กิจกรรมนิสิต

พิธีไหว้ครูและครอบครูช่างและบวงสรวงกลอง ประจำปีการศึกษา 2562

img_7018

ฝ่ายพัฒนานิสิต  โดยสโมสรนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้จัดโครงการพิธีไหว้ครูและครอบครูช่างและบวงสรวงกลอง  ประจำปีการศึกษา 2562  เมื่วันที่ 5 กันยายน 2562  โดยมี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช  เชาวรัตน์  คณบดีเป็นประธานในพิธีดังกล่าว  ทั้งนี้เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีและสืบทอดวัฒนธรรมโบราณแล้วยังเป็นการเสริมสร้างสิริมงคลแก่นิสิตในการเรียนและการประกอบวิชาชีพในอนาคต  รวมทั้งเพื่อให้นิสิตได้แสดงออกถึงความกตัญญูต่อครู  อาจารย์ผู้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ให้แก่นิสิต  ทั้งนี้มีนิสิตใหม่และนิสิตปัจจุบันเข้าร่วมพิธีดังกล่าวอย่างพร้อมเพียงเพราะถือเป็นพิธีอันศักสิทธิ์ที่ได้สืบทอดมาเป็นประจำทุกปี  นอกจากนี้ยังได้มีการจัดพิธีบวงสรวงกลองเพื่อให้นิสิตใหม่เกิดความศรัทธา ซึ่งกลองถือเป็นสัญลักษณ์ของคณะที่บ่งบอกความเป็นเอกลักษณ์และเป็นการแสดงออกถึงความรัก ความสามัคคีและความภาคภูมิใจแก่นิสิตทุกชั้นปี ภาพ : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง ภาพเคลื่อนไหว : วรารินทร์  ปัญญาวงษ์ ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง ภาพประกอบกิจกรรม  

Read More »

โครงการประเมินวิพากษ์กิจกรรมฝ่ายพัฒนานิสิตและประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

70156453_2545374625508311_5129102377843949568_n

ฝ่ายพัฒนานิสิตและสโมสรนิสิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ จัดโครงการประเมินวิพากษ์กิจกรรมฝ่ายพัฒนานิสิตและประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ในปีที่ผ่านมาได้มีการดำเนินงานในการจัดกิจกรรมและโครงการด้านต่างๆ ตลอดทั้งปีการศึกษา 2561 แล้วนั้น การทบทวนและวางแผนดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพนั้นเป็นสิ่งสำคัญยิ่งภายใต้กรอบแนวคิดการมีส่วนร่วมของบุคลากรและสโมสรนิสิต เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนากิจกรรม ประกอบกับการกำหนดแผนงานตามภารกิจต่าง ๆ ให้มีประสิทธิผลมากขึ้น และเพื่อแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ร่วมกัน โดยจัดขึ้นในวันที่ 23, 25,26 สิงหาคม 2562 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ และ Varee Valley ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น  ทั้งนี้ฝ่ายพัฒนานิสิตได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน พัสดุและประกันคุณภาพการศึกษามาให้ความรู้แก่นิสิตด้วย ที่มา : FB : สโมสรนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาพกิจกรรม  

Read More »

ขอเเสดงความยินกับผู้ได้รับตำแหน่ง ดาว-เดือน ประจำปีการศึกษา 2562

67683199_2497771420268632_3136135662990786560_n

ขอเเสดงความยินกับผู้ได้รับตำแหน่ง ดาว-เดือน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2562 และเป็นตัวแทนคณะฯในการประกวด ดาว-เดือน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2562 ดาว :: น้องซาร่า กวิสรา ศรีฟื้นผล สาขาสถาปัตยกรรมภายใน เดือน :: น้องลีฟ อาริฟ แก้วสี สาขาภูมิสถาปัตยกรรม รองอันดับ1 ดาว :: น้องเป๊กกี้ นนทิรา สุภานุชาติ สาขาสถาปัตยกรรม รองอันดับ1 เดือน :: น้องดอมดม ปิยะชาติ พลโลหะ สาขาสถาปัตยกรรมภายใน รองอันดับ2 ดาว :: น้องปิ่นปัก ปณิตา โขพิมพ์ สาขานฤมิตศิลป์ รองอันดับ2 เดือน :: น้องดิว ชัยพร อันศิริ สาขานฤมิตศิลป์ POPULAR STAR 2019 :: ฝ่ายหญิง น้องซาร่า กวิสรา ศรีฟื้นผล สาขาสถาปัตยกรรมภายใน POPULAR …

Read More »

โครงการประชุมร้องเพลงเชียร์คณะประจำปีการศึกษา 2562

67458531_2432287436831853_8599262702621163520_o

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช เชาวรัตน์  คณบดีคณะสถาปัตย์ฯ ได้เป็นประธานเปิดโครงการประชุมร้องเพลงเชียร์คณะประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒  โดยมีกำหนดในการทำกิจกรรมในวันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562   ถึงวันศุกร์ ที่ 26 สิงหาคม 2562 การจัดกิจกรรมประชุมร้องเพลงเชียร์ของคณะเป็นกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ที่คณะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้นิสิตชั้นปีที่ 1 ได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนิสิตใหม่ด้วยกัน รวมทั้งรุ่นพี่ รวมถึงได้แสดงความเคารพต่อคณาจารย์และบุคลากรทุกฝ่ายในคณะเพื่อปลูกฝังค่านิยมที่ดี การดำเนินชีวิตในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย รวมถึงการเรียนรู้ในการทำงานกับผู้อื่น มีการบูรณาการทางความคิดและการทำงาน มีวิจารณญาณ มีจิตสาธารณะ จริยธรรม รู้จักรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น ภายใต้กรอบแนวทางการรับน้องใหม่อย่างสร้างสรรค์ โดยมีสโมสรนิสิตคณะฝ่ายประธานเชียร์เป็นผู้ดูแลและรับผิดชอบ ข่าว : นิกานต์ดา  ทองน้อย ภาพ : Arch Aperture ถาปัตย์เพ้อเจ้อ

Read More »

นิสิตร่วมขบวนแห่สงกรานต์ ร่วมงาน ” ออนซอนบุญเดือนห้า มหาสงกรานต์โฮมใจ วันไหลไท มมส ” ประจำปี 2562

58441640_2318363354876107_5333465498837319680_o

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดขบวนแห่สงกรานต์ ร่วมงาน ” ออนซอนบุญเดือนห้า มหาสงกรานต์โฮมใจ วันไหลไท มมส ” ประจำปี 2562 ณ บริเวณอาคารพลศึกษา เสื้อผ้าหน้าผมโดย : คณิกาสราญ ดำเนินงาน : นิสิตชั้นปีที่ 1 และ ชมรมช่างศิลป์สถาปัตย์ Cr.ฮอยฮีตศิลป์ถิ่นสถาปัตย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ข่าว ปิยะนุช อินทร์พรหม ภาพกิจกรรม  

Read More »

นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ร่วมพิธีเปิดกีฬาราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 24

1

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 19.30 น. องค์การนิสิต พร้อมด้วยสโมสรนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม “ราชพฤกษ์เกมส์” ครั้งที่ 24 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้บริหาร บุคลากรร่วมกิจกรรมพิธีเปิด ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาพ/บุณฑริกา ภูผาหลวง และอภิราม ทามแก้ว

Read More »

ละครเวที พลุนัดที่ 18

47

โครงการละครเวที พลุนัดที่ 18 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2561 เป็นละครเวทีที่นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดขึ้นเป็นประเพณีที่สืบเนื่องต่อกันมาเป็นประจำทุกปี โดยดำเนินงานติดต่อกันมาเป็น 17 ครั้งแล้ว อันเป็นโครงการที่ส่งเสริมทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นให้แก่นิสิต การทำงานกับกลุ่มคนหลายๆกลุ่มที่มีความถนัดที่แตกต่างกัน ทั้งยังเป็นการนำศาสตร์การเรียนรู้ที่นิสิตได้เรียนมา นำไปประยุกต์ใช้กับศาสตร์ของการทำละครเวที อาทิเช่น การออกแบบเสื้อผ้านักแสดง การออกแบบและจัดทำฉาก อีกทั้งยังใช้ความสามารถกล้าแสดงออกในการนำเสนอผลงานอีกด้วย และยังเป็นการสร้างความบันเทิงให้แก่ผู้อื่นได้อีกด้วย และอีกประสบการณ์ที่สำคัญ คือในการจัดทำละครนี้ได้มีการต่อยอด โดยการนำผลที่ได้ไปสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชน นั้นคือโครงการค่ายสถาปัตย์สัญจร ข่าว ปิยะนุช อินทร์พรหม ภาพ ชมรมArch Aperture ถาปัตย์เพ้อเจ้อ

Read More »

MSU Design Camp ปัตย์ฝุ่น 3

61

เมื่อวันที่ 16 – 18 พฤศจิกายา 2561  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้จัด “โครงการ MSU Design Camp ปัตย์ฝุ่น 3” ขึ้นเพื่อจัดติวทำ Portfolio และแนะแนวประชาสัมพันธ์เชิงรุกนำเสนอหลักสูตรและการเรียนการสอนของคณะฯ ไปยังโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนนักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช  เชาวรัตน์  คณบดีเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์คณะฯให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการทราบ  นอกจากนี้ยังมีตัวแทนจากคณาจารย์ทุกสาขาเข้าชี้แจงและประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทราบเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจศึกษาต่อในอนาคตด้วย  โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมโครงการทั้งหมด จำนวน 150 คน และมีนิสิต Staff 50 คน ที่เป็นนิสิตปัจจุบันคอยให้การดูแลและช่วยเหลือน้องๆ ทั้งนี้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีตามนโยบายของมหาวิทยาลัยคือ  การคัดเลือกเข้าศึกษาในระบบกลาง TCAS ประกอบด้วย 1.การรับด้วย Portfolio 2.การรับแบบโควตา 3.การรับตรงร่วมกัน 4.การรับแบบ Admission และ5.การรับตรงอิสระ ซึ่งในปัจจุบันคณะฯ มีการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ประกอบด้วย 6 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม …

Read More »

พิธีไหว้ครูและครอบครูช่างและบวงสรวงกลอง ประจำปีการศึกษา 2561

img_7834

ฝ่ายพัฒนานิสิต  โดยสโมสรนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้จัดโครงการพิธีไหว้ครูและครอบครูช่างและบวงสรวงกลอง  ประจำปีการศึกษา 2561  เมื่วันที่ 13 กันยายน 2561  โดยมี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช  เชาวรัตน์  คณบดีเป็นประธานในพิธีดังกล่าว  ทั้งนี้เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีและสืบทอดวัฒนธรรมโบราณแล้วยังเป็นการเสริมสร้างสิริมงคลแก่นิสิตในการเรียนและการประกอบวิชาชีพในอนาคต  รวมทั้งเพื่อให้นิสิตได้แสดงออกถึงความกตัญญูต่อครู  อาจารย์ผู้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ให้แก่นิสิต  ทั้งนี้มีนิสิตใหม่และนิสิตปัจจุบันเข้าร่วมพิธีดังกล่าวอย่างพร้อมเพียงเพราะถือเป็นพิธีอันศักสิทธิ์ที่ได้สืบทอดมาเป็นประจำทุกปี  ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากผู้บริหารหน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคามเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย  ซึ่งทางคณะฯต้องขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย  นอกจากนี้ยังได้มีการจัดพิธีบวงสรวงกลองเพื่อให้นิสิตใหม่เกิดความศรัทธา ซึ่งกลองถือเป็นสัญลักษณ์ของคณะที่บ่งบอกความเป็นเอกลักษณ์และเป็นการแสดงออกถึงความรัก ความสามัคคีและความภาคภูมิใจแก่นิสิตทุกชั้นปี ภาพ : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง , วรารินทร์  ปัญญาวงษ์ ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง ภาพประกอบกิจกรรม  

Read More »

คณะสถาปัตย์ฯ มมส. ได้จัดค่ายสถาปัตย์สัญจร ครั้งที่ 17

3

สโมสรนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2560 ได้จัดโครงการ ค่ายสถาปัตย์สัญจร ครั้งที่ 17 เป็นโครงการที่จัดต่อเนื่องกันมาแล้ว 16 ครั้ง เพื่อช่วยเหลือและพัฒนาโรงเรียนในชนบท เป็นการสร้างประโยชน์ และ สร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อสังคมและส่วนรวม เพื่อเป็นการสร้างกิจกรรมที่ดีให้สืบเนื่องเป็นประเพณีที่ดีส่งต่อให้รุ่งน้อง นิสิตจึงควรสร้างและขับเคลื่อนกิจกรรมที่สร้างสรรค์และมีประโยชน์อย่างนี้สืบไป จึงได้เกิดโครงการสถาปัตย์สัญจร ครั้งที่ 17 และเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิต โรงเรียน และ ชุมชน อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของคณะฯ และมหาวิทยาลัย โดยครั้งนี้ได้สร้างอาคารเรียน ชั้น อนุบาล ณ บ้านดงเกลือ ต.คูเมือง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด ข่าว ปิยะนุช อินทร์พรหม ภาพ ชมรมสถาปัตย์สัญจร ภาพกิจกรรม  

Read More »
Translate »