHASARAKHAM UNIVERSITY, THAILAND. โครงการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มมส กับโรงเรียนศิลปะและการออกแบบ แห่งมหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี นิสิตสาขาสถาปัตยกรรมภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มมส คว้ารางวัลในการประกวดแบบ การจัดการความรู้ (KM) การใช้โปรแกรม Windows10 , Google Drive และการใช้โปรแกรม Office 365 โครงการอบรม “การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร” โครงการพัฒนาภูมิทัศน์วัดป่าธรรมอุทยาน สืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 นิสิตร่วมขบวนแห่สงกรานต์ ร่วมงาน ” ออนซอนบุญเดือนห้า มหาสงกรานต์โฮมใจ วันไหลไท มมส ” ประจำปี 2562

Read More »

คณะสถาปัตย์ฯ มมส จัดโครงการนำเสนอวิทยานิพนธ์แห่งปี Thesis of The Year 2018

img_3199

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการ Thesis of The Year 2018 ขึ้น ณ ห้องประชุม ชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช เชาวรัตน์ คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ให้เกียรติเปิดโครงการในครั้งนี้  ซึ่งโครงการ Thesis of The Year 2018 ที่จัดขึ้นในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ การเตรียมความพร้อมของนิสิตก่อนสำเร็จการศึกษา และเผยแพร่ผลงานของนิสิตสู่สังคมภายนอก โดยในงานนี้มีการคัดเลือกผลงานที่วิทยานิพนธ์ของนิสิตชั้นปีสุดท้ายในทุกสาขาเพื่อนำเสนอบนเวทีและมอบรางวัล รวมถึงผลงานจากการเรียนการสอนที่ดีที่สุดของนิสิตทุกสาขาและทุกชั้นปี เพื่อนำเสนอและจัดนิทรรศการเผยแพร่ ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้เกิดบรรยากาศด้านการเรียนการสอนด้านการออกแบบขึ้นภายในคณะ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการเตรียมความพร้อมของนิสิตก่อนสำเร็จการศึกษาในกิจกรรมการเสวนาวิชาการในหัวข้อ เตรียมความก่อนสำเร็จการศึกษา / การให้ความรู้ในการทำงานด้านการออกแบบ /การเตรียมตัวก่อนออกไปเป็นนักออกแบบมืออาชีพโดยเชิญนักออกแบบที่ประสบความสำเร็จในการทำงานและสามารถสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานให้กับนิสิตได้  ซึ่งในปีนี้ก็ได้รับเกียรติจาก ดร.พวงเพ็ญ  วิบูลย์สวัสดิ์  อดีตคณบดี  มาเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นคณะที่จัดการเรียนการสอนทางด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบ โดยในปีการศึกษา 2561 มีการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 5 …

Read More »

การนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ขั้นสมบูรณ์ รอบคัดเลือกนิสิตเพื่อรับรางวัล Thesis of the Year 2018 สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง ระดับคณะ

dsc_4095

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ได้จัดให้มีโครงการนำเสนอวิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรมผังเมือง ปีการศึกษา 2/2561 รอบการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ขั้นสมบูรณ์ เพื่อคัดเลือกนิสิตเพื่อรับรางวัล Thesis of the Year 2018 สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง ระดับคณะ จำนวน 3 อันดับ ซึ่งได้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมทรงคุณ อัตถากร (AR201) ในการนี้ทางสาขาได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจากผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานและสถาบันต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ จำนวน 7 ท่าน เพื่อร่วมตัดสินการคัดเลือกนิสิตได้รับรางวัลดังกล่าว ดังนี้ คุณคธาทิพย์ เอี่ยมกมลา นายกสมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย คุณราศี ทองเงิน สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย รศ.ดร.ชัยสิทธิ์ ด่านกิติกุล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อ.ดร.สินีนาถ ศุกลรัตนเมธี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อาจารย์ Sinthavone Daravong Vice Dean, Faculty of Architecture, National University of Laos …

Read More »

นิสิตสาขาสถาปัตยกรรมภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มมส คว้ารางวัลในการประกวดแบบ

1

นิสิตสาขาสถาปัตยกรรมภายในได้รับรางวัลในการประกวดแบบ โครงการ “PGD INTERIOR DESIGN COMPETITION  ในหัวข้อห้องตรวจแพทย์และห้องพักผู้ป่วยสมัยใหม่” ของบริษัท Paul group Design โดยมีวัตถุประสงค์โครงการ ดังนี้ เพื่อพัฒนาการออกแบบภายในโรงพยาบาลให้ทันสมัยและเปิดมุมมองใหม่ๆในอนาคต เพื่อเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์เดิมของโรงพยาบาล ให้สังคมรุ่นใหม่รู้สึกว่าเข้าถึงได้ไม่ยาก เพื่อสร้างสังคมการออกแบบที่สร้างสรรค์ พัฒนารูปแบบการออกแบบโรงพยาบาลสำหรับโลกอนาคต รายชื่อนิสิตที่ได้รับรางวัล คือ นางสาวจิตเจียรไนย สุภาพิมพ์ และนายกวินทร์ อุ่นแก้ว นิสิตสาขาสถาปัตยกรรมภายใน ชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวรัชดาภรณ์ มณีโชติ และนางสาวกาญจนา แสนศรี นิสิตสาขาสถาปัตยกรรมภายใน ชั้นปีที่ 3 ได้เข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย ที่มาของภาพประกอบ https://www.facebook.com/pg/Paul-Group-Design-2072462549455720/photos/  

Read More »

โครงการอบรม “การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร”

img_3086

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562  ฝ่ายวิจัยและบริการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้จัดโครงการอบรม เรื่อง การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุตร คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ซึ่งให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้  ณ ห้องประชุม AR116  เพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างประสบการณ์ในการเผยแพร่บทความวิชาการ/วิจัยในวารสารระดับชาติและนานาชาติ ของคณาจารย์ นักวิจัย และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาพ/ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง ภาพการอบรม  

Read More »

โครงการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มมส กับโรงเรียนศิลปะและการออกแบบ แห่งมหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี

img_2998

โครงการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับทางโรงเรียนศิลปะและการออกแบบ แห่งมหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี (Cooperation Ceremony : Faculty of Architecture Urban Design and Creative Arts, MSU THAILAND x School of Art, GXUN CHINA) 25 เมษยน 2562 โดยคณบดีคณะสถาปัตย์ และทีมบริหารคณะ รวมทั้งตัวแทนสาขาวิชาต่างๆ ในการต้อนรับและนำเสนอหลักสูตรการเรียนการสอน รายละเอียดกิจกรรมนิสิต การวิจัยและการบริการวิชาการด้านต่างๆ ของคณะ เพื่อหารือถึงความร่วมมือกันในทางวิชาการ วิชาชีพต่อไปในอนาคตอันไกล้นี้ ทั้งนี้ผู้บริหารและผู้แทนจากโรงเรียนศิลปะและการออกแบบ แห่งมหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี ประกอบด้วย 1.Professor Fu Hu, Dean of School of Arts : GXUN 2.Professor Wang Xinzhe, Dean of Academic Affairs Office : GXUN 3.Assoc. …

Read More »

นิสิตร่วมขบวนแห่สงกรานต์ ร่วมงาน ” ออนซอนบุญเดือนห้า มหาสงกรานต์โฮมใจ วันไหลไท มมส ” ประจำปี 2562

58441640_2318363354876107_5333465498837319680_o

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดขบวนแห่สงกรานต์ ร่วมงาน ” ออนซอนบุญเดือนห้า มหาสงกรานต์โฮมใจ วันไหลไท มมส ” ประจำปี 2562 ณ บริเวณอาคารพลศึกษา เสื้อผ้าหน้าผมโดย : คณิกาสราญ ดำเนินงาน : นิสิตชั้นปีที่ 1 และ ชมรมช่างศิลป์สถาปัตย์ Cr.ฮอยฮีตศิลป์ถิ่นสถาปัตย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ข่าว ปิยะนุช อินทร์พรหม ภาพกิจกรรม  

Read More »

ข่าวฉบับประจำเดือน มีนาคม 2562

6-1

>>Download<< ประชุมสมาคมศิษย์เก่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.วิกรม วงษ์สุวรรณ เจ้าของผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา สาขานฤมิตศิลป์ ร่วมนำผลงานแฟชั่นโชว์ในงาน BANGKOK INTERNATIONAL FASHION WEEK 2019 (BIFW2019) ผู้บริหารและบุคลากรร่วมสืบสานประเพณีแห่ผะเหวดเข้าเมือง งานบุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ ประจำปี 2562 ศิษย์เก่าสาขานฤมิตศิลป์ นายมานิตย์ เจกะบุตร ได้รับรางวัลชมเชย ในกิจกรรม ‘ROBINSON JEANS D.I.Y. CONTEST’ สาขานฤมิตศิลป์ ร่วมจัดกิจกรรมในงาน”มาหาสารคาม มาหาคร์าฟท์

Read More »
Translate »