การบริหารจัดการ

โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน หัวข้อ “English for Workplace Communication” ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในที่ทำงาน

img_0483_resize

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2563  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน หัวข้อ “English for Workplace Communication” ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในที่ทำงาน  ณ  ห้องประชุม AR116  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช เชาวรัตน์ คณบดีเป็นประธานเปิดพิธีและขอบคุณวิทยากรในครั้งนี้ด้วย  ซึ่งวิทยากรอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์อัมพิกา ภัทรพงศานติ์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนเกิดการเรียนรู้ และมีทักษาภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงาน  และเพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนนำความรู้ที่ได้จากการบรมภาษาอังกฤษไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และชีวิตประจำวัน   อีกทั้งยังให้ได้รับความรู้และฝึกทักษะเกี่ยวกับการสนทนาภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การแนะนำตัว การทักทาย การถาม การบอกเส้นทาง และเพื่อให้ได้พัฒนาทักษะทางการพูดภาษาอังกฤษ การออกเสียง การเน้นเสียง การถามตอบประโยคสั้น ๆ  ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากบุคลากรสายสนับสนุนทุกฝ่าย  ซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่คณะได้มุ่งพัฒนาองค์กรเพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่สากลต่อไป ประสานงานโครงการ : ศิรินภา  วงษ์ชารี ภาพ/ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง ภาพกิจกรรมการอบรม

Read More »

สำนักงานสอบภายใน มมส. เข้าตรวจเยี่ยมคณะในลักษณะรูปแบบของการตรวจสอบเบื้องต้น

118177530_911067039710316_534175884687263959_n_resize

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ สำนักงานสอบภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ตรวจเยี่ยมคณะในลักษณะรูปแบบของการตรวจสอบเบื้องต้น ในเรื่อง การตรวจเยี่ยมหน่วยงานย่อย (Visit Audit) และการตรวจติดตามการบริหารจัดการเงินทดรองของหน่วยงานย่อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อตรวจสอบ และรับทราบปัญหาการดำเนินงาน โดยมี ผู้บริหาร พร้อมด้วยบุคลากรสายสนับสนุนด้านการเงินและบัญชี พัสดุ วิจัย แผนและนโยบาย อำนวยความสะดวกและให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจสอบภายใน จัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน และปฏิบัติให้เป็นไปตามบทบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงานตรวจสอบและหน่วยรับตรวจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ภาพ/ข่าว : ปรียาณัฐ มิรัตนไพร ภาพกิจกรรม  

Read More »

การจัดการความรู้ (KM) การจัดทำวารสารอิเล็กทรอนิกส์

img_0002

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563  วารสารสถาปัตยกรรม การออกแบบและการก่อสร้าง (JADC) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ตระหนักถึงประโยชน์ ในการเป็นสื่อส่งเสริม สนับสนุน การบริการวิชาการเพื่อสังคม และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัย ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ จึงมีความประสงค์จัดโครงการจัดการความรู้ (KM) เพื่อพัฒนาการดำเนินการวารสารฯ เพื่อเป็น สื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้ และวิทยาการด้านสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมผังเมือง สถาปัตยกรรมภายใน ภูมิสถาปัตยกรรม การจัดการงานก่อสร้าง การออกแบบและงานสร้างสรรค์ และในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดย มุ่งเน้นงานวิจัยและบทความวิชาการ ตลอดจนเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่าง นักศึกษา นักวิชาการจาก สถาบันอุดมศึกษา นักวิชาการอิสระ ทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม อันจะก่อให้เกิดความก้าวหน้าทาง วิชาการและเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ  จึงได้จัดโครงการการจัดการความรู้ (KM) การจัดทำวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุม AR215-1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเรียนรู้การจัดการระบบวารสารให้ได้มาตรฐาน และเพื่อเตรียมตัวการนำวารสารเข้าฐานของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)  ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคภูมิ หรรนภา (บรรณาธิการวารสารมนุษย์กับสังคม)  และอาจารย์ปภาวรินทร์ วรหิน (เลขานุการวารสารมนุษย์กับสังคม) เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง  การเตรียมความพร้อมของวารสารเพื่อรับการประเมิน และการจัดทำวารสารอิเล็กทรอนิกส์ …

Read More »

โครงการแนวทางการเตรียมความพร้อมของวารสารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพื่อประเมินคุณภาพวารสารรอบที่ 4 ตามเกณฑ์ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ปี พ.ศ. 2564

dscf1372

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการแนวทางการเตรียมความพร้อมของวารสารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามเพื่อประเมินคุณภาพวารสารรอบที่ 4 ตามเกณฑ์ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ปี พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุม AR116 โดยมี ดร.ธนายุทธ ไชยธงรัตน์ บรรณาธิการ วารสารสถาปัตยกรรม การออกแบบและการก่อสร้าง เป็นประธานในการจัดโครงการในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนและสรุปบทเรียนการดำเนินงานของกองบรรณาธิการของวารสารรอบปี พ.ศ. 2562 และประเมินวารสารฯ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1-3 ตามเกณฑ์ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) อีกทั้งเป็นแนวทางการปรับปรุงวารสารฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐานของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ทั้งนี้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตระหนักถึงประโยชน์ ในการเป็นสื่อส่งเสริม สนับสนุน การบริการวิชาการเพื่อสังคม และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัย ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ จึงมีความประสงค์จัดโครงการแนวทางการเตรียมความพร้อมของวารสารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามเพื่อประเมินคุณภาพวารสารรอบที่ 4 ตามเกณฑ์ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ปี พ.ศ. 2564 เพื่อเป็น สื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้ และวิทยาการด้านสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมผังเมือง สถาปัตยกรรมภายใน …

Read More »

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

img_8689

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช เชาวรัตน์  คณบดีเป็นประธานเปิดโครงการและดำเนินโครงการในครั้งนี้  ซึ่งมีการดำเนินการทบทวนแผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2561-2565  โดยอ้างอิงจากแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคามฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) และการทบทวนแผนกลยุทธ์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีงบประมาณ 2563 และปีการศึกษา 2562 โดยมีกระบวนการปรับปรุงแผนกลยุทธ์ การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ ซึ่งประกอบไปด้วยผู้บริหารทุกระดับ ตัวแทนจากคณาจารย์และบุคลากรภายในคณะ โดยได้ดำเนินการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการศึกษา และการบริหาร การดำเนินการของคณะฯ  มหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์และนโยบายการบริหารประเทศ ตลอดจนสถานการณ์และปัจจัยภายนอก โดยมุ่งเน้นการพัฒนาพันธกิจหลัก 4 ด้าน ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  โดยคณะฯ จะเน้นการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์  เพื่อให้คณะฯ ได้มีคุณภาพการศึกษาได้ตรงตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ  เพิ่มขีดความสามารถในด้านการวิจัยและการบริการวิชาการและสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ประสานงานโครงการ : อภิชญา  จำรูญศิริ ภาพ/ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง ภาพกิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์  

Read More »

การจัดการเรียนรู้ (KM) ในการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อดำเนินการที่เป็นเลิศ(EdPEx) สู่การพัฒนาคุณภาพการบริหารงานคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มมส

img_8634

เมื่อวันที่ี 19 ธันวาคม 2562 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  ได้จัดโครงการการจัดการเรียนรู้ (KM) ในการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) สู่การพัฒนาคุณภาพการบริหารงานคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ  ณ  ห้องประชุม AR 101-3  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช เชาวรัตน์ คณบดีเป็นประธานในการกิจกรรมครั้งนี้  ทั้งนี้เพื่อเป็นการบ่งบอกถึงบริบทและอธิบายวิธีการปฏิบัติการขององค์การ สภาพแวดล้อมการดำเนินการ ความสัมพันธ์ที่สำคัญในการปฏิบัติการและความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ซึ่งเป็นแนวทางที่ครอบคลุมระบบการจัดการการดำเนินการองค์กรโดยรวม ที่เป็นจุดเริ่มต้นในการประเมินตนเองขององค์กร เป็นการสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรภายในองค์กรตระหนักถึงสิ่งที่องค์กรเห็นว่ามีความสำคัญและส่งผลต่อระบบการดำเนินการ ต่าง ๆ ที่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ จนนำไปสู่ตัวชี้วัดความสำเร็จขององค์กรต่อไป ผู้ประสานงานโครงการ : อภิชญา  จำรูญศิริ ภาพ/ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง ภาพการจัดการเรียนรู้ (KM)  

Read More »

คณะสถาปัตยกรรมศาตร์ฯ มมส รับการประเมินตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของคณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

img_8114

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  รับการประเมินตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของคณะ/หน่วยงาน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  หน่วยงานจัดการเรียนการสอน (ระดับอุดมศึกษา)  ณ  ห้องประชุม AR116  โดยมีฝ่ายบริหารของคณะเข้ารับฟังผลการประเมินในครั้งนี้ซึ่งนำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช  เชาวรัตน์  คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  ทั้งนี้มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคำรับรอง ประกอบด้วย 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพจน์  พรหมสัตพรต  ประธานกรรมการ 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิตยา  วรรณกิตร์  กรรมการ 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนัชญา  สังศรีอินทร์  กรรมการ 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินดาพร  จำรัสเลิศลักษณ์  กรรมการ 5. นางสาวพัชรพร  หวานขม  กรรมการและเลขานุการ ภาพ/ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง ผู้ประสานงาน : ละเอียด  โกหลำ ภาพประกอบกิจกรรม  

Read More »

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ รับการสอบทานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

3

ในวันที่  20  พฤศจิกายน  2562 สำนักตรวจสอบภายใน ในฐานะผู้ประเมินการควบคุมภายในและตามที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย ให้เป็นผู้สอบทานการจัดทำรายงานความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ได้จัดส่งผู้ตรวจสอบภายในมาปฏิบัติหน้าสอบทานและประเมินระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช  เชาวรัตน์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  และ นางมยุรี  ผาผง หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ กล่าวต้อนรับ และบุคลากรสำนักงานเลขานุการร่วมต้อนรับในครั้งนี้ ภาพ/ข่าว : นางมยุรี  ผาผง

Read More »

การทบทวนแผนกลยุทธ์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์

img_7602

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562  ฝ่ายบริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  ได้จัดโครงการโครงการทบทวนแผนกลยุทธ์ของคณะฯ  ณ ห้องประชุม AR101-3 เวลา 08.30-16.30 น.  โดยมีคณะกรรมการบริหารคณะซึ่งนำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช เชาวรัตน์ คณบดี  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์ในปีที่ผ่านมาทั้งด้านยุทธศาสตร์ และSWOT เพื่อนำมาปรับปรุงในปีการศึกษา 2562 ประจำปีงบประมาณ 2563 จนนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ผู้ประสานงานโครงการ : อภิชญา  จำรูญศิริ ภาพ : วุฒิไกร ป้อมมะรัง , ผศ.จารุณีย์ นิมิตศิริวัฒน์ ข่าว : วุฒิไกร ป้อมมะรัง ภาพกิจกรรมโครงการทบทวนแผนกลยุทธ์  

Read More »

การรับมอบนโยบายเพื่อดำเนินงานศูนย์ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (Unit Lab) ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มมส

69876799_503912276822745_6805763559008501760_n_resize

เมื่อวันพุธที่ 11 กันยายน 2562 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้เชิญคณาจารย์ บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องเข้ารับฟังการดำเนินงานและแนวโน้มความน่าจะเป็นของศูนย์ความเชี่ยวชาญ รวมถึงโครงการต่างๆที่ทางคณะได้จัดตั้งขึ้นและให้สอดคล้องกับนโยบาย ทิศทางการดำเนินงานด้านวิจัยและบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยและนโยบายการบริหารจัดการของคณะ  ณ  ห้องประชุม AR116  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล  ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในการมอบนโยบายของมหาวิทยาลัย  และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช เชาวรัตน์  คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  เป็นผู้รับนโยบายของมหาวิทยาลัยเพื่อบริหารจัดการในส่วนของคณะต่อไป  ซึ่งมีคณาจารย์และผู้ดำเนินงานศูนย์ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (Unit Lab) ของคณะเข้าร่วมรับฟังการถ่ายทอดนโยบายอย่างพร้อมเพียงกัน ทั้งนี้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้มีการจัดตั้งศูนย์ความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆเพื่อพัฒนาด้านการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ  และส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบในแง่มุมต่างๆ  การมีพื้นที่เพื่อรองรับการทำงานเพื่อสร้างนวัตกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาองค์ความรู้เฉพาะด้านให้แก่นักศึกษา บุคลากรภายในคณะและบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ ภาพ : จุฑาณัฐ  สินธุศิริ ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง ภาพกิจกรรม  

Read More »
Translate »