กิจกรรมการเรียนการสอน

ร่วมงานพิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2559

10

                      เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  ร่วมงานพิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2559   “หลอมศิษย์ด้วยจิตวิญญาณ เทิดคุณคุณาจารย์ น้อมกราบกรานบูชาครู” ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมเจิมหนังสือเพื่อความเป็นสิริมงคล ในการนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนิสิตเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก พิธีไหว้ครูจัดขึ้นเพื่อให้นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์ ให้นิสิตได้ตระหนักรู้ถึงคุณค่าความสำคัญพระคุณของครู อาจารย์ เป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของพิธีไหว้ครูไทย และเป็นการปลูกจิตสำนึกที่ดีให้แก่นิสิตในการทำความดีให้เกิดขึ้นในสังคมไทยอันก่อให้เกิดความสามัคคีให้ดำรงอยู่สืบไป  ซึ่งพานของสโมสรนิสิตสถาปัตย์ฯ ได้รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในประเภทสร้างสรรค์ และอีก 2 รางวัล ที่มา : กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาพประกอบกิจกรรม  

Read More »

ร่วมพิธีเปิดโรงละครหมอลำหุ่นเพื่อชุมชน โฮม ทอง ศรี อุปถัมภ์ บ้านหนองโนใต้

14159931_10206996530498753_145182773_n

                        เมื่อวันที่ 27-28 สิงหาคม 2559 คณาจารย์และนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้เข้าร่วมพิธีเปิดโรงละครหมอลำหุ่นเพื่อชุมชน โฮม ทอง ศรี อุปถัมภ์ บ้านหนองโนใต้ ตำบลนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม  ซึ่งเป็นโครงการที่สำเร็จจากความร่วมมือของชุมชนและความทุ่มเทในการพัฒนา”หุ่นกระติ๊บ”และคณะละครหุ่นหมอลำของครูเซียง (ปรีชา การุณ) อดีตนักแสดงละครเวที ช่วยให้เยาวชนในหมู่บ้านมีกิจกรรมที่ดีและสืบสานวัฒนธรรมการแสดงหมอลำ ในครั้งนี้นิสิตที่สนใจการทำงานร่วมกับชุมชนได้ศึกษากระบวนการทำงานและเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในชุมชนโดยปราชญ์ชาวบ้านเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การทำงานลงพื้นที่ และการมองประเด็นจากชุมชนเพื่อต่อยอดการทำงาน ช่วยเหลือและเติมเต็มศักยภาพของชุมชนให้พัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป ข้อมูลภาพ/ข่าว : อาจารย์เปรมยุดา  ชมพูคำ ภาพประกอบกิจกรรม  

Read More »

นิทรรศการ “โอ้โห SINGAPORE ทริปนี้โอจัง”

2

                        เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม  2559  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้จัดแสดงนิทรรศการ  “โอ้โห SINGAPORE ทริปนี้โอจัง”  ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช  เชาวรัตน์  คณบดี  เป็นประธานในการเปิดงานในครั้งนี้  นอกจากนี้ยังได้รับเกีรยติจากคณาจารย์  รวมถึงผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมนืทรรศการในครั้งนี้ด้วย  ซึ่งเป็นนิทรรศการ สิงคโปร์ทัศน์โดยนิสิตชั้นปีที่ 5 สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง  ทั้งนี้เป็นการนำเสนอองค์ความรู้หลังจากที่นิสิตได้มีโอกาสไปทัศนศึกษาตัวอย่างการพัฒนาเมือง ซึ่งเป็นเมืองชั้นนำของเอเชียติดต่อกันมาร่วมสิบปีแล้ว เนื่องจาก สิงคโปร์เป็นเคสตัวอย่างที่ดีและใกล้ ใครๆ ก็ไปเรียนรู้ได้จึงได้รวบรวมผลการศึกษาดูงานมานำเสนอต่อผู้ที่สนใจได้ศึกษาเพื่อเป็นข้อมูลต่อไป ผู้ให้ข้อมูลข่าว : ดร.เพชรลัดดา  เพ็ชรภักดี ภาพประกอบกิจกรรม

Read More »

โครงการ MSU Design Camp

1

                      เมื่อวันที่ 20-21 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้จัดโครงการ MSU Design Camp  โดยได้เปิดรับสมัครนักเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีความสนใจศึกษาต่อในสาขาที่เปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี  ซึ่งปัจจุบันได้เปิดทำการเรียนการสอนใน 5 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม  สาขาวิชาสถาปัตยกรรมเมือง  สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน  สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม และสาขาวิชานฤมิตศิลป์  ซึ่งเป็นสาขาวิชาที่นักเรียนต้องสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) คือ วิชาความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์  ทั้งนี้ฝ่ายพัฒนานิสิตจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อติวความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์  อีกทั้งยังเป็นการเสริมทักษะสำหรับใช้ในการสอบวิชาความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์  นอกจากนี้ยังเป็นการแนะแนวและการประชาสัมพันธ์เชิงรุกไปยังกลุ่มเป้าหมาย  ซึ่งมีนักเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน 60 คน ภาพ : วรารินทร์  ปัญญาวงษ์ ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง ภาพประกอบกิจกรรม  

Read More »

กระบวนการเรียนรู้แบบ ฟัง คิด ทำ วิเคราะห์ และพัฒนาโครงสร้างสถาปัตยกรรม

14051622_680370588777334_9136282959126743507_n

                    กระบวนการเรียนรู้แบบ ฟัง คิด ทำ วิเคราะห์ และพัฒนาโครงสร้างสถาปัตยกรรม รายวิชา : โครงสร้างสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ชั้นปีที่ 2 สาขาสถาปัตยกรรมภายใน  โดยยึดแนวทางกระบวนการเรียนรู้แบบ ฟัง คิด ทำ วิเคราะห์ และพัฒนา เป็นการเรียนรู้จากการปฏิบัติที่จะทำให้เห็นผลจริงจากสิ่งที่คิด และสามารถวิเคราะห์ผลเพื่อการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม ผลการเรียนรู้ : หลายกลุ่มเกิดการเรียนรู้และแก้ไข ส่งผลให้ได้ผลลัพท์ดีขึ้น ผู้ให้ข้อมูลข่าว : ผศ.ดร.พลเดช  เชาวรัตน์ ภาพประกอบกิจกรรม  

Read More »

นิทรรศการเผยแพร่ผลงานนิสิตสาขาสถาปัตยกรรมภายใน ประจำปีการศึกษา 2558

1

                      เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559  สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภานใน  ได้จัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานนิสิตสาขาสถาปัตยกรรมภายใน ประจำปีการศึกษา 2558  ซึ่งเป็นผลงานนิสิตตั้งแต่ชั้นปีที่ 1-5 ในรายวิชาที่ได้จัดการเรียนการสอนตลอดปีการศึกษาในด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน  การฝึกปฏิบัติเพื่อการเรียนรู้ และผลงานด้านอื่นๆ  ซึ่งผลงานเหล่านั้นสามารถใช้เป็นแบบอย่างและเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักได้จึงได้รวบรวมผลงานทั้งหมดมาจัดแสดง ณ ห้องแสดงผลงาน AR104  นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างกิจกรรมและให้นิสิตได้มีการเรียนรู้การจัดการและจัดนิทรรศการแบบจริงขึ้นทำให้สามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้มาใช้ทำงานได้จริงสำหรับเผยแพร่ให้นิสิตทั้งภายในและภายนอกคณะฯและผู้ที่สนใจได้ศึกษาต่อไป ภาพ : เศกสรร  คุณโพธิ์ ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง ภาพประกอบกิจกรรม  

Read More »

ทัศนศึกษา CA 8-12 june 59

14115391_10205178230613914_8177393157831672611_o

                      เมื่อวันที่ 8-12 มิถุนายน 2559  สาขาวิชานฤมิตศิลป์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้จัดโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่  ซึ่งเป็นอีกหนึ่งรูปแบบสำหรับการจัดการเรียนการสอนภายในคณะฯ  ซึ่งนอกจากจะจัดการเรียนการสอนทั้งในภาคทฤษฎีและในภาคปฏิบัติแล้วยังได้ส่งเสริมให้นิสิตได้มีโอกาสไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมภายใต้โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่โดยจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี  เพื่อให้นิสิตได้มีโอกาสได้ไปพบและศึกษาจากการทำงานจริงที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่ตนเองศึกษาอยู่เพื่อให้นิสิตได้เกิดความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์เพิ่มมากขึ้นพร้อมที่จะออกไปเป็นบัณฑิตที่มุคุณภาพออกรับใช้สังคมต่อไป ภาพ : Trip CA 8-12 june 59 ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง ภาพประกอบกิจกรรม  

Read More »

เข้าร่วมโครงการ“ค่ายอาสารังวัดมรดกสถาปัตยกรรมไทยแบบ VERNADOC 2016 : กิ่งเพชร วไลยอลงกรณ์

13324084_1132161976847856_526354965_o

                  เมื่อวันที่ 16-30 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมานิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้เข้าร่วมโครงการ“ค่ายอาสารังวัดมรดกสถาปัตยกรรมไทยแบบ VERNADOC 2016 : กิ่งเพชร วไลยอลงกรณ์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ศูนย์กรุงเทพมหานคร ข้อมูล/ภาพประกอบ : อาจารย์เปรมยุดา ชมภูคำ

Read More »

นำเสนอโครงการวางผังพัฒนาพื้นที่ ต่อคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

13177623_1098937703485351_1860357305318038925_n

                  นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาสถาปัตยกรรมผังเมืองนำเสนอโครงการวางผังพัฒนาพื้นที่ ต่อคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์โดยเป็นการบูรณาการเรียนการสอนของ 3 รายวิชาได้แก่ วิชาปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรมผังเมือง 2 วิชาการอนุรักษ์เมืองและสภาพแวดล้อม วิชาปฏิบัติการวางผังเมือง ร่วมกับท้องถิ่นเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  เพื่อนำเสนอแนวคิดผลงานการออกแบบวางผังพัฒนาพื้นที่ ผ่านการลงพื้นที่ศึกษาจริง สำรวจเก็บข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์และพัฒนางานอย่างเป็นขั้นตอนตามกระบวนการ พร้อมรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากท้องถิ่น และนำผลงานจากการศึกษาไปใช้ประโยชน์ต่อไป ภาพ: นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง ข่าว: คณาจารย์รายวิชา

Read More »

โครงการอบรมเตรียมความพร้อมสู่การทำวิทยานิพนธ์ของนิสิตสถาปัตยกรรมผังเมือง ปีการศึกษา 2559

13177138_1095426700503118_9027581253561576182_n

                    เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมาหลักสูตรสถาปัตยกรรมผังเมืองได้จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสู่การทำวิทยานิพนธ์ของนิสิตสถาปัตยกรรมผังเมือง ปีการศึกษา 2559 เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจและพัฒนาการเขียนข้อเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ ณ ห้องบรรยาย AR205 อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยนอกจากการชี้แนะแนวทางการทำวิทยานิพนธ์แล้วยังได้มีการนำเสนองานวิจัยและงานบริการวิชาการที่คณะฯได้ดำเนินการในช่วงที่ผ่านมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้ความเข้าใจในการจัดทำโครงการวิทยานิพนธ์ให้กับนิสิตมากยิ่งขึ้น ผู้ประสานงานโครงการ : อาจารย์บรรจง ภูละคร , ผู้ช่วยศาสตราจารย์เมธี พิริยการนนท์ ภาพ/ข่าว : วุฒิไกร ป้อมมะรัง

Read More »
 
Translate »