กิจกรรมการเรียนการสอน

โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อนิสิต

img_7404

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562  ฝ่ายวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อนิสิต  ณ ห้องประชุม AR 201 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้นิสิต และเพิ่มเติมทักษะทางด้านภาษาอังกฤษในการสนทนา การสื่อสาร  ได้พัฒนาทักษะกระบวนการทำงานร่วมกับผู้อื่น (Collaborative) การพัฒนาทักษะทางภาษาในด้านการฟัง (Listening)  การพูด (Speaking) การอ่าน (Reading) และการเขียน (Writing) ภาษาอังกฤษ และทักษะอื่นๆ ที่จำเป็นต่อนิสิตสำหรับนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปฝึกฝนและพัฒนาตนเองต่อไป ผู้ประสานงานโครงการ : ศิรินภา วงษ์ชารี ภาพ/ข่าว : วุฒิไกร ป้อมมะรัง ภาพกิจกรรมการอบรมภาษาอังกฤษ

Read More »

โครงการแนะนำโจทย์ประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ “SCG : The Challenge 2019 // Move towards a Circular way”

2

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 สาขานฤมิตศิลป์  ได้จัดโครงการแนะนำโจทย์ประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ “SCG : The Challenge 2019 // Move towards a Circular way”  ณ ห้องบรรยาย AR205  โดยพี่ๆ ด้านการตลาดของบริษัท SCG ที่มาให้ข้อมูลรายละเอียดการออกแบบอย่างครบถ้วนสมบูรณ์…พวกเราจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการช่วย “รักษ์โลก” ได้ด้วยการคิดสร้างสรรค์ ในรายวิชา “การออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging Design) และรายวิชา “การสร้างแบรนด์ (Brand Building) เตรียมพร้อมส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อย่างมุ่งมั่นตั้งใจ #WRCA❤️ #นฤมิตศิลป์คณะสถาปัตยกรรมฯ ม.มหาสารคาม #เครือข่ายการออกแบบสร้างสรรค์กว้างไกล #อุปกรณ์เครื่องมือสนับสนุนการเรียนรู้ทันสมัยและพร้อมสรรพ#อาจารย์ทุ่มเทใกล้ชิดแบบสุดๆ #ได้เรียนรู้กับนักออกแบบมืออาชีพอย่างแท้จริง ภาพ/ข่าว : อาจารย์วีรพล เจียมวิสุทธิ์ ภาพกิจกรรมโครงการ  

Read More »

โครงการออกแบบรีโนเวท ‘ร้านสายใยฮัก หัตถกรรมลาว’

%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%991-4

ชื่อโครงการ : โครงการออกแบบรีโนเวท ‘ร้านสายใยฮัก หัตถกรรมลาว’ ผู้ออกแบบ :        1. นางสาวกรรณิการ์ ปั้นบำรุงสุข       นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาสถาปัตยกรรมภายใน นางสาวชุตินันท์ มูลศรี นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาสถาปัตยกรรมภายใน นางสาวภัสราพร ศรีวงษา นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาสถาปัตยกรรมภายใน นายศิริชัย พรมหากุล นิสิตชั้นปีที่ 5 สาขาสถาปัตยกรรม เจ้าของโครงการ : ศูนย์พัฒนาผู้หญิงพิการลาว (Lao Disabled Women Development Centre) ที่ตั้งโครงการ :     Rue Setthatirath, เวียงจันทร์, ลาว การออกแบบ :      เป็นโครงการอาสาสมัครออกแบบเพื่อประโยชน์ส่วนรวมในการออกแบบและปรับปรุงตึกแถว     1  คูหา ขนาดพื้นที่ 68.4 ตร.ม. ในย่านเมืองเก่าที่เมืองเวียงจันทร์ ประเทศลาว ให้เป็นร้านขายของและผลงานจากศูนย์พัฒนาผู้หญิงพิการลาวซึ่งเป็นผลงานที่มาจากการส่งเสริมให้หญิงพิการมีอาชีพมีรายได้ใช้โดยงานส่วนใหญ่ทำจากกระดาษหนังสือพิมพ์แต่ยังมีสินค้าอื่นเช่น ผ้า เซรามิก เตาถ่าน …

Read More »

นิสิตสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ มมส ศึกษาดูงานโครงการ ลุมพินี เพลส รัชดา-สาธุประดิษฐ์

1

คณะสถาปัตยกรรม-ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอขอบคุณ ดร.พร วิรุฬห์รักษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำกัด (ในเครือ LPN) ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์แก่ อาจารย์ ศิษย์เก่าและนิสิตสาขาสถาปัตยกรรม ชั้นปีที่ 3 และ 4 ในการศึกษาดูงานโครงการ ลุมพินี เพลส รัชดา-สาธุประดิษฐ์ ซึ่งการดูงานในครั้งนี้ จะเป็นการเพิ่มพูนความรู้และวิสัยทัศน์ อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งทางด้านวิชาชีพกับคณาจารย์และนิสิตฯ ในอนาคต คณะฯ ขอขอบคุณคณะวิทยากร ได้แก่ คุณบวรรัตน์ แขดวง (ผจก.โครงการ บ.LPS) คุณอมร คะณะศรี (ผจก.แผนกบริหารความปลอดภัย บ.LPS) คุณพิสุทธิ์ ขุมทอง (ผจก.โครงการ บ.ไตรกรุ๊ป รัชดา) คุณธนพล พรพัฒอุดม (วิศวกรโครงการ บ.ไตรกรุ๊ป รัชดา) และพี่ตูน ศิษย์เก่ารุ่นที่ 1 ที่ได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ทั้งให้ความรู้ พาศึกษาดูงานอาคาร ตลอดจนตอบข้อสงสัยต่างๆอย่างละเอียด ภาพ/ข่าว : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรีพรรณ์ …

Read More »

หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมได้จัดโครงการเผยแพร่นิทรรศการหลักสูตร ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล จังหวัดขอนแก่น

59777653_2273405106057483_1874595002403782656_n

หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้จัดการเรียนการสอรายวิชาวิทยานิพนธ์ภูมิสถาปัตยกรรม (Thesis in Landscape Architecture) สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2/2561 เมื่อวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2562  ณ ลานโปรโมชัน ชั้น 1  ศูนย์การค้าเซ็นทรัล จังหวัดขอนแก่น  และบัดนี้การทำวิทยานิพนธ์ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว และเพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานของนิสิต จึงมีความประสงค์จัดโครงการจัดนิทรรศการเพื่อให้นิสิตได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมต่อบุคคลภายนอก ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า  จังหวัดขอนแก่น ตลอดจนการประชาสัมพันธ์หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น โดยการจัดนิทรรศการในครั้งนี้ เป็นการจัดนิทรรศการครั้งที่ 2 ของหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรม และเป็นนิทรรศการของนิสิตรุ่นที่ 4 โดยใช้ชื่อว่า “LAND HUNT” โดยการดำเนินกิจกรรมนี้ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์คือ เพื่อให้นิสิตได้นำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ของตนเองเผลแพร่ต่อบุคคลภายนอก และเป็นการแสดงความรู้ความสามารถของตนเองในการทำงาน ทั้งกระบวนการคิด การออกแบบและการนำเสนอผลงาน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรม ภายใต้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้กระบวนการทำงาน การจัดนิทรรศการ และการทำงานร่วมกันเป็นทีมเพื่อให้นิสิตได้นำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ของตนเองเผลแพร่ต่อบุคคลภายนอก และเป็นการแสดงความรู้ความสามารถของตนเองในการทำงาน ทั้งกระบวนการคิด การออกแบบและการนำเสนอผลงาน เพื่อให้คณะฯ และหลักสูตรเป็นที่รู้จักมากขึ้น ตลอดจนเพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้กระบวนการทำงาน การจัดนิทรรศการ และการทำงานร่วมกันเป็นทีม กิจกรรมที่น่าสนใจภายในงาน           การลงทะเบียน : …

Read More »

การนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ขั้นสมบูรณ์ รอบคัดเลือกนิสิตเพื่อรับรางวัล Thesis of the Year 2018 สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง ระดับคณะ

dsc_4095

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ได้จัดให้มีโครงการนำเสนอวิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรมผังเมือง ปีการศึกษา 2/2561 รอบการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ขั้นสมบูรณ์ เพื่อคัดเลือกนิสิตเพื่อรับรางวัล Thesis of the Year 2018 สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง ระดับคณะ จำนวน 3 อันดับ ซึ่งได้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมทรงคุณ อัตถากร (AR201) ในการนี้ทางสาขาได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจากผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานและสถาบันต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ จำนวน 7 ท่าน เพื่อร่วมตัดสินการคัดเลือกนิสิตได้รับรางวัลดังกล่าว ดังนี้ คุณคธาทิพย์ เอี่ยมกมลา นายกสมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย คุณราศี ทองเงิน สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย รศ.ดร.ชัยสิทธิ์ ด่านกิติกุล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อ.ดร.สินีนาถ ศุกลรัตนเมธี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อาจารย์ Sinthavone Daravong Vice Dean, Faculty of Architecture, National University of Laos …

Read More »

โครงการพัฒนาภูมิทัศน์วัดป่าธรรมอุทยาน

1

วันที่ 8 เมษายน 2562 นิสิตสาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง ชั้นปีที่ 2 และ ปีที่5 ได้นำเสนอผลงานการประกวดแบบ “โครงการพัฒนาภูมิทัศน์วัดป่าธรรมอุทยาน” อ.บรบือ จ.มหาสารคาม เป็นการออกแบบวัดในมุมมองของคนรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นกิจกรรมสืบเนื่องจากการสำรวจ ศึกษา สร้างสรรค์ พื้นที่สาธารณชุมชน โดยมีพระมหาอ้าย ธีรปัญโญ เป็นผู้มอบทุนการศึกษาให้นิสิต ณ พระอุโบสถพุทธชยันตี วัดป่าธรรมอุทยาน ดังนี้ • รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 10,000 บาท : นิสิตชั้นปีที่ 5 สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง • รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 5,000 บาท : นิสิตชั้นปีที่ 5 สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง • รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 3, 000 บาท : นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง • รางวัลพิเศษ เงินรางวัล 1,000 บาท …

Read More »

นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ร่วมมหกรรมนำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้ “รายวิชา 0035001 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน”

img_8996

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารพัฒนานิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการมหกรรมนำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้รายวิชา 0035001 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ขึ้นโดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการพิเศษ เป็นประธานในการเปิดโครงการครั้งนี้ และรองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป กล่าวว่ามหาวิทยาลัยมหาสารคามได้มีนโยบายบูรณาการการจัดการเรียนการสอนเข้ากับโครงการ “หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน” เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังจิตอาสาที่จะพัฒนาและ รับใช้สังคม ตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย สำนักศึกษาทั่วไปจึงได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 0035001 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ร่วมกับ 9 คณะ ได้แก่ 1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2. คณะบัญชีและการจัดการ 3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 4. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 5. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 6. คณะวัฒนธรรมศาสตร์ 7. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตย์ศิลป์  โดยนิสิตชั้นปีที่ 2 สาขานฤมิศิลป์เป็นทีมตัวแทนคณะสถาปัตย์ฯ นำเสนอผลงานวิชา 1ล1ช ในงานมหกรรมหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ซึ่งได้รับรางวัลชมเชยด้านคุณภาพของชิ้นงานดีเด่น 8. คณะนิติศาสตร์ …

Read More »

นิทรรศการนำเสนอผลงาน “การวิเคราะห์และปรับปรุงความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมอาคารคณะฯ”

4

นิทรรศการสัปดาห์อาคารเขียว (Green Architecture Week) โดยนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาสถาปัตยกรรม ได้เริ่มเปิดให้ผู้สนใจเข้าชม ในวันที่ 19 พฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช เชาวรัตน์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ เป็นประธานเปิดงานและติชมผลงานนิสิต นิทรรศการนำเสนอผลงาน “การวิเคราะห์และปรับปรุงความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมอาคารคณะฯ” โดยนิสิตชั้นปีที่ 4 ในรายวิชาการออกแบบเพื่อสภาพภูมิอากาศเขตร้อน 2 และ “การออกแบบอาคารพื้นที่ทำงานร่วม” โดยนิสิตชั้นปีที่ 3 ในรายวิชาการออกแบบเพื่อสภาพภูมิอากาศเขตร้อน 1 โดยมี คุณคำรน สุทธิ จาก Eco Architect ร่วมให้คำแนะนำและตรวจประเมินผลงาน ขอเชิญผู้สนใจเข้าชมผลงานของนิสิตได้ จนถึงวัน พุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ โถงใต้ออดิทอเรียม ที่มาข่าว : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรีพรรณ์ สุพรรณสมบูรณ์ ภาพกิจกรรม  

Read More »

บรรยายพิเศษถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ณ ต่างแดน ในหัวข้อ “Dremocracy, Welfair state, Modernity, Climate change and Case studies in Sweden”

1

คณะขอขอบคุณ คุณเกษมสันติ์ เราวิลัย ที่มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ณ ต่างแดน ในหัวข้อ “Dremocracy, Welfair state, Modernity, Climate change and Case studies in Sweden” ให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 4 และ 5 สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง การบรรยายมีขึ้นในวันที่ 13 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ที่มาข่าว : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรีพรรณ์ สุพรรณสมบูรณ์

Read More »
Translate »