กิจกรรมการเรียนการสอน

นิสิตสถาปัตย์ฯ มมส. เข้าร่วมกิจกรรมค่าย Thai Obayashi Winter 2017

title01

เนื่องในโอกาสที่ศูนย์ฝึกอบรมไทยโอบายาชิเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ บริษัท นันทวัน จำกัด ได้รับการรับรองเป็นองค์กรแม่ข่ายสภาวิศวกร  บริษัทจึงจะจัดโครงการพิเศษ“Thai Obayashi Winter Camp 2017” ในช่วงปิดภาคเรียนเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย และอาจารย์เข้าเยี่ยมชมและรับการฝึกอบรมวิชาการก่อสร้างที่ศูนย์ฝึกอบรมไทยโอบายาชิ  ทั้งนี้นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2560 จำนวน 5 คน ดังนี้ นางสาว ณัฐพร จอมหงษ์ นิสิตชั้นปีที่ 5 นางสาวบรรทนา พุดพันธ์ นิสิตชั้นปีที่ 4 นางสาวกรองกาญจน์ นานอก นิสิตชั้นปีที่ 4 นางสาวออนกิริยา อุทะเสน นิสิตชั้นปีที่ 4 นายณรงค์ศักดิ์ บุตรทุมพันธ์ นิสิตชั้นปีที่ 4 โดยมีผลการเข้าร่วมโครงการของนิสิตเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะการปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม และเป็นการร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานเอกชนระดับนานาชาติ ภาพ/ข่าว/ที่มา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุณีย์ นิมิตศิริวัฒน์ ภาพกิจกรรม  

Read More »

การบรรยายพิเศษ เรื่อง “การค้นหาอัตลักษณ์ในชุมชน” โดย อ.ธีรวัฒน์ พจน์วิบูลศิริ

23224887_10155951881516209_1757536546_o

                                    เมื่อวันพฤหัสบดีที่  2  พฤศจิกายน  2560  สาขานฤมิตศิลป์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รัเกียรติจาก  อ.ธีรวัฒน์ พจน์วิบูลศิริ  อาจารย์ประจำสาขาวิชากระบวนจินตภาพคอมพิวเตอร์  คณะนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  นักออกแบบตัวอักษรกลุ่มเซียมไท้  นักออกแบบกราฟิกไทยกลุ่มเซียมไล้  ซึ่งบรรยายพิเศษ  เรื่อง “การค้นหาอัตลักษณ์ในชุมชน”  แก่นิสิตชั้นปีที่ 2 ในรายวิชา  Fundamental Visual Communication design  ทั้งนี้นิสิตได้ทั้งความรู้และแรงบันดาลใจ  สำหรับการปรับใช้ในการศึกษาต่อไป ภาพ/ข่าว : อาจารย์ฐิติรัตน์  นิมิตรบรรณสาร ภาพกิจิกรรมการบรรยาย  

Read More »

โครงการทัศนศึกษาสาระสถาปัตยกรรมอีสาน

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

เมื่อวันที่ 19-21 ตุลาคม 2560  สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้จัดโครงการทัศนศึกษาสาระสถาปัตยกรรมอีสาน  เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาออกแบบสถาปัตยกรรม 5 และวิชาสถาปัตยกรรมอีสาน ซึ่งเป็นนิสิตชั้นปีที่ 4   โดยคณาจารย์ได้เลือกเป็นพื้นที่ศึกษาแก่นิสิตเพื่อใช้ในการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม สถาปัตยกรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ และการประยุกต์ใช้ในงานออกแบบสถาปัตยกรรม จึงต้องมีการลงสำรวจพื้นที่จริง ในพื้นที่บริเวณ 3 จังหวัด คือ จังหวัดขอนแก่น  จังหวัดหนองคาย และจังหวัดบึงกาฬ  เพื่อให้เกิดความเข้าใจในกระบวนการสำรวจพื้นที่ ความเป็นมาด้านสังคม วัฒนธรรม และได้รับประสบการณ์นอกห้องเรียนในการสัมภาษณ์ สอบถามและการสังเกต ดังจะทำให้เกิดกระบวนการเข้าใจ รับรู้และสามารถนำไปใช้ได้ในงานออกแบบต่อไป ภาพ/ที่มา : โครงการทัศนศึกษาสาระสถาปัตยกรรมอีสาน ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง ภาพประกอบกิจกรรม  

Read More »

อบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการแนวทางการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร โดยการใช้โปรแกรมประเมินอาคาร BEC”

22140764_1589060977806352_8166094785165825960_n

                                                คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการแนวทางการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร โดยการใช้โปรแกรมประเมินอาคาร BEC” วันเสาร์ ที่ 23 กันยายน 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ AR 114 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ข่าว:ปิยะนุช อินทร์พรหม ข้อมูล: อาจารย์สุรีพรรณ์ สุพรรณสมบูรณ์ ภาพกิจกรรม  

Read More »

นิสิตสาขานฤมิตศิลป์เข้าร่วมงานPROUD PASTRA : พราวพัสตรา “แพรวาผืนผ้าแห่งแผ่นดิน”

1

                                    เมื่อวันที่ 13-17 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา  นิสิตสาขานฤมิตศิลป์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้เข้าร่วมงานPROUD PASTRA : พราวพัสตรา “แพรวาผืนผ้าแห่งแผ่นดิน” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัญญา ทองสวัสดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตรนฤมิตศิลป์และคณาจารย์นฤมิตศิลป์เป็นที่ปรึกษาในการตัดเย็บผ้าแพรวาให้กับนิสิตเอกแฟชั่นและสิ่งทอเพื่อส่งเข้าร่วมงานแฟชั่นโชว์ในครั้งนี้ อีกทั้งยังมีศิษย์เก่าที่เป็นดีไซน์เนอร์ได้ส่งผลงานเข้าร่วมอีกหลายท่าน  ทั้งนี้ทางคณะฯขอขอบคุณทีมงานพราวพัสตราที่ได้ให้โอกาสนิสิตสาขานฤมิตศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ภาพ/ข่าว : นฤมิตศิลป์ มหาสารคาม Creative Arts MSU. ภาพประกอบกิจกรรม  

Read More »

การบรรยายพิเศษ เรื่อง วิวัฒนาการการขนส่งในประเทศไทย และการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าในประเทศไทย

img_9223

                                            วันที่ 23 สิงหาคม 2560 การบรรยายพิเศษ เรื่อง วิวัฒนาการการขนส่งในประเทศไทย และการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าในประเทศไทย  โดย คุณจำรูญ ตั้งไพศาลกิจ ผู้อำนวยการสถาบันการเดินและจักรยานไทย  ซึ่งเป็นการบรรยายพิเศษในรายวิชา Urban Transportation Planning System (การพัฒนาระบบขนส่งเมือง) โดยเป็นการบรรยายพิเศษสำหรับนิสิตในคณะฯ ที่มีความสนใจ เข้าร่วมรับฟัง และแสดงข้อคิดเห็นในการพัฒนาเมืองต่างๆ  มีเนื้อหาในการบรรยายโดยสรุปดังนี้ – ความเป็นมาและวิวัฒนาการขนส่งรูปแบบต่างๆ – ภาพรวมการพัฒนาระบบขนส่งในประเทศไทย – ภาพรวมการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าในประเทศไทย – การวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆเพื่อการพัฒนาระบบขนส่งต่างๆ ทั้งนี้เพื่อให้นิสิตสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาบูรณาการสำหรับใช้ประกอบการเรียนของนิสิตให้มีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น  ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเป้าประสงค์ที่หลักสูตรได้เสริมให้กับนิสิตเพื่อให้ได้นิสิตที่มีคุณภาพสำหรับออกไปรับใช้สังคมได้ในอนาคต ข่าว : ผศ.เมธี  พิริยการนนท์ ภาพ …

Read More »

โครงการสำรวจและเก็บข้อมูลพื้นที่ศึกษาวิชา Urban Studio 3 ณ เมืองอุดรธานี

img_4439

                                เมื่อวันที่ 18-19 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา  คณาจารย์ในรายวิชา Urban design studio3 นำโดยอาจารย์อุมาภรณ์ บุพไชย ได้นำนิสิตชั้นปีที่ 5 สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง จำนวน 49 คน เดินทางไปยังจังหวัดอุดรธานี เพื่อเข้ารับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองอุดรธานี โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิร่วมให้ความรู้กับนิสิตทั้งจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี, หลักสูตรยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, เทศบาลนครอุดรธานี, และกลุ่มสถาปนิกเมืองอุดรธานี โดยนิสิตได้ร่วมซักถามข้อสงสัยและร่วมอภิปรายกับผู้บรรยายอย่างเป็นกันเอง หลังจากนั้น นิสิตได้ลงสำรวจพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลมาประกอบการทำงานในรายวิชา นิสิตจำนวนแปดกลุ่มได้กระจายไปตามพื้นที่สำคัญต่างๆในเขตเมืองอุดรธานีจำนวน 5 พื้นที่ การลงสำรวจพื้นที่ครั้งนี้ทำให้นิสิตมีความเข้าใจและมีข้อมูลที่จะนำมาพัฒนางานที่ได้รับมอบหมายในรายวิชาต่อไป ภาพ/ข่าว : อ.อุมาภรณ์  บุพไชย ภาพกิจกรรม  

Read More »

กิจกรรมการทดสอบโครงสร้างอาคารสูงในการรับแรงแนวนอน

21013576_1619872301396849_461723879_n

                                            เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560  สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผัังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้จัดกิจกรรมการทดสอบโครงสร้างอาคารสูงในการรับแรงแนวนอน ในรายวิชา Materials and construction 4 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาตรบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรม ปีการศึกษา 2560 ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นิสิตได้รับและนำเสนอองค์ความรู้ด้านการออกแบบผ่านประสบการณ์จริง ภาพ/ข่าว : ผศ.จารุณีย์  นิมิตศิริวัฒน์ LINK  วีดีทัศน์ทดสอบงานออกบบโครงสร้างอาคารสูง ภาพประกอบกิจกรรม  

Read More »

การบรรยายพิเศษ รายวิชาหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน

img_8799

                                            เมื่อวันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560 รายวิชาหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน 0035001 ได้จัดให้มีกิจกรรมการเรียนการสอน ด้วยการรับฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง “อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของหลักสูตร ปรัชญา วิสัยทัศน์ และค่านิยมของคณะ” โดยมีผู้บรรยายพิเศษในครั้งนี้ ประกอบด้วย ผศ.ดร.พลเดช เชาวรัตน์ บรรยายในภาคเนื้อหา “อัตลักษณ์และเอกลักษณ์  ปรัชญา วิสัยทัศน์ และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนต่อชุมชน ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์” ผศ.ดร.พรทิพย์ เรืองธรรม บรรยายในภาคเนื้อหา “อัตลักษณ์ของสาขาสถาปัตยกรรมภายใน” ผศ. ชัญญา ทองสวัสดี และอาจารย์สุนทรีย์ ถูกจิตต์ บรรยายในภาคเนื้อหา “อัตลักษณ์ของสาขานฤมิตศิลป์” โดยมีนิสิตสาขาสถาปัตยกรรมภายใน และนิสิตสาขานฤมิตศิลป์ …

Read More »

นิทรรศการวิทยานิพนธ์สาขาภูมิสถาปัตยกรรม ประจำปีการศึกษา 2559

title

                                              เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560  สาขาภูมิสถาปัตยกรรม  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โดยคณาจารย์ประจำสาขาวิชา  ได้จัดให้มีการจัดแสดงและนำเสนอวิทยานิพนธ์ครั้งสุดท้ายของนิสิตชั้นปีที่ 5  ประจำปีการศึกษา 2559  ณ  โถงชั้น 1  อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุวัฒน์  การถัก  เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมในครั้งนี้  ทั้งนี้เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานจากการทำวิทยานิพนธ์ของนิสิตชั้นปีสุดท้ายให้กับนิสิตรุ่นน้อง  และผู้สนใจได้ศึกษาต่อไป ภาพ/ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง ภาพประกอบกิจกรรม  

Read More »