การบริหารจัดการ

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

img_8689

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช เชาวรัตน์  คณบดีเป็นประธานเปิดโครงการและดำเนินโครงการในครั้งนี้  ซึ่งมีการดำเนินการทบทวนแผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2561-2565  โดยอ้างอิงจากแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคามฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) และการทบทวนแผนกลยุทธ์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีงบประมาณ 2563 และปีการศึกษา 2562 โดยมีกระบวนการปรับปรุงแผนกลยุทธ์ การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ ซึ่งประกอบไปด้วยผู้บริหารทุกระดับ ตัวแทนจากคณาจารย์และบุคลากรภายในคณะ โดยได้ดำเนินการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการศึกษา และการบริหาร การดำเนินการของคณะฯ  มหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์และนโยบายการบริหารประเทศ ตลอดจนสถานการณ์และปัจจัยภายนอก โดยมุ่งเน้นการพัฒนาพันธกิจหลัก 4 ด้าน ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  โดยคณะฯ จะเน้นการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์  เพื่อให้คณะฯ ได้มีคุณภาพการศึกษาได้ตรงตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ  เพิ่มขีดความสามารถในด้านการวิจัยและการบริการวิชาการและสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ประสานงานโครงการ : อภิชญา  จำรูญศิริ ภาพ/ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง ภาพกิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์  

Read More »

การจัดการเรียนรู้ (KM) ในการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อดำเนินการที่เป็นเลิศ(EdPEx) สู่การพัฒนาคุณภาพการบริหารงานคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มมส

img_8634

เมื่อวันที่ี 19 ธันวาคม 2562 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  ได้จัดโครงการการจัดการเรียนรู้ (KM) ในการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) สู่การพัฒนาคุณภาพการบริหารงานคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ  ณ  ห้องประชุม AR 101-3  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช เชาวรัตน์ คณบดีเป็นประธานในการกิจกรรมครั้งนี้  ทั้งนี้เพื่อเป็นการบ่งบอกถึงบริบทและอธิบายวิธีการปฏิบัติการขององค์การ สภาพแวดล้อมการดำเนินการ ความสัมพันธ์ที่สำคัญในการปฏิบัติการและความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ซึ่งเป็นแนวทางที่ครอบคลุมระบบการจัดการการดำเนินการองค์กรโดยรวม ที่เป็นจุดเริ่มต้นในการประเมินตนเองขององค์กร เป็นการสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรภายในองค์กรตระหนักถึงสิ่งที่องค์กรเห็นว่ามีความสำคัญและส่งผลต่อระบบการดำเนินการ ต่าง ๆ ที่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ จนนำไปสู่ตัวชี้วัดความสำเร็จขององค์กรต่อไป ผู้ประสานงานโครงการ : อภิชญา  จำรูญศิริ ภาพ/ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง ภาพการจัดการเรียนรู้ (KM)  

Read More »

คณะสถาปัตยกรรมศาตร์ฯ มมส รับการประเมินตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของคณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

img_8114

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  รับการประเมินตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของคณะ/หน่วยงาน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  หน่วยงานจัดการเรียนการสอน (ระดับอุดมศึกษา)  ณ  ห้องประชุม AR116  โดยมีฝ่ายบริหารของคณะเข้ารับฟังผลการประเมินในครั้งนี้ซึ่งนำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช  เชาวรัตน์  คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  ทั้งนี้มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคำรับรอง ประกอบด้วย 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพจน์  พรหมสัตพรต  ประธานกรรมการ 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิตยา  วรรณกิตร์  กรรมการ 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนัชญา  สังศรีอินทร์  กรรมการ 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินดาพร  จำรัสเลิศลักษณ์  กรรมการ 5. นางสาวพัชรพร  หวานขม  กรรมการและเลขานุการ ภาพ/ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง ผู้ประสานงาน : ละเอียด  โกหลำ ภาพประกอบกิจกรรม  

Read More »

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ รับการสอบทานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

3

ในวันที่  20  พฤศจิกายน  2562 สำนักตรวจสอบภายใน ในฐานะผู้ประเมินการควบคุมภายในและตามที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย ให้เป็นผู้สอบทานการจัดทำรายงานความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ได้จัดส่งผู้ตรวจสอบภายในมาปฏิบัติหน้าสอบทานและประเมินระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช  เชาวรัตน์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  และ นางมยุรี  ผาผง หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ กล่าวต้อนรับ และบุคลากรสำนักงานเลขานุการร่วมต้อนรับในครั้งนี้ ภาพ/ข่าว : นางมยุรี  ผาผง

Read More »

การทบทวนแผนกลยุทธ์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์

img_7602

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562  ฝ่ายบริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  ได้จัดโครงการโครงการทบทวนแผนกลยุทธ์ของคณะฯ  ณ ห้องประชุม AR101-3 เวลา 08.30-16.30 น.  โดยมีคณะกรรมการบริหารคณะซึ่งนำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช เชาวรัตน์ คณบดี  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์ในปีที่ผ่านมาทั้งด้านยุทธศาสตร์ และSWOT เพื่อนำมาปรับปรุงในปีการศึกษา 2562 ประจำปีงบประมาณ 2563 จนนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ผู้ประสานงานโครงการ : อภิชญา  จำรูญศิริ ภาพ : วุฒิไกร ป้อมมะรัง , ผศ.จารุณีย์ นิมิตศิริวัฒน์ ข่าว : วุฒิไกร ป้อมมะรัง ภาพกิจกรรมโครงการทบทวนแผนกลยุทธ์  

Read More »

การรับมอบนโยบายเพื่อดำเนินงานศูนย์ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (Unit Lab) ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มมส

69876799_503912276822745_6805763559008501760_n_resize

เมื่อวันพุธที่ 11 กันยายน 2562 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้เชิญคณาจารย์ บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องเข้ารับฟังการดำเนินงานและแนวโน้มความน่าจะเป็นของศูนย์ความเชี่ยวชาญ รวมถึงโครงการต่างๆที่ทางคณะได้จัดตั้งขึ้นและให้สอดคล้องกับนโยบาย ทิศทางการดำเนินงานด้านวิจัยและบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยและนโยบายการบริหารจัดการของคณะ  ณ  ห้องประชุม AR116  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล  ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในการมอบนโยบายของมหาวิทยาลัย  และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช เชาวรัตน์  คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  เป็นผู้รับนโยบายของมหาวิทยาลัยเพื่อบริหารจัดการในส่วนของคณะต่อไป  ซึ่งมีคณาจารย์และผู้ดำเนินงานศูนย์ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (Unit Lab) ของคณะเข้าร่วมรับฟังการถ่ายทอดนโยบายอย่างพร้อมเพียงกัน ทั้งนี้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้มีการจัดตั้งศูนย์ความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆเพื่อพัฒนาด้านการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ  และส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบในแง่มุมต่างๆ  การมีพื้นที่เพื่อรองรับการทำงานเพื่อสร้างนวัตกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาองค์ความรู้เฉพาะด้านให้แก่นักศึกษา บุคลากรภายในคณะและบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ ภาพ : จุฑาณัฐ  สินธุศิริ ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง ภาพกิจกรรม  

Read More »

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561

img_6744

  เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้จัดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ  เพื่อเป็นการตรวจสอบและประเมินเพื่อสร้างมาตรฐานของการศึกษาและการบริหารจัดการในหน่วยงาน โดยมีการประเมินตามเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทำให้ทิศทางการบริหารจัดการและการจัดการศึกษาถูกกำหนดโดยตัวบ่งชี้ของการประเมินในมิติต่างๆ รวมทั้งการปฏิบัติงานด้านต่างๆของบุคลากรในคณะฯจึงต้องตอบสนองต่อระบบการประเมินดังกล่าว ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ปณิธาน พีรพัฒนา (ประธานกรรมการ) , ผศ.ดร.ณัฐพล ภูมิสะอาด (กรรมการ) และ รศ.ดร.บังอร กุมพล (กรรมการ) เป็นคณะกรรมการในการประเมินในครั้งนี้  ซึ่งมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561 เท่ากับ 4.00 คะแนน ผู้ประสานงานโครงการ : ละเอียด โกหลำ ภาพ/ข่าว : วุฒิไกร ป้อมมะรัง ภาพกิจกรรมการประเมิน  

Read More »

กิจกรรม “KM การเขียนหนังสือ / ตำรา”

ddd

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ การเขียนหนังสือ / ตำรา เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ได้ผลิตหนังสือ / ตำรา ยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ โดยมี ผศ.ดร.วิโรจน์ ชีวาสุขถาวร เป็นผู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมีคณาจารย์ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  และสรุปแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเขียนหนังสือ / ตำรา ดังนี้ ข่าว/ภาพ : ผศ.ดร.สุรีพรรณ์ สุพรรณสมบูรณ์, ผศ.ดร.อมฤต หมวดทอง และจารุณี คำศรี

Read More »

ประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร วงรอบปีการศึกษา 2561

img_6310

เมื่อวันที่ 23 – 24 กรกฎาคม 2562  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  กำหนดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  วงรอบปีการศึกษา 2561  เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่กำหนดไว้ เพื่อเป็นการตรวจสอบและการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  และในปีการศึกษา 2561  หลักสูตรนฤมิตศิลป์ เป็นหลักสูตรหนึ่งที่ได้รับการรับรองเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR)  หลักสูตรวิชาชีพที่ได้รับการรับรองจากองค์กรวิชาชีพระดับชาติ/นานาชาติ   รวมหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ที่รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร จำนวน 7 หลักสูตร และมีผลประเมินคุณภาพหลักสูตรดังนี้ 1. หลักสูตร สถ.บ.สถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี) ผลประเมินคุณภาพหลักสูตร เท่ากับ 3.40 คะแนน ระดับคุณภาพ ดี 2. หลักสูตร สถ.บ.สถาปัตยกรรมผังเมือง (หลักสูตร 5 ปี) ผลประเมินคุณภาพหลักสูตร เท่ากับ 3.46 คะแนน ระดับคุณภาพ ดี 3. หลักสูตร สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตร 5 …

Read More »

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการทำวิจัย

dscf9277

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม ถึง วันที่ 11 กรกฎาคม  2562 ฝ่ายวิจัยและบริการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการอบรม เรื่อง การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการทำวิจัยโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพฤกษ์ ชามะรัตน์ ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ ณ ห้อง AR-113, AR-116 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรในการทำวิจัยและบริการวิชาการ และพัฒนาศักยภาพและสร้างประสบการณ์ ของนักวิจัยและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ในการเผยแพร่บทความวิชาการ/วิจัยในวารสารระดับชาติและนานาชาติ ภาพ/ข่าว : นิกานต์ดา  ทองน้อย ผู้ประสานโครงการ : จุฑาณัฐ สินธุศิริ

Read More »
Translate »