กิจกรรมการเรียนการสอน

เข้าร่วมโครงการ“ค่ายอาสารังวัดมรดกสถาปัตยกรรมไทยแบบ VERNADOC 2016 : กิ่งเพชร วไลยอลงกรณ์

13324084_1132161976847856_526354965_o

                  เมื่อวันที่ 16-30 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมานิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้เข้าร่วมโครงการ“ค่ายอาสารังวัดมรดกสถาปัตยกรรมไทยแบบ VERNADOC 2016 : กิ่งเพชร วไลยอลงกรณ์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ศูนย์กรุงเทพมหานคร ข้อมูล/ภาพประกอบ : อาจารย์เปรมยุดา ชมภูคำ

Read More »

นำเสนอโครงการวางผังพัฒนาพื้นที่ ต่อคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

13177623_1098937703485351_1860357305318038925_n

                  นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาสถาปัตยกรรมผังเมืองนำเสนอโครงการวางผังพัฒนาพื้นที่ ต่อคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์โดยเป็นการบูรณาการเรียนการสอนของ 3 รายวิชาได้แก่ วิชาปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรมผังเมือง 2 วิชาการอนุรักษ์เมืองและสภาพแวดล้อม วิชาปฏิบัติการวางผังเมือง ร่วมกับท้องถิ่นเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  เพื่อนำเสนอแนวคิดผลงานการออกแบบวางผังพัฒนาพื้นที่ ผ่านการลงพื้นที่ศึกษาจริง สำรวจเก็บข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์และพัฒนางานอย่างเป็นขั้นตอนตามกระบวนการ พร้อมรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากท้องถิ่น และนำผลงานจากการศึกษาไปใช้ประโยชน์ต่อไป ภาพ: นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง ข่าว: คณาจารย์รายวิชา

Read More »

โครงการอบรมเตรียมความพร้อมสู่การทำวิทยานิพนธ์ของนิสิตสถาปัตยกรรมผังเมือง ปีการศึกษา 2559

13177138_1095426700503118_9027581253561576182_n

                    เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมาหลักสูตรสถาปัตยกรรมผังเมืองได้จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสู่การทำวิทยานิพนธ์ของนิสิตสถาปัตยกรรมผังเมือง ปีการศึกษา 2559 เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจและพัฒนาการเขียนข้อเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ ณ ห้องบรรยาย AR205 อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยนอกจากการชี้แนะแนวทางการทำวิทยานิพนธ์แล้วยังได้มีการนำเสนองานวิจัยและงานบริการวิชาการที่คณะฯได้ดำเนินการในช่วงที่ผ่านมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้ความเข้าใจในการจัดทำโครงการวิทยานิพนธ์ให้กับนิสิตมากยิ่งขึ้น ผู้ประสานงานโครงการ : อาจารย์บรรจง ภูละคร , ผู้ช่วยศาสตราจารย์เมธี พิริยการนนท์ ภาพ/ข่าว : วุฒิไกร ป้อมมะรัง

Read More »

โครงการเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาและการปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรมผังเมืองก่อนออกฝึกปฏิบัติวิชาชีพ

13087462_705225266287232_7791895257843136746_n

                        เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา  หลักสูตรสถาปัตยกรรมผังเมืองและชุมชน  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาและการปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรมผังเมืองก่อนออกฝึกปฏิบัติวิชาชีพกับสมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย (Thai Urban Designers Association : TUDA)  ซึ่งสมาคมสถาปนิกผังเมืองไทยได้จัดให้มีการบรรยายเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองและสภาพแวดล้อมในงานสมาคมสถาปนิกสยาม  ในหัวข้อเรื่อง “ทิศทางอนาคตของ Uban Dsign & Development ของไทย”  โดยจัดขึ้นที่เมืองทองธานี ณ ห้องจูปิเตอร์  ทั้งนี้มีนิสิตเข้าร่วมจำนวน  42  คนและคณาจารย์จำนวน  3  ท่าน  เพื่อให้นิสิตได้พัฒนาประสบการณ์และเพิ่มพูลความรู้  รวมทั้งยังเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้นิสิตได้นำประโยชน์ที่ได้รับกลับมาใช้ในการศึกษาตามหลักสูตรและการปฏิบัติงานในอนาคตต่อไป ผู้ประสานงานโครงการ/ภาพ : ดร.เพชรลัดดา  เพ็ชรภักดี ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง

Read More »

โครงการศึกษางานภูมิปัญญาหัตถศิลป์และงานหัตถกรรมพื้นบ้านอีสาน

13059373_10154193117249319_1664888013_n

                        สาขาวิชานฤมิตศิลป์ (เอกออกแบบหัตถอุตสาหกรรม)  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้จัดโครงการศึกษาภูมิปัญญางานหัตถศิลป์และงานหัตถกรรมพื้นบ้าน  ภายใต้รายวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่น  ของนิสิตชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3  ประจำปี  2559  ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-24  เมษายน  2559 ที่ผ่านมา ณ จังหวัดกาฬสินธุ์ (กลุ่มตองสยาม) – จังหวัดอุดรธานี (พิพิธภัณฑ์บ้านเชียง) – จังหวัดหนองบัวลำภู (กลุ่มหัตถกรรมไม้และเครื่องปั้นดินเผาโค้งสวรรค์) – จังหวัดขอนแก่น (กลุ่มหัตถกรรมตีมีดบ้านม่วงหวาน)  เพื่อเป็นการศึกษานอกสถานที่และนิสิตได้เรียนรู้จากสถานที่จริงตามที่เป็นแหล่งข้อมูลทางด้านวัตถุดิบและกระบวนการในการสร้างสรรค์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์งานเครื่องเคลือบดินเผา  งานหัตถกรรมจักสานและงานศิลปาชีพต่างๆ  ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในรายวิชาดังกล่าว ที่มาและภาพ : อาจารย์ประทักษ์  คูณทอง ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง  

Read More »

บรรยากาศการนำเสนอผลงานนิสิตชั้นปีสุดท้าย ประจำปี 2559

13043760_1086904161355372_405183684945961321_n

                        บรรยากาศการนำเสนอผลงานนิสิตชั้นปีสุดท้าย ประจำปี 2559  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละสาขามาช่วยชี้แนะแนวทางให้นิสิตได้นำไปปรับปรุงแก้ไขผลงานของตนเองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ซึ่งกิจกรรมเป็นไปอย่าเข้มข้นทั้งนี้เพื่อให้นิสิตที่ผ่านการศึกษาของแต่ละหลักสูตรที่เปิดทำการเรียนการสอนสามารถสำเร็จการศึกษาและเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อออกไปรับใช้สังคมและประเทศชาติต่อไป  ดังปรัชญา “ผู้มีปัญญา  พึงสร้างสรรค์เพื่อมหาชน” ภาพ : Facebook คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง

Read More »

โครงการตลาดสำหรับธุรกิจด้านนฤมิตศิลป์ ของนิสิตสาขานฤมิตศิลป์

12442710_10154132677894319_1158708956_n

                    ภาพบรรยากาศ โครงการตลาดสำหรับธุรกิจด้านนฤมิตศิลป์ ของนิสิตสาขานฤมิตศิลป์ค่ะ ซึ่งโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา การจัดการและการตลาดสำหรับธุรกิจด้านนฤมิตศิลป์ โดยนิสิตทำการออกร้านค้าและขายสินค้า โดยมีนิสิตทั้งหมด 46 คน แบ่งเป็น 9 กลุ่ม ได้ดำเนินโครงการไปเมื่อวันที่ 18,20และ22 มีนาคม 2559 ข่าว : ปิยะนุช อินทร์พรหม ข้อมูล : อาจารย์ ดร. วิชนาถ ทิวะสิงห์ ภาพ : อาจารย์ประทักษ์ คูณทอง

Read More »
 
Translate »