กิจกรรมนิสิต

โครงการ Msu Design Camp ประจำปีการศึกษา 2560

26239934_1690410491004733_7590406021182773245_n

“โครงการ Msu Design Camp ประจำปีการศึกษา 2560” จัดขึ้นเพื่อจัดติวความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ และความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ แนะแนวประชาสัมพันธ์เชิงรุกนำเสนอหลักสูตรและการเรียนการสอนของคณะฯ ไปยังโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนนักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้นักเรียนเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีของคณะฯ เพิ่มมากขึ้นอย่างมีคุณภาพ โดยครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่ 3 ภายใต้ชื่อค่ายปัตย์ฝุ่น 2.5 ตอน หนังกลางแปลง โดยมีนักเรียนระดับมัธยมปลายเข้าร่วมโครงการ 70 คน และมีนิสิตทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงจำนวน 50 คน ในค่ายมีทั้งความรู้ ความสนุกสนาน และความอบอุ่นเป็นกันเองตามแบบสถาปัตย์ มมส ข่าว : ปิยะนุช อินทร์พรหม ภาพกิจกรรม  

Read More »

โครงการกีฬาสัมพันธ์ ระหว่าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มมส.-มข.

23517596_1628643737181409_7980130303397095089_n

                                            ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ ได้จัดทำโครงการกีฬาสัมพันธ์ ระหว่าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ กับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยจะประกอบไปด้วยการแข่งขันรักบี้เจ็ดคน รักบี้สิบห้าคน ฟุตบอล บาสเกตบอล และการประชันกลอง เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ทัศนคติ และส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนิสิตนักศึกษาทั้งที่สำเร็จการศึกษาแล้วและศิษย์ปัจจุบันของทั้งสองสถาบัน และยังเป็นการเสริมสร้างมิตรภาพระหว่างสองสถาบัน เพื่อเรียนรู้และช่วยเหลือกันในอนาคตเนื่องจากอยู่ในสายอาชีพเดียวกัน ข่าว :ปิยะนุช อินทร์พรหม ภาพ : Milk Jiranya ภาพประกอบกิจกรรม  

Read More »

นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ร่วมโครงการประเพณีลอยกระทง 2560

23333949_1622801061099010_4873774582196701353_o

                                            นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ร่วมโครงการประเพณีลอยกระทง 2560 “มอน้ำชีขมาแม่คงคาบูชาฮอยพระพุทธบาทสืบเซื้อซาติไทอีสาน” เป็นการแสดงความกตัญญูต่อแม่น้ำที่หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน กิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่กิจกรรมช่วงกลางวัน โดยกิจกรรมประกอบไปด้วยการแห่ริ้วขบวนจากองค์การนิสิต/และสโมสรนิสิตทั้ง 18 คณะ 2 วิทยาลัย ขบวนบุปผชาติ ขบวนเกียรติยศ ขบวนธิดามอน้ำชี การประกวดกระทงเล็ก และช่วงเย็น ประกอบไปด้วย การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งอีสาน การประกวดธิดามอน้ำชี นางนพมาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ในปีนี้คือ นางสาวปวีณา สุริโย นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาภูมิสถาปัตยกรรม ข่าว :ปิยะนุช อินทร์พรหม ภาพ: FB:MSU / FB:Phattrawut Juengjaroen ภาพประกอบกิจกรรม …

Read More »

โครงการประเมินวิพากษ์กิจกรรมฝ่ายพัฒนานิสิตและคุณภาพบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

21766454_1583678605011256_3688779242318255530_n

                        สืบเนื่องจากฝ่ายพัฒนานิสิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ได้มีการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ตลอดทั้งปีการศึกษา ๒๕๕๙ แล้วนั้น การทบทวน วางแผนและแนวทางการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นภายใต้กรอบแนวคิดการมีส่วนร่วมของบุคลากรนั้นมีความสำคัญยิ่ง จึงจัดให้มี “โครงการประเมินวิพากษ์กิจกรรมฝ่ายพัฒนานิสิตและคุณภาพบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙” เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนา และปรับปรุงการทำกิจกรรมฝ่ายพัฒนานิสิต ซึ่งประกอบด้วยการประเมิน และวิพากษ์กิจกรรม/โครงการที่ได้ดำเนินการทั้งหมดประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ และเพื่อกำหนดแผนงานโครงการในปีการศึกษา ๒๕๖๐ พร้อมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานจากสโมสรนิสิต ประจำปี ๒๕๕๙ สู่สโมสรนิสิตใหม่ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพื่อให้เกิดกิจกรรมและการดำเนินการที่มีประสิทธิผลมากขึ้น และผลักดันให้นิสิตในคณะเป็นผู้มีจิตสาธารณะ มีความสามัคคี และทำนุศิลปวัฒนธรรมสืบต่อไป ข่าว :ปิยะนุช อินทร์พรหม ภาพประกอบกิจกรรม  

Read More »

กิจกรรมสานสัมพันธ์ ๓ ศิลป์

21640838_1582784868433963_7825355199181172591_o

                                    นิสิตชั้นปีที่๓ ร่วมกับสโมสรนิสิต ได้จัดโครงการสานสัมพันธ์ ๓ ศิลป์ เป็นโครงการที่จัดขึ้นด้วยความร่วมมือของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ และวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ โดยมีลักษณะกิจกรรมคือพิธีบายศรี สู่ขวัญ กีฬาสานสัมพันธ์ และงานเลี้ยงต้อนรับให้กับนิสิตใหม่ บริเวณคอร์ดกลางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ เพื่อให้คณาจารย์และนิสิตรุ่นพี่ได้แสดงความต้อนรับให้กับนิสิตใหม่ จึงจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ ๓ ศิลป์ เพื่อการเชื่อมความสัมพันธ์ สมัครสมานสามัคคีทั้ง ๓ คณะและเป็นวัฒนธรรมที่ดีงาม ข่าว :ปิยะนุช อินทร์พรหม ภาพ : ชมรมถ่ายภาพ arch aperture ภาพกิจกรรม  

Read More »

บุญซำฮะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มมส.

21731549_1572401846138932_3379245657206793883_o

                                            บุญซำฮะ เป็นบุญประเพณีที่จัดขึ้นเพื่อการทำความสะอาด ชำระความสกปรกออกจากชีวิต ที่พักอาศัยบ้านเมือง เพื่อการเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดี และมีความเป็นสิริมงคลกับชีวิต สโมสรนิสิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ได้จัดโครงการบุญซำฮะ ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้นมา เพื่อเป็นการทำให้คณะมีความสะอาดพร้อมกับการเรียนการสอน อีกทั้งยังเป็นการปลูกจิตใต้สำนึกของนิสิตในการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ ข่าว: ปิยะนุช อินทร์พรหม ภาพ : สโมสรนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ภาพประกอบกิจกรรม  

Read More »

การแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ WILLY ARCH MSU CUP 2017

21752785_1572465212799262_1381838874050376621_o

                                            เมื่อวันเสาร์ ที่ 2 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช เชาวรัตน์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงาน การแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ WILLY ARCH MSU CUP 2017 ที่สนามฟุตบอล MAJOR ARENA ในการจัดการแข่งขันได้รับความร่วมมือจาก บริษัท เวลคราฟท์โปรดัคส์ จำกัด ผู้นำผนังห้องน้ำสำเร็จรูป ยี่ห้อ willy โดยมีอาจารย์สกลชัย บุญปัญจา ประธานชมรมศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ คุณอดิกันต์ อุ่นเสรี ผจก.ฝ่ายการตลาด บริษัท เวลคราฟท์โปรดัคส์ จำกัด …

Read More »

พิธีไหว้ครูและครอบครูช่าง ประจำปีการศึกษา 2560

img_9701

                                            ฝ่ายพัฒนานิสิต  โดยสโมสรนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้จัดโครงการพิธีไหว้ครูและครอบครูช่าง  ประจำปีการศึกษา 2560  เมื่วันที่ 7 กันยายน 2560  โดยมี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช  เชาวรัตน์  คณบดีเป็นประธานในพิธีดังกล่าว  ทั้งนี้เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีและสืบทอดวัฒนธรรมโบราณแล้วยังเป็นการเสริมสร้างสิริมงคลแก่นิสิตในการเรียนและการประกอบวิชาชีพในอนาคต  รวมทั้งเพื่อให้นิสิตได้แสดงออกถึงความกตัญญูต่อครู  อาจารย์ผู้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ให้แก่นิสิต  ทั้งนี้มีนิสิตใหม่และนิสิตปัจจุบันเข้าร่วมพิธีดังกล่าวอย่างพร้อมเพียงเพราะถือเป็นพิธีอันศักสิทธิ์ที่ได้สืบทอดมาเป็นประจำทุกปี  ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคามเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ อาธิ   อาจารย์ ดร.มลฤดี เชาวรัตน์  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต , นางพรพิมล มโนชัย  ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ  ซึ่งทางคณะฯต้องขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย นอกจากนี้ยังได้มีการจัดพิธีบวงสรวงกลองเพื่อให้นิสิตใหม่เกิดความศรัทธา ซึ่งกลองถือเป็นสัญลักษณ์ของคณะที่บ่งบอกความเป็นเอกลักษณ์และเป็นการแสดงออกถึงความรัก ความสามัคคีและความภาคภูมิใจแก่นิสิตทุกชั้นปี ภาพ/ข่าว : …

Read More »

สโมสรนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้รับรางวัลพานไหว้ครูชนะเลิศอันดับ 1ประเภทความคิดสร้างสรรค พิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2560

21200838_1559388630773587_160834060389877187_o

                                                        ขอแสดงความยินดีกับสโมสรนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ รางวัลพานไหว้ครูชนะเลิศอันดับ 1ประเภทความคิดสร้างสรรค พิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2560 ครู มีรากศัพท์เป็นภาษาบาลี มาจากคำว่า ครุ (คะรุ) ซึ่งแปลว่าหนักแน่น และสันสกฤตว่า คุรุ (คุ-รุ) ซึ่งแปลว่า ผู้ชี้แสงสว่าง แต่โดยความหมายในภาษาไทยก็คือครูผู้สอนประสิทธิ์ประสาทความรู้ อบรมบ่มนิสัยศิษย์ให้เป็นคนดี ยกระดับวิญญาณความรู้ดีชั่วให้แยกแยะความดีความชั่ว และรู้จักการดำรงชีวิตในแนวทางที่ถูกต้องมีคุณธรรม ดั่งปรัชญาภาษาบาลี ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ว่า “พหูนํ ปณฺฑิโต ชีเว” ซึ่งหมายความว่า ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน เป็นแรงบันดาลใจให้รังสรรค์ผลงานพานไหว้ครู อันเป็นเอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยแห่งเมืองการศึกษา …

Read More »

โครงการเปิดโลกกิจกรรม

20604238_1533746530004464_1012128998318548634_n

                                            ฝ่ายพัฒนานิสิต และสโมสรนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการเปิดโลกกิจกรรม เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ชมรมที่เปิดภายในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ และเพื่อให้นิสิตทำกิจกรรมโดยใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์จากกิจกรรมที่ตนเองสนใจ นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน ทั้งนี้ยังเป็นการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆของนิสิต ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการระหว่างวันที่ 25-31 กรกฎาคม 2560 ภาพ : อ.ประทักษ์ คูณทอง , ฝ่ายพัฒนานิสิต ข่าว : วุฒิไกร ป้อมมะรัง ภาพกิจกรรม  

Read More »
Translate »