กิจกรรมการเรียนการสอน

สอบสัมภาษณ์นักเรียนระบบโควตารับตรง ประจำปีการศึกษา 2560

img_4568

                      เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์นักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีระบบโควตารับตรง  ซึ่งมีนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ใน 5 สาขาวิชารวมทั้งหมด  507  คน  ดังนี้  สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (AR) จำนวน 139 คน , สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง (UA)  จำนวน  110 คน , สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน (IA) จำนวน 136 คน , สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม (LA) จำนวน 54 คน  และสาขาวิชานฤมิตศิลป์ (CA) จำนวน 68 คน  ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นเนื่องจากมีรุ่นพี่ของแต่ละสาขาวิชามาคอยอำนวยความสะดวกให้น้องๆเป็นอย่างดี ภาพ/ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง ภาพประกอบกิจกรรม  

Read More »

นำเสนอโครงการปรับปรุงผังแม่บทมหาวิทยาลัยมหาสารคามต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย

15181684_1479653415382558_27525439300743098_n

                      มมส จัดประชุมรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.30 น. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในที่ประชุมในการประชุมอธิการบดี รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ครั้งที่ 13 เพื่อปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ปัญหา อุปสรรค ในการทำงานของแต่ละฝ่ายร่วมกัน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางของมหาวิทยาลัย ในการนี้ กลุ่มนิสิต ชั้นปีที่ 5 จาก สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 2 กลุ่ม 2 แนวคิด ได้นำเสนอโครงการปรับปรุงผังแม่บทมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำหรับผังแม่บทในอนาคต กับคณะผู้บริหาร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชา Urban Architecture …

Read More »

งาน final project. รายวิชา Fundamental Industrial Craft Product Design

15240140_1392439530766547_1708477043_n

                        สาขาวิชานฤมิตศิลป์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้จัดกิจกรรมนำเสนองาน final project. ในรายวิชา Fundamental Industrial Craft Product Design ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนของนิสิตสาขานฤมิตศิลป์ ชั้นปีที่2  โดยให้นิสิตลงพื้นที่ศึกษาภูมิปัญญางานหัตถกรรม  และนำมาออกแบบร่วมสมัยเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับหัตถกรรมพื้นถิ่น  และยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ส่งเสริมการประกอบวิชาชีพในอนาคตได้อีกด้วย ภาพ/ข่าว : อาจารย์ปาริชาติ  ศรีสนาม ภาพประกอบกิจกรรม

Read More »

สอบสัมภาษณ์โครงการสนับสนุนนิสิตปริญญาตรีเพื่อฝึกงาน ณ ต่างประเทศ

IMG_2235

                      เมื่อวันพุธ ที่16 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00 น. สอบสัมภาษณ์โครงการสนับสนุนนิสิตปริญญาตรีเพื่อฝึกงาน ณ ต่างประเทศ งบประมาณ 2560  ณ ห้องประชุม AR101-3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ข่าว : พีรภัทร  สารอภิสทธิคาม ภาพ : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง ภาพประกอบกิจกรรม  

Read More »

บรรยายพิเศษโดย รศ.ดร.ชวิลิต นิตยะ เรื่อง “Surface structure และ Suspended roof structure”

Title-Pic

                  เมื่อวันอังคารที่ 15 พ.ย.59 รายวิชา Material and construction 3 ได้รับความอนุเคราะห์จาก ท่าน รศ.ดร.ชวิลิต นิตยะ เป็นอาจารย์พิเศษ ในการบรายายเรื่อง Surface structure และ Suspended roof structure ซึ่งนอกจากการบรรยายแล้วนั้น ยังมีการนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของนิสิตในรายวิชาด้วย เพื่อให้นิสิตได้นำความรู้ที่ได้จากการฟังบรรยาย ไปประยุกต์ใช้ในงานออกแบบโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับหลักการรับแรงในโครงสร้าง ในลำดับถัดไป ผู้ประสานงาน : อาจารย์รัชนูพรรณ  คำสิงห์ศรี ภาพ/ข่าว : อาจารย์รัชนูพรรณ  คำสิงห์ศรี , เศกสรร  คุณโพธิ์ ภาพประกอบกิจกรรม  

Read More »

การบรรยายพิเศษ “ศูนย์ศิลปาชีพระหว่างประเทศกับแนวทางการออกแบบศิลปหัตถกรรมไทยสู่ตลาดสากล”

11

                    เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00-12.00 น. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับเกียรติจากคุณแสงระวี สิงหวิบูลย์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ และรักษาการผู้จัดการสายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมศิลป์ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) : SACICT ได้บรรยายพิเศษ เรื่อง “ศูนย์ศิลปาชีพระหว่างประเทศกับแนวทางการออกแบบศิลปหัตถกรรมไทยสู่ตลาดสากล” ณ ห้องประชุมทรงคุณ อัตถากร(AR201) ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช เชาวรัตน์ คณบดี เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมการบรรยายพิเศษและได้กล่าวขอบคุณวิทยากรที่ได้สละเวลาอันมีค่ามาให้ความรู้แก่นิสิตสาขาวิชานฤมิตศิลป์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัญญา ทองสวัสดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตรนฤมิตศิลป์ เป็นผู้ประสานงานหลักในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสที่ดีอย่างยิ่งสำหรับนิสิตสาขานฤมิตศิลป์ที่ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถมาถ่ายทอดความรู้และตอบข้อซักถามเพื่อให้ความกระจ่างกับนิสิตอย่างรอบด้าน  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอขอบพระคุณวิทยากรเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้อีกครั้ง ผู้ประสานงาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัญญา ทองสวัสดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตรนฤมิตศิลป์ ภาพ : อาจารย์ประทักษ์ …

Read More »

ทัศนศึกษาโครงการก่อสร้าง อาคารปฏิบัติการกลางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

1

                        เมื่อวันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2559 นิสิตและอาจารย์ในรายวิชา MATERIAL AND CONSTRUCTION 3 (วัสดุและวิธีการก่อสร้าง3) จำนวน 60 คน ทัศนศึกษาโครงการก่อสร้าง อาคารปฏิบัติการกลางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ คณะสถาปัตย์ ได้รับความอนุเคราะห์การบรรยายและการเยี่ยมชมไซต์งานก่อสร้าง จาก บริษัท วี สถาปัตย์ ซึ่งเป็นบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง นอกจากนี้วิทยากรยังได้ให้ความรู้ก่อนการเข้าดูสถานที่จริง ดังนี้ 1.ข้อมูลทั่วไปของโครงการก่อสร้าง ประกอบด้วย พื้นที่ใช้สอย /มูลค่าโครงการ/ระยะเวลาในการก่อสร้างอาคาร/บริษัทผู้รับเหมา/ผู้ออกแบบ/บริษัทที่ปรึกษา เป็นต้น 2.การออกแบบ Zoning ภายในไซต์งานก่อสร้าง เช่น การจัดสรรพื้นที่โรงเก็บของ /โรงเหล็ก /ไม้แบบ /ออฟฟิต ที่พักอาศัยของคนงาน /ตำแหน่งการติดตั้ง tower crane/การจัดการ line การขนส่งและจัดเก็บวัสดุ เป็นต้น 3.การอธิบายเรื่อง master …

Read More »

การจัดแสดงนิทรรศการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมด้านการออกแบบและอนุรักษ์ชุมชนเมือง ครั้งที่ 11

title

                          เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม  2559  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้จัดแสดงนิทรรศการจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมด้านการออกแบบและอนุรักษ์ชุมขนเมือง  ครั้งที่ 11  ภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  กับ  University Teknologi Malaysia  และมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว  ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช  เชาวรัตน์  คณบดี  เป็นประธานในการเปิดงานในครั้งนี้  นอกจากนี้ยังได้รับเกีรยติจากคณาจารย์  รวมถึงผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการในครั้งนี้ด้วย  โดยมีกำหนดแสดงนิทรรศการระหว่างวันที่  19-31 ตุลาคม  2559  ณ  ห้องแสดงนิทรรศการ สำหรับโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมด้านการออกแบบและอนุรักษ์ชุมขนเมือง  ครั้งที่ 11  จัดขึ้นเพื่อให้นิสิตได้มีโอกาสทดลองปฏิบัติงานออกแบบพื้นที่จริงและได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนิสิตต่างชาติ  ต่างสถาบัน  โดยโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมด้านการออกแบบและอนุรักษ์ชุมขนเมือง  ครั้งที่ 11  จัดได้ขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 13 เมษายน 2559  ณ  University Teknologi Malaysia …

Read More »

การทัศนศึกษาดูงานรายวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรม ๑

14712563_1217631824949271_8347857316414995067_o

                      คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้จัดโครงการทัศนศึกษาดูงานรายวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรม ๑ เพื่อเสริมสร้างจุดมุ่งหมายของรายวิชา ที่จะเน้นให้นิสิตสามารถเข้าใจความต้องการของผู้อยู่อาศัย ในรูปแบบอาคารที่ไม่มีความซับซ้อนด้านพื้นที่ใช้สอย ตอบสนองทางด้านกายภาพและจิตวิทยา โดนมีความเหมาะสมต่อสภาพแวดล้อม และไม่ขัดต่อกฎหมายอาคาร รวมถึงการเขียนแบบสถาปัตยกรรม การเขียนภาพทัศนียภาพ และการทำแบบจำลอง ในวันจันทร์ที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ – โครงการ วี-พร็อพเพอร์ตี้ – โครงการ Townhome หมู่บ้านสายฝน1 – โครงการบุราสิริ จังหวัดขอนแก่น ข่าว:ปิยะนุช อินทร์พรหม ข้อมูล : อ.เจนจิรา นาเมืองรักษ์ ภาพ : นางสาว ทักษพร ทับภูตา 2AR

Read More »

นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาออกแบบกราฟิก ในรายวิชิ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging Design) “ขนมขนิษฐา”

IMG_1886

                      นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาออกแบบกราฟิก ในรายวิชิ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging Design) รหัสวิชา 0031003 นำโดย อ.ดร.วิชนาถ ทิวะสิงห์ ร่วมมือกับสาขาวิศวการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ปรับรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ “ขนมขนิษฐา” ซึ่งเป็นขนมไทยโบราณประกอบด้วย ขนมเปี๊ยะหอม ขนมกรอบเค็มโบราณ ที่ได้รางวัลการันตีเรื่องของการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมดั้งเดิม โดยได้นำนิสิตการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อพัฒนาสินค้าปรับรูปลักษณ์ และยกระดับสินค้าให้ได้มาตฐานเพื่อแบ่งปันกับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในท้องตลาด และที่สำคัญเพื่อสนับสนุนสินค้าที่เป็นของฝากของชาวจังหวัดมหาสารคามได้

Read More »
Translate »