กิจกรรมการเรียนการสอน

ผลงานฝึกปฎิบัติการใช้โปรแกรม Autodesk Revit ในวิชา Computer Aided Design 1 ของนิสิตชั้นปีที่ 2

ผลงานฝึกปฎิบัติการใช้โปรแกรม Autodesk Revit ในวิชา Computer Aided Design 1 ของนิสิตชั้นปีที่ 2 ในครั้งนี้เป็นผลงานจากการฝึกใช้ Autodesk Revit เบื้องต้นในการเขียนองค์ประกอบโครงสร้างหลังคาอาคาร พร้อมแยกองค์ประกอบโครงสร้างหลังคาโดยใช้ Displace Elements

Read More »

ผลงานนิสิต สาขาสถาปัตยกรรม ปีที่4 วิชาสถาปัตยกรรมอีสาน จากกิจกรรมทัศนศึกษา ย่านเมืองเก่ากาฬสินธุ์

ผลงานจากกิจกรรมทัศนศึกษา ย่านเมืองเก่ากาฬสินธุ์ 17-18 ตุลาคม 2563 นิสิต สาขาสถาปัตยกรรม ปีที่4 วิชาสถาปัตยกรรมอีสาน เป็นการเรียนรู้สถาปัตยกรรม ชุมชนเมืองและวัฒนธรรมอยู่อาศัยโดยเรียนรู้จากสถานที่จริง พบปะกับผู้คน จากนั้นได้บันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับสถาปัตยกรรม ในรูปแบบของการสำรวจ รังวัด จัดทำหุ่นจำลอง(Model) เพื่อส่งมอบแก่ เจ้าของบ้านและเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ในการสร้างการเรียนรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อไป สำหรับผลงานดังกล่าวนี้นิสิตจะนำไปออกแบบต่อยอดในมุมมองร่วมสมัยของนิสิตต่อสถาปัตยกรรมนั้น ๆในรายวิชาเลือกสถาปัตยกรรมไทยพื้นถิ่น… โปรดติดตามผลงานต่อไปฮะ ขอขอบคุณ -คณาจารย์และนิสิตรายวิชาออกแบบชุมชนเมือง 2 สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง ที่ได้นำร่องการศึกษา พื้นที่เมืองกาฬสินธุ์มาก่อน -เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โดยท่านเลขาและท่านนายกเทศมนตรี -เจ้าของบ้านและอาคารทุกท่าน ที่เอื้อเฟื้อให้เข้าชมและถ่ายทอดข้อมูล -ครอบครัวคลังบุญครอง มอบงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมค่ายสถาปัตย์สัญจร -ผศ.ดร.พลเดช ชวรัตน์ คณบดี ที่ช่วยเป็นธุระ ประสานงานเป็นอย่างดี -นิสิตและคณาจารย์ทุกท่าน ที่มา : FB-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ภาพกิจกรรม

Read More »

โครงการศึกษาสถาปัตยกรรมนอกสถานที่ ณ กรุงเทพมหานคร AD2 BKK Study Tour 2020

SDGs : 4 Quality Education โครงการศึกษาสถาปัตยกรรมนอกสถานที่ ณ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 6-9 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา คณะสถาปัตกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มีการทัศนศึกษาดูงาน ซึ่งจัดขึ้นในรายวิชาออกแบบสถาปัตยกรรม 2 เพื่อให้นิสิตสาขาสถาปัตยกรรมปีที่ 2 จำนวน 54 คน และอาจารย์ 5 คน ได้ศึกษากรณีศึกษาอาคารที่สอดคล้องกับงานออกแบบในรายวิชา และเพื่อเพิ่มประสบการณ์ด้านสถาปัตยกรรมให้กับนิสิตอีกด้วย เนื่องจากนิสิตชั้นปีที่ 2 กำลังเริ่มออกแบบอาคารสาธารณะขนาดเล็กและต้องออกแบบอาคารที่ขนาดใหญ่และซับซ้อนขึ้นในอนาคต จำเป็นต้องมีประสบการร่วมในการเอาตัวเองเข้าไปใช้งานที่ว่างขนาดต่าง ๆ ซึ่งจะทำให้นิสิตสามารถนึกภาพตามได้ง่ายขึ้น โดยมีกลุ่มโครงการที่เข้าเยี่ยมชมต่าง ๆ  และได้เห็นความแตกต่างของวิธีออกแบบอาคารเก่าที่เปลี่ยนหน้าที่ใหม่ในการใช้งาน เช่น TCDC Warehouse30 Jam Factory Museum Siam ล้ง1919 กับอาคารที่ออกแบบใหม่เฉพาะเพื่อใช้งาน ได้แก่ Museum of Contemporary Arts (MOCA) หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร BACC สยามดิสคัฟเวอรี่ สยามเซ็นเตอร์ สยามพารากอน สยามสแควร์วัน มาบุญครอง สามย่านมิดทาวน์ …

Read More »

สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมการทำหุ่นจำลอง (model)

MODEL DAY กิจกรรมการทำหุ่นจำลอง (model) เป็นการทำความเข้าใจการขึ้นรูปจากงาน 2 มิติ สู่งาน 3 มิติ เพื่อที่จะใช้ไปเป็นเครื่องมือในการสื่อสารสาระของงานออกแบบ กระบวนการตัดหุ่นจำลอง(model) จึงเป็นกระบวนการสำคัญที่รายวิชา การนำเสนอผลงาน(presentation) ของชั้นปี1 สาขา สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม ผังเมืองและภูมิสถาปัตยกรรม ต้องเรียนรู้ถึงการวางแผน ในการตัด และประกอบชิ้นส่วนต่างๆจนขึ้นรูปเป็นสถาปัตยกรรม อีกทั้งการจัดการทั้งการทำโมเดลและการจัดการคนในกลุ่มเพื่อให้ได้เป็นพื้นฐาน เรียนรู้ปัญหาการทำงานที่เกิดขึ้น และนำไปพัฒนาใช้กับงานโมเดลอื่นๆในอนาคตได้ต่อไป ที่มา : Facebook- สาขาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ https://www.facebook.com/193913204609334/posts/648906339110016/ ประชาสัมพันธ์ : วุฒิไกร ป้อมมะรัง ภาพประกอบกิจกรรม

Read More »

การบรรยายพิเศษวิชาสถาปัตยกรรมอีสาน ในหัวข้อ “เฮ็ด สถาปัตยกรรมอีสานให้ร่วมสมัย”

เมื่อวันพุธที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2563 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมบรรยายในหัวข้อ “เฮ็ด สถาปัตยกรรมอีสานให้ร่วมสมัย” โดยวิทยากร คุณเต้ย-ปองพล ยุทธรัตน์ แห่งเฮ็ดสตูดิโอ อุดรธานี  ขอขอบคุณพี่เต้ยที่ได้มาให้ความรู้และแรงบันดาลใจกับน้องๆ และคณาจารย์ ด้วยการถ่ายทอดและพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์อย่างสนุกและเป็นกันเอง เล่าถึงการคิดบวก การลงมือทำ รับฟังผู้คน การเรียนรู้ตลอดเวลาและหลากหลายนั้นเป็นสิ่งสำคัญ “…การจะเฮ็ด สถาปัตยกรรมอีสานให้ร่วมสมัยก็ขึ้นกับมุมมองของผู้ออกแบบกับโจทย์ปัญหา ณ ปัจจุบัน ขอให้ศึกษาและแม่นยำใน มรดกภูมิปัญญาที่มี หรือค้นคว้ามา จากนั้น หาความเหมาะสมในการ “อนุรักษ์”หรือ”ต่อยอด” สิ่งเหล่านั้นในบริบทของปัจจุบัน…” และทิ้งท้ายว่า การกลับมาทำงานที่บ้านเกิดนั้น มันท้าทายและมีโอกาสสร้างสรรค์สิ่งต่างๆได้ไม่ต่างกับทำที่เมืองใหญ่ ที่มา : สาขาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ประชาสัมพันธ์ : วุฒิไกร ป้อมมะรัง ภาพบรรยากาศ การบรรยายพิเศษวิชาสถาปัตยกรรมอีสาน

Read More »

งาน Special Talk ครั้งที่4 “การออกแบบริการกับงานสถาปัตยกรรม (Service Design & Architecture)”

จบลงไปแล้วสำหรับงาน Special Talk ครั้งที่4 จัดขึ้นในวันที่ 3 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา  หัวข้อ Spacial Talkในครั้งนี้คือ การออกแบบริการกับงานสถาปัตยกรรม (Service Design & Architecture) โดย คุณชุตยาเวศ สินธุพันธุ์ (พี่กิ๊ฟ) ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ขอนแก่น (CEA) จัดขึ้นโดยกลุ่มสถาปนิก เฮ็ด-ดี . และในครั้งนี้ว่าที่บัณฑิตสาขาสถาปัตยกรรม และสาขาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับเกียรติเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ ร่วมกับว่าที่บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในช่วง Rookie of the Year ได้แก่ พี่มิ้วAR โครงการพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเค็มเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์การอนุรักษ์สิ่งมีชีวิตทางทะเล จังหวัดกระบี่ พี่อ้นLA โครงการออกแบบวางผังศูนย์บําบัดผู้ป่วยด้วยสุนัขและศูนย์ฝึกสุนัข อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา นอกจากนี้ในงานยังมี10 Young Architects EP.1 สถาปนิกรุ่นใหม่นำผลงานมาร่วมแลกเปลี่ยนกันในงานนี้ด้วย เจอพี่ๆศิษย์เก่าจากสาขาสถาปัตยกรรมหลายท่านจากหลายๆบริษัทออกแบบ รอติดตามEP. ถัดไปได้เลยค่ะ . ขอบคุณกิจกรรมดีๆ และพื้นที่แลกเปลี่ยนแนวคิดในและผลงานครั้งนี้อีกครั้งค่ะ ขอขอบคุณ: #สถาปนิกเฮ็ดดี ที่มา : สาขาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ประชาสัมพันธ์ : …

Read More »

โครงการอบรมเเนวทางการจดสิทธิบัตรเเละอนุสิทธิบัตรสำหรับผลงานออกเเบบเเละนวัตกรรม

วันอังคาร ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2563 เวลา 13.00 – 16.00  แผนงานวิจัยและบริการวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ได้จัดโครงการอบรมเเนวทางการจดสิทธิบัตรเเละอนุสิทธิบัตรสำหรับผลงานออกเเบบเเละนวัตกรรม  ณ ห้องประชุม AR116 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาเบื้องต้น และการรักษาสิทธิประโยชน์ของการประดิษฐ์ นอกจากนี้อาจารย์ และนิสิตยังสามารถเขียนร่างคำขอและยื่นจดทะเบียนการจดสิทธิบัตรแลอนุสิทธิบัตรได้ โดยมีวิทยากรในการบรรยาย คือ นางสาววันวิสาข์ บุญกล้า ตัวแทนสิทธิบัตร จากศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาพ/ข่าว : จุฑาณัฐ สินธุศิริ ภาพกิจกรรมอบรม  

Read More »

ตัวอย่างผลงานการนำเสนอการออกแบบโรงเเรมริมเเม่น้ำ ในนรายวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 4 (Interior Architectural Design 4) ปีการศึกษา 2/2562

  ตัวอย่างผลงานการนำเสนอการออกแบบโรงเเรมริมเเม่น้ำ ในนรายวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 4 (Interior Architectural Design 4) ปีการศึกษา 2/2562 ของนิสิตสถาปัตยกรรมภายในชั้นปีที่ 3 (3IA) ข่าว : สาขาสถาปัตยกรรมภายใน ภาพ : สาขาสถาปัตยกรรมภายใน

Read More »

ผลงานการเขียนแบบก่อสร้างอาคารคอนโดมิเนียมบางส่วนของนิสิตชั้นปีที่ 4

ในรายวิชาวัสดุและวิธีการก่อสร้าง 5 โดยนิสิตนำผลงานออกแบบอาคารคอนโดมิเนียมจากรายวิชาออกแบบสถาปัตยกรรมมาใช้เป็นต้นแบบในการเขียนแบบก่อสร้างโดยใช้โปรแกรม Autodesk Revit เคดิต: https://www.facebook.com/Darchitecturemsu/ ผลงานของ นางสาวประภาภรณ์ สีเนหะวัฒนะ ผลงานของ นางสาวมาริสา คุ้มหอม ผลงานของ นายวัชระ มอญขาม ผลงานของ นางสาวนภาพร สีทา ผลงานของ นายกฤษดา เครือแก้ว ผลงานของ นายเจตนิพิฐ ธรรมวิเศษ ผลงานของ นายธนาธรณ์ หล้าบุดดา ผลงานของ นายสุรศักดิ์ อินทศรี ผลงานของ นางสาวจารวี ทุยเวียง ผลงานของ นางสาวนุชนาฎ กันยา

Read More »

ผลงงานการออกแบบของนิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาสถาปัตยกรรม รายวิชาออกแบบสถาปัตยกรรม 2 (AD2)

โครงการ : ปั้นสุข สตูดิโอ ที่ตั้ง : จังหวัดเชียงใหม่ องค์ประกอบโครงการ : บ้านพักอาศัยสองสามีภรรยาศิลปินเซรามิก / สตูดิโอปั้นดิน+สอน / คาเฟ่ / Guest Houst ดูผลงานทั้งหมด: https://www.facebook.com/pg/Darchitecturemsu/

Read More »
Translate »