กิจกรรมการเรียนการสอน

การตรวจวิทยานิพนธ์นิสิตสาขาสถาปัตยกรรมภายใน ประจำปีการศึกษา 2559

title

                                      เมื่อวันที่ 3-4 เมษายน 2560  ที่ผ่านมาสาขาสถาปัตยกรรมภายใน  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ซึ่งนำโดยอาจารย์รังสิทธิ์  ตันสุขี  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตรสถาปัตยกรรมภายใน และคณาจารย์ประจำสาขาวิชา  ได้จัดให้มีการนำเสนอวิทยานิพนธ์ครั้งสุดท้ายของนิสิตชั้นปีที่ 5  ประจำปีการศึกษา 2559  ณ  บริเวณโถงชั้น 1  อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ  ทั้งนี้ยังได้รับเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญในด้านงานสถาปัตยกรรมภายในมาร่วมชี้แนะและให้คำแนะนำแก่นิสิตให้มีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น ซึ่งทางคณะฯต้องขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย ภาพ : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง และ วรารินทร์  ปัญญาวงษ์ ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง ภาพประกอบกิจกรรม  

Read More »

การจัดแสดงผลงานนิสิตด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

img_4804

                  เมื่อวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2560 เวลา 13.20 น. สาขาวิชานฤมิตศิลป์ (ออกแบบหัตถกรรมอุตสาหกรรม) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการจัดแสดงผลงานนิสิตด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช  เชาวรัตน์ คณบดีเป็นประธานเปิดกิจกรรมในครั้งนี้  ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัญญา  ทองสวัสดี  ผู้ช่วยคณบดีหลักสูตรนฤมิตศิลป์เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ  ทั้งนี้โครการแสดงผลงานในครั้งนี้ได้จัดแสดงที่โถงทางเดินชั้น 1  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตมีพื้นที่จัดแสดงผลงานต่อสาธารณชนและยังเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้นิสิตได้พัฒนาศักยภาพด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนฤมิตศิลป์อีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์ บุคลากรและนิสิตที่ให้ความสนใจจำนวนมาก โดยการจัดแสดงผลงานด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในครั้งนี้จะมีการจัดแสดงขึ้นตั้งแต่วันที่ 3 – 7 เมษายน 2560 ผู้ประสานงานโครงการ : อาจารย์อภิเชษฐ์ ตีคลี ภาพ/ข่าว : วุฒิไกร ป้อมมะรัง ภาพประกอบกิจกรรม

Read More »

นิสิตนฤมิตศิลป์ร่วมกิจกรรมเรียนรู้ “โครงการเครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคมเพื่อประเทศไทยที่น่าอยู่”

2

                                      เมื่อวันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2560  อาจารย์ฐิติรัตน์ นิมิตรบรรณสาร และนิสิตชั้นปีที่ 3 สาขานฤมิตศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กลุ่มประเด็นสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้ข้ามสถาบัน (Class Visit) ใน “โครงการเครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคมเพื่อประเทศไทยที่น่าอยู่” โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสภาคณบดีทางศิลปะแห่งประเทศไทยซึ่งจัดขึ้น  ณ ชั้น 3 ห้อง 3301  อาคารภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เพื่อให้นักศึกษาได้นำข้อเสนอแนะจากกรรมการไปปรับปรุงพัฒนาสร้างสรรค์ผลงานสื่อให้มีคุณภาพ และเกิดประโยชน์กับสังคมได้อย่างแท้จริง ภาพ/ข่าว : อาจารย์ฐิติรัตน์ นิมิตรบรรณสาร ภาพประกอบกิจกรรม  

Read More »

สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง ในรายวิชาวิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรมผังเมือง (Thesis in Urban Architecture)

17555313_10156068906579625_983615400_n

          เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง ในรายวิชาวิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรมผังเมือง (Thesis in Urban Architecture) ได้จัดให้มีการตรวจนำเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ฯ ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุม ทรงคุณ อัตถากร (AR201) ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ ด่านกิติกุล คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อาจารย์ ดร.สินีนาถ ศุกลรัตนเมธี ภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เขมโชต ภู่ประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยคณาจารย์กรรมการวิทยานิพนธ์ ในสาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง โดยนิสิตตัวแทนที่ได้รับคัดเลือกจำนวน 17 คน ขึ้นนำเสนอผลงาน ได้แก่ 1) นางสาว ปภาพินท์ พลเยี่ยม โครงการออกแบบพัฒนาชุมชนรอบสถานีรถไฟแอร์พอร์ตเรลลิ้งลาดกระบังและพื้นที่ต่อเนื่อง กรุงเทพมหานคร 2) นางสาวสุดารัตน์ …

Read More »

นิสิตสถาปัตยกรรมศาสตร์ทัศนศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

4

                                            เมื่อวันที่ 20-22 มีนาคม 2560  สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้นำนิสิตชั้นปีที่ 2  ทัศนศึกษา  ณ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เพื่อศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ สร้างความสนใจให้กับนิสิตผู้ร่วมทริปเป็นอย่างมาก ซึ่งจะเห็นได้จากคำถามต่างๆมากมายโดยจะสรุปสิ่งที่ได้จากการไปเปิดโลกการเรียนรู้นอกห้องเรียนครั้งนี้ เป็นประเด็นได้ดังนี้ อิฐ หิน ซากโบราณสถาน ที่หลายคนมองว่าเป็นเพียงโบราณสถาน ซากๆเก่า ไร้ความน่าสนใจ แต่อย่างน้อยนิสิตสถาปัตย์กลุ่มเล็กๆนี้ก็ได้แสดงให้เห็นถึงมุมมองที่ตรงข้าม ความสนใจในเรื่องราวต่างๆที่เล่าผ่านก้อนหิน ก้อนอิฐ เกร็ดทางประวัติศาสตร์ ผู้คน ริมน้ำ ปืนใหญ่ หรือแม้กระทั่งซากพระราชวังโบราณ ล้วนสร้างจินตนาการให้แก่เด็กๆกลุ่มนี้ในฐานะสถาปนิกตัวน้อย การคิดโครงสร้างหลังคาระหว่างเดินดูโบราณสถาน การลงกรุพระปรางค์  โดยนิสิตจะนำความรู้ที่ได้ไป นำไปประยุกต์ในการออกแบบต่อไปในอนาคต  ซึ่งการได้ชมกรณีศึกษา ทั้งศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา …

Read More »

ทัศนศึกษาอาคารประเภทห้างสรรพสินค้า Terminal 21-The mall จังหวัดนครราชสีมา

tital

                                          สาขาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดให้มีการทัศนศึกษาเพื่อการออกแบบอาคารสาธารณะขนาดกลางถึงใหญ่ ในรายวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรม 4 ภาคเรียนที่ 2/2559 สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาสถาปัตยกรรม และสาขาสถาปัตยกรรมเมือง  จึงได้จัดโครงการทัศนศึกษาอาคารประเภทห้างสรรพสินค้า ณ จังหวัดนครราชสีมา  เพื่อให้นิสิตได้มีโอกาสศึกษาการออกแบบจากอาคารตัวอย่างจริง  และได้ศึกษาเรียนรู้หลักการและแนวความคิดในการออกแบบอาคารประเภทห้างสรรพสินค้า  นอกจากนี้นิสิตยังได้เรียนรู้งานระบบและเทคโนโลยีประกอบอาคาร พฤติกรรมการใช้สอยพื้นที่ของอาคารประเภทห้างสรรพสินค้า  ซึ่งได้เดินทางเมื่อในวันที่ 13 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา  โดยได้รับความอนุเคราะห์ให้เข้าศึกษาภายในห้างสรรพสินค้า Terminal 21 และห้างสรรพสินค้า The mall   จังหวัดนครราชสีมา  ซึ่งนิสิตยังได้รับความรู้เพิ่มเติมจากวิทยากรประจำห้างสรรพสินค้าให้คำบรรยายประกอบการเยี่ยมชมในครั้งนี้ด้วย ภาพ/ที่มา : อาจารย์บริรักษ์  อิทรกุลไชย ข่าว …

Read More »

ละคร พลุนัดที่16 “TheLose Memories”

16797896_1284659141603558_2733831175666922844_o

                                            ละครพลุ เป็นละครเวทีที่นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดขึ้นเป็นประเพณีที่สืบเนื่องต่อกันมาเป็นประจำทุกปี โดยดำเนินงานติดต่อกันมาเป็นเวลา 16 ครั้งแล้ว โดยครั้งนี้นำเสนอละครในเรื่อง #TheLoseMemories #บาดแผลและความทรงจำที่หายไป โดยจัดการแสดงในวันที่ 15-18 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา เป็นโครงการที่ส่งเสริมทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นให้แก่นิสิต การทำงานกับกลุ่มคนหลายๆกลุ่มที่มีความถนัดที่แตกต่างกัน ทั้งยังเป็นการนำศาสตร์การเรียนรู้ที่นิสิตได้เรียนมา นำไปประยุกต์ใช้กับศาสตร์ของการทำละครเวที อาทิ เช่น การออกแบบเสื้อผ้านักแสดง การออกแบบและจัดทำฉาก อีกทั้งยังใช้ความสามารถกล้าแสดงออกในการนำเสนอผลงานอีกด้วย และยังเป็นการสร้างความบันเทิง ให้แกผู้อื่นได้อีกด้วย อีกประการที่สำคัญ ในการจัดทำละครนี้ได้มีการต่อยอดนำผลที่ได้สร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชน นั้นคือ โครงการ สถาปัตย์สัญจร ซึ่งได้มีการหักค่าใช้จ่าย จากกำไรในการทำละครพลุ นำมาออกค่ายในลักษณะของค่ายบำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่น ข่าว : ปิยะนุช อินทร์พรหม …

Read More »

ศิษย์เก่ารุ่นเจ็ดสอนน้องในเรื่อง “สถาปนิกกับชีวิตราชการ”

title

                      วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560  ศิษย์เก่ารุ่นเจ็ดกลับมาเยี่ยมบ้าน  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เพื่อให้ความรู้กับน้องนิสิตปัจจุบันในเรื่อง “สถาปนิกกับชีวิตราชการ”  ณ ห้องบรรยาย AR214  ซึ่งศิษย์เก่าที่กลับมาในครั้งนี้ประกอบด้วย  เรือเอก นักษิต วิเศษโมรา สถาปนิก กองทัพเรือ , คุณกัมปนาท แผลงฤทธิ์ และคุณจาตุรนต์ ศรีรักษา สถาปนิกกรมชลประทาน  โดยมีอาจารย์เจนจิรา นาเมืองรักษ์ ศิษย์เก่ารุ่น 7 เป็นผู้ประสานงานในครั้งนี้  ซึ่งได้รับความสนใจจากนิสิตปัจจุบันเป็นอย่างยิ่งโดยมีการซักถามและตอบประเด็นต่างๆเกี่ยวกับวิชาชีพสถาปนิกกับบทบาทการรับราชการโดยบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง ทั้งนี้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ขอขอบคุณศิษย์เก่าที่กลับมาจุดประกายและให้ความรู้ในครั้งนี้ในการนำวิชาชีพที่ได้ศึกษาไปสู่การประกอบการทำงานอีกหนึ่งรูปแบบที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ที่มา/ภาพ : ดร.เพชรลัดดา  เพ็ชรภักดี ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง ภาพประกอบกิจกรรม

Read More »

ประมวลภาพกิจกรรมงานเทศกาลของขวัญ ของทำมือ

4

                  ประมวลภาพงานเทศกาลของขวัญ ของทำมือ อาหาร ดนตรี แฟชั่นโชว์ เมื่อเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560  เวลา  17.30 น.  สาขาวิชานฤมิตศิลป์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้จัดงานเทศกาลของขวัญ ของทำมือ อาหาร ดนตรี แฟชั่นโชว์  โดยมี ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.พลเดช  เชาวรัตน์  คณบดี  เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม และมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัญญา  ทองสวัสดี  ผู้ช่วยคณบดีหลักสูตรนฤมิตศิลป์  เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม  ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 10 กุมภาพันธ์ 2560  เวลา  17.30 – 22.00 น.  ณ  บริเวณหน้าตลาดน้อย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม  โดยมีคณาจารย์ภายในคณะฯ  และนิสิตทั้งภายในและภายนอกเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจำนวนมาก ภาพ …

Read More »
Translate »