กิจกรรมการเรียนการสอน

การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “วิธีคิดในการออกแบบ และแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน” โดยคุณดวงฤทธิ์ บุนนาค

img_6294

                                              เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 10.00-12.00 น. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับเกียรติจากคุณดวงฤทธิ์ บุญนาค   สถาปนิกระดับแนวหน้าของเมืองไทย  บรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “วิธีคิดในการออกแบบ และแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน”  ณ ห้องประชุมทรงคุณอัตถากร (Auditorium)   โดย ดร.เพชรลัดดา เพ็ชรภักดี เป็นตัวแทนกล่าวต้อนรับและกล่าวขอบคุณวิทยากรที่ได้สละเวลาอันมีค่ามาให้ความรู้แก่นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  ซึ่งมี อาจารย์เจนจิรา นาเมืองรักษ์ เป็นผู้ประสานงานหลักในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสที่ดีอย่างยิ่งสำหรับนิสิตที่ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถมาถ่ายทอดความรู้และตอบข้อซักถามเพื่อให้ความกระจ่างกับนิสิตอย่างรอบด้าน  นอกจากนี้ในช่วงบ่ายของวันเดียวกันคุณดวงฤทธิ์ บุญนาค  ยังได้ให้เกียรติให้ข้อแนะนำและตอบข้อซักถามกับนิสิตชั้นปีที่ 5 สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์  ในการก้าวไปสู่อาชีพสถาปนิกในอนาคตที่นิสิตกำลังจะสำเร็จการศึกษา  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอขอบพระคุณวิทยากรเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้อีกครั้ง ผู้ประสานงาน …

Read More »

การตรวจวิทยานิพนธ์นิสิตสาขาวิชานฤมิตศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2559

img_6483

                                            เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560  ที่ผ่านมาสาขาวิชานฤมิตศิลป์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โดยคณาจารย์ประจำสาขาวิชา  ได้จัดให้มีการนำเสนอวิทยานิพนธ์ครั้งสุดท้ายของนิสิตชั้นปีที่ 4  ประจำปีการศึกษา 2559  ณ  ห้องประชุม AR116  อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ  ทั้งนี้คณาจารย์ในสาขาวิชายังได้ร่วมชี้แนะและให้คำแนะนำแก่นิสิตให้มีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้นและจบการศึกษาไปอย่างมีคุณภาพต่อไป ภาพ/ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง ภาพประกอบกิจกรรม  

Read More »

การตรวจวิทยานิพนธ์สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง ประจำปีการศึกษา 2559

img_6516

                                            เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560  ที่ผ่านมาสาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โดยคณาจารย์ประจำสาขาวิชา  ได้จัดให้มีการนำเสนอวิทยานิพนธ์ครั้งสุดท้ายของนิสิตชั้นปีที่ 5  ประจำปีการศึกษา 2559  ณ  ห้องแสดงผลงานชั้น 1  ห้อง AR104-2  อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ  ทั้งนี้ยังได้รับเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญในด้านงานสถาปัตยกรรมผังเมืองมาร่วมชี้แนะและให้คำแนะนำแก่นิสิตให้มีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้นและจบการศึกษาไปอย่างมีคุณภาพต่อไป  ซึ่งทางคณะฯต้องขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย ภาพ/ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง ภาพประกอบกิจกรรม  

Read More »

การตรวจวิทยานิพนธ์สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

27-4

                                              เมื่อวันที่ 7-8 เมษายน 2560  ที่ผ่านมาสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ซึ่งนำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์  ชีวาสุขถาวร  หัวหน้าสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณาจารย์ประจำสาขาวิชา  ได้จัดให้มีการนำเสนอวิทยานิพนธ์ครั้งสุดท้ายของนิสิตชั้นปีที่ 5  ประจำปีการศึกษา 2559  ณ  ห้องบรรยายชั้น 2-3  อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ  ทั้งนี้ยังได้รับเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญในด้านงานสถาปัตยกรรมมาร่วมชี้แนะและให้คำแนะนำแก่นิสิตให้มีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้นและจบการศึกษาไปอย่างมีคุณภาพต่อไป  ซึ่งทางคณะฯต้องขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย ภาพ/ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง ภาพประกอบกิจกรรม  

Read More »

การตรวจวิทยานิพนธ์นิสิตสาขาสถาปัตยกรรมภายใน ประจำปีการศึกษา 2559

title

                                      เมื่อวันที่ 3-4 เมษายน 2560  ที่ผ่านมาสาขาสถาปัตยกรรมภายใน  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ซึ่งนำโดยอาจารย์รังสิทธิ์  ตันสุขี  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตรสถาปัตยกรรมภายใน และคณาจารย์ประจำสาขาวิชา  ได้จัดให้มีการนำเสนอวิทยานิพนธ์ครั้งสุดท้ายของนิสิตชั้นปีที่ 5  ประจำปีการศึกษา 2559  ณ  บริเวณโถงชั้น 1  อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ  ทั้งนี้ยังได้รับเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญในด้านงานสถาปัตยกรรมภายในมาร่วมชี้แนะและให้คำแนะนำแก่นิสิตให้มีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น ซึ่งทางคณะฯต้องขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย ภาพ : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง และ วรารินทร์  ปัญญาวงษ์ ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง ภาพประกอบกิจกรรม  

Read More »

การจัดแสดงผลงานนิสิตด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

img_4804

                  เมื่อวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2560 เวลา 13.20 น. สาขาวิชานฤมิตศิลป์ (ออกแบบหัตถกรรมอุตสาหกรรม) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการจัดแสดงผลงานนิสิตด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช  เชาวรัตน์ คณบดีเป็นประธานเปิดกิจกรรมในครั้งนี้  ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัญญา  ทองสวัสดี  ผู้ช่วยคณบดีหลักสูตรนฤมิตศิลป์เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ  ทั้งนี้โครการแสดงผลงานในครั้งนี้ได้จัดแสดงที่โถงทางเดินชั้น 1  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตมีพื้นที่จัดแสดงผลงานต่อสาธารณชนและยังเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้นิสิตได้พัฒนาศักยภาพด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนฤมิตศิลป์อีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์ บุคลากรและนิสิตที่ให้ความสนใจจำนวนมาก โดยการจัดแสดงผลงานด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในครั้งนี้จะมีการจัดแสดงขึ้นตั้งแต่วันที่ 3 – 7 เมษายน 2560 ผู้ประสานงานโครงการ : อาจารย์อภิเชษฐ์ ตีคลี ภาพ/ข่าว : วุฒิไกร ป้อมมะรัง ภาพประกอบกิจกรรม

Read More »

นิสิตนฤมิตศิลป์ร่วมกิจกรรมเรียนรู้ “โครงการเครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคมเพื่อประเทศไทยที่น่าอยู่”

2

                                      เมื่อวันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2560  อาจารย์ฐิติรัตน์ นิมิตรบรรณสาร และนิสิตชั้นปีที่ 3 สาขานฤมิตศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กลุ่มประเด็นสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้ข้ามสถาบัน (Class Visit) ใน “โครงการเครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคมเพื่อประเทศไทยที่น่าอยู่” โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสภาคณบดีทางศิลปะแห่งประเทศไทยซึ่งจัดขึ้น  ณ ชั้น 3 ห้อง 3301  อาคารภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เพื่อให้นักศึกษาได้นำข้อเสนอแนะจากกรรมการไปปรับปรุงพัฒนาสร้างสรรค์ผลงานสื่อให้มีคุณภาพ และเกิดประโยชน์กับสังคมได้อย่างแท้จริง ภาพ/ข่าว : อาจารย์ฐิติรัตน์ นิมิตรบรรณสาร ภาพประกอบกิจกรรม  

Read More »

สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง ในรายวิชาวิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรมผังเมือง (Thesis in Urban Architecture)

17555313_10156068906579625_983615400_n

          เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง ในรายวิชาวิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรมผังเมือง (Thesis in Urban Architecture) ได้จัดให้มีการตรวจนำเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ฯ ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุม ทรงคุณ อัตถากร (AR201) ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ ด่านกิติกุล คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อาจารย์ ดร.สินีนาถ ศุกลรัตนเมธี ภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เขมโชต ภู่ประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยคณาจารย์กรรมการวิทยานิพนธ์ ในสาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง โดยนิสิตตัวแทนที่ได้รับคัดเลือกจำนวน 17 คน ขึ้นนำเสนอผลงาน ได้แก่ 1) นางสาว ปภาพินท์ พลเยี่ยม โครงการออกแบบพัฒนาชุมชนรอบสถานีรถไฟแอร์พอร์ตเรลลิ้งลาดกระบังและพื้นที่ต่อเนื่อง กรุงเทพมหานคร 2) นางสาวสุดารัตน์ …

Read More »

นิสิตสถาปัตยกรรมศาสตร์ทัศนศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

4

                                            เมื่อวันที่ 20-22 มีนาคม 2560  สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้นำนิสิตชั้นปีที่ 2  ทัศนศึกษา  ณ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เพื่อศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ สร้างความสนใจให้กับนิสิตผู้ร่วมทริปเป็นอย่างมาก ซึ่งจะเห็นได้จากคำถามต่างๆมากมายโดยจะสรุปสิ่งที่ได้จากการไปเปิดโลกการเรียนรู้นอกห้องเรียนครั้งนี้ เป็นประเด็นได้ดังนี้ อิฐ หิน ซากโบราณสถาน ที่หลายคนมองว่าเป็นเพียงโบราณสถาน ซากๆเก่า ไร้ความน่าสนใจ แต่อย่างน้อยนิสิตสถาปัตย์กลุ่มเล็กๆนี้ก็ได้แสดงให้เห็นถึงมุมมองที่ตรงข้าม ความสนใจในเรื่องราวต่างๆที่เล่าผ่านก้อนหิน ก้อนอิฐ เกร็ดทางประวัติศาสตร์ ผู้คน ริมน้ำ ปืนใหญ่ หรือแม้กระทั่งซากพระราชวังโบราณ ล้วนสร้างจินตนาการให้แก่เด็กๆกลุ่มนี้ในฐานะสถาปนิกตัวน้อย การคิดโครงสร้างหลังคาระหว่างเดินดูโบราณสถาน การลงกรุพระปรางค์  โดยนิสิตจะนำความรู้ที่ได้ไป นำไปประยุกต์ในการออกแบบต่อไปในอนาคต  ซึ่งการได้ชมกรณีศึกษา ทั้งศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา …

Read More »