กิจกรรมการเรียนการสอน

การบรรยายพิเศษ รายวิชาหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน

img_8799

                                            เมื่อวันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560 รายวิชาหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน 0035001 ได้จัดให้มีกิจกรรมการเรียนการสอน ด้วยการรับฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง “อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของหลักสูตร ปรัชญา วิสัยทัศน์ และค่านิยมของคณะ” โดยมีผู้บรรยายพิเศษในครั้งนี้ ประกอบด้วย ผศ.ดร.พลเดช เชาวรัตน์ บรรยายในภาคเนื้อหา “อัตลักษณ์และเอกลักษณ์  ปรัชญา วิสัยทัศน์ และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนต่อชุมชน ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์” ผศ.ดร.พรทิพย์ เรืองธรรม บรรยายในภาคเนื้อหา “อัตลักษณ์ของสาขาสถาปัตยกรรมภายใน” ผศ. ชัญญา ทองสวัสดี และอาจารย์สุนทรีย์ ถูกจิตต์ บรรยายในภาคเนื้อหา “อัตลักษณ์ของสาขานฤมิตศิลป์” โดยมีนิสิตสาขาสถาปัตยกรรมภายใน และนิสิตสาขานฤมิตศิลป์ …

Read More »

นิทรรศการวิทยานิพนธ์สาขาภูมิสถาปัตยกรรม ประจำปีการศึกษา 2559

title

                                              เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560  สาขาภูมิสถาปัตยกรรม  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โดยคณาจารย์ประจำสาขาวิชา  ได้จัดให้มีการจัดแสดงและนำเสนอวิทยานิพนธ์ครั้งสุดท้ายของนิสิตชั้นปีที่ 5  ประจำปีการศึกษา 2559  ณ  โถงชั้น 1  อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุวัฒน์  การถัก  เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมในครั้งนี้  ทั้งนี้เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานจากการทำวิทยานิพนธ์ของนิสิตชั้นปีสุดท้ายให้กับนิสิตรุ่นน้อง  และผู้สนใจได้ศึกษาต่อไป ภาพ/ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง ภาพประกอบกิจกรรม  

Read More »

การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “วิธีคิดในการออกแบบ และแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน” โดยคุณดวงฤทธิ์ บุนนาค

img_6294

                                              เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 10.00-12.00 น. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับเกียรติจากคุณดวงฤทธิ์ บุญนาค   สถาปนิกระดับแนวหน้าของเมืองไทย  บรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “วิธีคิดในการออกแบบ และแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน”  ณ ห้องประชุมทรงคุณอัตถากร (Auditorium)   โดย ดร.เพชรลัดดา เพ็ชรภักดี เป็นตัวแทนกล่าวต้อนรับและกล่าวขอบคุณวิทยากรที่ได้สละเวลาอันมีค่ามาให้ความรู้แก่นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  ซึ่งมี อาจารย์เจนจิรา นาเมืองรักษ์ เป็นผู้ประสานงานหลักในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสที่ดีอย่างยิ่งสำหรับนิสิตที่ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถมาถ่ายทอดความรู้และตอบข้อซักถามเพื่อให้ความกระจ่างกับนิสิตอย่างรอบด้าน  นอกจากนี้ในช่วงบ่ายของวันเดียวกันคุณดวงฤทธิ์ บุญนาค  ยังได้ให้เกียรติให้ข้อแนะนำและตอบข้อซักถามกับนิสิตชั้นปีที่ 5 สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์  ในการก้าวไปสู่อาชีพสถาปนิกในอนาคตที่นิสิตกำลังจะสำเร็จการศึกษา  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอขอบพระคุณวิทยากรเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้อีกครั้ง ผู้ประสานงาน …

Read More »

การตรวจวิทยานิพนธ์นิสิตสาขาวิชานฤมิตศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2559

img_6483

                                            เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560  ที่ผ่านมาสาขาวิชานฤมิตศิลป์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โดยคณาจารย์ประจำสาขาวิชา  ได้จัดให้มีการนำเสนอวิทยานิพนธ์ครั้งสุดท้ายของนิสิตชั้นปีที่ 4  ประจำปีการศึกษา 2559  ณ  ห้องประชุม AR116  อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ  ทั้งนี้คณาจารย์ในสาขาวิชายังได้ร่วมชี้แนะและให้คำแนะนำแก่นิสิตให้มีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้นและจบการศึกษาไปอย่างมีคุณภาพต่อไป ภาพ/ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง ภาพประกอบกิจกรรม  

Read More »

การตรวจวิทยานิพนธ์สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง ประจำปีการศึกษา 2559

img_6516

                                            เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560  ที่ผ่านมาสาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โดยคณาจารย์ประจำสาขาวิชา  ได้จัดให้มีการนำเสนอวิทยานิพนธ์ครั้งสุดท้ายของนิสิตชั้นปีที่ 5  ประจำปีการศึกษา 2559  ณ  ห้องแสดงผลงานชั้น 1  ห้อง AR104-2  อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ  ทั้งนี้ยังได้รับเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญในด้านงานสถาปัตยกรรมผังเมืองมาร่วมชี้แนะและให้คำแนะนำแก่นิสิตให้มีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้นและจบการศึกษาไปอย่างมีคุณภาพต่อไป  ซึ่งทางคณะฯต้องขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย ภาพ/ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง ภาพประกอบกิจกรรม  

Read More »

การตรวจวิทยานิพนธ์สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

27-4

                                              เมื่อวันที่ 7-8 เมษายน 2560  ที่ผ่านมาสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ซึ่งนำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์  ชีวาสุขถาวร  หัวหน้าสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณาจารย์ประจำสาขาวิชา  ได้จัดให้มีการนำเสนอวิทยานิพนธ์ครั้งสุดท้ายของนิสิตชั้นปีที่ 5  ประจำปีการศึกษา 2559  ณ  ห้องบรรยายชั้น 2-3  อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ  ทั้งนี้ยังได้รับเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญในด้านงานสถาปัตยกรรมมาร่วมชี้แนะและให้คำแนะนำแก่นิสิตให้มีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้นและจบการศึกษาไปอย่างมีคุณภาพต่อไป  ซึ่งทางคณะฯต้องขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย ภาพ/ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง ภาพประกอบกิจกรรม  

Read More »

การตรวจวิทยานิพนธ์นิสิตสาขาสถาปัตยกรรมภายใน ประจำปีการศึกษา 2559

title

                                      เมื่อวันที่ 3-4 เมษายน 2560  ที่ผ่านมาสาขาสถาปัตยกรรมภายใน  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ซึ่งนำโดยอาจารย์รังสิทธิ์  ตันสุขี  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตรสถาปัตยกรรมภายใน และคณาจารย์ประจำสาขาวิชา  ได้จัดให้มีการนำเสนอวิทยานิพนธ์ครั้งสุดท้ายของนิสิตชั้นปีที่ 5  ประจำปีการศึกษา 2559  ณ  บริเวณโถงชั้น 1  อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ  ทั้งนี้ยังได้รับเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญในด้านงานสถาปัตยกรรมภายในมาร่วมชี้แนะและให้คำแนะนำแก่นิสิตให้มีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น ซึ่งทางคณะฯต้องขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย ภาพ : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง และ วรารินทร์  ปัญญาวงษ์ ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง ภาพประกอบกิจกรรม  

Read More »

การจัดแสดงผลงานนิสิตด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

img_4804

                  เมื่อวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2560 เวลา 13.20 น. สาขาวิชานฤมิตศิลป์ (ออกแบบหัตถกรรมอุตสาหกรรม) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการจัดแสดงผลงานนิสิตด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช  เชาวรัตน์ คณบดีเป็นประธานเปิดกิจกรรมในครั้งนี้  ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัญญา  ทองสวัสดี  ผู้ช่วยคณบดีหลักสูตรนฤมิตศิลป์เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ  ทั้งนี้โครการแสดงผลงานในครั้งนี้ได้จัดแสดงที่โถงทางเดินชั้น 1  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตมีพื้นที่จัดแสดงผลงานต่อสาธารณชนและยังเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้นิสิตได้พัฒนาศักยภาพด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนฤมิตศิลป์อีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์ บุคลากรและนิสิตที่ให้ความสนใจจำนวนมาก โดยการจัดแสดงผลงานด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในครั้งนี้จะมีการจัดแสดงขึ้นตั้งแต่วันที่ 3 – 7 เมษายน 2560 ผู้ประสานงานโครงการ : อาจารย์อภิเชษฐ์ ตีคลี ภาพ/ข่าว : วุฒิไกร ป้อมมะรัง ภาพประกอบกิจกรรม

Read More »

นิสิตนฤมิตศิลป์ร่วมกิจกรรมเรียนรู้ “โครงการเครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคมเพื่อประเทศไทยที่น่าอยู่”

2

                                      เมื่อวันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2560  อาจารย์ฐิติรัตน์ นิมิตรบรรณสาร และนิสิตชั้นปีที่ 3 สาขานฤมิตศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กลุ่มประเด็นสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้ข้ามสถาบัน (Class Visit) ใน “โครงการเครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคมเพื่อประเทศไทยที่น่าอยู่” โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสภาคณบดีทางศิลปะแห่งประเทศไทยซึ่งจัดขึ้น  ณ ชั้น 3 ห้อง 3301  อาคารภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เพื่อให้นักศึกษาได้นำข้อเสนอแนะจากกรรมการไปปรับปรุงพัฒนาสร้างสรรค์ผลงานสื่อให้มีคุณภาพ และเกิดประโยชน์กับสังคมได้อย่างแท้จริง ภาพ/ข่าว : อาจารย์ฐิติรัตน์ นิมิตรบรรณสาร ภาพประกอบกิจกรรม  

Read More »
 
Translate »