กิจกรรมการเรียนการสอน

บรรยายพิเศษ เรื่อง “Effect of the cantilever” โดย รศ.ดร.ชวลิต นิตยะ

IMG_0958

                      เมื่อวันที่  21  กันยายน  2559  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้รับเกียรติจาก  รศ.ดร.เชาวลิต  นิตยะ  ซึ่งเป็นวิทยากรรับเชิญในการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Effect of the cantilever”  ในรายวิชา  Material and constructure 3 (วัสดุและวิธีการก่อสร้าง3)  ซึ่งนอกจากนิสิตจะได้รับความรู้ในด้านทฤษฎีแล้วยังได้ฝึกปฏิบัติจริงจากการออกแบบแล้วสร้างแบบจำลองทำให้นิสิตเกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวได้ดียิ่งขึ้น  ทั้งนี้เป็นอีกกิจกรรมที่คณะได้ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้นิสิตได้มีโอกาสศึกษาจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่มีความรู้ความสามารถซึ่งเป็นที่ยอมรับในสายวิชาชีพ  เพื่อนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการเรียนและการประยุกต์สู่การปฏิบัติงานต่อไปในอนาคต ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง ภาพประกอบกิจกรรม

Read More »

เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาออกแบบแฟชั่นเชิงสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษา (Fashion Smart Start Up 2016 : Creative designers creation)

14191927_10154571364601209_1743515712471043118_n

                                            อาจารย์ปาริชาติ ศรีสนามและอาจารย์กัญจน์ชญา จันทรังษี ได้นำ นิสิตสาขานฤมิตศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชั้นปีที่ 4 จำนวน 5 คน เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาออกแบบแฟชั่นเชิงสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษา (Fashion Smart Start Up 2016 : Creative designers creation) เพื่อยกระดับคุณภาพนักออกแบบไทยให้มีศักยภาพสูงขึ้น ผ่านหลักสูตรการบูรณาการออกแบบร่วมสมัยผสมผสานกับทุนวัฒนธรรมไทย ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม – 2 กันยายน 2559 ในการนี้ นายณรงค์ยศ ทีจันทร์มาตย์ นิสิตสาขานฤมิตศิลป์ ได้รับคัดเลือกเข้าสู่รอบ 12 …

Read More »

ศิษย์เก่านฤมิตศิลป์ รุ่น 5 แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับน้องๆ ปี 4 สาขานฤมิตศิลป์

14188575_1753523151569354_2163438352153982079_o

                  เมื่อวันศุกร์ที 2 กันยายน 2559 เวลา 13.00 น. พี่เบียร์ Beer Mahafather ศิษย์เก่านฤมิตศิลป์ รุ่น 5 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ซึ่งสั่งสมประสบการณ์จากการเป็นผู้บริหารโรงพิมพ์อภิชาติการพิมพ์ ศิลปินเดี่ยวค่าย RS ผู้ก่อตั้งร้าน อาลีบาบา นักร้องนำวง Mahafather ผู้บริหารนิตยสาร Scooter Nos และร้านอาหาร ตะวันออกเฉียงเหนือ มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับน้องๆ ปี 4 สาขานฤมิตศิลป์ ในรายวิชา การฝึกงานวิชาชีพ ด้วยประเด็น การคิดเชิงสร้างสรรค์ในวิชาชีพ เครดิตภาพ: ภูวนิตย์ ซึมกลางและฐิติรัตน์ นิมิตรบรรณสาร

Read More »

กิจกรรมการเรียน IA DESIGN 3 DISPLAY DESIGN

14192600_1235931519773293_8546801183646987567_n

                        กิจกรรมการเรียน IA DESIGN 3 DISPLAY DESIGN  ของสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา  ซึ่งนอกจากการเรียนการสอนในทางทฤษฎีแล้วนิสิตยังได้ฝึกให้ออกแบบและใช้ความคิดสร้างสรรค์  แล้วยังได้ฝึกให้จัดทำโมเดลเพื่อให้เกิดทักษะและมีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น  หลังจากได้ออกแบบและสร้างเป็นชิ้นงานแล้วนิสิตยังได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ชิ้นงานของเพื่อนๆ ซึ่งนอกจากจะได้รับความรู้แล้วยังส่งผลให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมกับกิจกรรมกันอย่างสนุกสนานอันเป็นการส่งเสริมให้นิสิตมีความกล้าแสดงออกมากยิ่งขึ้น ภาพ/ที่มา : อาจารย์รังสิทธิ์  ตันสุขี ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง ภาพประกอบกิจกรรม  

Read More »

ร่วมงานพิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2559

10

                      เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  ร่วมงานพิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2559   “หลอมศิษย์ด้วยจิตวิญญาณ เทิดคุณคุณาจารย์ น้อมกราบกรานบูชาครู” ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมเจิมหนังสือเพื่อความเป็นสิริมงคล ในการนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนิสิตเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก พิธีไหว้ครูจัดขึ้นเพื่อให้นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์ ให้นิสิตได้ตระหนักรู้ถึงคุณค่าความสำคัญพระคุณของครู อาจารย์ เป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของพิธีไหว้ครูไทย และเป็นการปลูกจิตสำนึกที่ดีให้แก่นิสิตในการทำความดีให้เกิดขึ้นในสังคมไทยอันก่อให้เกิดความสามัคคีให้ดำรงอยู่สืบไป  ซึ่งพานของสโมสรนิสิตสถาปัตย์ฯ ได้รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในประเภทสร้างสรรค์ และอีก 2 รางวัล ที่มา : กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาพประกอบกิจกรรม  

Read More »

ร่วมพิธีเปิดโรงละครหมอลำหุ่นเพื่อชุมชน โฮม ทอง ศรี อุปถัมภ์ บ้านหนองโนใต้

14159931_10206996530498753_145182773_n

                        เมื่อวันที่ 27-28 สิงหาคม 2559 คณาจารย์และนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้เข้าร่วมพิธีเปิดโรงละครหมอลำหุ่นเพื่อชุมชน โฮม ทอง ศรี อุปถัมภ์ บ้านหนองโนใต้ ตำบลนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม  ซึ่งเป็นโครงการที่สำเร็จจากความร่วมมือของชุมชนและความทุ่มเทในการพัฒนา”หุ่นกระติ๊บ”และคณะละครหุ่นหมอลำของครูเซียง (ปรีชา การุณ) อดีตนักแสดงละครเวที ช่วยให้เยาวชนในหมู่บ้านมีกิจกรรมที่ดีและสืบสานวัฒนธรรมการแสดงหมอลำ ในครั้งนี้นิสิตที่สนใจการทำงานร่วมกับชุมชนได้ศึกษากระบวนการทำงานและเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในชุมชนโดยปราชญ์ชาวบ้านเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การทำงานลงพื้นที่ และการมองประเด็นจากชุมชนเพื่อต่อยอดการทำงาน ช่วยเหลือและเติมเต็มศักยภาพของชุมชนให้พัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป ข้อมูลภาพ/ข่าว : อาจารย์เปรมยุดา  ชมพูคำ ภาพประกอบกิจกรรม  

Read More »

นิทรรศการ “โอ้โห SINGAPORE ทริปนี้โอจัง”

2

                        เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม  2559  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้จัดแสดงนิทรรศการ  “โอ้โห SINGAPORE ทริปนี้โอจัง”  ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช  เชาวรัตน์  คณบดี  เป็นประธานในการเปิดงานในครั้งนี้  นอกจากนี้ยังได้รับเกีรยติจากคณาจารย์  รวมถึงผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมนืทรรศการในครั้งนี้ด้วย  ซึ่งเป็นนิทรรศการ สิงคโปร์ทัศน์โดยนิสิตชั้นปีที่ 5 สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง  ทั้งนี้เป็นการนำเสนอองค์ความรู้หลังจากที่นิสิตได้มีโอกาสไปทัศนศึกษาตัวอย่างการพัฒนาเมือง ซึ่งเป็นเมืองชั้นนำของเอเชียติดต่อกันมาร่วมสิบปีแล้ว เนื่องจาก สิงคโปร์เป็นเคสตัวอย่างที่ดีและใกล้ ใครๆ ก็ไปเรียนรู้ได้จึงได้รวบรวมผลการศึกษาดูงานมานำเสนอต่อผู้ที่สนใจได้ศึกษาเพื่อเป็นข้อมูลต่อไป ผู้ให้ข้อมูลข่าว : ดร.เพชรลัดดา  เพ็ชรภักดี ภาพประกอบกิจกรรม

Read More »

โครงการ MSU Design Camp

1

                      เมื่อวันที่ 20-21 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้จัดโครงการ MSU Design Camp  โดยได้เปิดรับสมัครนักเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีความสนใจศึกษาต่อในสาขาที่เปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี  ซึ่งปัจจุบันได้เปิดทำการเรียนการสอนใน 5 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม  สาขาวิชาสถาปัตยกรรมเมือง  สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน  สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม และสาขาวิชานฤมิตศิลป์  ซึ่งเป็นสาขาวิชาที่นักเรียนต้องสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) คือ วิชาความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์  ทั้งนี้ฝ่ายพัฒนานิสิตจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อติวความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์  อีกทั้งยังเป็นการเสริมทักษะสำหรับใช้ในการสอบวิชาความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์  นอกจากนี้ยังเป็นการแนะแนวและการประชาสัมพันธ์เชิงรุกไปยังกลุ่มเป้าหมาย  ซึ่งมีนักเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน 60 คน ภาพ : วรารินทร์  ปัญญาวงษ์ ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง ภาพประกอบกิจกรรม  

Read More »

กระบวนการเรียนรู้แบบ ฟัง คิด ทำ วิเคราะห์ และพัฒนาโครงสร้างสถาปัตยกรรม

14051622_680370588777334_9136282959126743507_n

                    กระบวนการเรียนรู้แบบ ฟัง คิด ทำ วิเคราะห์ และพัฒนาโครงสร้างสถาปัตยกรรม รายวิชา : โครงสร้างสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ชั้นปีที่ 2 สาขาสถาปัตยกรรมภายใน  โดยยึดแนวทางกระบวนการเรียนรู้แบบ ฟัง คิด ทำ วิเคราะห์ และพัฒนา เป็นการเรียนรู้จากการปฏิบัติที่จะทำให้เห็นผลจริงจากสิ่งที่คิด และสามารถวิเคราะห์ผลเพื่อการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม ผลการเรียนรู้ : หลายกลุ่มเกิดการเรียนรู้และแก้ไข ส่งผลให้ได้ผลลัพท์ดีขึ้น ผู้ให้ข้อมูลข่าว : ผศ.ดร.พลเดช  เชาวรัตน์ ภาพประกอบกิจกรรม  

Read More »

นิทรรศการเผยแพร่ผลงานนิสิตสาขาสถาปัตยกรรมภายใน ประจำปีการศึกษา 2558

1

                      เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559  สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภานใน  ได้จัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานนิสิตสาขาสถาปัตยกรรมภายใน ประจำปีการศึกษา 2558  ซึ่งเป็นผลงานนิสิตตั้งแต่ชั้นปีที่ 1-5 ในรายวิชาที่ได้จัดการเรียนการสอนตลอดปีการศึกษาในด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน  การฝึกปฏิบัติเพื่อการเรียนรู้ และผลงานด้านอื่นๆ  ซึ่งผลงานเหล่านั้นสามารถใช้เป็นแบบอย่างและเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักได้จึงได้รวบรวมผลงานทั้งหมดมาจัดแสดง ณ ห้องแสดงผลงาน AR104  นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างกิจกรรมและให้นิสิตได้มีการเรียนรู้การจัดการและจัดนิทรรศการแบบจริงขึ้นทำให้สามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้มาใช้ทำงานได้จริงสำหรับเผยแพร่ให้นิสิตทั้งภายในและภายนอกคณะฯและผู้ที่สนใจได้ศึกษาต่อไป ภาพ : เศกสรร  คุณโพธิ์ ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง ภาพประกอบกิจกรรม  

Read More »
Translate »