ประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชนาถ ทิวะสิงห์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชนาถ ทิวะสิงห์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์” ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 4/2565 วันที่ 29 เมษายน 2565

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์เมทินี โคตรดี ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Read More »

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ม.มหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ปาริชาติ ศรีสนามในโอกาสที่สำเร็จการศึกษาระดับ “ปริญญาเอก”

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ม.มหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ปาริชาติ ศรีสนาม ในโอกาสที่สำเร็จการศึกษาระดับ “ปริญญาเอก” หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.วรวรรณ เนตรพระ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.วรวรรณ เนตรพระ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 11/2564 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุทธ ไชยธงรัตน์ เนื่องในโอกาศ ได้รับคัดเลือกเป็นอาจารย์ดีเด่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2564

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์วิวัฒน์ วอทอง ผู้ได้รับรางวัล​ “นาคราช” เชิดชู​เกียรติ​ศิลปิน​พื้นบ้าน​อีสาน ประจำปี​ 2563​ -​ 2564 โดยสถาบันวิจัย​ศิลปะ​และ​วัฒนธรรม​อีสาน มหา​วิทยาลัย​มหาสารคาม

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับนายทวีรัฐ บุญเลิศ นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาสถาปัตยกรรม เนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัล นิสิตต้นแบบ “MSU FOR ALL” ประจำปีการศึกษา 2563

รางวัล MSU FOR ALL เป็นรางวัลที่เกี่ยวโยงกับ “ค่านิยม” การเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งเราใช้คำว่า “MSU FOR ALL” หรือคำเต็มๆ ก็คือ MAHASARAKHAM UNIVERSITY FOR ALL และแปลงความหมายเป็นวาทกรรมว่า “พึ่งได้” ที่หมายถึง “การสามารถพึ่งตนเองได้และสามารถเป็นที่พึ่งของผู้อื่นได้”รางวัลนิสิตต้นแบบ MSU FOR ALL จะประกอบด้วยคุณสมบัติสำคัญๆ เช่น เรียนดี ประพฤติดี มีวิริยะอุตสาหะต่อการเรียนรู้ มีสุขภาพที่ดี มีความเป็นวิถีไทย มีผลงานด้านกิจกรรมที่มีคุณค่าและมูลค่าข่าว :: ฝ่ายพัฒนานิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์

Read More »

ประชาสัมพันธ์โครงการ UTM-MSU joint work โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมด้านการออกแบบและอนุรักษ์ชุมชนเมือง ครั้งที่ 15 UTM – MSU

ประชาสัมพันธ์โครงการ UTM-MSU joint work โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมด้านการออกแบบและอนุรักษ์ชุมชนเมือง ครั้งที่ 15 UTM – MSU

Read More »

ขอเชิญชมและเลือกซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ จากนิสิตนฤมิตศิลป์ชั้นปีที่ 3 ในโครงการธุรกิจจำลอง

พบกับสินค้าของที่ระลึก ของตกแต่งบ้าน เครื่องประดับ และอื่นๆ จากการออกแบบนฤมิตศิลป์สู่ธุรกิจสร้างสรรค์ 16-18 ม.ค. 2563 เวลา 16.00น. เป็นต้นไป

Read More »

TCAS รอบที่ 1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มมส.

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มมส. รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี แบบ Portfolio รอบที่ 1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 รับสมัครวันที่ 2-16 ธันวาคม 2562 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ https://admission.msu.ac.th/ คู่มือ สำหรับผู้สมัคร | สำหรับโรงเรียน  | สำหรับสถาบันอุดมศึกษา

Read More »
Translate »