กิจกรรมนิสิต

คณะสถาปัตย์ฯ มมส ร่วมพิธีอัญเชิญพระอุปคุต แห่ผะเหวดเข้าเมือง งานบุญผะเหวดฯ

14

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานประเพณีบุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ ประจำปี 2563 เวลา 14.00 น. โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานประกอบพิธีอัญเชิญพระอุปคุตขึ้นจากน้ำ บริเวณท่าน้ำ หน้าอาคารสโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จากนั้น อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต ร่วมในขบวนพิธีแห่พระอุปคุต และแห่ผ้าผะเหวดเข้าเมือง ไปยังบริเวณเวทีกลาง หน้าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ซึ่งเป็นที่ตั้งของเวทีจัดพิธีเปิดงานบุญผะเหวด และรับชมขบวนแห่ผะเหวดสันดรชาดก 13 กัณฑ์ จากนั้นมีการประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชบุญผะเหวด ฟังเทศน์มาลัยหมื่น – มาลัยแสน และในช่วงเย็นมีการแสดงมหรสพ หมอลำกลอนสมโภชบุญผะเหวด ณ บริเวณสวนป่าศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล กล่าวว่า การจัดโครงการฮีตเดือน4 ประเพณีบุญผะเหวด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 -5 มีนาคม 2563 เพื่ออนุรักษ์สืบสานฮีตสิบสอง คองสิบสี่ ประเพณีบุญผะเหวดของชาวอีสาน อนุรักษ์และสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอีสานให้คงอยู่ …

Read More »

สโมสรนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มมส จัดกิจกรรมค่ายสถาปัตย์สัญจรครั้งที่ 19

87833292_2881915551887424_1151166129998135296_o

สโมสรนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้มีการจัดโครงการค่ายสถาปัตย์สัญจรครั้งที่ 19 ประจำปีการศึกษา 2562  ระหว่างวันที่ 21- 23 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนบ้านโป่งแห้ง ตำบลวังหินลาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น  เพื่อให้นิสิต อาจารย์และบุคลากร ในคณะฯ ได้ร่วมกันทำกิจกรรมที่เป็นจิตอาสาช่วยเหลือ ทำประโยชน์เพื่งสังคมและชุมชน ไม่ว่าจะเป็นการบริจาคสิ่งของปัจจัย และลงพื้นที่ทำงานจริงในการซ่อมแซม บูรณาการอาคารเรียน วัด ชุมชน เป็นต้น รวมถึงได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิต ภูมิปัญญากับชาวบ้าน ยังเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในการช่วยเหลือสังคม และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันของผู้เข้าร่วมงานอีกด้วย จึงได้เกิดโครงการค่ายสถาปัตย์สัญจร ครั้งที่ 19 ขึ้น ภาพ : ค่ายสถาปัตย์สัญจรครั้งที่ 19 ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง ภาพกิจกรรมค่ายสถาปัตย์สัญจรครั้งที่ 19  

Read More »

พิธีไหว้ครูและครอบครูช่างและบวงสรวงกลอง ประจำปีการศึกษา 2562

img_7018

ฝ่ายพัฒนานิสิต  โดยสโมสรนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้จัดโครงการพิธีไหว้ครูและครอบครูช่างและบวงสรวงกลอง  ประจำปีการศึกษา 2562  เมื่วันที่ 5 กันยายน 2562  โดยมี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช  เชาวรัตน์  คณบดีเป็นประธานในพิธีดังกล่าว  ทั้งนี้เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีและสืบทอดวัฒนธรรมโบราณแล้วยังเป็นการเสริมสร้างสิริมงคลแก่นิสิตในการเรียนและการประกอบวิชาชีพในอนาคต  รวมทั้งเพื่อให้นิสิตได้แสดงออกถึงความกตัญญูต่อครู  อาจารย์ผู้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ให้แก่นิสิต  ทั้งนี้มีนิสิตใหม่และนิสิตปัจจุบันเข้าร่วมพิธีดังกล่าวอย่างพร้อมเพียงเพราะถือเป็นพิธีอันศักสิทธิ์ที่ได้สืบทอดมาเป็นประจำทุกปี  นอกจากนี้ยังได้มีการจัดพิธีบวงสรวงกลองเพื่อให้นิสิตใหม่เกิดความศรัทธา ซึ่งกลองถือเป็นสัญลักษณ์ของคณะที่บ่งบอกความเป็นเอกลักษณ์และเป็นการแสดงออกถึงความรัก ความสามัคคีและความภาคภูมิใจแก่นิสิตทุกชั้นปี ภาพ : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง ภาพเคลื่อนไหว : วรารินทร์  ปัญญาวงษ์ ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง ภาพประกอบกิจกรรม  

Read More »

โครงการประเมินวิพากษ์กิจกรรมฝ่ายพัฒนานิสิตและประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

70156453_2545374625508311_5129102377843949568_n

ฝ่ายพัฒนานิสิตและสโมสรนิสิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ จัดโครงการประเมินวิพากษ์กิจกรรมฝ่ายพัฒนานิสิตและประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ในปีที่ผ่านมาได้มีการดำเนินงานในการจัดกิจกรรมและโครงการด้านต่างๆ ตลอดทั้งปีการศึกษา 2561 แล้วนั้น การทบทวนและวางแผนดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพนั้นเป็นสิ่งสำคัญยิ่งภายใต้กรอบแนวคิดการมีส่วนร่วมของบุคลากรและสโมสรนิสิต เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนากิจกรรม ประกอบกับการกำหนดแผนงานตามภารกิจต่าง ๆ ให้มีประสิทธิผลมากขึ้น และเพื่อแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ร่วมกัน โดยจัดขึ้นในวันที่ 23, 25,26 สิงหาคม 2562 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ และ Varee Valley ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น  ทั้งนี้ฝ่ายพัฒนานิสิตได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน พัสดุและประกันคุณภาพการศึกษามาให้ความรู้แก่นิสิตด้วย ที่มา : FB : สโมสรนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาพกิจกรรม  

Read More »

ขอเเสดงความยินกับผู้ได้รับตำแหน่ง ดาว-เดือน ประจำปีการศึกษา 2562

67683199_2497771420268632_3136135662990786560_n

ขอเเสดงความยินกับผู้ได้รับตำแหน่ง ดาว-เดือน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2562 และเป็นตัวแทนคณะฯในการประกวด ดาว-เดือน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2562 ดาว :: น้องซาร่า กวิสรา ศรีฟื้นผล สาขาสถาปัตยกรรมภายใน เดือน :: น้องลีฟ อาริฟ แก้วสี สาขาภูมิสถาปัตยกรรม รองอันดับ1 ดาว :: น้องเป๊กกี้ นนทิรา สุภานุชาติ สาขาสถาปัตยกรรม รองอันดับ1 เดือน :: น้องดอมดม ปิยะชาติ พลโลหะ สาขาสถาปัตยกรรมภายใน รองอันดับ2 ดาว :: น้องปิ่นปัก ปณิตา โขพิมพ์ สาขานฤมิตศิลป์ รองอันดับ2 เดือน :: น้องดิว ชัยพร อันศิริ สาขานฤมิตศิลป์ POPULAR STAR 2019 :: ฝ่ายหญิง น้องซาร่า กวิสรา ศรีฟื้นผล สาขาสถาปัตยกรรมภายใน POPULAR …

Read More »

โครงการประชุมร้องเพลงเชียร์คณะประจำปีการศึกษา 2562

67458531_2432287436831853_8599262702621163520_o

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช เชาวรัตน์  คณบดีคณะสถาปัตย์ฯ ได้เป็นประธานเปิดโครงการประชุมร้องเพลงเชียร์คณะประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒  โดยมีกำหนดในการทำกิจกรรมในวันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562   ถึงวันศุกร์ ที่ 26 สิงหาคม 2562 การจัดกิจกรรมประชุมร้องเพลงเชียร์ของคณะเป็นกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ที่คณะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้นิสิตชั้นปีที่ 1 ได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนิสิตใหม่ด้วยกัน รวมทั้งรุ่นพี่ รวมถึงได้แสดงความเคารพต่อคณาจารย์และบุคลากรทุกฝ่ายในคณะเพื่อปลูกฝังค่านิยมที่ดี การดำเนินชีวิตในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย รวมถึงการเรียนรู้ในการทำงานกับผู้อื่น มีการบูรณาการทางความคิดและการทำงาน มีวิจารณญาณ มีจิตสาธารณะ จริยธรรม รู้จักรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น ภายใต้กรอบแนวทางการรับน้องใหม่อย่างสร้างสรรค์ โดยมีสโมสรนิสิตคณะฝ่ายประธานเชียร์เป็นผู้ดูแลและรับผิดชอบ ข่าว : นิกานต์ดา  ทองน้อย ภาพ : Arch Aperture ถาปัตย์เพ้อเจ้อ

Read More »

นิสิตร่วมขบวนแห่สงกรานต์ ร่วมงาน ” ออนซอนบุญเดือนห้า มหาสงกรานต์โฮมใจ วันไหลไท มมส ” ประจำปี 2562

58441640_2318363354876107_5333465498837319680_o

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดขบวนแห่สงกรานต์ ร่วมงาน ” ออนซอนบุญเดือนห้า มหาสงกรานต์โฮมใจ วันไหลไท มมส ” ประจำปี 2562 ณ บริเวณอาคารพลศึกษา เสื้อผ้าหน้าผมโดย : คณิกาสราญ ดำเนินงาน : นิสิตชั้นปีที่ 1 และ ชมรมช่างศิลป์สถาปัตย์ Cr.ฮอยฮีตศิลป์ถิ่นสถาปัตย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ข่าว ปิยะนุช อินทร์พรหม ภาพกิจกรรม  

Read More »

นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ร่วมพิธีเปิดกีฬาราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 24

1

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 19.30 น. องค์การนิสิต พร้อมด้วยสโมสรนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม “ราชพฤกษ์เกมส์” ครั้งที่ 24 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้บริหาร บุคลากรร่วมกิจกรรมพิธีเปิด ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาพ/บุณฑริกา ภูผาหลวง และอภิราม ทามแก้ว

Read More »

ละครเวที พลุนัดที่ 18

47

โครงการละครเวที พลุนัดที่ 18 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2561 เป็นละครเวทีที่นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดขึ้นเป็นประเพณีที่สืบเนื่องต่อกันมาเป็นประจำทุกปี โดยดำเนินงานติดต่อกันมาเป็น 17 ครั้งแล้ว อันเป็นโครงการที่ส่งเสริมทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นให้แก่นิสิต การทำงานกับกลุ่มคนหลายๆกลุ่มที่มีความถนัดที่แตกต่างกัน ทั้งยังเป็นการนำศาสตร์การเรียนรู้ที่นิสิตได้เรียนมา นำไปประยุกต์ใช้กับศาสตร์ของการทำละครเวที อาทิเช่น การออกแบบเสื้อผ้านักแสดง การออกแบบและจัดทำฉาก อีกทั้งยังใช้ความสามารถกล้าแสดงออกในการนำเสนอผลงานอีกด้วย และยังเป็นการสร้างความบันเทิงให้แก่ผู้อื่นได้อีกด้วย และอีกประสบการณ์ที่สำคัญ คือในการจัดทำละครนี้ได้มีการต่อยอด โดยการนำผลที่ได้ไปสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชน นั้นคือโครงการค่ายสถาปัตย์สัญจร ข่าว ปิยะนุช อินทร์พรหม ภาพ ชมรมArch Aperture ถาปัตย์เพ้อเจ้อ

Read More »

MSU Design Camp ปัตย์ฝุ่น 3

61

เมื่อวันที่ 16 – 18 พฤศจิกายา 2561  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้จัด “โครงการ MSU Design Camp ปัตย์ฝุ่น 3” ขึ้นเพื่อจัดติวทำ Portfolio และแนะแนวประชาสัมพันธ์เชิงรุกนำเสนอหลักสูตรและการเรียนการสอนของคณะฯ ไปยังโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนนักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช  เชาวรัตน์  คณบดีเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์คณะฯให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการทราบ  นอกจากนี้ยังมีตัวแทนจากคณาจารย์ทุกสาขาเข้าชี้แจงและประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทราบเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจศึกษาต่อในอนาคตด้วย  โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมโครงการทั้งหมด จำนวน 150 คน และมีนิสิต Staff 50 คน ที่เป็นนิสิตปัจจุบันคอยให้การดูแลและช่วยเหลือน้องๆ ทั้งนี้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีตามนโยบายของมหาวิทยาลัยคือ  การคัดเลือกเข้าศึกษาในระบบกลาง TCAS ประกอบด้วย 1.การรับด้วย Portfolio 2.การรับแบบโควตา 3.การรับตรงร่วมกัน 4.การรับแบบ Admission และ5.การรับตรงอิสระ ซึ่งในปัจจุบันคณะฯ มีการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ประกอบด้วย 6 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม …

Read More »
Translate »