กิจกรรมการเรียนการสอน

อบรมอัพเดทนวัตกรรมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการออกแบบและก่อสร้าง เรื่อง พื้น , ผนัง และวัสดุในงานงานแลนสเคป

img_2901

เมื่อวันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ร่วมกับ  บ. เอสซีจี ซิเมนต์ – ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างจำกัด  ได้มีการจัดโครงการ อบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้กับนิสิตและผู้ที่สนใจทางด้านเทคโนโลยีการก่อสร้าง ในหัวข้อเรื่อง“นวัตกรรมการก่อสร้าง พื้น,ผนัง และงานภูมิทัศน์”  ณ  ห้องประชุมทรงคุณ อัตถากร (AR201)  ซึ่งมีนิสิตนักศึกษา สาขาสถาปัตยกรรมทั้ง 4 สาขา คณาจารย์ สถาปนิก และผู้สนใจทั่วไป   โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนองค์ความรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว และให้สามารถเลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพและมาตรฐาน สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการก่อสร้างในยุคปัจจุบัน ภาพ : วรารินทร์  ปัญญาวงษ์ ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง ภาพกิจกรรมการอบรม  

Read More »

นิสิตสถาปัตย์ฯ มมส. เข้าร่วมกิจกรรมค่าย Thai Obayashi Winter 2017

title01

เนื่องในโอกาสที่ศูนย์ฝึกอบรมไทยโอบายาชิเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ บริษัท นันทวัน จำกัด ได้รับการรับรองเป็นองค์กรแม่ข่ายสภาวิศวกร  บริษัทจึงจะจัดโครงการพิเศษ“Thai Obayashi Winter Camp 2017” ในช่วงปิดภาคเรียนเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย และอาจารย์เข้าเยี่ยมชมและรับการฝึกอบรมวิชาการก่อสร้างที่ศูนย์ฝึกอบรมไทยโอบายาชิ  ทั้งนี้นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2560 จำนวน 5 คน ดังนี้ นางสาว ณัฐพร จอมหงษ์ นิสิตชั้นปีที่ 5 นางสาวบรรทนา พุดพันธ์ นิสิตชั้นปีที่ 4 นางสาวกรองกาญจน์ นานอก นิสิตชั้นปีที่ 4 นางสาวออนกิริยา อุทะเสน นิสิตชั้นปีที่ 4 นายณรงค์ศักดิ์ บุตรทุมพันธ์ นิสิตชั้นปีที่ 4 โดยมีผลการเข้าร่วมโครงการของนิสิตเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะการปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม และเป็นการร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานเอกชนระดับนานาชาติ ภาพ/ข่าว/ที่มา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุณีย์ นิมิตศิริวัฒน์ ภาพกิจกรรม  

Read More »

บรรยายพิเศษ เรื่อง “การออกแบบตัวอักษร” โดย อาจารย์วิสิทธิ์ โพธิวัฒน์

23482944_10155969145441209_355633885_o

เมื่อวันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา  นิสิตชั้นปีที่ 3 ในรายวิชา Lettering & Typo สาขานฤมิตศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับความรู้เรื่องการออกแบบตัวอักษร และแรงบันดาลใจมากมายจาก อาจารย์วิสิทธิ์ โพธิวัฒน์ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ และนักออกแบบตัวอักษร อักทั้งยังได้ฝึกการเขียนตัวอักษรจากปากกาพู่กันอีกด้วย ภาพ/ข่าว : อาจารย์ฐิติรัตน์ นิมิตรบรรณสาร ภาพประกอบกิจกรรม  

Read More »

การบรรยายพิเศษ เรื่อง “การค้นหาอัตลักษณ์ในชุมชน” โดย อ.ธีรวัฒน์ พจน์วิบูลศิริ

23224887_10155951881516209_1757536546_o

                                    เมื่อวันพฤหัสบดีที่  2  พฤศจิกายน  2560  สาขานฤมิตศิลป์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รัเกียรติจาก  อ.ธีรวัฒน์ พจน์วิบูลศิริ  อาจารย์ประจำสาขาวิชากระบวนจินตภาพคอมพิวเตอร์  คณะนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  นักออกแบบตัวอักษรกลุ่มเซียมไท้  นักออกแบบกราฟิกไทยกลุ่มเซียมไล้  ซึ่งบรรยายพิเศษ  เรื่อง “การค้นหาอัตลักษณ์ในชุมชน”  แก่นิสิตชั้นปีที่ 2 ในรายวิชา  Fundamental Visual Communication design  ทั้งนี้นิสิตได้ทั้งความรู้และแรงบันดาลใจ  สำหรับการปรับใช้ในการศึกษาต่อไป ภาพ/ข่าว : อาจารย์ฐิติรัตน์  นิมิตรบรรณสาร ภาพกิจิกรรมการบรรยาย  

Read More »

โครงการทัศนศึกษาสาระสถาปัตยกรรมอีสาน

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

เมื่อวันที่ 19-21 ตุลาคม 2560  สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้จัดโครงการทัศนศึกษาสาระสถาปัตยกรรมอีสาน  เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาออกแบบสถาปัตยกรรม 5 และวิชาสถาปัตยกรรมอีสาน ซึ่งเป็นนิสิตชั้นปีที่ 4   โดยคณาจารย์ได้เลือกเป็นพื้นที่ศึกษาแก่นิสิตเพื่อใช้ในการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม สถาปัตยกรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ และการประยุกต์ใช้ในงานออกแบบสถาปัตยกรรม จึงต้องมีการลงสำรวจพื้นที่จริง ในพื้นที่บริเวณ 3 จังหวัด คือ จังหวัดขอนแก่น  จังหวัดหนองคาย และจังหวัดบึงกาฬ  เพื่อให้เกิดความเข้าใจในกระบวนการสำรวจพื้นที่ ความเป็นมาด้านสังคม วัฒนธรรม และได้รับประสบการณ์นอกห้องเรียนในการสัมภาษณ์ สอบถามและการสังเกต ดังจะทำให้เกิดกระบวนการเข้าใจ รับรู้และสามารถนำไปใช้ได้ในงานออกแบบต่อไป ภาพ/ที่มา : โครงการทัศนศึกษาสาระสถาปัตยกรรมอีสาน ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง ภาพประกอบกิจกรรม  

Read More »

อบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการแนวทางการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร โดยการใช้โปรแกรมประเมินอาคาร BEC”

22140764_1589060977806352_8166094785165825960_n

                                                คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการแนวทางการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร โดยการใช้โปรแกรมประเมินอาคาร BEC” วันเสาร์ ที่ 23 กันยายน 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ AR 114 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ข่าว:ปิยะนุช อินทร์พรหม ข้อมูล: อาจารย์สุรีพรรณ์ สุพรรณสมบูรณ์ ภาพกิจกรรม  

Read More »

นิสิตสาขานฤมิตศิลป์เข้าร่วมงานPROUD PASTRA : พราวพัสตรา “แพรวาผืนผ้าแห่งแผ่นดิน”

1

                                    เมื่อวันที่ 13-17 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา  นิสิตสาขานฤมิตศิลป์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้เข้าร่วมงานPROUD PASTRA : พราวพัสตรา “แพรวาผืนผ้าแห่งแผ่นดิน” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัญญา ทองสวัสดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตรนฤมิตศิลป์และคณาจารย์นฤมิตศิลป์เป็นที่ปรึกษาในการตัดเย็บผ้าแพรวาให้กับนิสิตเอกแฟชั่นและสิ่งทอเพื่อส่งเข้าร่วมงานแฟชั่นโชว์ในครั้งนี้ อีกทั้งยังมีศิษย์เก่าที่เป็นดีไซน์เนอร์ได้ส่งผลงานเข้าร่วมอีกหลายท่าน  ทั้งนี้ทางคณะฯขอขอบคุณทีมงานพราวพัสตราที่ได้ให้โอกาสนิสิตสาขานฤมิตศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ภาพ/ข่าว : นฤมิตศิลป์ มหาสารคาม Creative Arts MSU. ภาพประกอบกิจกรรม  

Read More »

การบรรยายพิเศษ เรื่อง วิวัฒนาการการขนส่งในประเทศไทย และการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าในประเทศไทย

img_9223

                                            วันที่ 23 สิงหาคม 2560 การบรรยายพิเศษ เรื่อง วิวัฒนาการการขนส่งในประเทศไทย และการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าในประเทศไทย  โดย คุณจำรูญ ตั้งไพศาลกิจ ผู้อำนวยการสถาบันการเดินและจักรยานไทย  ซึ่งเป็นการบรรยายพิเศษในรายวิชา Urban Transportation Planning System (การพัฒนาระบบขนส่งเมือง) โดยเป็นการบรรยายพิเศษสำหรับนิสิตในคณะฯ ที่มีความสนใจ เข้าร่วมรับฟัง และแสดงข้อคิดเห็นในการพัฒนาเมืองต่างๆ  มีเนื้อหาในการบรรยายโดยสรุปดังนี้ – ความเป็นมาและวิวัฒนาการขนส่งรูปแบบต่างๆ – ภาพรวมการพัฒนาระบบขนส่งในประเทศไทย – ภาพรวมการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าในประเทศไทย – การวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆเพื่อการพัฒนาระบบขนส่งต่างๆ ทั้งนี้เพื่อให้นิสิตสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาบูรณาการสำหรับใช้ประกอบการเรียนของนิสิตให้มีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น  ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเป้าประสงค์ที่หลักสูตรได้เสริมให้กับนิสิตเพื่อให้ได้นิสิตที่มีคุณภาพสำหรับออกไปรับใช้สังคมได้ในอนาคต ข่าว : ผศ.เมธี  พิริยการนนท์ ภาพ …

Read More »

โครงการสำรวจและเก็บข้อมูลพื้นที่ศึกษาวิชา Urban Studio 3 ณ เมืองอุดรธานี

img_4439

                                เมื่อวันที่ 18-19 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา  คณาจารย์ในรายวิชา Urban design studio3 นำโดยอาจารย์อุมาภรณ์ บุพไชย ได้นำนิสิตชั้นปีที่ 5 สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง จำนวน 49 คน เดินทางไปยังจังหวัดอุดรธานี เพื่อเข้ารับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองอุดรธานี โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิร่วมให้ความรู้กับนิสิตทั้งจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี, หลักสูตรยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, เทศบาลนครอุดรธานี, และกลุ่มสถาปนิกเมืองอุดรธานี โดยนิสิตได้ร่วมซักถามข้อสงสัยและร่วมอภิปรายกับผู้บรรยายอย่างเป็นกันเอง หลังจากนั้น นิสิตได้ลงสำรวจพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลมาประกอบการทำงานในรายวิชา นิสิตจำนวนแปดกลุ่มได้กระจายไปตามพื้นที่สำคัญต่างๆในเขตเมืองอุดรธานีจำนวน 5 พื้นที่ การลงสำรวจพื้นที่ครั้งนี้ทำให้นิสิตมีความเข้าใจและมีข้อมูลที่จะนำมาพัฒนางานที่ได้รับมอบหมายในรายวิชาต่อไป ภาพ/ข่าว : อ.อุมาภรณ์  บุพไชย ภาพกิจกรรม  

Read More »

กิจกรรมการทดสอบโครงสร้างอาคารสูงในการรับแรงแนวนอน

21013576_1619872301396849_461723879_n

                                            เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560  สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผัังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้จัดกิจกรรมการทดสอบโครงสร้างอาคารสูงในการรับแรงแนวนอน ในรายวิชา Materials and construction 4 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาตรบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรม ปีการศึกษา 2560 ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นิสิตได้รับและนำเสนอองค์ความรู้ด้านการออกแบบผ่านประสบการณ์จริง ภาพ/ข่าว : ผศ.จารุณีย์  นิมิตศิริวัฒน์ LINK  วีดีทัศน์ทดสอบงานออกบบโครงสร้างอาคารสูง ภาพประกอบกิจกรรม  

Read More »
 
Translate »