กิจกรรมการเรียนการสอน

นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ร่วมมหกรรมนำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้ “รายวิชา 0035001 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน”

img_8996

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารพัฒนานิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการมหกรรมนำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้รายวิชา 0035001 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ขึ้นโดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการพิเศษ เป็นประธานในการเปิดโครงการครั้งนี้ และรองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป กล่าวว่ามหาวิทยาลัยมหาสารคามได้มีนโยบายบูรณาการการจัดการเรียนการสอนเข้ากับโครงการ “หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน” เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังจิตอาสาที่จะพัฒนาและ รับใช้สังคม ตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย สำนักศึกษาทั่วไปจึงได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 0035001 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ร่วมกับ 9 คณะ ได้แก่ 1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2. คณะบัญชีและการจัดการ 3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 4. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 5. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 6. คณะวัฒนธรรมศาสตร์ 7. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตย์ศิลป์  โดยนิสิตชั้นปีที่ 2 สาขานฤมิศิลป์เป็นทีมตัวแทนคณะสถาปัตย์ฯ นำเสนอผลงานวิชา 1ล1ช ในงานมหกรรมหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ซึ่งได้รับรางวัลชมเชยด้านคุณภาพของชิ้นงานดีเด่น 8. คณะนิติศาสตร์ …

Read More »

นิทรรศการนำเสนอผลงาน “การวิเคราะห์และปรับปรุงความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมอาคารคณะฯ”

4

นิทรรศการสัปดาห์อาคารเขียว (Green Architecture Week) โดยนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาสถาปัตยกรรม ได้เริ่มเปิดให้ผู้สนใจเข้าชม ในวันที่ 19 พฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช เชาวรัตน์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ เป็นประธานเปิดงานและติชมผลงานนิสิต นิทรรศการนำเสนอผลงาน “การวิเคราะห์และปรับปรุงความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมอาคารคณะฯ” โดยนิสิตชั้นปีที่ 4 ในรายวิชาการออกแบบเพื่อสภาพภูมิอากาศเขตร้อน 2 และ “การออกแบบอาคารพื้นที่ทำงานร่วม” โดยนิสิตชั้นปีที่ 3 ในรายวิชาการออกแบบเพื่อสภาพภูมิอากาศเขตร้อน 1 โดยมี คุณคำรน สุทธิ จาก Eco Architect ร่วมให้คำแนะนำและตรวจประเมินผลงาน ขอเชิญผู้สนใจเข้าชมผลงานของนิสิตได้ จนถึงวัน พุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ โถงใต้ออดิทอเรียม ที่มาข่าว : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรีพรรณ์ สุพรรณสมบูรณ์ ภาพกิจกรรม  

Read More »

บรรยายพิเศษถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ณ ต่างแดน ในหัวข้อ “Dremocracy, Welfair state, Modernity, Climate change and Case studies in Sweden”

1

คณะขอขอบคุณ คุณเกษมสันติ์ เราวิลัย ที่มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ณ ต่างแดน ในหัวข้อ “Dremocracy, Welfair state, Modernity, Climate change and Case studies in Sweden” ให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 4 และ 5 สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง การบรรยายมีขึ้นในวันที่ 13 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ที่มาข่าว : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรีพรรณ์ สุพรรณสมบูรณ์

Read More »

การอบรมโปรแกรมจำลองสภาพลมธรรมชาติ CFD เพื่อใช้ในการวิเคราะห์บริบทที่ตั้งอาคาร และการออกแบบเพื่อให้ผู้ใช้เกิดความสบาย

4

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2561  นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาสถาปัตยกรรม ในรายวิชาการออกแบบเพื่อสภาพภูมิอากาศเขตร้อน 2 ได้เข้าร่วมอบรมโปรแกรมจำลองสภาพลมธรรมชาติ CFD เพื่อใช้ในการวิเคราะห์บริบทที่ตั้งอาคาร และการออกแบบเพื่อให้ผู้ใช้เกิดความสบาย โดยวิทยากรคุณธนพงษ์ สุปัด ศิษย์เก่ารุ่นที่ 6 วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่มาข่าว : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรีพรรณ์ สุพรรณสมบูรณ์ ภาพประกอบกิจกรรม  

Read More »

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “คิด สาน สร้าง” : DESIGN THINKING + USER EXPERIENCE DESIGN

17

17 – 18 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา กลุ่มนิสิตชั้นปีสุดท้าย สาขาสถาปัตยกรรม สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง และสาขานฤมิตศิลป์ ได้เข้าร่วม โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “คิด สาน สร้าง” : DESIGN THINKING + USER EXPERIENCE DESIGN โดยความร่วมมือของบริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นิสิตได้รับโจทย์ คิด-สาน-สร้าง เส้นทางท่องเที่ยวจังหวัดมหาสารคาม โดยเน้นการระดมสมองวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้และความเป็นไปได้ทางธุรกิจ นอกจากนิสิตจะได้รับความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานเป็นกลุ่มที่แตกต่างออกไปจากที่เรียนในชั้นเรียน และความสนุกสนานแล้ว ทางบริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ยังได้มอบรางวัลให้แก่ผลงานที่ชนะใจผู้เข้าร่วมโครงการ 3 รางวัล ได้แก่ “โครงการเส้นทางธรรม เพื่อนักท่องเที่ยวสายบุญ”, “โครงการ Mahasarakham Smart Tour เพื่อนักท่องเที่ยวยุคใหม่” และ “โครงการ บ้านข้างๆ Home Stay เพื่อกลุ่มนักลงทุน” ภาพ/ข่าว :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรีพรรณ์ สุพรรณสมบูรณ์ ภาพกิจกรรม  

Read More »

การบรรยายพิเศษ เรื่อง การเตรียมตัว และปรับตัวเข้าสู่การฝึกงาน , การเตรียมตัว และปรับตัวเข้าสู่การทำงาน ปฏิบัติงานวิชาชีพ และกรณีศึกษาการออกแบบ และการก่อสร้างอาคาร โดยคุณเมธา คล้ายแก้ว

img_8391

สมาคมศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ บริษัท เวลคราฟท์ โปรดัคส์ จำกัด ได้จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ จากคุณเมธา คล้ายแก้ว ผู้อำนวยการ Vice President บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด ในวันศุกร์ ที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น.-16.30 น. ที่ ห้องบรรยาย AR-201 (ห้องประชุมทรงคุณ อัตถากร) โดยมี คุณอดิกันต์ อุ่นเสรี ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท เวลคราฟท์โปรดัคส์ จำกัด. อาจารย์สกลชัย บุญปัญจา ประธานชมรมศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ คณาจารย์ และนิสิตเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ ทางสมาคมศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอขอบคุณวิทยากร และผู้สนับสนุนกิจกรรม บริษัท เวลคราฟท์ โปรดัคส์ จำกัด มา ณ โอกาสนี้ ข่าว : …

Read More »

บรรยายพิเศษในห้วข้อ “Bamboo for Design and Architecture” โดย อาจารย์ จุลพร นันทพานิช

img_8361

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561  เวลา 10.00 – 12.00 น.  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้รับเกียรติจากอาจารย์ จุลพร นันทพานิช  เดินทางมาบรรยายพิเศษในห้วข้อ “Bamboo for Design and Architecture”  ณ  ห้องประชุมทรงคุณ อัตถากร (AR201)  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช เชาวรัตน์  คณบดีกล่าวเปิดกิจกรรมในครั้งนี้  ซึ่งมีอาจารย์สุนทรี ถูกจิตต์  เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์และความสำคัญของกิจกรรมคือ  เพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจในการใช้ไม้ไผ่เพื่องานออกแบบและสถาปัตยกรรม  และสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนการสอนด้านการออกแบบจากวัสดุท้องถิ่น  สำหรับนิสิตสาขาวิชาสถาปัตยกรรม  สถาปัตยกรรมภายใน  สถาปัตยกรรรมผังเมือง  ภูมิสถาปัตยกรรม และนฤมิตศิลป์  ทั้งนี้มีคณาจารย์และนิสิตเข้าร่วมฟังบรรยายครั้งนี้จำนวนมาก ผู้ประสานงานโครงการ : อาจารย์สุนทรี ถูกจิตต์ ภาพ/ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง ภาพกิจกรรมการบรรยายพิเศษ    

Read More »

การเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากวิทยากรชาวต่างชาติ ในรายวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะด้าน English for Specific Purposes

img_7720

เมื่อวันองคารที่ 21 สิงหาคม 2561  รายวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะด้าน English for Specific Purposes รหัส 0031003 กลุ่ม 86 และกลุ่ม 87 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชนาถ ทิวะสิงห์  ได้เชิญวิทยากรจากภายนอกคณะมาช่วยสอนภาษาอังกฤษให้กับนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  คือ Meadhbh Ahern หรือชื่อเล่น Ajarn May จากประเทศไอร์แลนด์  ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้นิสิตได้เรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติโดยตรงอันเป็นการส่งเสริมทักษะของนิสิตในด้านการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ที่มา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชนาถ ทิวะสิงห์ ภาพ/ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง ภาพกิจกรรมการเรียนการสอน  

Read More »

โครงการเตรียมความพร้อม นิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

img_7300

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อม นิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561  โดยในช่วงเช้าฝ่ายวิชาการและฝ่ายพัฒนานิสิตได้แนะนำการลงทะเบียน  ณ  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ AR113-114  ซึ่งมีนิสิตรุ่นพี่คอยให้คำปรึกษาและช่วยเหลือน้องใหม่ในการลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1/2561  และในช่วงบ่ายได้แยกนิสิตแต่ละสาขาเพื่อทำความเข้าใจและปูพื้นฐานความรู้เบื้องต้นก่อนเปิดภาคเรียนในวันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561  โดยอาจารย์ประจำแต่ละสาขาวิชาและมีนิสิตรุ่นพี่ในแต่ละสาขาวิชาคอยให้ข้อแนะนำและความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด ภาพ/ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง ภาพการดำเนินกิจกรรม  

Read More »

การแสดงผลงานด้านแฟชั่นและสิ่งทอ CAF 6th “Check in CAF” ครั้งที่ 6

img_5135

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 เวลา 18.00 น.  หลักสูตรนฤมิตศิลป์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้จัดโครงการจัดแสดงผลงานด้านออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ  CAF 6th “Check in CAF” ครั้งที่ 6  ซึ่งได้รับเกียรติโดยท่านวิทยา  มากปาน  รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม  ในการเปิดโครงการในครั้งนี้  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช  เชาวรัตน์  คณบดีคณะคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  เป็นผู้กล่าวรายงานและมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัญญา  ทองสวัสดี  ผู้ช่วยคณบดีหลักสูตรนฤมิตศิลป์  คณาจารย์  บุคลากร  นิสิตและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก  ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ ดังนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือทางด้านสาขาวิชาชีพระหว่างองค์กรภาครัฐและเอกชน  และเป็นการเผยแพร่ผลงานในรูปแบบแฟชั่นโชว์และส่งเสริม พัฒนาศักยภาพด้านการออกแบบ  นอกจากนี้ยังเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรนฤมิตศิลป์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุนด้านสถานที่จากห้างสรรพสินค้าเสริมไทยคอมเพล็ก  โดยแพทย์หญิงโศรยา  คณาสวัสดิ์  กรรมการผู้จัดการ และนายแพทย์กิตติศักดิ์  คณาสวัสดิ์  นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม  พร้อมทั้งคุณอภิรักษ์  อรัญเสน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการเป็นผู้ประสานงานในการให้ความอนุเคราะห์ด้านสถานที่ในครั้งนี้ จากหลายปีที่ผ่านมา สาขานฤมิตศิลป์  ได้ทำชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยมหาสารคามและจังหวัดมหาสารคาม  โดยการส่งผลงานเข้าประกวดในระดับชาติและนานาชาติ  ได้แก่ >> รางวัลชนะเลิศระดับนานาชาติ “โครงการประกวดอาภาณ์แห่งศิลป์” ณ ประเทศนิวซีแลนด์ …

Read More »
 
Translate »