กิจกรรมการเรียนการสอน

ทัศนศึกษาอาคารประเภทห้างสรรพสินค้า Terminal 21-The mall จังหวัดนครราชสีมา

tital

                                          สาขาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดให้มีการทัศนศึกษาเพื่อการออกแบบอาคารสาธารณะขนาดกลางถึงใหญ่ ในรายวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรม 4 ภาคเรียนที่ 2/2559 สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาสถาปัตยกรรม และสาขาสถาปัตยกรรมเมือง  จึงได้จัดโครงการทัศนศึกษาอาคารประเภทห้างสรรพสินค้า ณ จังหวัดนครราชสีมา  เพื่อให้นิสิตได้มีโอกาสศึกษาการออกแบบจากอาคารตัวอย่างจริง  และได้ศึกษาเรียนรู้หลักการและแนวความคิดในการออกแบบอาคารประเภทห้างสรรพสินค้า  นอกจากนี้นิสิตยังได้เรียนรู้งานระบบและเทคโนโลยีประกอบอาคาร พฤติกรรมการใช้สอยพื้นที่ของอาคารประเภทห้างสรรพสินค้า  ซึ่งได้เดินทางเมื่อในวันที่ 13 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา  โดยได้รับความอนุเคราะห์ให้เข้าศึกษาภายในห้างสรรพสินค้า Terminal 21 และห้างสรรพสินค้า The mall   จังหวัดนครราชสีมา  ซึ่งนิสิตยังได้รับความรู้เพิ่มเติมจากวิทยากรประจำห้างสรรพสินค้าให้คำบรรยายประกอบการเยี่ยมชมในครั้งนี้ด้วย ภาพ/ที่มา : อาจารย์บริรักษ์  อิทรกุลไชย ข่าว …

Read More »

ละคร พลุนัดที่16 “TheLose Memories”

16797896_1284659141603558_2733831175666922844_o

                                            ละครพลุ เป็นละครเวทีที่นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดขึ้นเป็นประเพณีที่สืบเนื่องต่อกันมาเป็นประจำทุกปี โดยดำเนินงานติดต่อกันมาเป็นเวลา 16 ครั้งแล้ว โดยครั้งนี้นำเสนอละครในเรื่อง #TheLoseMemories #บาดแผลและความทรงจำที่หายไป โดยจัดการแสดงในวันที่ 15-18 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา เป็นโครงการที่ส่งเสริมทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นให้แก่นิสิต การทำงานกับกลุ่มคนหลายๆกลุ่มที่มีความถนัดที่แตกต่างกัน ทั้งยังเป็นการนำศาสตร์การเรียนรู้ที่นิสิตได้เรียนมา นำไปประยุกต์ใช้กับศาสตร์ของการทำละครเวที อาทิ เช่น การออกแบบเสื้อผ้านักแสดง การออกแบบและจัดทำฉาก อีกทั้งยังใช้ความสามารถกล้าแสดงออกในการนำเสนอผลงานอีกด้วย และยังเป็นการสร้างความบันเทิง ให้แกผู้อื่นได้อีกด้วย อีกประการที่สำคัญ ในการจัดทำละครนี้ได้มีการต่อยอดนำผลที่ได้สร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชน นั้นคือ โครงการ สถาปัตย์สัญจร ซึ่งได้มีการหักค่าใช้จ่าย จากกำไรในการทำละครพลุ นำมาออกค่ายในลักษณะของค่ายบำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่น ข่าว : ปิยะนุช อินทร์พรหม …

Read More »

ศิษย์เก่ารุ่นเจ็ดสอนน้องในเรื่อง “สถาปนิกกับชีวิตราชการ”

title

                      วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560  ศิษย์เก่ารุ่นเจ็ดกลับมาเยี่ยมบ้าน  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เพื่อให้ความรู้กับน้องนิสิตปัจจุบันในเรื่อง “สถาปนิกกับชีวิตราชการ”  ณ ห้องบรรยาย AR214  ซึ่งศิษย์เก่าที่กลับมาในครั้งนี้ประกอบด้วย  เรือเอก นักษิต วิเศษโมรา สถาปนิก กองทัพเรือ , คุณกัมปนาท แผลงฤทธิ์ และคุณจาตุรนต์ ศรีรักษา สถาปนิกกรมชลประทาน  โดยมีอาจารย์เจนจิรา นาเมืองรักษ์ ศิษย์เก่ารุ่น 7 เป็นผู้ประสานงานในครั้งนี้  ซึ่งได้รับความสนใจจากนิสิตปัจจุบันเป็นอย่างยิ่งโดยมีการซักถามและตอบประเด็นต่างๆเกี่ยวกับวิชาชีพสถาปนิกกับบทบาทการรับราชการโดยบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง ทั้งนี้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ขอขอบคุณศิษย์เก่าที่กลับมาจุดประกายและให้ความรู้ในครั้งนี้ในการนำวิชาชีพที่ได้ศึกษาไปสู่การประกอบการทำงานอีกหนึ่งรูปแบบที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ที่มา/ภาพ : ดร.เพชรลัดดา  เพ็ชรภักดี ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง ภาพประกอบกิจกรรม

Read More »

ประมวลภาพกิจกรรมงานเทศกาลของขวัญ ของทำมือ

4

                  ประมวลภาพงานเทศกาลของขวัญ ของทำมือ อาหาร ดนตรี แฟชั่นโชว์ เมื่อเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560  เวลา  17.30 น.  สาขาวิชานฤมิตศิลป์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้จัดงานเทศกาลของขวัญ ของทำมือ อาหาร ดนตรี แฟชั่นโชว์  โดยมี ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.พลเดช  เชาวรัตน์  คณบดี  เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม และมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัญญา  ทองสวัสดี  ผู้ช่วยคณบดีหลักสูตรนฤมิตศิลป์  เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม  ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 10 กุมภาพันธ์ 2560  เวลา  17.30 – 22.00 น.  ณ  บริเวณหน้าตลาดน้อย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม  โดยมีคณาจารย์ภายในคณะฯ  และนิสิตทั้งภายในและภายนอกเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจำนวนมาก ภาพ …

Read More »

สอบสัมภาษณ์นักเรียนระบบโควตารับตรง ประจำปีการศึกษา 2560

img_4568

                      เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์นักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีระบบโควตารับตรง  ซึ่งมีนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ใน 5 สาขาวิชารวมทั้งหมด  507  คน  ดังนี้  สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (AR) จำนวน 139 คน , สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง (UA)  จำนวน  110 คน , สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน (IA) จำนวน 136 คน , สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม (LA) จำนวน 54 คน  และสาขาวิชานฤมิตศิลป์ (CA) จำนวน 68 คน  ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นเนื่องจากมีรุ่นพี่ของแต่ละสาขาวิชามาคอยอำนวยความสะดวกให้น้องๆเป็นอย่างดี ภาพ/ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง ภาพประกอบกิจกรรม  

Read More »

นำเสนอโครงการปรับปรุงผังแม่บทมหาวิทยาลัยมหาสารคามต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย

15181684_1479653415382558_27525439300743098_n

                      มมส จัดประชุมรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.30 น. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในที่ประชุมในการประชุมอธิการบดี รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ครั้งที่ 13 เพื่อปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ปัญหา อุปสรรค ในการทำงานของแต่ละฝ่ายร่วมกัน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางของมหาวิทยาลัย ในการนี้ กลุ่มนิสิต ชั้นปีที่ 5 จาก สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 2 กลุ่ม 2 แนวคิด ได้นำเสนอโครงการปรับปรุงผังแม่บทมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำหรับผังแม่บทในอนาคต กับคณะผู้บริหาร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชา Urban Architecture …

Read More »

งาน final project. รายวิชา Fundamental Industrial Craft Product Design

15240140_1392439530766547_1708477043_n

                        สาขาวิชานฤมิตศิลป์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้จัดกิจกรรมนำเสนองาน final project. ในรายวิชา Fundamental Industrial Craft Product Design ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนของนิสิตสาขานฤมิตศิลป์ ชั้นปีที่2  โดยให้นิสิตลงพื้นที่ศึกษาภูมิปัญญางานหัตถกรรม  และนำมาออกแบบร่วมสมัยเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับหัตถกรรมพื้นถิ่น  และยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ส่งเสริมการประกอบวิชาชีพในอนาคตได้อีกด้วย ภาพ/ข่าว : อาจารย์ปาริชาติ  ศรีสนาม ภาพประกอบกิจกรรม

Read More »

สอบสัมภาษณ์โครงการสนับสนุนนิสิตปริญญาตรีเพื่อฝึกงาน ณ ต่างประเทศ

IMG_2235

                      เมื่อวันพุธ ที่16 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00 น. สอบสัมภาษณ์โครงการสนับสนุนนิสิตปริญญาตรีเพื่อฝึกงาน ณ ต่างประเทศ งบประมาณ 2560  ณ ห้องประชุม AR101-3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ข่าว : พีรภัทร  สารอภิสทธิคาม ภาพ : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง ภาพประกอบกิจกรรม  

Read More »

บรรยายพิเศษโดย รศ.ดร.ชวิลิต นิตยะ เรื่อง “Surface structure และ Suspended roof structure”

Title-Pic

                  เมื่อวันอังคารที่ 15 พ.ย.59 รายวิชา Material and construction 3 ได้รับความอนุเคราะห์จาก ท่าน รศ.ดร.ชวิลิต นิตยะ เป็นอาจารย์พิเศษ ในการบรายายเรื่อง Surface structure และ Suspended roof structure ซึ่งนอกจากการบรรยายแล้วนั้น ยังมีการนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของนิสิตในรายวิชาด้วย เพื่อให้นิสิตได้นำความรู้ที่ได้จากการฟังบรรยาย ไปประยุกต์ใช้ในงานออกแบบโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับหลักการรับแรงในโครงสร้าง ในลำดับถัดไป ผู้ประสานงาน : อาจารย์รัชนูพรรณ  คำสิงห์ศรี ภาพ/ข่าว : อาจารย์รัชนูพรรณ  คำสิงห์ศรี , เศกสรร  คุณโพธิ์ ภาพประกอบกิจกรรม  

Read More »

การบรรยายพิเศษ “ศูนย์ศิลปาชีพระหว่างประเทศกับแนวทางการออกแบบศิลปหัตถกรรมไทยสู่ตลาดสากล”

11

                    เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00-12.00 น. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับเกียรติจากคุณแสงระวี สิงหวิบูลย์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ และรักษาการผู้จัดการสายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมศิลป์ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) : SACICT ได้บรรยายพิเศษ เรื่อง “ศูนย์ศิลปาชีพระหว่างประเทศกับแนวทางการออกแบบศิลปหัตถกรรมไทยสู่ตลาดสากล” ณ ห้องประชุมทรงคุณ อัตถากร(AR201) ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช เชาวรัตน์ คณบดี เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมการบรรยายพิเศษและได้กล่าวขอบคุณวิทยากรที่ได้สละเวลาอันมีค่ามาให้ความรู้แก่นิสิตสาขาวิชานฤมิตศิลป์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัญญา ทองสวัสดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตรนฤมิตศิลป์ เป็นผู้ประสานงานหลักในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสที่ดีอย่างยิ่งสำหรับนิสิตสาขานฤมิตศิลป์ที่ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถมาถ่ายทอดความรู้และตอบข้อซักถามเพื่อให้ความกระจ่างกับนิสิตอย่างรอบด้าน  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอขอบพระคุณวิทยากรเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้อีกครั้ง ผู้ประสานงาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัญญา ทองสวัสดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตรนฤมิตศิลป์ ภาพ : อาจารย์ประทักษ์ …

Read More »