การบริหารจัดการ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมืิอทางวิชาการกับบริษัทเวลคราฟท์ โปรดัคส์ จำกัด

  เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช เชาวรัตน์ คณบดีและผู้บริหาร เป็นตัวแทนในการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัทเวลคราฟท์ โปรดัคส์ จำกัด ซึ่งนำโดยคุณอุดมศักดิ์ ผ่องสาดา ผู้จัดการฝ่ายการตลาด และคุณศิวัช ภูติโยธิน เจ้าหน้าที่การตลาด เป็นตัวแทนในการจัดทำบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ โดยจัดให้มีการบันทึกข้อตกลง ณ ห้องประชุม AR101-3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ทั้งนี้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสในการศึกษาและเข้าถึงความรู้ด้านการออกแบบและการเลือกใช้ผนังกั้นห้องน้ำและอุปกรณ์ห้องน้ำ และเพื่อส่งเสริมกิจการนิสิตและศิษย์เก่าของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ซึ่งบริษัทเวลคราฟท์ โปรดัคส์ จำกัด ได้มีเจตจำนงที่จะร่วมมือกันทางวิชาการด้านการออกแบบแนวสร้างสรรค์ ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาการศึกษา การบริการทางวิชาการและการพัฒนาบุคลากร เพื่อสร้างบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและมีทักษะที่ได้มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยได้ทำความตกลงร่วมกันที่จะประสานความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในการส่งเสริมและสนับสนุนกันและกัน ซึ่งความร่วมมือระหว่างกันจะคำนึงถึงศักยภาพของทรัพยากรที่แต่ละฝ่ายมีอยู่ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพการออกแบบให้ได้มาตรฐานและปริมาณสอดคล้องกับความต้องการของประเทศต่อไป ภาพ/ข่าว : วุฒิไกร ป้อมมะรัง ประสานงาน : ปรียาณัฐ มิรัตนไพร ภาพบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

Read More »

บันทึกความร่วมมือการส่งเสริมการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย ระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กับ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ) และ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ซึ่งมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุณีย์ นิมิตศิริวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นตัวแทนลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) “การส่งเสริมการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย” เมื่อเวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องวาสนา ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน  ซึ่งเป็นการสอดคล้องกับการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานที่จะมีผลบังคับใช้ในระยะเวลาอันใกล้นี้ ภาพ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุณีย์ นิมิตศิริวัฒน์ ข่าว : วุฒิไกร ป้อมมะรัง ภาพกิจกรรมการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ (MOU)  

Read More »

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็น การจัดทำเอกสารประกอบการสอน และการผลิตหนังสือ ตำรา

ในวันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 คณะสถาปัตยกรรมสาสตร์ฯ  ได้จัดการกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็น การจัดทำเอกสารประกอบการสอน และการผลิตหนังสือ ตำรา ในเวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้อง AR 116  โดยได้รับเกียรติจากคุณอุทัย หามนตรี บุคลากรชำนาญการพิเศษ จากกองการเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้  ซึ่งได้มีการบรรยายและร่วมแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ประกาศ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ การผลิตและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในปัจจุบัน และตอบข้อซักถาม ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่่าวได้รับความสนใจจากบุคลากรทั้งที่เข้าร่วมรับฟังภายในห้องประชุมและร่วมกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ ผู้ประสานงานกิจกรรม : จารุณี คำศรี ภาพกิจกรรม

Read More »

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการพบผู้บริหาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 – 14.30 น. ศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์  แข็งแรง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วิจัย และนวัฒกรรม พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพัฒน์ ชมภูคำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาพื้นที่นาสีนวน  และนางฉวีวรรณ อรรคะเศรษฐัง  ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ และคณะ ได้ออกพบผู้บริหาร  ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และผู้ที่ได้รับมอบหมาย ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง นฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เพื่อชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการด้านการวิจัยและบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้สภาพและปัญหาด้านการวิจัยและบริการวิชาการ  พร้อมทั้งรับทราบ ความต้องการหรือความคาดหวังของคณะที่มีต่อการให้บริการของกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ  เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงาน  อีกทั้งเพื่อประสานสัมพันธ์ความร่วมมือระหว่างกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการกับผู้บริหารคณะ/หน่วยงาน  โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช  เชาวรัตน์ คณบคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง นฤมิตศิลป์ พร้อมด้วยผู้บริหาร ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และผู้ที่ได้รับมอบหมาย ได้ให้การต้อนรับพร้อมทั้งรับทราบนโยบายของมหาวิทยาลัยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและการบริหารจัดการของคณะให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ภาพ/ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง ภาพกิจกรรม  

Read More »

สำนักวิทยบริการพบผู้บริหาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การให้บริการ

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 – 14.30 น. นางพรพิมล มโนชัย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ พร้อมด้วยนางรุ่งเรือง สิทธิจันทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการสารสนเทศและประกันคุณภาพ และคณะ ได้ออกพบผู้บริหาร  ประธานหลักสูตร และผู้ที่ได้รับมอบหมาย ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง นฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตามโครงการสำนักวิทยบริการพบผู้บริหารคณะ/หน่วยงาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สภาพและปัญหาการใช้บริการ เพื่อรับทราบ ความต้องการหรือความคาดหวังของผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการของสำนักวิทยบริการ เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานของสำนักวิทยบริการ อีกทั้งเพื่อประสานสัมพันธ์ความร่วมมือระหว่างสำนักวิทยบริการกับผู้บริหารคณะ/หน่วยงาน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนแนะนำบริการต่าง ๆ ของสำนักวิทยบริการที่เป็นประโยชน์ต่อคณาจารย์ นักวิจัย นิสิต และบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง นฤมิตศิลป์ โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุณีย์ นิมิตศิริวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง นฤมิตศิลป์ พร้อมด้วยผู้บริหาร ประธานหลักสูตร และผู้ที่ได้รับมอบหมาย ได้ให้การต้อนรับพร้อมให้คำแนะนำสำนักวิทยบริการเพื่อนำไปปรับปรุงการให้บริการเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของคณะและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ภาพ/ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง ภาพกิจกรรม  

Read More »

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มมส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เมื่อวันที่ 14-15 พฤศจิกายน พ.ศ.2563  ฝ่ายบริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ณ  จันทรรีสอร์ท  อำเภอจังหาร  จังหวัดร้อยเอ็ด  ซึ่งนำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช  เชาวรัตน์  คณบดี และผู้บริหาร  ตัวแทนหลักสูตร และเจ้าหน้าที่ส่วนต่างๆ  ซึ่งโครงการดังกล่าวได้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้บริหาร  ตัวแทนหลักสูตรและบุคลากรในแต่ละแผนงานได้มีส่วนร่วมกำหนดทิศทางหรือแนวทางปฏิบัติตามพันธกิจและภารกิจ (Mission)  ให้สัมฤทธิผลตาม วิสัยทัศน์ (Vision) และเป้าประสงค์ขององค์การ (Corporate Goal)  แผนยุทธศาสตร์ที่ดีนั้นจะต้องถูกกำหนดขึ้นตามวัสัยทัศน์ขององค์กร  โดยมีวัตถุประสงค์คือ  เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ  พ.ศ.2563  และทบทวนแผนกลยุทธ์ ค่าเป้าหมาย แผนปฏิบัติการประจำปีและโครงการประจำปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีของคณะคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  และเพื่อจัดทำแผนกลยุทธิ์ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ฉบับที่ 12 (ฉบับปรับปรุงกันยายน 2563)  และแบับที่ 13  และเพื่อระดมความคิด จัดทำการวิเคราะห์ SWOT  ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ ค่านิยมองค์กร จัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติประจำปีของคณะให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและสามารถสื่อสารภายในหน่วยงานได้  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้มีส่วนร่วมกำหนดทิศทางการดำเนินงานตามพันธกิจ  ซึ่งโครงการดังกล่าวได้บรรลุวัตถุประสงค์เป็นอย่างดีด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือในการพัฒนาองค์กรร่วมกัน  นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันศึกษาดูงานแลนด์มาร์คของจังหวัดร้อยเอ็ด คือหอโหวต ที่อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ซึ่งถือเป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งและเป็นจุดที่คณะศึกษาดูงานได้รับประโยชน์อีกทางหนึ่งด้วย …

Read More »

โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน หัวข้อ “English for Workplace Communication” ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในที่ทำงาน

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2563  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน หัวข้อ “English for Workplace Communication” ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในที่ทำงาน  ณ  ห้องประชุม AR116  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช เชาวรัตน์ คณบดีเป็นประธานเปิดพิธีและขอบคุณวิทยากรในครั้งนี้ด้วย  ซึ่งวิทยากรอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์อัมพิกา ภัทรพงศานติ์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนเกิดการเรียนรู้ และมีทักษาภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงาน  และเพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนนำความรู้ที่ได้จากการบรมภาษาอังกฤษไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และชีวิตประจำวัน   อีกทั้งยังให้ได้รับความรู้และฝึกทักษะเกี่ยวกับการสนทนาภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การแนะนำตัว การทักทาย การถาม การบอกเส้นทาง และเพื่อให้ได้พัฒนาทักษะทางการพูดภาษาอังกฤษ การออกเสียง การเน้นเสียง การถามตอบประโยคสั้น ๆ  ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากบุคลากรสายสนับสนุนทุกฝ่าย  ซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่คณะได้มุ่งพัฒนาองค์กรเพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่สากลต่อไป ประสานงานโครงการ : ศิรินภา  วงษ์ชารี ภาพ/ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง ภาพกิจกรรมการอบรม

Read More »

สำนักงานสอบภายใน มมส. เข้าตรวจเยี่ยมคณะในลักษณะรูปแบบของการตรวจสอบเบื้องต้น

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ สำนักงานสอบภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ตรวจเยี่ยมคณะในลักษณะรูปแบบของการตรวจสอบเบื้องต้น ในเรื่อง การตรวจเยี่ยมหน่วยงานย่อย (Visit Audit) และการตรวจติดตามการบริหารจัดการเงินทดรองของหน่วยงานย่อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อตรวจสอบ และรับทราบปัญหาการดำเนินงาน โดยมี ผู้บริหาร พร้อมด้วยบุคลากรสายสนับสนุนด้านการเงินและบัญชี พัสดุ วิจัย แผนและนโยบาย อำนวยความสะดวกและให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจสอบภายใน จัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน และปฏิบัติให้เป็นไปตามบทบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงานตรวจสอบและหน่วยรับตรวจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ภาพ/ข่าว : ปรียาณัฐ มิรัตนไพร ภาพกิจกรรม  

Read More »

การจัดการความรู้ (KM) การจัดทำวารสารอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563  วารสารสถาปัตยกรรม การออกแบบและการก่อสร้าง (JADC) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ตระหนักถึงประโยชน์ ในการเป็นสื่อส่งเสริม สนับสนุน การบริการวิชาการเพื่อสังคม และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัย ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ จึงมีความประสงค์จัดโครงการจัดการความรู้ (KM) เพื่อพัฒนาการดำเนินการวารสารฯ เพื่อเป็น สื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้ และวิทยาการด้านสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมผังเมือง สถาปัตยกรรมภายใน ภูมิสถาปัตยกรรม การจัดการงานก่อสร้าง การออกแบบและงานสร้างสรรค์ และในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดย มุ่งเน้นงานวิจัยและบทความวิชาการ ตลอดจนเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่าง นักศึกษา นักวิชาการจาก สถาบันอุดมศึกษา นักวิชาการอิสระ ทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม อันจะก่อให้เกิดความก้าวหน้าทาง วิชาการและเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ  จึงได้จัดโครงการการจัดการความรู้ (KM) การจัดทำวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุม AR215-1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเรียนรู้การจัดการระบบวารสารให้ได้มาตรฐาน และเพื่อเตรียมตัวการนำวารสารเข้าฐานของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)  ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคภูมิ หรรนภา (บรรณาธิการวารสารมนุษย์กับสังคม)  และอาจารย์ปภาวรินทร์ วรหิน (เลขานุการวารสารมนุษย์กับสังคม) เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง  การเตรียมความพร้อมของวารสารเพื่อรับการประเมิน และการจัดทำวารสารอิเล็กทรอนิกส์ …

Read More »

โครงการแนวทางการเตรียมความพร้อมของวารสารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพื่อประเมินคุณภาพวารสารรอบที่ 4 ตามเกณฑ์ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ปี พ.ศ. 2564

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการแนวทางการเตรียมความพร้อมของวารสารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามเพื่อประเมินคุณภาพวารสารรอบที่ 4 ตามเกณฑ์ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ปี พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุม AR116 โดยมี ดร.ธนายุทธ ไชยธงรัตน์ บรรณาธิการ วารสารสถาปัตยกรรม การออกแบบและการก่อสร้าง เป็นประธานในการจัดโครงการในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนและสรุปบทเรียนการดำเนินงานของกองบรรณาธิการของวารสารรอบปี พ.ศ. 2562 และประเมินวารสารฯ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1-3 ตามเกณฑ์ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) อีกทั้งเป็นแนวทางการปรับปรุงวารสารฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐานของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ทั้งนี้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตระหนักถึงประโยชน์ ในการเป็นสื่อส่งเสริม สนับสนุน การบริการวิชาการเพื่อสังคม และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัย ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ จึงมีความประสงค์จัดโครงการแนวทางการเตรียมความพร้อมของวารสารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามเพื่อประเมินคุณภาพวารสารรอบที่ 4 ตามเกณฑ์ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ปี พ.ศ. 2564 เพื่อเป็น สื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้ และวิทยาการด้านสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมผังเมือง สถาปัตยกรรมภายใน …

Read More »
Translate »