การบริหารจัดการ

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการทำวิจัย

dscf9277

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม ถึง วันที่ 11 กรกฎาคม  2562 ฝ่ายวิจัยและบริการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการอบรม เรื่อง การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการทำวิจัยโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพฤกษ์ ชามะรัตน์ ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ ณ ห้อง AR-113, AR-116 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรในการทำวิจัยและบริการวิชาการ และพัฒนาศักยภาพและสร้างประสบการณ์ ของนักวิจัยและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ในการเผยแพร่บทความวิชาการ/วิจัยในวารสารระดับชาติและนานาชาติ ภาพ/ข่าว : นิกานต์ดา  ทองน้อย ผู้ประสานโครงการ : จุฑาณัฐ สินธุศิริ

Read More »

สัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรของคณะฯ 2562

825a7930

เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ถึง วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๒  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้จัดโครงการสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรของคณะฯ  ณ เขาใหญ่คีรีธารทิพย์รีสอร์ท  จังหวัดนครราชสีมา โดยในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช เชาวรัตน์  คณบดีเป็นผู้กล่าวเปิดกิจกรรม นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากทีมวิทยากร Phanrakwork พันรักเวิร์ค ในการทำกิจกรรมเพื่อดำเนินโครงการสัมมนา โดยแบ่งกลุ่มเชิงปฏิบัติการ ๕ กลุ่ม ในการทำกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างการทำงาน ได้แก่ ๑. กิจกรรม Team Up Happy Team เป้าหมายการเตรียมความพร้อมในการทำงานของตนเองและการทำงานร่วมกับผู้อื่น ๒. กิจกรรม Mege Bomb เป้าหมายเพื่อการทำงานร่วมกันทำให้เกิดสมาธิในการทำงานและการถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ให้เพื่อนร่วมงาม ๓. กิจกรรมแกะดำ เป้าหมายการ่วมแรงใจการสื่อสารและประสารงานซึ่งกันและกัน และกิจกรรม Flow Synergy เป้าหมายการประสานความร่วมมือในทีม เป็นต้น จากกิจกรรมดังกล่าวเพื่อเป็นการรู้แนวทางการปฏิบัติงาน การพัฒนาสมรรถนะในการทำงาน โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การมีส่วนร่วมในองค์กรเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้งสร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมองค์กร การปฏิบัติงานร่วมกัน และเพื่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ร่วมงาน วันที่ ๒๒ มิถุนายน …

Read More »

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับคณะสถาปัตย์ฯ มมส ลงนาม MOU บริษัท นันทวัน (จำกัด) และศูนย์ฝึกอบรมไทย โอบายาชิ เทรนนิ่งเซ็นเตอร์

img_3765

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท นันทวัน จำกัด และ ศูนย์ฝึกอบรมไทยโอบายาชิ เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ ในด้านการศึกษาและพัฒนาบุคลากร การบริหารจัดการองค์ความรู้และการวิจัยที่เกี่ยว ข้องกับอุตสาหกรรมการก่อสร้าง และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ณ ห้องประชุม EN-204 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช เชาวรัตน์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ร่วมลงนามกับนายยูอิจิโร่ ซาคาอิ รองกรรมการผู้อำนวยการบริษัท นันทวัน จำกัด (บริษัท นันทวัน จำกัด) นายสุรเดช ตันชัชวาล ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท นันทวัน จำกัด (ศูนย์ฝึกอบรมไทยโอบายาชิเทรนนิ่งเซ็นเตอร์) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ …

Read More »

โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินประกันคุณภาพหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561

img_3533

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินประกันคุณภาพหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561  ณ  ห้องประชุมใหญ่ AR 116  เวลา 08.30 -13.00 น. โดยได้รับเกียรติจากคุณกัมปนาท อาชา   จากกลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้  ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นสำหรับเตรียมประเมินประกันคุณภาพระดับหลักสูตรในเดือนปลายกรกฎาคม 2562 นี้  และเพื่อซักซ้อมความเข้าใจและกระบวนการศึกษาคุณภาพ  แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ  และหลักการเขียนแบบรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) และรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (IQA ระดับหลักสูตร)”  ให้มีประสิทธิภาพกระจายการทำงานประกันคุณภาพลงไปในระดับของหน่วยงานย่อย และพัฒนาหลักสูตรต่อไป ผู้ประสานงานโครงการ : ละเอียด โกหลำ ภาพ : วุฒิไกร ป้อมมะรัง , วรารินทร์ ปัญญาวงษ์ ข่าว : วุฒิไกร ป้อมมะรัง ภาพกิจกรรม  

Read More »

การประชุมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 2/2562

img_3486

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  นำโดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช  เชาวรัตน์  คณบดี  ได้นำฝ่ายบริหาร  ประชุมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 2/2562  เพื่อแจ้งผลการดำเนินงานด้านต่างๆของคณะและถ่ายทอดนโยบายการบริหารจัดการเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและสถานการณ์ปัจจุบัน  นอกจากนี้ยังมีการแจ้งกิจกรรมที่จะดำเนินการของคณะที่จะมีขึ้นต่อไปด้วย  โดยจัดการประชุม ณ ห้องประชุม AR116  เวลา  13.30-16.00 น.  ซึ่งมีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ทั้งหมดของคณะฯเข้าร่วมรับฟังและรับทราบทิศทางในการดำเนินงานเพื่อนำไปปรับใช้กับงานที่ปฏิบัติในแต่ละฝ่ายงานอันเป็นการนำนโยบายสู่การปฏิบัติต่อไป ภาพ/ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง ภาพประกอบกิจกรรม  

Read More »

โครงการอบรม “การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร”

img_3086

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562  ฝ่ายวิจัยและบริการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้จัดโครงการอบรม เรื่อง การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุตร คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ซึ่งให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้  ณ ห้องประชุม AR116  เพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างประสบการณ์ในการเผยแพร่บทความวิชาการ/วิจัยในวารสารระดับชาติและนานาชาติ ของคณาจารย์ นักวิจัย และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาพ/ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง ภาพการอบรม  

Read More »

โครงการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มมส กับโรงเรียนศิลปะและการออกแบบ แห่งมหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี

img_2998

โครงการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับทางโรงเรียนศิลปะและการออกแบบ แห่งมหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี (Cooperation Ceremony : Faculty of Architecture Urban Design and Creative Arts, MSU THAILAND x School of Art, GXUN CHINA) 25 เมษยน 2562 โดยคณบดีคณะสถาปัตย์ และทีมบริหารคณะ รวมทั้งตัวแทนสาขาวิชาต่างๆ ในการต้อนรับและนำเสนอหลักสูตรการเรียนการสอน รายละเอียดกิจกรรมนิสิต การวิจัยและการบริการวิชาการด้านต่างๆ ของคณะ เพื่อหารือถึงความร่วมมือกันในทางวิชาการ วิชาชีพต่อไปในอนาคตอันไกล้นี้ ทั้งนี้ผู้บริหารและผู้แทนจากโรงเรียนศิลปะและการออกแบบ แห่งมหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี ประกอบด้วย 1.Professor Fu Hu, Dean of School of Arts : GXUN 2.Professor Wang Xinzhe, Dean of Academic Affairs Office : GXUN 3.Assoc. …

Read More »

การจัดการความรู้ (KM) การใช้โปรแกรม Windows10 , Google Drive และการใช้โปรแกรม Office 365

img_2738

เมื่อวันที่ 17 เมษายน  2562  สำนักงานเลขานุการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้จัดโครงการจัดการความรู้  (KM) การใช้โปรแกรม  ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช เชาวรัตน์ คณบดี เป็นประธานเปิดกิจกรรมในครั้งนี้  โดยมีบุคลากรสายสนับสนุน ซึ่งนำโดยคุณมยุรี ผาผง หัวหน้าสำนักงานเลขานุการและบุคลากรทั้งหมดเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว  เพื่อให้มีความเข้าในในการโปรแกรม  Windows 10 ดำเนินการโดยคุณไชยา ฆารเจริญ , Google Drive ดำเนินการโดยคุณวรารินทร์ ปัญญาวงษ์ และการใช้โปรแกรม Office 365 ดำเนินการโดยคุณวุฒิไกร ป้อมมะรัง  ซึ่งเป็นการพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานให้สามารถใช้โปรแกรมเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  แล้วยังพัฒนาการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองของผู้รับบริการด้วยเทคโนโลยี  และเพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้และมีการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้บุคลากรสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างศักยภาพขององค์กรให้มีความสามารถในการแข่งขันระดับสูง ภาพ : วรารินทร์  ปัญญาวงษ์ ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง ภาพกิจกรรมการจัดการความรู้    

Read More »

สัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และมอบนโยบายสู่การปฏิบัติ

img_0286

เมื่อวันที่ 9  มกราคม 2562  ณ ห้องประชุม AR116  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และมอบนโยบายสู่การปฏิบัติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พลเดช  เชาวรัตน์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  ได้ทบทวนแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และผลการดำเนินงานที่ผ่านมา  ตลอดจนมอบนโยบายการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   เพื่อถ่ายทอดนโยบาย วิสัยทัศน์ และกรอบแนวทางการพัฒนาให้บุคลากรได้รับทราบ เพื่อเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและทิศทางการพัฒนาคณะฯ  และมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางเป้าหมายของคณะฯ ร่วมกัน  สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจนและนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ ภายในโครงการมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนระหว่างผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรภายในคณะฯ เพื่อส่งเสริมทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน สร้างความสามัคคี เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีของบุคลากร ภาพ : วุฒิไกร ป้อมมะรัง ข่าว : ละเอียด โกหลำ ประมวลภาพโครงการ  

Read More »

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา2560

img_7563

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา2560 โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกคณะ เพื่อสร้างมาตรฐานของการศึกษาและการบริหารจัดการภายในหน่วยงานตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ของสำนักงานการอุดมศึกษา โดยมีเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทำให้ทิศทางการบริหารจัดการและการจัดการศึกษาถูกกำหนดโดยตัวบ่งชี้ของการประเมินในมิติต่างๆ รวทั้งการปฏิบัติงานด้านต่างๆของบุคลากรในคณะฯจึงต้องตอบสนองต่อระบบการประเมินดังกล่าว และเพื่อกระตุ้นให้หน่วยงานมีการพัฒนาประสิทธิภาพ แก้ไข ปรับปรุงในด้านการดำเนินงานต่างๆตามผลการประเมินคุณภาพ ทั้งนี้จากการดำเนินงานที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรต่างก็มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน และการดำเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดและพัฒนาให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นตามลำดับ  โดยสรุป ผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา2560 ภาพรวมคณะ เพิ่มขึ้น 0.11 คะแนน ซึ่งผลประเมินปีการศึกษา 2559 เท่ากับ 4.00 คะแนน และผลประเมินปีการศึกษา 2560 เท่ากับ 4.11 คะแนน ผู้ประสานงาน : ละเอียด โกหลำ ภาพ : วุฒิไกร ป้อมมะรัง / วรารินทร์ ปัญญาวงษ์ ข่าว : วุฒิไกร ป้อมมะรัง ภาพการดำเนินกิจกรรม  

Read More »
Translate »