การบริหารจัดการ

ตรวจสุขภาพบุคลากร ประจำปี 2560

img_6530

                                            เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพบุคลากรทั้งหมด  ประจำปี 2560  ณ  ห้องประชุม AR101-3  สำนักงานเลขานุการ  โดยได้รับความอนุเคราะห์บุคลากรทางการแพทย์จากคณะแพทย์ศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานภายในคณะฯทั้งหมดมีสุขภาพสมบูรณ์ทางร่างกาย  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการในการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรให้มีความสมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ  อันเป็นส่วนสำคัญที่จะผลักดันให้คณะฯประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ภาพ/ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง ภาพประกอบกิจกรรม

Read More »

กิจกรรมส่งเสริมบุคลากรสายสนับสนุนในหัวข้อ “การเขียนคู่มือปฏิบัติงาน”

img_1683

                                          คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM)  ในวันที่  ๒๑  มีนาคม  ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุม AR101-3  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช  เชาวรัตน์  คณบดีเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมในครั้งนี้  ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้ความรู้ ความเข้าใจ และกระตุ้นให้บุคลากรสายสนับสนุนได้มีการเตรียมความพร้อม ริเริ่มสร้างสรรค์ผลงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงกระบวนการการเข้าสู่การยื่นขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น  ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณสวัสดิ์  วิชระโภชน์  นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนกองทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การเขียนคู่มือปฏิบัติงาน”  โดยมีบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมทั้งหมด ภาพ : เศกสรร  คุณโพธิ์ ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง ภาพประกอบกิจกรรม

Read More »

การจัดการความรู้ด้านการดำเนินการวิจัยและบริการวิชาการ 2/2559

title

                            ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้จัดโครงการสร้างแนวทางการปฏิบัติที่ดี (KM) ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ 2/2559  เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560  ณ  ห้องประชุม  AR116  เวลา 09.00-15.00 น.  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช  เชาวรัตน์  คณบดีเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ  และมี  ดร.นิพัทธา  น้อยประวัติ  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  เป็นผู้กล่าวรายงานและดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรและนิสิตในการทำวิจัยและบริการวิชาการ  ซึ่งเป็นการจัดหาพื้นที่ทางวิชาการที่เหมาะสมให้กับกลุ่มบุคคลดังกล่าวได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการอย่างเป็นมืออาชีพ  และเป็นการสร้างแนวปฏิบัติที่ดีในการทำงานวิจัย  นอกจากนี้ยังเป็นการติดตามความก้าวหน้าของบุคลากรที่ได้รับทุนในการทำการวิจัยและบริการวิชาการของคณะ  มหาวิทยาลัยและทุนภายนอก  ตามแผนการติดตามของกลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ  ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีการนำเสนอโครงการวิจัยและรายงานความก้าวหน้ารวม จำนวน 17 โครงการ  นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญภายนอกมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสนอแนะข้อคิดเห็น 2 ท่าน  คือ  ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.สมชาติ  มณีโชติ  และอาจารย์กนกกุล …

Read More »

การประชุมถ่ายทอดนโยบาย ประจำภาคเรียนที่ 1/2559

title

                  เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  นำโดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช  เชาวรัตน์  คณบดี  ได้นำฝ่ายบริหาร  ประชุมชี้แจงและถ่ายทอดนโยบายการบริหารจัดการเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและสถานการณ์ปัจจุบัน  ประจำภาคเรียนที่ 1/2559  โดยจัดการประชุม ณ ห้องประชุม AR116  เวลา  09.30-12.00 น.  ซึ่งมีบุคลากรทั้งหมดของคณะฯเข้าร่วมรับฟังนโยบายและรับทราบทิศทางในการดำเนินงานเพื่อนำไปปรับใช้กับงานที่ปฏิบัติในแต่ละฝ่ายงานอันเป็นการนำนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง ภาพ/ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง ภาพประกอบกิจกรรม

Read More »

การตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฎิบัติราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2559

img_1441

                      เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559  เวลา 13.00 – 16.00 น. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  รับการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฎิบัติราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2559   ณ  ห้องประชุม AR 116  ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้คณะฯ จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ซึ่งได้สิ้นสุดการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการแล้ว  จึงได้จัดให้มีการตรวจประเมินคำรับรองการปฏิบัติราชการของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  โดยได้จัดคณะกรรมการประเมินจากบุคลากรภายใน เพื่อตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ได้ดำเนินการไปแล้ว  เพื่อกระตุ้นให้หน่วยงานมีการพัฒนาประสิทธิภาพ และแก้ไข แล้วปรับปรุงในด้านการดำเนินงานต่างๆตามผลการประเมินคุณภาพให้สอดคล้องกับปรัชญาและพันธกิจตามที่ได้ตั้งไว้ ผู้ประสานงาน : รพีพร  เบือนขุนทด ภาพ : เศกสรร  คุณโพธิ์ ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง ภาพประกอบกิจกรรม  

Read More »

โครงการจัดการความรู้ในจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาที่มีคุณภาพ

img_1934

                        คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ซึ่งมีบทบาทและหน้าที่ในจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาที่มีคุณภาพ  จึงได้จัดโครงการจัดการความรู้ในจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาที่มีคุณภาพ  ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2559  ณ ห้องประชุม AR116  โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ซึ่งเป็นการนำจุดแข็ง (Strengths) ด้านบุคลากร และการมีเครือข่ายทางวิชาการของคณะฯ มาเสริมสร้างศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน กล่าวคือ คณาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ เป็นนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ มีตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น และมีความรู้ความสามารถด้านการทำวิจัย รวมทั้งการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่ดีมีประสิทธิภาพ  ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ และกับเครือข่ายทางวิชาการ เพื่อให้เกิดความรู้ใหม่ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  แล้วยังเป็นการรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในการพัฒนาการเรียนการสอนของคณะ  และนำความรู้และแนวปฏิบัติที่ดี ที่ได้รับจากการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปใช้ในการพัฒนาบุคลากรทางการสอน พัฒนางานการจัดการเรียนการสอน และขับเคลื่อนองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้จนนำไปสู่การเผยแพร่ความรู้สู่วงวิชาการต่อไป ภาพ/ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง ภาพประกอบกิจกรรม  

Read More »