สมัครงาน

ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

2-10-62

ตามที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา  จำนวน ๑ อัตรา นั้น บัดนี้การสอบคัดเลือกได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว อาศัยอำนาจตามคำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ ๐๖๕๐/๒๕๕๓  ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ เรื่อง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ และมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี  ให้คณบดี  ผู้อำนวยการสถาบัน  ผู้อำนวยการสำนัก  ผู้อำนวยการศูนย์  จึงประกาศผลการสอบคัดเลือก ดังนี้       ผู้สอบได้  ลำดับทีี่ ๑ นายอธิพงษ์  แสงรัตน์ ลำดับทีี่ ๒ นางสาวเยาวเรศ  วรรณศรี ลำดับทีี่ ๓ นางสาวธรรมรัตน์  เณรสุวรรณ ลำดับทีี่ ๔ นางสาวเสาวลักณ์  ม่วงกลาง ขอให้ผู้สอบคัดเลือกได้ลำดับที่ ๑ มารายงานตัวเข้ารับการบรรจุ  ณ  สำนักงานเลขานุการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ตั้งแต่วันที่ ๓ – ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒  ในวันและเวลาราชการ และให้นำหลักฐานการบรรจุมาแสดงด้วย รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารที่ได้แนบมาพร้อมนี้

Read More »
Translate »