กิจกรรมการเรียนการสอน

บรรยายพิเศษโดย รศ.ดร.ชวิลิต นิตยะ เรื่อง “Surface structure และ Suspended roof structure”

Title-Pic

                  เมื่อวันอังคารที่ 15 พ.ย.59 รายวิชา Material and construction 3 ได้รับความอนุเคราะห์จาก ท่าน รศ.ดร.ชวิลิต นิตยะ เป็นอาจารย์พิเศษ ในการบรายายเรื่อง Surface structure และ Suspended roof structure ซึ่งนอกจากการบรรยายแล้วนั้น ยังมีการนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของนิสิตในรายวิชาด้วย เพื่อให้นิสิตได้นำความรู้ที่ได้จากการฟังบรรยาย ไปประยุกต์ใช้ในงานออกแบบโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับหลักการรับแรงในโครงสร้าง ในลำดับถัดไป ผู้ประสานงาน : อาจารย์รัชนูพรรณ  คำสิงห์ศรี ภาพ/ข่าว : อาจารย์รัชนูพรรณ  คำสิงห์ศรี , เศกสรร  คุณโพธิ์ ภาพประกอบกิจกรรม  

Read More »

การบรรยายพิเศษ “ศูนย์ศิลปาชีพระหว่างประเทศกับแนวทางการออกแบบศิลปหัตถกรรมไทยสู่ตลาดสากล”

11

                    เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00-12.00 น. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับเกียรติจากคุณแสงระวี สิงหวิบูลย์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ และรักษาการผู้จัดการสายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมศิลป์ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) : SACICT ได้บรรยายพิเศษ เรื่อง “ศูนย์ศิลปาชีพระหว่างประเทศกับแนวทางการออกแบบศิลปหัตถกรรมไทยสู่ตลาดสากล” ณ ห้องประชุมทรงคุณ อัตถากร(AR201) ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช เชาวรัตน์ คณบดี เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมการบรรยายพิเศษและได้กล่าวขอบคุณวิทยากรที่ได้สละเวลาอันมีค่ามาให้ความรู้แก่นิสิตสาขาวิชานฤมิตศิลป์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัญญา ทองสวัสดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตรนฤมิตศิลป์ เป็นผู้ประสานงานหลักในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสที่ดีอย่างยิ่งสำหรับนิสิตสาขานฤมิตศิลป์ที่ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถมาถ่ายทอดความรู้และตอบข้อซักถามเพื่อให้ความกระจ่างกับนิสิตอย่างรอบด้าน  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอขอบพระคุณวิทยากรเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้อีกครั้ง ผู้ประสานงาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัญญา ทองสวัสดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตรนฤมิตศิลป์ ภาพ : อาจารย์ประทักษ์ …

Read More »

ทัศนศึกษาโครงการก่อสร้าง อาคารปฏิบัติการกลางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

1

                        เมื่อวันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2559 นิสิตและอาจารย์ในรายวิชา MATERIAL AND CONSTRUCTION 3 (วัสดุและวิธีการก่อสร้าง3) จำนวน 60 คน ทัศนศึกษาโครงการก่อสร้าง อาคารปฏิบัติการกลางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ คณะสถาปัตย์ ได้รับความอนุเคราะห์การบรรยายและการเยี่ยมชมไซต์งานก่อสร้าง จาก บริษัท วี สถาปัตย์ ซึ่งเป็นบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง นอกจากนี้วิทยากรยังได้ให้ความรู้ก่อนการเข้าดูสถานที่จริง ดังนี้ 1.ข้อมูลทั่วไปของโครงการก่อสร้าง ประกอบด้วย พื้นที่ใช้สอย /มูลค่าโครงการ/ระยะเวลาในการก่อสร้างอาคาร/บริษัทผู้รับเหมา/ผู้ออกแบบ/บริษัทที่ปรึกษา เป็นต้น 2.การออกแบบ Zoning ภายในไซต์งานก่อสร้าง เช่น การจัดสรรพื้นที่โรงเก็บของ /โรงเหล็ก /ไม้แบบ /ออฟฟิต ที่พักอาศัยของคนงาน /ตำแหน่งการติดตั้ง tower crane/การจัดการ line การขนส่งและจัดเก็บวัสดุ เป็นต้น 3.การอธิบายเรื่อง master …

Read More »

การจัดแสดงนิทรรศการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมด้านการออกแบบและอนุรักษ์ชุมชนเมือง ครั้งที่ 11

title

                          เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม  2559  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้จัดแสดงนิทรรศการจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมด้านการออกแบบและอนุรักษ์ชุมขนเมือง  ครั้งที่ 11  ภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  กับ  University Teknologi Malaysia  และมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว  ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช  เชาวรัตน์  คณบดี  เป็นประธานในการเปิดงานในครั้งนี้  นอกจากนี้ยังได้รับเกีรยติจากคณาจารย์  รวมถึงผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการในครั้งนี้ด้วย  โดยมีกำหนดแสดงนิทรรศการระหว่างวันที่  19-31 ตุลาคม  2559  ณ  ห้องแสดงนิทรรศการ สำหรับโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมด้านการออกแบบและอนุรักษ์ชุมขนเมือง  ครั้งที่ 11  จัดขึ้นเพื่อให้นิสิตได้มีโอกาสทดลองปฏิบัติงานออกแบบพื้นที่จริงและได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนิสิตต่างชาติ  ต่างสถาบัน  โดยโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมด้านการออกแบบและอนุรักษ์ชุมขนเมือง  ครั้งที่ 11  จัดได้ขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 13 เมษายน 2559  ณ  University Teknologi Malaysia …

Read More »

การทัศนศึกษาดูงานรายวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรม ๑

14712563_1217631824949271_8347857316414995067_o

                      คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้จัดโครงการทัศนศึกษาดูงานรายวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรม ๑ เพื่อเสริมสร้างจุดมุ่งหมายของรายวิชา ที่จะเน้นให้นิสิตสามารถเข้าใจความต้องการของผู้อยู่อาศัย ในรูปแบบอาคารที่ไม่มีความซับซ้อนด้านพื้นที่ใช้สอย ตอบสนองทางด้านกายภาพและจิตวิทยา โดนมีความเหมาะสมต่อสภาพแวดล้อม และไม่ขัดต่อกฎหมายอาคาร รวมถึงการเขียนแบบสถาปัตยกรรม การเขียนภาพทัศนียภาพ และการทำแบบจำลอง ในวันจันทร์ที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ – โครงการ วี-พร็อพเพอร์ตี้ – โครงการ Townhome หมู่บ้านสายฝน1 – โครงการบุราสิริ จังหวัดขอนแก่น ข่าว:ปิยะนุช อินทร์พรหม ข้อมูล : อ.เจนจิรา นาเมืองรักษ์ ภาพ : นางสาว ทักษพร ทับภูตา 2AR

Read More »

นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาออกแบบกราฟิก ในรายวิชิ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging Design) “ขนมขนิษฐา”

IMG_1886

                      นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาออกแบบกราฟิก ในรายวิชิ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging Design) รหัสวิชา 0031003 นำโดย อ.ดร.วิชนาถ ทิวะสิงห์ ร่วมมือกับสาขาวิศวการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ปรับรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ “ขนมขนิษฐา” ซึ่งเป็นขนมไทยโบราณประกอบด้วย ขนมเปี๊ยะหอม ขนมกรอบเค็มโบราณ ที่ได้รางวัลการันตีเรื่องของการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมดั้งเดิม โดยได้นำนิสิตการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อพัฒนาสินค้าปรับรูปลักษณ์ และยกระดับสินค้าให้ได้มาตฐานเพื่อแบ่งปันกับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในท้องตลาด และที่สำคัญเพื่อสนับสนุนสินค้าที่เป็นของฝากของชาวจังหวัดมหาสารคามได้

Read More »

บรรยายพิเศษ เรื่อง “Effect of the cantilever” โดย รศ.ดร.ชวลิต นิตยะ

IMG_0958

                      เมื่อวันที่  21  กันยายน  2559  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้รับเกียรติจาก  รศ.ดร.เชาวลิต  นิตยะ  ซึ่งเป็นวิทยากรรับเชิญในการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Effect of the cantilever”  ในรายวิชา  Material and constructure 3 (วัสดุและวิธีการก่อสร้าง3)  ซึ่งนอกจากนิสิตจะได้รับความรู้ในด้านทฤษฎีแล้วยังได้ฝึกปฏิบัติจริงจากการออกแบบแล้วสร้างแบบจำลองทำให้นิสิตเกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวได้ดียิ่งขึ้น  ทั้งนี้เป็นอีกกิจกรรมที่คณะได้ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้นิสิตได้มีโอกาสศึกษาจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่มีความรู้ความสามารถซึ่งเป็นที่ยอมรับในสายวิชาชีพ  เพื่อนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการเรียนและการประยุกต์สู่การปฏิบัติงานต่อไปในอนาคต ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง ภาพประกอบกิจกรรม

Read More »

เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาออกแบบแฟชั่นเชิงสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษา (Fashion Smart Start Up 2016 : Creative designers creation)

14191927_10154571364601209_1743515712471043118_n

                                            อาจารย์ปาริชาติ ศรีสนามและอาจารย์กัญจน์ชญา จันทรังษี ได้นำ นิสิตสาขานฤมิตศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชั้นปีที่ 4 จำนวน 5 คน เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาออกแบบแฟชั่นเชิงสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษา (Fashion Smart Start Up 2016 : Creative designers creation) เพื่อยกระดับคุณภาพนักออกแบบไทยให้มีศักยภาพสูงขึ้น ผ่านหลักสูตรการบูรณาการออกแบบร่วมสมัยผสมผสานกับทุนวัฒนธรรมไทย ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม – 2 กันยายน 2559 ในการนี้ นายณรงค์ยศ ทีจันทร์มาตย์ นิสิตสาขานฤมิตศิลป์ ได้รับคัดเลือกเข้าสู่รอบ 12 …

Read More »

ศิษย์เก่านฤมิตศิลป์ รุ่น 5 แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับน้องๆ ปี 4 สาขานฤมิตศิลป์

14188575_1753523151569354_2163438352153982079_o

                  เมื่อวันศุกร์ที 2 กันยายน 2559 เวลา 13.00 น. พี่เบียร์ Beer Mahafather ศิษย์เก่านฤมิตศิลป์ รุ่น 5 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ซึ่งสั่งสมประสบการณ์จากการเป็นผู้บริหารโรงพิมพ์อภิชาติการพิมพ์ ศิลปินเดี่ยวค่าย RS ผู้ก่อตั้งร้าน อาลีบาบา นักร้องนำวง Mahafather ผู้บริหารนิตยสาร Scooter Nos และร้านอาหาร ตะวันออกเฉียงเหนือ มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับน้องๆ ปี 4 สาขานฤมิตศิลป์ ในรายวิชา การฝึกงานวิชาชีพ ด้วยประเด็น การคิดเชิงสร้างสรรค์ในวิชาชีพ เครดิตภาพ: ภูวนิตย์ ซึมกลางและฐิติรัตน์ นิมิตรบรรณสาร

Read More »

กิจกรรมการเรียน IA DESIGN 3 DISPLAY DESIGN

14192600_1235931519773293_8546801183646987567_n

                        กิจกรรมการเรียน IA DESIGN 3 DISPLAY DESIGN  ของสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา  ซึ่งนอกจากการเรียนการสอนในทางทฤษฎีแล้วนิสิตยังได้ฝึกให้ออกแบบและใช้ความคิดสร้างสรรค์  แล้วยังได้ฝึกให้จัดทำโมเดลเพื่อให้เกิดทักษะและมีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น  หลังจากได้ออกแบบและสร้างเป็นชิ้นงานแล้วนิสิตยังได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ชิ้นงานของเพื่อนๆ ซึ่งนอกจากจะได้รับความรู้แล้วยังส่งผลให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมกับกิจกรรมกันอย่างสนุกสนานอันเป็นการส่งเสริมให้นิสิตมีความกล้าแสดงออกมากยิ่งขึ้น ภาพ/ที่มา : อาจารย์รังสิทธิ์  ตันสุขี ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง ภาพประกอบกิจกรรม  

Read More »
 
Translate »