จัดซื้อ/จ้าง

ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางราคากลางครุภัณฑ์กล้องวัดระดับแบบอัตโนมัติ

ตามที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์กล้องวัดระดับแบบอัตโนมัติ  กำลังขยาย 30 เท่า พร้อมอุปกรณ์  จำนวน  4  ชุด  โดยวิธีตกลงราคา  ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  180,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)  จึงได้มีการกำหนดราคากลางเพื่อดำเนินการจัดซื้อต่อไป  รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้แล้ว ราคากลางกล้องวัดระดับแบบอัตโนมัติ.pdf

Read More »

ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางราคากลางครุภัณฑ์อุปกรณ์วัดเงา

ตามที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์อุปกรณ์วัดเงา  จำนวน  1 เครื่อง  โดยวิธีตกลงราคา  ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  288,900 บาท (สองแสนแปดหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)  จึงได้มีการกำหนดราคากลางเพื่อดำเนินการจัดซื้อต่อไป  รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้แล้ว ราคากลางอุปกรณ์วัดเงา.pdf

Read More »

ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางราคากลางครุภัณฑ์เครื่องอัดรีดดินแบบสุญญากาศ

ตามที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์เครื่องอัดรีดดินแบบสุญญากาศ  จำนวน  1  เครื่อง  โดยวิธีตกลงราคา  ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  203,300 บาท (สองแสนสามพันสามร้อยบาทถ้วน)  จึงได้มีการกำหนดราคากลางเพื่อดำเนินการจัดซื้อต่อไป  รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้แล้ว ราคากลางเครื่องรีดดินแบบสุญญากาศ.pdf

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก-คอมพิวเตอร์ 10 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2558

ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ตามที่ได้ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2558 จำนวน 10 เครื่อง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาจากบัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ของผู้ยื่นซองเสนอราคา จำนวน 3 ราย แล้วไม่ปรากฏมีผู้เสนอรายที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศเผยแพร่การสอบราคา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจึงขอประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเพื่อเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ 1. บริษัท โอเอ อินเตอร์เทรด 2001 จำกัด 2. บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด 3. บริษัท แอลไลด์ อิเล็คตรอนิคส์ คอมพิวเตอร์ จำกัด ประกาศ ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2558 (รายละเอียดเพิ่มเติมดังที่ได้แนบมาพร้อมนี้) ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกคอมพิวเตอร์10เครื่อง 08-07-58

Read More »
 
Translate »