กิจกรรมการเรียนการสอน

นิสิตสาขานฤมิตศิลป์เข้าร่วมงานPROUD PASTRA : พราวพัสตรา “แพรวาผืนผ้าแห่งแผ่นดิน”

1

                                    เมื่อวันที่ 13-17 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา  นิสิตสาขานฤมิตศิลป์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้เข้าร่วมงานPROUD PASTRA : พราวพัสตรา “แพรวาผืนผ้าแห่งแผ่นดิน” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัญญา ทองสวัสดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตรนฤมิตศิลป์และคณาจารย์นฤมิตศิลป์เป็นที่ปรึกษาในการตัดเย็บผ้าแพรวาให้กับนิสิตเอกแฟชั่นและสิ่งทอเพื่อส่งเข้าร่วมงานแฟชั่นโชว์ในครั้งนี้ อีกทั้งยังมีศิษย์เก่าที่เป็นดีไซน์เนอร์ได้ส่งผลงานเข้าร่วมอีกหลายท่าน  ทั้งนี้ทางคณะฯขอขอบคุณทีมงานพราวพัสตราที่ได้ให้โอกาสนิสิตสาขานฤมิตศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ภาพ/ข่าว : นฤมิตศิลป์ มหาสารคาม Creative Arts MSU. ภาพประกอบกิจกรรม  

Read More »

การบรรยายพิเศษ เรื่อง วิวัฒนาการการขนส่งในประเทศไทย และการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าในประเทศไทย

img_9223

                                            วันที่ 23 สิงหาคม 2560 การบรรยายพิเศษ เรื่อง วิวัฒนาการการขนส่งในประเทศไทย และการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าในประเทศไทย  โดย คุณจำรูญ ตั้งไพศาลกิจ ผู้อำนวยการสถาบันการเดินและจักรยานไทย  ซึ่งเป็นการบรรยายพิเศษในรายวิชา Urban Transportation Planning System (การพัฒนาระบบขนส่งเมือง) โดยเป็นการบรรยายพิเศษสำหรับนิสิตในคณะฯ ที่มีความสนใจ เข้าร่วมรับฟัง และแสดงข้อคิดเห็นในการพัฒนาเมืองต่างๆ  มีเนื้อหาในการบรรยายโดยสรุปดังนี้ – ความเป็นมาและวิวัฒนาการขนส่งรูปแบบต่างๆ – ภาพรวมการพัฒนาระบบขนส่งในประเทศไทย – ภาพรวมการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าในประเทศไทย – การวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆเพื่อการพัฒนาระบบขนส่งต่างๆ ทั้งนี้เพื่อให้นิสิตสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาบูรณาการสำหรับใช้ประกอบการเรียนของนิสิตให้มีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น  ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเป้าประสงค์ที่หลักสูตรได้เสริมให้กับนิสิตเพื่อให้ได้นิสิตที่มีคุณภาพสำหรับออกไปรับใช้สังคมได้ในอนาคต ข่าว : ผศ.เมธี  พิริยการนนท์ ภาพ …

Read More »

โครงการสำรวจและเก็บข้อมูลพื้นที่ศึกษาวิชา Urban Studio 3 ณ เมืองอุดรธานี

img_4439

                                เมื่อวันที่ 18-19 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา  คณาจารย์ในรายวิชา Urban design studio3 นำโดยอาจารย์อุมาภรณ์ บุพไชย ได้นำนิสิตชั้นปีที่ 5 สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง จำนวน 49 คน เดินทางไปยังจังหวัดอุดรธานี เพื่อเข้ารับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองอุดรธานี โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิร่วมให้ความรู้กับนิสิตทั้งจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี, หลักสูตรยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, เทศบาลนครอุดรธานี, และกลุ่มสถาปนิกเมืองอุดรธานี โดยนิสิตได้ร่วมซักถามข้อสงสัยและร่วมอภิปรายกับผู้บรรยายอย่างเป็นกันเอง หลังจากนั้น นิสิตได้ลงสำรวจพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลมาประกอบการทำงานในรายวิชา นิสิตจำนวนแปดกลุ่มได้กระจายไปตามพื้นที่สำคัญต่างๆในเขตเมืองอุดรธานีจำนวน 5 พื้นที่ การลงสำรวจพื้นที่ครั้งนี้ทำให้นิสิตมีความเข้าใจและมีข้อมูลที่จะนำมาพัฒนางานที่ได้รับมอบหมายในรายวิชาต่อไป ภาพ/ข่าว : อ.อุมาภรณ์  บุพไชย ภาพกิจกรรม  

Read More »

กิจกรรมการทดสอบโครงสร้างอาคารสูงในการรับแรงแนวนอน

21013576_1619872301396849_461723879_n

                                            เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560  สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผัังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้จัดกิจกรรมการทดสอบโครงสร้างอาคารสูงในการรับแรงแนวนอน ในรายวิชา Materials and construction 4 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาตรบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรม ปีการศึกษา 2560 ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นิสิตได้รับและนำเสนอองค์ความรู้ด้านการออกแบบผ่านประสบการณ์จริง ภาพ/ข่าว : ผศ.จารุณีย์  นิมิตศิริวัฒน์ LINK  วีดีทัศน์ทดสอบงานออกบบโครงสร้างอาคารสูง ภาพประกอบกิจกรรม  

Read More »

การบรรยายพิเศษ รายวิชาหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน

img_8799

                                            เมื่อวันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560 รายวิชาหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน 0035001 ได้จัดให้มีกิจกรรมการเรียนการสอน ด้วยการรับฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง “อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของหลักสูตร ปรัชญา วิสัยทัศน์ และค่านิยมของคณะ” โดยมีผู้บรรยายพิเศษในครั้งนี้ ประกอบด้วย ผศ.ดร.พลเดช เชาวรัตน์ บรรยายในภาคเนื้อหา “อัตลักษณ์และเอกลักษณ์  ปรัชญา วิสัยทัศน์ และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนต่อชุมชน ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์” ผศ.ดร.พรทิพย์ เรืองธรรม บรรยายในภาคเนื้อหา “อัตลักษณ์ของสาขาสถาปัตยกรรมภายใน” ผศ. ชัญญา ทองสวัสดี และอาจารย์สุนทรีย์ ถูกจิตต์ บรรยายในภาคเนื้อหา “อัตลักษณ์ของสาขานฤมิตศิลป์” โดยมีนิสิตสาขาสถาปัตยกรรมภายใน และนิสิตสาขานฤมิตศิลป์ …

Read More »

นิทรรศการวิทยานิพนธ์สาขาภูมิสถาปัตยกรรม ประจำปีการศึกษา 2559

title

                                              เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560  สาขาภูมิสถาปัตยกรรม  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โดยคณาจารย์ประจำสาขาวิชา  ได้จัดให้มีการจัดแสดงและนำเสนอวิทยานิพนธ์ครั้งสุดท้ายของนิสิตชั้นปีที่ 5  ประจำปีการศึกษา 2559  ณ  โถงชั้น 1  อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุวัฒน์  การถัก  เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมในครั้งนี้  ทั้งนี้เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานจากการทำวิทยานิพนธ์ของนิสิตชั้นปีสุดท้ายให้กับนิสิตรุ่นน้อง  และผู้สนใจได้ศึกษาต่อไป ภาพ/ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง ภาพประกอบกิจกรรม  

Read More »

การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “วิธีคิดในการออกแบบ และแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน” โดยคุณดวงฤทธิ์ บุนนาค

img_6294

                                              เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 10.00-12.00 น. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับเกียรติจากคุณดวงฤทธิ์ บุญนาค   สถาปนิกระดับแนวหน้าของเมืองไทย  บรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “วิธีคิดในการออกแบบ และแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน”  ณ ห้องประชุมทรงคุณอัตถากร (Auditorium)   โดย ดร.เพชรลัดดา เพ็ชรภักดี เป็นตัวแทนกล่าวต้อนรับและกล่าวขอบคุณวิทยากรที่ได้สละเวลาอันมีค่ามาให้ความรู้แก่นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  ซึ่งมี อาจารย์เจนจิรา นาเมืองรักษ์ เป็นผู้ประสานงานหลักในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสที่ดีอย่างยิ่งสำหรับนิสิตที่ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถมาถ่ายทอดความรู้และตอบข้อซักถามเพื่อให้ความกระจ่างกับนิสิตอย่างรอบด้าน  นอกจากนี้ในช่วงบ่ายของวันเดียวกันคุณดวงฤทธิ์ บุญนาค  ยังได้ให้เกียรติให้ข้อแนะนำและตอบข้อซักถามกับนิสิตชั้นปีที่ 5 สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์  ในการก้าวไปสู่อาชีพสถาปนิกในอนาคตที่นิสิตกำลังจะสำเร็จการศึกษา  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอขอบพระคุณวิทยากรเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้อีกครั้ง ผู้ประสานงาน …

Read More »

การตรวจวิทยานิพนธ์นิสิตสาขาวิชานฤมิตศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2559

img_6483

                                            เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560  ที่ผ่านมาสาขาวิชานฤมิตศิลป์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โดยคณาจารย์ประจำสาขาวิชา  ได้จัดให้มีการนำเสนอวิทยานิพนธ์ครั้งสุดท้ายของนิสิตชั้นปีที่ 4  ประจำปีการศึกษา 2559  ณ  ห้องประชุม AR116  อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ  ทั้งนี้คณาจารย์ในสาขาวิชายังได้ร่วมชี้แนะและให้คำแนะนำแก่นิสิตให้มีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้นและจบการศึกษาไปอย่างมีคุณภาพต่อไป ภาพ/ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง ภาพประกอบกิจกรรม  

Read More »

การตรวจวิทยานิพนธ์สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง ประจำปีการศึกษา 2559

img_6516

                                            เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560  ที่ผ่านมาสาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โดยคณาจารย์ประจำสาขาวิชา  ได้จัดให้มีการนำเสนอวิทยานิพนธ์ครั้งสุดท้ายของนิสิตชั้นปีที่ 5  ประจำปีการศึกษา 2559  ณ  ห้องแสดงผลงานชั้น 1  ห้อง AR104-2  อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ  ทั้งนี้ยังได้รับเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญในด้านงานสถาปัตยกรรมผังเมืองมาร่วมชี้แนะและให้คำแนะนำแก่นิสิตให้มีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้นและจบการศึกษาไปอย่างมีคุณภาพต่อไป  ซึ่งทางคณะฯต้องขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย ภาพ/ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง ภาพประกอบกิจกรรม  

Read More »

การตรวจวิทยานิพนธ์สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

27-4

                                              เมื่อวันที่ 7-8 เมษายน 2560  ที่ผ่านมาสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ซึ่งนำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์  ชีวาสุขถาวร  หัวหน้าสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณาจารย์ประจำสาขาวิชา  ได้จัดให้มีการนำเสนอวิทยานิพนธ์ครั้งสุดท้ายของนิสิตชั้นปีที่ 5  ประจำปีการศึกษา 2559  ณ  ห้องบรรยายชั้น 2-3  อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ  ทั้งนี้ยังได้รับเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญในด้านงานสถาปัตยกรรมมาร่วมชี้แนะและให้คำแนะนำแก่นิสิตให้มีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้นและจบการศึกษาไปอย่างมีคุณภาพต่อไป  ซึ่งทางคณะฯต้องขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย ภาพ/ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง ภาพประกอบกิจกรรม  

Read More »
Translate »