กิจกรรมนิสิต

MSU Design Camp ปัตย์ฝุ่น 3

61

เมื่อวันที่ 16 – 18 พฤศจิกายา 2561  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้จัด “โครงการ MSU Design Camp ปัตย์ฝุ่น 3” ขึ้นเพื่อจัดติวทำ Portfolio และแนะแนวประชาสัมพันธ์เชิงรุกนำเสนอหลักสูตรและการเรียนการสอนของคณะฯ ไปยังโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนนักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช  เชาวรัตน์  คณบดีเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์คณะฯให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการทราบ  นอกจากนี้ยังมีตัวแทนจากคณาจารย์ทุกสาขาเข้าชี้แจงและประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทราบเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจศึกษาต่อในอนาคตด้วย  โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมโครงการทั้งหมด จำนวน 150 คน และมีนิสิต Staff 50 คน ที่เป็นนิสิตปัจจุบันคอยให้การดูแลและช่วยเหลือน้องๆ ทั้งนี้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีตามนโยบายของมหาวิทยาลัยคือ  การคัดเลือกเข้าศึกษาในระบบกลาง TCAS ประกอบด้วย 1.การรับด้วย Portfolio 2.การรับแบบโควตา 3.การรับตรงร่วมกัน 4.การรับแบบ Admission และ5.การรับตรงอิสระ ซึ่งในปัจจุบันคณะฯ มีการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ประกอบด้วย 6 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม …

Read More »

พิธีไหว้ครูและครอบครูช่างและบวงสรวงกลอง ประจำปีการศึกษา 2561

img_7834

ฝ่ายพัฒนานิสิต  โดยสโมสรนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้จัดโครงการพิธีไหว้ครูและครอบครูช่างและบวงสรวงกลอง  ประจำปีการศึกษา 2561  เมื่วันที่ 13 กันยายน 2561  โดยมี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช  เชาวรัตน์  คณบดีเป็นประธานในพิธีดังกล่าว  ทั้งนี้เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีและสืบทอดวัฒนธรรมโบราณแล้วยังเป็นการเสริมสร้างสิริมงคลแก่นิสิตในการเรียนและการประกอบวิชาชีพในอนาคต  รวมทั้งเพื่อให้นิสิตได้แสดงออกถึงความกตัญญูต่อครู  อาจารย์ผู้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ให้แก่นิสิต  ทั้งนี้มีนิสิตใหม่และนิสิตปัจจุบันเข้าร่วมพิธีดังกล่าวอย่างพร้อมเพียงเพราะถือเป็นพิธีอันศักสิทธิ์ที่ได้สืบทอดมาเป็นประจำทุกปี  ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากผู้บริหารหน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคามเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย  ซึ่งทางคณะฯต้องขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย  นอกจากนี้ยังได้มีการจัดพิธีบวงสรวงกลองเพื่อให้นิสิตใหม่เกิดความศรัทธา ซึ่งกลองถือเป็นสัญลักษณ์ของคณะที่บ่งบอกความเป็นเอกลักษณ์และเป็นการแสดงออกถึงความรัก ความสามัคคีและความภาคภูมิใจแก่นิสิตทุกชั้นปี ภาพ : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง , วรารินทร์  ปัญญาวงษ์ ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง ภาพประกอบกิจกรรม  

Read More »

คณะสถาปัตย์ฯ มมส. ได้จัดค่ายสถาปัตย์สัญจร ครั้งที่ 17

3

สโมสรนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2560 ได้จัดโครงการ ค่ายสถาปัตย์สัญจร ครั้งที่ 17 เป็นโครงการที่จัดต่อเนื่องกันมาแล้ว 16 ครั้ง เพื่อช่วยเหลือและพัฒนาโรงเรียนในชนบท เป็นการสร้างประโยชน์ และ สร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อสังคมและส่วนรวม เพื่อเป็นการสร้างกิจกรรมที่ดีให้สืบเนื่องเป็นประเพณีที่ดีส่งต่อให้รุ่งน้อง นิสิตจึงควรสร้างและขับเคลื่อนกิจกรรมที่สร้างสรรค์และมีประโยชน์อย่างนี้สืบไป จึงได้เกิดโครงการสถาปัตย์สัญจร ครั้งที่ 17 และเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิต โรงเรียน และ ชุมชน อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของคณะฯ และมหาวิทยาลัย โดยครั้งนี้ได้สร้างอาคารเรียน ชั้น อนุบาล ณ บ้านดงเกลือ ต.คูเมือง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด ข่าว ปิยะนุช อินทร์พรหม ภาพ ชมรมสถาปัตย์สัญจร ภาพกิจกรรม  

Read More »

สโมสรนิสิตคณะสถาปัตย์ฯ มมส. ได้จัดกิจกรรม big cleaning day

1

สโมสรนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2561 และนิสิตภายในคณะฯ ได้ร่วมกันทำความสะอาด และปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ โดยตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน จึงได้ร่วมมือกันทำนุบำรุง รักษา อาคารเรียนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ข่าว ปิยะนุช อินทร์พรหม ภาพ สโมสรนิสิตฯ 2561 ภาพกิจกรรม  

Read More »

สถาปัตย์สัญจร ครั้งที่ 17 “ร่วมคิด ร่วมสร้างสรรค์ ร่วมกันปันน้ำใจ สัญจรไปรับใช้สังคม”

1_resize

เรียนเชิญคณาจารย์ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน มาร่วมออกค่ายสร้างห้องเรียนเด็กอนุบาล ณ บ้านดงเกลือ ตำบลคูเมือง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด  ระหว่างวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2561 “ร่วมคิด ร่วมสร้างสรรค์ ร่วมกันปันน้ำใจ สัญจรไปรับใช้สังคม” สามารถติดตามได้ที่ Face Book : ชมรมสถาปัตย์สัญจร

Read More »

เลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ประจำปีการศึกษา 2561

2

ฝ่ายพัฒนานิสิตร่วมกับสโมสรนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ จัดเวทีเพื่อให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ประจำปีการศึกษา 2561 ได้แสดงวิสัยทัศน์ ของแต่ละทีม ซึ่งปีนี้มีผู้ลงสมัครด้วยกัน 2 ทีม และขอเชิญชวนให้นิสิตทุกคนออกมาใช้สิทธิในการเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนิสิต ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 09.00-17.00น. ณ คูหาเลือกตั้งใต้ออดิทอเรียม ข่าว : ปิยะนุช อินทร์พรหม ภาพกิจกรรม  

Read More »

ขอเชิญ ชม ชิม ช้อป ผลงานธุรกิจจำลองของนิสิต สาขานฤมิตศิลป์ชั้นปีที่ 3 ในงานถนนคนเดิน มมส.

ขอเชิญ ชม ชิม ช้อป ผลงานธุรกิจจำลองของนิสิต สาขานฤมิตศิลป์ชั้นปีที่ 3 ในงานถนนคนเดิน มมส. วันที่ 21 กุมภาพันธ์ และ 17 มีนาคม 2561 เวลา 16.30-21.00 “ พบกับเมนูอร่อยแปลก ดีไซน์สร้างสรรค์สไตล์ CA สุดปัง……แล้วเจอกันนะคะ ที่มาข้อมูล : อาจารย์สุนทรี ถูกจิตต์

Read More »

โครงการ Msu Design Camp ประจำปีการศึกษา 2560

26239934_1690410491004733_7590406021182773245_n

“โครงการ Msu Design Camp ประจำปีการศึกษา 2560” จัดขึ้นเพื่อจัดติวความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ และความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ แนะแนวประชาสัมพันธ์เชิงรุกนำเสนอหลักสูตรและการเรียนการสอนของคณะฯ ไปยังโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนนักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้นักเรียนเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีของคณะฯ เพิ่มมากขึ้นอย่างมีคุณภาพ โดยครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่ 3 ภายใต้ชื่อค่ายปัตย์ฝุ่น 2.5 ตอน หนังกลางแปลง โดยมีนักเรียนระดับมัธยมปลายเข้าร่วมโครงการ 70 คน และมีนิสิตทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงจำนวน 50 คน ในค่ายมีทั้งความรู้ ความสนุกสนาน และความอบอุ่นเป็นกันเองตามแบบสถาปัตย์ มมส ข่าว : ปิยะนุช อินทร์พรหม ภาพกิจกรรม  

Read More »

โครงการกีฬาสัมพันธ์ ระหว่าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มมส.-มข.

23517596_1628643737181409_7980130303397095089_n

                                            ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ ได้จัดทำโครงการกีฬาสัมพันธ์ ระหว่าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ กับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยจะประกอบไปด้วยการแข่งขันรักบี้เจ็ดคน รักบี้สิบห้าคน ฟุตบอล บาสเกตบอล และการประชันกลอง เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ทัศนคติ และส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนิสิตนักศึกษาทั้งที่สำเร็จการศึกษาแล้วและศิษย์ปัจจุบันของทั้งสองสถาบัน และยังเป็นการเสริมสร้างมิตรภาพระหว่างสองสถาบัน เพื่อเรียนรู้และช่วยเหลือกันในอนาคตเนื่องจากอยู่ในสายอาชีพเดียวกัน ข่าว :ปิยะนุช อินทร์พรหม ภาพ : Milk Jiranya ภาพประกอบกิจกรรม  

Read More »

นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ร่วมโครงการประเพณีลอยกระทง 2560

23333949_1622801061099010_4873774582196701353_o

                                            นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ร่วมโครงการประเพณีลอยกระทง 2560 “มอน้ำชีขมาแม่คงคาบูชาฮอยพระพุทธบาทสืบเซื้อซาติไทอีสาน” เป็นการแสดงความกตัญญูต่อแม่น้ำที่หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน กิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่กิจกรรมช่วงกลางวัน โดยกิจกรรมประกอบไปด้วยการแห่ริ้วขบวนจากองค์การนิสิต/และสโมสรนิสิตทั้ง 18 คณะ 2 วิทยาลัย ขบวนบุปผชาติ ขบวนเกียรติยศ ขบวนธิดามอน้ำชี การประกวดกระทงเล็ก และช่วงเย็น ประกอบไปด้วย การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งอีสาน การประกวดธิดามอน้ำชี นางนพมาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ในปีนี้คือ นางสาวปวีณา สุริโย นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาภูมิสถาปัตยกรรม ข่าว :ปิยะนุช อินทร์พรหม ภาพ: FB:MSU / FB:Phattrawut Juengjaroen ภาพประกอบกิจกรรม …

Read More »
 
Translate »