การบริหารจัดการ

การรับมอบนโยบายเพื่อดำเนินงานศูนย์ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (Unit Lab) ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มมส

69876799_503912276822745_6805763559008501760_n_resize

เมื่อวันพุธที่ 11 กันยายน 2562 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้เชิญคณาจารย์ บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องเข้ารับฟังการดำเนินงานและแนวโน้มความน่าจะเป็นของศูนย์ความเชี่ยวชาญ รวมถึงโครงการต่างๆที่ทางคณะได้จัดตั้งขึ้นและให้สอดคล้องกับนโยบาย ทิศทางการดำเนินงานด้านวิจัยและบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยและนโยบายการบริหารจัดการของคณะ  ณ  ห้องประชุม AR116  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล  ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในการมอบนโยบายของมหาวิทยาลัย  และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช เชาวรัตน์  คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  เป็นผู้รับนโยบายของมหาวิทยาลัยเพื่อบริหารจัดการในส่วนของคณะต่อไป  ซึ่งมีคณาจารย์และผู้ดำเนินงานศูนย์ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (Unit Lab) ของคณะเข้าร่วมรับฟังการถ่ายทอดนโยบายอย่างพร้อมเพียงกัน ทั้งนี้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้มีการจัดตั้งศูนย์ความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆเพื่อพัฒนาด้านการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ  และส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบในแง่มุมต่างๆ  การมีพื้นที่เพื่อรองรับการทำงานเพื่อสร้างนวัตกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาองค์ความรู้เฉพาะด้านให้แก่นักศึกษา บุคลากรภายในคณะและบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ ภาพ : จุฑาณัฐ  สินธุศิริ ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง ภาพกิจกรรม  

Read More »

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561

img_6744

  เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้จัดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ  เพื่อเป็นการตรวจสอบและประเมินเพื่อสร้างมาตรฐานของการศึกษาและการบริหารจัดการในหน่วยงาน โดยมีการประเมินตามเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทำให้ทิศทางการบริหารจัดการและการจัดการศึกษาถูกกำหนดโดยตัวบ่งชี้ของการประเมินในมิติต่างๆ รวมทั้งการปฏิบัติงานด้านต่างๆของบุคลากรในคณะฯจึงต้องตอบสนองต่อระบบการประเมินดังกล่าว ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ปณิธาน พีรพัฒนา (ประธานกรรมการ) , ผศ.ดร.ณัฐพล ภูมิสะอาด (กรรมการ) และ รศ.ดร.บังอร กุมพล (กรรมการ) เป็นคณะกรรมการในการประเมินในครั้งนี้  ซึ่งมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561 เท่ากับ 4.00 คะแนน ผู้ประสานงานโครงการ : ละเอียด โกหลำ ภาพ/ข่าว : วุฒิไกร ป้อมมะรัง ภาพกิจกรรมการประเมิน  

Read More »

กิจกรรม “KM การเขียนหนังสือ / ตำรา”

ddd

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ การเขียนหนังสือ / ตำรา เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ได้ผลิตหนังสือ / ตำรา ยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ โดยมี ผศ.ดร.วิโรจน์ ชีวาสุขถาวร เป็นผู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมีคณาจารย์ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  และสรุปแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเขียนหนังสือ / ตำรา ดังนี้ ข่าว/ภาพ : ผศ.ดร.สุรีพรรณ์ สุพรรณสมบูรณ์, ผศ.ดร.อมฤต หมวดทอง และจารุณี คำศรี

Read More »

ประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร วงรอบปีการศึกษา 2561

img_6310

เมื่อวันที่ 23 – 24 กรกฎาคม 2562  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  กำหนดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  วงรอบปีการศึกษา 2561  เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่กำหนดไว้ เพื่อเป็นการตรวจสอบและการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  และในปีการศึกษา 2561  หลักสูตรนฤมิตศิลป์ เป็นหลักสูตรหนึ่งที่ได้รับการรับรองเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR)  หลักสูตรวิชาชีพที่ได้รับการรับรองจากองค์กรวิชาชีพระดับชาติ/นานาชาติ   รวมหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ที่รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร จำนวน 7 หลักสูตร และมีผลประเมินคุณภาพหลักสูตรดังนี้ 1. หลักสูตร สถ.บ.สถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี) ผลประเมินคุณภาพหลักสูตร เท่ากับ 3.40 คะแนน ระดับคุณภาพ ดี 2. หลักสูตร สถ.บ.สถาปัตยกรรมผังเมือง (หลักสูตร 5 ปี) ผลประเมินคุณภาพหลักสูตร เท่ากับ 3.46 คะแนน ระดับคุณภาพ ดี 3. หลักสูตร สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตร 5 …

Read More »

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการทำวิจัย

dscf9277

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม ถึง วันที่ 11 กรกฎาคม  2562 ฝ่ายวิจัยและบริการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการอบรม เรื่อง การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการทำวิจัยโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพฤกษ์ ชามะรัตน์ ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ ณ ห้อง AR-113, AR-116 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรในการทำวิจัยและบริการวิชาการ และพัฒนาศักยภาพและสร้างประสบการณ์ ของนักวิจัยและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ในการเผยแพร่บทความวิชาการ/วิจัยในวารสารระดับชาติและนานาชาติ ภาพ/ข่าว : นิกานต์ดา  ทองน้อย ผู้ประสานโครงการ : จุฑาณัฐ สินธุศิริ

Read More »

สัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรของคณะฯ 2562

825a7930

เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ถึง วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๒  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้จัดโครงการสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรของคณะฯ  ณ เขาใหญ่คีรีธารทิพย์รีสอร์ท  จังหวัดนครราชสีมา โดยในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช เชาวรัตน์  คณบดีเป็นผู้กล่าวเปิดกิจกรรม นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากทีมวิทยากร Phanrakwork พันรักเวิร์ค ในการทำกิจกรรมเพื่อดำเนินโครงการสัมมนา โดยแบ่งกลุ่มเชิงปฏิบัติการ ๕ กลุ่ม ในการทำกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างการทำงาน ได้แก่ ๑. กิจกรรม Team Up Happy Team เป้าหมายการเตรียมความพร้อมในการทำงานของตนเองและการทำงานร่วมกับผู้อื่น ๒. กิจกรรม Mege Bomb เป้าหมายเพื่อการทำงานร่วมกันทำให้เกิดสมาธิในการทำงานและการถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ให้เพื่อนร่วมงาม ๓. กิจกรรมแกะดำ เป้าหมายการ่วมแรงใจการสื่อสารและประสารงานซึ่งกันและกัน และกิจกรรม Flow Synergy เป้าหมายการประสานความร่วมมือในทีม เป็นต้น จากกิจกรรมดังกล่าวเพื่อเป็นการรู้แนวทางการปฏิบัติงาน การพัฒนาสมรรถนะในการทำงาน โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การมีส่วนร่วมในองค์กรเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้งสร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมองค์กร การปฏิบัติงานร่วมกัน และเพื่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ร่วมงาน วันที่ ๒๒ มิถุนายน …

Read More »

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับคณะสถาปัตย์ฯ มมส ลงนาม MOU บริษัท นันทวัน (จำกัด) และศูนย์ฝึกอบรมไทย โอบายาชิ เทรนนิ่งเซ็นเตอร์

img_3765

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท นันทวัน จำกัด และ ศูนย์ฝึกอบรมไทยโอบายาชิ เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ ในด้านการศึกษาและพัฒนาบุคลากร การบริหารจัดการองค์ความรู้และการวิจัยที่เกี่ยว ข้องกับอุตสาหกรรมการก่อสร้าง และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ณ ห้องประชุม EN-204 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช เชาวรัตน์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ร่วมลงนามกับนายยูอิจิโร่ ซาคาอิ รองกรรมการผู้อำนวยการบริษัท นันทวัน จำกัด (บริษัท นันทวัน จำกัด) นายสุรเดช ตันชัชวาล ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท นันทวัน จำกัด (ศูนย์ฝึกอบรมไทยโอบายาชิเทรนนิ่งเซ็นเตอร์) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ …

Read More »

โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินประกันคุณภาพหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561

img_3533

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินประกันคุณภาพหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561  ณ  ห้องประชุมใหญ่ AR 116  เวลา 08.30 -13.00 น. โดยได้รับเกียรติจากคุณกัมปนาท อาชา   จากกลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้  ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นสำหรับเตรียมประเมินประกันคุณภาพระดับหลักสูตรในเดือนปลายกรกฎาคม 2562 นี้  และเพื่อซักซ้อมความเข้าใจและกระบวนการศึกษาคุณภาพ  แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ  และหลักการเขียนแบบรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) และรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (IQA ระดับหลักสูตร)”  ให้มีประสิทธิภาพกระจายการทำงานประกันคุณภาพลงไปในระดับของหน่วยงานย่อย และพัฒนาหลักสูตรต่อไป ผู้ประสานงานโครงการ : ละเอียด โกหลำ ภาพ : วุฒิไกร ป้อมมะรัง , วรารินทร์ ปัญญาวงษ์ ข่าว : วุฒิไกร ป้อมมะรัง ภาพกิจกรรม  

Read More »

การประชุมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 2/2562

img_3486

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  นำโดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช  เชาวรัตน์  คณบดี  ได้นำฝ่ายบริหาร  ประชุมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 2/2562  เพื่อแจ้งผลการดำเนินงานด้านต่างๆของคณะและถ่ายทอดนโยบายการบริหารจัดการเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและสถานการณ์ปัจจุบัน  นอกจากนี้ยังมีการแจ้งกิจกรรมที่จะดำเนินการของคณะที่จะมีขึ้นต่อไปด้วย  โดยจัดการประชุม ณ ห้องประชุม AR116  เวลา  13.30-16.00 น.  ซึ่งมีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ทั้งหมดของคณะฯเข้าร่วมรับฟังและรับทราบทิศทางในการดำเนินงานเพื่อนำไปปรับใช้กับงานที่ปฏิบัติในแต่ละฝ่ายงานอันเป็นการนำนโยบายสู่การปฏิบัติต่อไป ภาพ/ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง ภาพประกอบกิจกรรม  

Read More »

โครงการอบรม “การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร”

img_3086

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562  ฝ่ายวิจัยและบริการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้จัดโครงการอบรม เรื่อง การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุตร คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ซึ่งให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้  ณ ห้องประชุม AR116  เพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างประสบการณ์ในการเผยแพร่บทความวิชาการ/วิจัยในวารสารระดับชาติและนานาชาติ ของคณาจารย์ นักวิจัย และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาพ/ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง ภาพการอบรม  

Read More »
Translate »