อบรม/สัมมนา

ลงทะเบียนอบรมหลักสูตรการสร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยในการใช้สารสนเทศ

Security-Awareness

แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้ารับการอบรม Information Security Awareness สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ณ ห้อง B412 ชั้น 4 อาคารวิทยบริการ B สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 20-24 มิถุนายน 2559 จำนวน 5 รุ่น รุ่นละ 120 คน วันที่ 24 มิ.ย. 59 >> คลิกเพื่อลงทะเบียน <<

Read More »

โครงการฝึกงานภาคฤดูร้อน สำหรับนิสิต นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าทำงานจริงในอนาคต

โครงการฝึกงานภาคฤดูร้อน สำหรับนิสิต นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าทำงานจริงในอนาคต

Read More »