กิจกรรมการเรียนการสอน

โครงการเตรียมความพร้อม นิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

img_7300

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อม นิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561  โดยในช่วงเช้าฝ่ายวิชาการและฝ่ายพัฒนานิสิตได้แนะนำการลงทะเบียน  ณ  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ AR113-114  ซึ่งมีนิสิตรุ่นพี่คอยให้คำปรึกษาและช่วยเหลือน้องใหม่ในการลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1/2561  และในช่วงบ่ายได้แยกนิสิตแต่ละสาขาเพื่อทำความเข้าใจและปูพื้นฐานความรู้เบื้องต้นก่อนเปิดภาคเรียนในวันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561  โดยอาจารย์ประจำแต่ละสาขาวิชาและมีนิสิตรุ่นพี่ในแต่ละสาขาวิชาคอยให้ข้อแนะนำและความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด ภาพ/ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง ภาพการดำเนินกิจกรรม  

Read More »

การแสดงผลงานด้านแฟชั่นและสิ่งทอ CAF 6th “Check in CAF” ครั้งที่ 6

img_5135

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 เวลา 18.00 น.  หลักสูตรนฤมิตศิลป์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้จัดโครงการจัดแสดงผลงานด้านออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ  CAF 6th “Check in CAF” ครั้งที่ 6  ซึ่งได้รับเกียรติโดยท่านวิทยา  มากปาน  รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม  ในการเปิดโครงการในครั้งนี้  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช  เชาวรัตน์  คณบดีคณะคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  เป็นผู้กล่าวรายงานและมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัญญา  ทองสวัสดี  ผู้ช่วยคณบดีหลักสูตรนฤมิตศิลป์  คณาจารย์  บุคลากร  นิสิตและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก  ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ ดังนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือทางด้านสาขาวิชาชีพระหว่างองค์กรภาครัฐและเอกชน  และเป็นการเผยแพร่ผลงานในรูปแบบแฟชั่นโชว์และส่งเสริม พัฒนาศักยภาพด้านการออกแบบ  นอกจากนี้ยังเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรนฤมิตศิลป์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุนด้านสถานที่จากห้างสรรพสินค้าเสริมไทยคอมเพล็ก  โดยแพทย์หญิงโศรยา  คณาสวัสดิ์  กรรมการผู้จัดการ และนายแพทย์กิตติศักดิ์  คณาสวัสดิ์  นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม  พร้อมทั้งคุณอภิรักษ์  อรัญเสน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการเป็นผู้ประสานงานในการให้ความอนุเคราะห์ด้านสถานที่ในครั้งนี้ จากหลายปีที่ผ่านมา สาขานฤมิตศิลป์  ได้ทำชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยมหาสารคามและจังหวัดมหาสารคาม  โดยการส่งผลงานเข้าประกวดในระดับชาติและนานาชาติ  ได้แก่ >> รางวัลชนะเลิศระดับนานาชาติ “โครงการประกวดอาภาณ์แห่งศิลป์” ณ ประเทศนิวซีแลนด์ …

Read More »

การบรรยายพิเศษ โดยคุณโน้ส อุดม แต้พานิช “แง่คิด มุมมองเกี่ยวกับชีวิตการทำงานจริง”

1

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีโอกาสได้ต้อนรับวิทยากรพิเศษ “คุณโน้ส อุดม แต้พานิช” ในการบรรยายให้แง่คิด มุมมองเกี่ยวกับชีวิตการทำงานจริง สอดแทรกความบันเทิงอย่างมากมาย แก่นิสิตภายในคณะฯ บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ความอิ่มเอมใจของคณาจารย์และนิสิตทุกคน ทางคณะขอขอบคุณ คุณโน้สและทีมงาน ที่สละเวลาให้ความอนุเคราะห์ตอบรับการเชิญ และหวังไว้เป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสต้อนรับอีกครั้ง ขอขอบคุณมากค่ะ ขอขอบคุณท่านคณบดี หัวหน้าสำนักงาน เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ เจ้าหน้าที่ และ STAFFทุกคน ไว้ ณ โอกาสนี้ ข่าว :ปิยะนุช อินทร์พรหม ข้อมูล: อาจารย์เจนจิรา นาเมืองรักษ์ ภาพประกอบกิจกรรม  

Read More »

การอบรมกระบวนการสร้างชิ้นงานต้นแบบด้วยความรวดเร็วด้วยเทคโนโลยี Rapid Prototype (RP)

img_2994

เมื่อวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ร่วมกับศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) จัดโครงการอบรมกระบวนการสร้างชิ้นงานต้นแบบด้วยความรวดเร็วด้วยเทคโนโลยี Rapid Prototype (RP) ด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร คุณกัลยา โกวิทวิสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร FabCafe Bangkok และอาจารย์สมรรถพล ตาณพันธุ์ อาจารย์สาขาวิชาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมในหัวข้อเกี่ยวกับเทคโนโลยี Rapid Prototype and Three-D Printing, การออกแบบผลิตภัณฑ์และการสร้าง Prototype และตัวอย่างการสร้างดิจิตอลไฟล์และการสร้างต้นแบบโดยเครื่องพิมพ์ Three-D Printing ทั้งนี้มุ่งหวังให้ผู็เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ในการใช้เครื่องพิมพ์สามมิติสู่เชิงพาณิชย์ และฝึกปฏิบัติการใช้งานเครื่องพิมพ์สามมิติอย่างถูกต้องและมีประสิทธิผล รวมทั้งสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เข้าร่วมอบรมเห็นช่องทางธุรกิจจากงานออกแบบ ผู้ประสานงานโครงการ/ข่าว : คุณจิรวดี  หลวงสุข ภาพ : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง , วรารินทร์  ปัญญาวงษ์ ภาพกิจกรรมการอบรม

Read More »

อบรมอัพเดทนวัตกรรมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการออกแบบและก่อสร้าง เรื่อง พื้น , ผนัง และวัสดุในงานงานแลนสเคป

img_2901

เมื่อวันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ร่วมกับ  บ. เอสซีจี ซิเมนต์ – ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างจำกัด  ได้มีการจัดโครงการ อบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้กับนิสิตและผู้ที่สนใจทางด้านเทคโนโลยีการก่อสร้าง ในหัวข้อเรื่อง“นวัตกรรมการก่อสร้าง พื้น,ผนัง และงานภูมิทัศน์”  ณ  ห้องประชุมทรงคุณ อัตถากร (AR201)  ซึ่งมีนิสิตนักศึกษา สาขาสถาปัตยกรรมทั้ง 4 สาขา คณาจารย์ สถาปนิก และผู้สนใจทั่วไป   โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนองค์ความรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว และให้สามารถเลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพและมาตรฐาน สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการก่อสร้างในยุคปัจจุบัน ภาพ : วรารินทร์  ปัญญาวงษ์ ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง ภาพกิจกรรมการอบรม  

Read More »

นิสิตสถาปัตย์ฯ มมส. เข้าร่วมกิจกรรมค่าย Thai Obayashi Winter 2017

title01

เนื่องในโอกาสที่ศูนย์ฝึกอบรมไทยโอบายาชิเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ บริษัท นันทวัน จำกัด ได้รับการรับรองเป็นองค์กรแม่ข่ายสภาวิศวกร  บริษัทจึงจะจัดโครงการพิเศษ“Thai Obayashi Winter Camp 2017” ในช่วงปิดภาคเรียนเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย และอาจารย์เข้าเยี่ยมชมและรับการฝึกอบรมวิชาการก่อสร้างที่ศูนย์ฝึกอบรมไทยโอบายาชิ  ทั้งนี้นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2560 จำนวน 5 คน ดังนี้ นางสาว ณัฐพร จอมหงษ์ นิสิตชั้นปีที่ 5 นางสาวบรรทนา พุดพันธ์ นิสิตชั้นปีที่ 4 นางสาวกรองกาญจน์ นานอก นิสิตชั้นปีที่ 4 นางสาวออนกิริยา อุทะเสน นิสิตชั้นปีที่ 4 นายณรงค์ศักดิ์ บุตรทุมพันธ์ นิสิตชั้นปีที่ 4 โดยมีผลการเข้าร่วมโครงการของนิสิตเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะการปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม และเป็นการร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานเอกชนระดับนานาชาติ ภาพ/ข่าว/ที่มา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุณีย์ นิมิตศิริวัฒน์ ภาพกิจกรรม  

Read More »

บรรยายพิเศษ เรื่อง “การออกแบบตัวอักษร” โดย อาจารย์วิสิทธิ์ โพธิวัฒน์

23482944_10155969145441209_355633885_o

เมื่อวันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา  นิสิตชั้นปีที่ 3 ในรายวิชา Lettering & Typo สาขานฤมิตศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับความรู้เรื่องการออกแบบตัวอักษร และแรงบันดาลใจมากมายจาก อาจารย์วิสิทธิ์ โพธิวัฒน์ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ และนักออกแบบตัวอักษร อักทั้งยังได้ฝึกการเขียนตัวอักษรจากปากกาพู่กันอีกด้วย ภาพ/ข่าว : อาจารย์ฐิติรัตน์ นิมิตรบรรณสาร ภาพประกอบกิจกรรม  

Read More »

การบรรยายพิเศษ เรื่อง “การค้นหาอัตลักษณ์ในชุมชน” โดย อ.ธีรวัฒน์ พจน์วิบูลศิริ

23224887_10155951881516209_1757536546_o

                                    เมื่อวันพฤหัสบดีที่  2  พฤศจิกายน  2560  สาขานฤมิตศิลป์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รัเกียรติจาก  อ.ธีรวัฒน์ พจน์วิบูลศิริ  อาจารย์ประจำสาขาวิชากระบวนจินตภาพคอมพิวเตอร์  คณะนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  นักออกแบบตัวอักษรกลุ่มเซียมไท้  นักออกแบบกราฟิกไทยกลุ่มเซียมไล้  ซึ่งบรรยายพิเศษ  เรื่อง “การค้นหาอัตลักษณ์ในชุมชน”  แก่นิสิตชั้นปีที่ 2 ในรายวิชา  Fundamental Visual Communication design  ทั้งนี้นิสิตได้ทั้งความรู้และแรงบันดาลใจ  สำหรับการปรับใช้ในการศึกษาต่อไป ภาพ/ข่าว : อาจารย์ฐิติรัตน์  นิมิตรบรรณสาร ภาพกิจิกรรมการบรรยาย  

Read More »

โครงการทัศนศึกษาสาระสถาปัตยกรรมอีสาน

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

เมื่อวันที่ 19-21 ตุลาคม 2560  สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้จัดโครงการทัศนศึกษาสาระสถาปัตยกรรมอีสาน  เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาออกแบบสถาปัตยกรรม 5 และวิชาสถาปัตยกรรมอีสาน ซึ่งเป็นนิสิตชั้นปีที่ 4   โดยคณาจารย์ได้เลือกเป็นพื้นที่ศึกษาแก่นิสิตเพื่อใช้ในการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม สถาปัตยกรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ และการประยุกต์ใช้ในงานออกแบบสถาปัตยกรรม จึงต้องมีการลงสำรวจพื้นที่จริง ในพื้นที่บริเวณ 3 จังหวัด คือ จังหวัดขอนแก่น  จังหวัดหนองคาย และจังหวัดบึงกาฬ  เพื่อให้เกิดความเข้าใจในกระบวนการสำรวจพื้นที่ ความเป็นมาด้านสังคม วัฒนธรรม และได้รับประสบการณ์นอกห้องเรียนในการสัมภาษณ์ สอบถามและการสังเกต ดังจะทำให้เกิดกระบวนการเข้าใจ รับรู้และสามารถนำไปใช้ได้ในงานออกแบบต่อไป ภาพ/ที่มา : โครงการทัศนศึกษาสาระสถาปัตยกรรมอีสาน ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง ภาพประกอบกิจกรรม  

Read More »

อบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการแนวทางการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร โดยการใช้โปรแกรมประเมินอาคาร BEC”

22140764_1589060977806352_8166094785165825960_n

                                                คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการแนวทางการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร โดยการใช้โปรแกรมประเมินอาคาร BEC” วันเสาร์ ที่ 23 กันยายน 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ AR 114 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ข่าว:ปิยะนุช อินทร์พรหม ข้อมูล: อาจารย์สุรีพรรณ์ สุพรรณสมบูรณ์ ภาพกิจกรรม  

Read More »
Translate »