จัดซื้อ/จ้าง

ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางราคากลางครุภัณฑ์กล้องวัดระดับแบบอัตโนมัติ

ตามที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์กล้องวัดระดับแบบอัตโนมัติ  กำลังขยาย 30 เท่า พร้อมอุปกรณ์  จำนวน  4  ชุด  โดยวิธีตกลงราคา  ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  180,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)  จึงได้มีการกำหนดราคากลางเพื่อดำเนินการจัดซื้อต่อไป  รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้แล้ว ราคากลางกล้องวัดระดับแบบอัตโนมัติ.pdf

Read More »