กิจกรรมการเรียนการสอน

นิสิตสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ มมส ศึกษาดูงานโครงการ ลุมพินี เพลส รัชดา-สาธุประดิษฐ์

1

คณะสถาปัตยกรรม-ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอขอบคุณ ดร.พร วิรุฬห์รักษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำกัด (ในเครือ LPN) ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์แก่ อาจารย์ ศิษย์เก่าและนิสิตสาขาสถาปัตยกรรม ชั้นปีที่ 3 และ 4 ในการศึกษาดูงานโครงการ ลุมพินี เพลส รัชดา-สาธุประดิษฐ์ ซึ่งการดูงานในครั้งนี้ จะเป็นการเพิ่มพูนความรู้และวิสัยทัศน์ อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งทางด้านวิชาชีพกับคณาจารย์และนิสิตฯ ในอนาคต คณะฯ ขอขอบคุณคณะวิทยากร ได้แก่ คุณบวรรัตน์ แขดวง (ผจก.โครงการ บ.LPS) คุณอมร คะณะศรี (ผจก.แผนกบริหารความปลอดภัย บ.LPS) คุณพิสุทธิ์ ขุมทอง (ผจก.โครงการ บ.ไตรกรุ๊ป รัชดา) คุณธนพล พรพัฒอุดม (วิศวกรโครงการ บ.ไตรกรุ๊ป รัชดา) และพี่ตูน ศิษย์เก่ารุ่นที่ 1 ที่ได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ทั้งให้ความรู้ พาศึกษาดูงานอาคาร ตลอดจนตอบข้อสงสัยต่างๆอย่างละเอียด ภาพ/ข่าว : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรีพรรณ์ …

Read More »

หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมได้จัดโครงการเผยแพร่นิทรรศการหลักสูตร ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล จังหวัดขอนแก่น

59777653_2273405106057483_1874595002403782656_n

หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้จัดการเรียนการสอรายวิชาวิทยานิพนธ์ภูมิสถาปัตยกรรม (Thesis in Landscape Architecture) สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2/2561 เมื่อวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2562  ณ ลานโปรโมชัน ชั้น 1  ศูนย์การค้าเซ็นทรัล จังหวัดขอนแก่น  และบัดนี้การทำวิทยานิพนธ์ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว และเพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานของนิสิต จึงมีความประสงค์จัดโครงการจัดนิทรรศการเพื่อให้นิสิตได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมต่อบุคคลภายนอก ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า  จังหวัดขอนแก่น ตลอดจนการประชาสัมพันธ์หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น โดยการจัดนิทรรศการในครั้งนี้ เป็นการจัดนิทรรศการครั้งที่ 2 ของหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรม และเป็นนิทรรศการของนิสิตรุ่นที่ 4 โดยใช้ชื่อว่า “LAND HUNT” โดยการดำเนินกิจกรรมนี้ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์คือ เพื่อให้นิสิตได้นำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ของตนเองเผลแพร่ต่อบุคคลภายนอก และเป็นการแสดงความรู้ความสามารถของตนเองในการทำงาน ทั้งกระบวนการคิด การออกแบบและการนำเสนอผลงาน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรม ภายใต้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้กระบวนการทำงาน การจัดนิทรรศการ และการทำงานร่วมกันเป็นทีมเพื่อให้นิสิตได้นำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ของตนเองเผลแพร่ต่อบุคคลภายนอก และเป็นการแสดงความรู้ความสามารถของตนเองในการทำงาน ทั้งกระบวนการคิด การออกแบบและการนำเสนอผลงาน เพื่อให้คณะฯ และหลักสูตรเป็นที่รู้จักมากขึ้น ตลอดจนเพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้กระบวนการทำงาน การจัดนิทรรศการ และการทำงานร่วมกันเป็นทีม กิจกรรมที่น่าสนใจภายในงาน           การลงทะเบียน : …

Read More »

การนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ขั้นสมบูรณ์ รอบคัดเลือกนิสิตเพื่อรับรางวัล Thesis of the Year 2018 สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง ระดับคณะ

dsc_4095

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ได้จัดให้มีโครงการนำเสนอวิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรมผังเมือง ปีการศึกษา 2/2561 รอบการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ขั้นสมบูรณ์ เพื่อคัดเลือกนิสิตเพื่อรับรางวัล Thesis of the Year 2018 สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง ระดับคณะ จำนวน 3 อันดับ ซึ่งได้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมทรงคุณ อัตถากร (AR201) ในการนี้ทางสาขาได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจากผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานและสถาบันต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ จำนวน 7 ท่าน เพื่อร่วมตัดสินการคัดเลือกนิสิตได้รับรางวัลดังกล่าว ดังนี้ คุณคธาทิพย์ เอี่ยมกมลา นายกสมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย คุณราศี ทองเงิน สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย รศ.ดร.ชัยสิทธิ์ ด่านกิติกุล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อ.ดร.สินีนาถ ศุกลรัตนเมธี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อาจารย์ Sinthavone Daravong Vice Dean, Faculty of Architecture, National University of Laos …

Read More »

โครงการพัฒนาภูมิทัศน์วัดป่าธรรมอุทยาน

1

วันที่ 8 เมษายน 2562 นิสิตสาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง ชั้นปีที่ 2 และ ปีที่5 ได้นำเสนอผลงานการประกวดแบบ “โครงการพัฒนาภูมิทัศน์วัดป่าธรรมอุทยาน” อ.บรบือ จ.มหาสารคาม เป็นการออกแบบวัดในมุมมองของคนรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นกิจกรรมสืบเนื่องจากการสำรวจ ศึกษา สร้างสรรค์ พื้นที่สาธารณชุมชน โดยมีพระมหาอ้าย ธีรปัญโญ เป็นผู้มอบทุนการศึกษาให้นิสิต ณ พระอุโบสถพุทธชยันตี วัดป่าธรรมอุทยาน ดังนี้ • รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 10,000 บาท : นิสิตชั้นปีที่ 5 สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง • รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 5,000 บาท : นิสิตชั้นปีที่ 5 สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง • รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 3, 000 บาท : นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง • รางวัลพิเศษ เงินรางวัล 1,000 บาท …

Read More »

นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ร่วมมหกรรมนำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้ “รายวิชา 0035001 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน”

img_8996

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารพัฒนานิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการมหกรรมนำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้รายวิชา 0035001 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ขึ้นโดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการพิเศษ เป็นประธานในการเปิดโครงการครั้งนี้ และรองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป กล่าวว่ามหาวิทยาลัยมหาสารคามได้มีนโยบายบูรณาการการจัดการเรียนการสอนเข้ากับโครงการ “หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน” เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังจิตอาสาที่จะพัฒนาและ รับใช้สังคม ตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย สำนักศึกษาทั่วไปจึงได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 0035001 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ร่วมกับ 9 คณะ ได้แก่ 1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2. คณะบัญชีและการจัดการ 3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 4. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 5. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 6. คณะวัฒนธรรมศาสตร์ 7. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตย์ศิลป์  โดยนิสิตชั้นปีที่ 2 สาขานฤมิศิลป์เป็นทีมตัวแทนคณะสถาปัตย์ฯ นำเสนอผลงานวิชา 1ล1ช ในงานมหกรรมหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ซึ่งได้รับรางวัลชมเชยด้านคุณภาพของชิ้นงานดีเด่น 8. คณะนิติศาสตร์ …

Read More »

นิทรรศการนำเสนอผลงาน “การวิเคราะห์และปรับปรุงความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมอาคารคณะฯ”

4

นิทรรศการสัปดาห์อาคารเขียว (Green Architecture Week) โดยนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาสถาปัตยกรรม ได้เริ่มเปิดให้ผู้สนใจเข้าชม ในวันที่ 19 พฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช เชาวรัตน์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ เป็นประธานเปิดงานและติชมผลงานนิสิต นิทรรศการนำเสนอผลงาน “การวิเคราะห์และปรับปรุงความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมอาคารคณะฯ” โดยนิสิตชั้นปีที่ 4 ในรายวิชาการออกแบบเพื่อสภาพภูมิอากาศเขตร้อน 2 และ “การออกแบบอาคารพื้นที่ทำงานร่วม” โดยนิสิตชั้นปีที่ 3 ในรายวิชาการออกแบบเพื่อสภาพภูมิอากาศเขตร้อน 1 โดยมี คุณคำรน สุทธิ จาก Eco Architect ร่วมให้คำแนะนำและตรวจประเมินผลงาน ขอเชิญผู้สนใจเข้าชมผลงานของนิสิตได้ จนถึงวัน พุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ โถงใต้ออดิทอเรียม ที่มาข่าว : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรีพรรณ์ สุพรรณสมบูรณ์ ภาพกิจกรรม  

Read More »

บรรยายพิเศษถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ณ ต่างแดน ในหัวข้อ “Dremocracy, Welfair state, Modernity, Climate change and Case studies in Sweden”

1

คณะขอขอบคุณ คุณเกษมสันติ์ เราวิลัย ที่มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ณ ต่างแดน ในหัวข้อ “Dremocracy, Welfair state, Modernity, Climate change and Case studies in Sweden” ให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 4 และ 5 สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง การบรรยายมีขึ้นในวันที่ 13 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ที่มาข่าว : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรีพรรณ์ สุพรรณสมบูรณ์

Read More »

การอบรมโปรแกรมจำลองสภาพลมธรรมชาติ CFD เพื่อใช้ในการวิเคราะห์บริบทที่ตั้งอาคาร และการออกแบบเพื่อให้ผู้ใช้เกิดความสบาย

4

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2561  นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาสถาปัตยกรรม ในรายวิชาการออกแบบเพื่อสภาพภูมิอากาศเขตร้อน 2 ได้เข้าร่วมอบรมโปรแกรมจำลองสภาพลมธรรมชาติ CFD เพื่อใช้ในการวิเคราะห์บริบทที่ตั้งอาคาร และการออกแบบเพื่อให้ผู้ใช้เกิดความสบาย โดยวิทยากรคุณธนพงษ์ สุปัด ศิษย์เก่ารุ่นที่ 6 วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่มาข่าว : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรีพรรณ์ สุพรรณสมบูรณ์ ภาพประกอบกิจกรรม  

Read More »

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “คิด สาน สร้าง” : DESIGN THINKING + USER EXPERIENCE DESIGN

17

17 – 18 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา กลุ่มนิสิตชั้นปีสุดท้าย สาขาสถาปัตยกรรม สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง และสาขานฤมิตศิลป์ ได้เข้าร่วม โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “คิด สาน สร้าง” : DESIGN THINKING + USER EXPERIENCE DESIGN โดยความร่วมมือของบริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นิสิตได้รับโจทย์ คิด-สาน-สร้าง เส้นทางท่องเที่ยวจังหวัดมหาสารคาม โดยเน้นการระดมสมองวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้และความเป็นไปได้ทางธุรกิจ นอกจากนิสิตจะได้รับความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานเป็นกลุ่มที่แตกต่างออกไปจากที่เรียนในชั้นเรียน และความสนุกสนานแล้ว ทางบริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ยังได้มอบรางวัลให้แก่ผลงานที่ชนะใจผู้เข้าร่วมโครงการ 3 รางวัล ได้แก่ “โครงการเส้นทางธรรม เพื่อนักท่องเที่ยวสายบุญ”, “โครงการ Mahasarakham Smart Tour เพื่อนักท่องเที่ยวยุคใหม่” และ “โครงการ บ้านข้างๆ Home Stay เพื่อกลุ่มนักลงทุน” ภาพ/ข่าว :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรีพรรณ์ สุพรรณสมบูรณ์ ภาพกิจกรรม  

Read More »

การบรรยายพิเศษ เรื่อง การเตรียมตัว และปรับตัวเข้าสู่การฝึกงาน , การเตรียมตัว และปรับตัวเข้าสู่การทำงาน ปฏิบัติงานวิชาชีพ และกรณีศึกษาการออกแบบ และการก่อสร้างอาคาร โดยคุณเมธา คล้ายแก้ว

img_8391

สมาคมศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ บริษัท เวลคราฟท์ โปรดัคส์ จำกัด ได้จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ จากคุณเมธา คล้ายแก้ว ผู้อำนวยการ Vice President บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด ในวันศุกร์ ที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น.-16.30 น. ที่ ห้องบรรยาย AR-201 (ห้องประชุมทรงคุณ อัตถากร) โดยมี คุณอดิกันต์ อุ่นเสรี ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท เวลคราฟท์โปรดัคส์ จำกัด. อาจารย์สกลชัย บุญปัญจา ประธานชมรมศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ คณาจารย์ และนิสิตเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ ทางสมาคมศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอขอบคุณวิทยากร และผู้สนับสนุนกิจกรรม บริษัท เวลคราฟท์ โปรดัคส์ จำกัด มา ณ โอกาสนี้ ข่าว : …

Read More »
Translate »