การบริหารจัดการ

คณะสถาปัตยกรรมศาตร์ฯ มมส รับการประเมินตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของคณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

img_8114

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  รับการประเมินตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของคณะ/หน่วยงาน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  หน่วยงานจัดการเรียนการสอน (ระดับอุดมศึกษา)  ณ  ห้องประชุม AR116  โดยมีฝ่ายบริหารของคณะเข้ารับฟังผลการประเมินในครั้งนี้ซึ่งนำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช  เชาวรัตน์  คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  ทั้งนี้มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคำรับรอง ประกอบด้วย 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพจน์  พรหมสัตพรต  ประธานกรรมการ 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิตยา  วรรณกิตร์  กรรมการ 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนัชญา  สังศรีอินทร์  กรรมการ 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินดาพร  จำรัสเลิศลักษณ์  กรรมการ 5. นางสาวพัชรพร  หวานขม  กรรมการและเลขานุการ ภาพ/ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง ผู้ประสานงาน : ละเอียด  โกหลำ ภาพประกอบกิจกรรม  

Read More »

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ รับการสอบทานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

3

ในวันที่  20  พฤศจิกายน  2562 สำนักตรวจสอบภายใน ในฐานะผู้ประเมินการควบคุมภายในและตามที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย ให้เป็นผู้สอบทานการจัดทำรายงานความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ได้จัดส่งผู้ตรวจสอบภายในมาปฏิบัติหน้าสอบทานและประเมินระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช  เชาวรัตน์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  และ นางมยุรี  ผาผง หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ กล่าวต้อนรับ และบุคลากรสำนักงานเลขานุการร่วมต้อนรับในครั้งนี้ ภาพ/ข่าว : นางมยุรี  ผาผง

Read More »

การทบทวนแผนกลยุทธ์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์

img_7602

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562  ฝ่ายบริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  ได้จัดโครงการโครงการทบทวนแผนกลยุทธ์ของคณะฯ  ณ ห้องประชุม AR101-3 เวลา 08.30-16.30 น.  โดยมีคณะกรรมการบริหารคณะซึ่งนำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช เชาวรัตน์ คณบดี  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์ในปีที่ผ่านมาทั้งด้านยุทธศาสตร์ และSWOT เพื่อนำมาปรับปรุงในปีการศึกษา 2562 ประจำปีงบประมาณ 2563 จนนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ผู้ประสานงานโครงการ : อภิชญา  จำรูญศิริ ภาพ : วุฒิไกร ป้อมมะรัง , ผศ.จารุณีย์ นิมิตศิริวัฒน์ ข่าว : วุฒิไกร ป้อมมะรัง ภาพกิจกรรมโครงการทบทวนแผนกลยุทธ์  

Read More »

การรับมอบนโยบายเพื่อดำเนินงานศูนย์ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (Unit Lab) ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มมส

69876799_503912276822745_6805763559008501760_n_resize

เมื่อวันพุธที่ 11 กันยายน 2562 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้เชิญคณาจารย์ บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องเข้ารับฟังการดำเนินงานและแนวโน้มความน่าจะเป็นของศูนย์ความเชี่ยวชาญ รวมถึงโครงการต่างๆที่ทางคณะได้จัดตั้งขึ้นและให้สอดคล้องกับนโยบาย ทิศทางการดำเนินงานด้านวิจัยและบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยและนโยบายการบริหารจัดการของคณะ  ณ  ห้องประชุม AR116  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล  ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในการมอบนโยบายของมหาวิทยาลัย  และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช เชาวรัตน์  คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  เป็นผู้รับนโยบายของมหาวิทยาลัยเพื่อบริหารจัดการในส่วนของคณะต่อไป  ซึ่งมีคณาจารย์และผู้ดำเนินงานศูนย์ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (Unit Lab) ของคณะเข้าร่วมรับฟังการถ่ายทอดนโยบายอย่างพร้อมเพียงกัน ทั้งนี้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้มีการจัดตั้งศูนย์ความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆเพื่อพัฒนาด้านการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ  และส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบในแง่มุมต่างๆ  การมีพื้นที่เพื่อรองรับการทำงานเพื่อสร้างนวัตกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาองค์ความรู้เฉพาะด้านให้แก่นักศึกษา บุคลากรภายในคณะและบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ ภาพ : จุฑาณัฐ  สินธุศิริ ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง ภาพกิจกรรม  

Read More »

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561

img_6744

  เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้จัดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ  เพื่อเป็นการตรวจสอบและประเมินเพื่อสร้างมาตรฐานของการศึกษาและการบริหารจัดการในหน่วยงาน โดยมีการประเมินตามเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทำให้ทิศทางการบริหารจัดการและการจัดการศึกษาถูกกำหนดโดยตัวบ่งชี้ของการประเมินในมิติต่างๆ รวมทั้งการปฏิบัติงานด้านต่างๆของบุคลากรในคณะฯจึงต้องตอบสนองต่อระบบการประเมินดังกล่าว ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ปณิธาน พีรพัฒนา (ประธานกรรมการ) , ผศ.ดร.ณัฐพล ภูมิสะอาด (กรรมการ) และ รศ.ดร.บังอร กุมพล (กรรมการ) เป็นคณะกรรมการในการประเมินในครั้งนี้  ซึ่งมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561 เท่ากับ 4.00 คะแนน ผู้ประสานงานโครงการ : ละเอียด โกหลำ ภาพ/ข่าว : วุฒิไกร ป้อมมะรัง ภาพกิจกรรมการประเมิน  

Read More »

กิจกรรม “KM การเขียนหนังสือ / ตำรา”

ddd

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ การเขียนหนังสือ / ตำรา เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ได้ผลิตหนังสือ / ตำรา ยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ โดยมี ผศ.ดร.วิโรจน์ ชีวาสุขถาวร เป็นผู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมีคณาจารย์ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  และสรุปแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเขียนหนังสือ / ตำรา ดังนี้ ข่าว/ภาพ : ผศ.ดร.สุรีพรรณ์ สุพรรณสมบูรณ์, ผศ.ดร.อมฤต หมวดทอง และจารุณี คำศรี

Read More »

ประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร วงรอบปีการศึกษา 2561

img_6310

เมื่อวันที่ 23 – 24 กรกฎาคม 2562  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  กำหนดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  วงรอบปีการศึกษา 2561  เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่กำหนดไว้ เพื่อเป็นการตรวจสอบและการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  และในปีการศึกษา 2561  หลักสูตรนฤมิตศิลป์ เป็นหลักสูตรหนึ่งที่ได้รับการรับรองเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR)  หลักสูตรวิชาชีพที่ได้รับการรับรองจากองค์กรวิชาชีพระดับชาติ/นานาชาติ   รวมหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ที่รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร จำนวน 7 หลักสูตร และมีผลประเมินคุณภาพหลักสูตรดังนี้ 1. หลักสูตร สถ.บ.สถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี) ผลประเมินคุณภาพหลักสูตร เท่ากับ 3.40 คะแนน ระดับคุณภาพ ดี 2. หลักสูตร สถ.บ.สถาปัตยกรรมผังเมือง (หลักสูตร 5 ปี) ผลประเมินคุณภาพหลักสูตร เท่ากับ 3.46 คะแนน ระดับคุณภาพ ดี 3. หลักสูตร สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตร 5 …

Read More »

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการทำวิจัย

dscf9277

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม ถึง วันที่ 11 กรกฎาคม  2562 ฝ่ายวิจัยและบริการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการอบรม เรื่อง การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการทำวิจัยโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพฤกษ์ ชามะรัตน์ ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ ณ ห้อง AR-113, AR-116 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรในการทำวิจัยและบริการวิชาการ และพัฒนาศักยภาพและสร้างประสบการณ์ ของนักวิจัยและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ในการเผยแพร่บทความวิชาการ/วิจัยในวารสารระดับชาติและนานาชาติ ภาพ/ข่าว : นิกานต์ดา  ทองน้อย ผู้ประสานโครงการ : จุฑาณัฐ สินธุศิริ

Read More »

สัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรของคณะฯ 2562

825a7930

เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ถึง วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๒  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้จัดโครงการสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรของคณะฯ  ณ เขาใหญ่คีรีธารทิพย์รีสอร์ท  จังหวัดนครราชสีมา โดยในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช เชาวรัตน์  คณบดีเป็นผู้กล่าวเปิดกิจกรรม นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากทีมวิทยากร Phanrakwork พันรักเวิร์ค ในการทำกิจกรรมเพื่อดำเนินโครงการสัมมนา โดยแบ่งกลุ่มเชิงปฏิบัติการ ๕ กลุ่ม ในการทำกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างการทำงาน ได้แก่ ๑. กิจกรรม Team Up Happy Team เป้าหมายการเตรียมความพร้อมในการทำงานของตนเองและการทำงานร่วมกับผู้อื่น ๒. กิจกรรม Mege Bomb เป้าหมายเพื่อการทำงานร่วมกันทำให้เกิดสมาธิในการทำงานและการถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ให้เพื่อนร่วมงาม ๓. กิจกรรมแกะดำ เป้าหมายการ่วมแรงใจการสื่อสารและประสารงานซึ่งกันและกัน และกิจกรรม Flow Synergy เป้าหมายการประสานความร่วมมือในทีม เป็นต้น จากกิจกรรมดังกล่าวเพื่อเป็นการรู้แนวทางการปฏิบัติงาน การพัฒนาสมรรถนะในการทำงาน โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การมีส่วนร่วมในองค์กรเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้งสร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมองค์กร การปฏิบัติงานร่วมกัน และเพื่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ร่วมงาน วันที่ ๒๒ มิถุนายน …

Read More »

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับคณะสถาปัตย์ฯ มมส ลงนาม MOU บริษัท นันทวัน (จำกัด) และศูนย์ฝึกอบรมไทย โอบายาชิ เทรนนิ่งเซ็นเตอร์

img_3765

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท นันทวัน จำกัด และ ศูนย์ฝึกอบรมไทยโอบายาชิ เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ ในด้านการศึกษาและพัฒนาบุคลากร การบริหารจัดการองค์ความรู้และการวิจัยที่เกี่ยว ข้องกับอุตสาหกรรมการก่อสร้าง และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ณ ห้องประชุม EN-204 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช เชาวรัตน์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ร่วมลงนามกับนายยูอิจิโร่ ซาคาอิ รองกรรมการผู้อำนวยการบริษัท นันทวัน จำกัด (บริษัท นันทวัน จำกัด) นายสุรเดช ตันชัชวาล ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท นันทวัน จำกัด (ศูนย์ฝึกอบรมไทยโอบายาชิเทรนนิ่งเซ็นเตอร์) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ …

Read More »
Translate »