อบรม/สัมมนา

โครงการอบรมการใช้โปรแกรม BEC 62 โดยความร่วมมือกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)

img_7575

เมื่อวันที่ 26 – 27 กันยายนที่ผ่านมา  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)  ได้จัดโครงการอบรมการใช้โปรแกรม BEC 62  ตามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ (AR113)  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุณีย์ นิมิตศิริวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารเป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการในครั้งนี้  ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ให้นิสิตได้ศึกาาเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงโดยคณะส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนด้านออกแบบที่เน้นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรอยู่ในทุกหลักสูตร  สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยที่ได้มีข้อตกลงความร่วมมือกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)  กระทรวงพลังงาน  โดยมีศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานเป็นผู้ประสานงานความร่วมมือต่างๆโดยมีการอบรมโปรแกรม BEC เป็นโครงการหลักตามแผนงานความร่วมมือในแต่ละปี  ทั้งนี้กลุ่มเป้าหมายหลักคือนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาสถาปัตยกรรม ในรายวิชาการออกแบบเพื่อสภาพภูมิอากาศเขตร้อน 2  จำนวน 55 คน และผู้ที่สนใจเข้าร่วมอี 5 คน  ซึ่งมีอาจารย์ประจำรายวิชาทั้ง 3 คน ทำหน้าที่ร่วมดูแลการจัดอบรมเพื่อให้ความเข้าใจกับนิสิตได้อย่างทั่วถึง ผู้ประสานงานโครงการ : ผศ.สุรีพรรณ์  สุพรรณสมบูรณ์ ภาพ/ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง ภาพกิจกรรมโครงการ  

Read More »

ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วม “โครงการอบรมโปรแกรม BEC 62”

70638461_514202742741745_4650758645884125184_n

ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วม “โครงการอบรมโปรแกรม BEC 62” โดยศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-27 กันยายน 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ AR113 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ รับจำนวนจำกัด สนใจติดต่อ ผศ.สุรีพรรณ์ 0819149419 โครงการนี้เป็นโครงการที่จัดขึ้นภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ที่มาข่าว : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรีพรรณ์  สุพรรณสมบูรณ์

Read More »

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการตัดแต่งและดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่อย่างถูกวิธี (รุกขกรรมขั้นต้น)

54521394_2260909027458820_5157956118462332928_n

เมื่อวันที่ 25 – 26 กุมภาพันธ์ 2562  ได้มีการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการตัดแต่งและดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่อย่างถูกวิธี (รุกขกรรมขั้นต้น) โดยสาขาภูมิสถาปัตยกรรม และ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ กลุ่มบิ๊กทรี เครือข่ายต้นไม้ในเมือง บริษัท รุกขกร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด หมอต้นไม้ และกองทุนรวมคนไทยใจดี ในครั้งนี้ ภายใต้หน่วยงานวิจัยและงานบริการวิชาการ ร่วมกับสาขาภูมิสถาปัตยกรรม  โดยจัดทำขึ้นเป็นหลักสูตรระยะสั้น ที่ตอบสนองยุทธศาสตร์มห่วิทยาลัย ในหลักสูตร Non- Degree  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างบุคลากรที่สามารถนำความรู้ความเข้าใจในการดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่อย่างถูกวิธีนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานจริงเพื่อในได้ผลประโยชน์สูงสุด โดยเริ่มต้นจากหัวหน้างานหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ บุคลากร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ผู้ที่มีความสนใจ คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ ตลอดจนนิสิตสาขาภูมิสถาปัตยกรรมหรือสาขาเกี่ยวเนื่อง ที่จะจบออกไปเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์กิตติคุณเดชา บุญค้ำ   ราชบัณฑิตและศิลปินแห่งชาติ สาขาภูมิสถาปัตยกรรม หรือ “บิดาแห่งภูมิสถาปนิกในเมืองไทย”  บรรยายหัวข้อ “การดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่อย่างถูกวิธี” และ อาจารย์บรรจง  สมบูรณ์ชัย อาจารย์จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หรือที่รู้จักกันในนาม “หมอต้นไม้” ซึ่งได้บรรยายเกี่ยวกับหมอต้นไม้ ซึ่งทำให้ผู้เข้ารีบการอบรมรู้ถึงสภาพปัญหาและเข้าใจว่าในสังคมเมืองในประเทศไทยปัจจุบันแออัด และมีมลพิษมากมาย ทำให้สุขภาพของคนเมืองค่อนข้างแย่ ต้นไม้ใหญ่ทั้งในสวนสาธารณะ …

Read More »

สาขานฤมิตศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มมส จัดการอบรมการตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีครั้งที่ 1

1

วันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา สาขานฤมิตศิลป์ได้จัดโครงการอบรมการตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีครั้งที่ 1 ขึ้น ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ โครงการนี้เป็นการฝึกปฏิบัติสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานแต่สนใจในการสร้างแบบเสื้อ การสร้างแบบกระโปรง การสร้างแบบเสื้อพื้นฐาน รวมถึงกระบวนการตัดเย็บเสื้อ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัญญา ทองสวัสดี และอาจารย์สายฝน จำปาทอง อาจารย์ประจำหลักสูตรนฤมิตศิลป์เป็นวิทยากร และเมื่อเสร็จสิ้นการอบรมได้มีการมอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าอบรมซึ่งมีทั้งผู้ประกอบการ อาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัย โดยผู้ช่วยศาตราจารย์วิกรม วงษ์สุวรรณ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตรนฤมิตศิลป์ให้เกียรติเป็นผู้มอบ การดำเนินการในครั้งนี้สามารถสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี คณะผู้ดำเนินการ ขอขอบพระคุณคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องที่อำนวยความสะดวก และสนับสนุนในโครงการนี้ พบกันในโครงการดี ๆ ของสาขานฤมิตศิลป์ในลำดับต่อไป ที่มา : FB >> นฤมิตศิลป์ มหาสารคาม Creative Arts MSU. ภาพกิจกรรมการอบรมการตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีครั้งที่ 1  

Read More »

ประกาศรายชื่อนิสิตที่ผ่านการคัดเลือกโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมด้านการออกแบบและอนุรักษ์ชุมชนเมือง ครั้งที่ 14

PRINT

ประกาศรายชื่อนิสิตที่ผ่านการคัดเลือกโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมด้านการออกแบบและอนุรักษ์ชุมชนเมือง ครั้งที่ 14 14th UTM-MSU joint workshop in urban design and conservation  โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ 1) Mr.Isun Pukabpath  นายอศูรย์ ภูกาบเพ็ชร  CM  การจัดการงานก่อสร้าง 2) Mr.Peerapat Klinhom  นายพีระพัฒน์ กลิ่นหอม  CM  การจัดการงานก่อสร้าง 3) Mr.Harit Naonai  นายหฤษฎ์ เนาว์นัย  LA  ภูมิสถาปัตยกรรม 4) Mr.Jakkrit Kadthaisong  นายจักรกฤช กาศไธสง  LA  ภูมิสถาปัตยกรรม 5) MissJakkreewan Benjawong  นางสาวจักรีวรรณ เบ็ญจวงษ์  UA  ผังเมือง 6) MissKhanittha Khumkahat  นางสาวขนิษฐา คุ้มกะฮาด  UA  ผังเมือง 7) MissNita Sirithanawutichai  นางสาวนิตา ศิริธนะวุฒิชัย  UA  ผังเมือง 8) Mr.Patcharapon Jitbanjong  นายพัชรพล จิตบรรจง  UA  ผังเมือง 9) MissChirawan Choeithong  นางสาวจิราวรรณ เชยทอง  CA  นฤมิตศิลป์ 10) MissWenika Sriburin  นางสาวเวณิกา ศรีบุรินทร์  CA  นฤมิตศิลป์ 11) MissWorawalan Kaenthaow  นางสาววรวลัญชน์ แก่นท้าว  IA  สถาปัตยกรรมภายใน 12) MissParchaya Poomkokruk  นางสาวปรัชญา ภูมิโคกรักษ์  AR  สถาปัตยกรรม

Read More »

นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มมส ร่วมค่ายศิลปะโตโยต้า (Toyota Art Camp)

17

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช เชาวรัตน์ คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  และบริษัท โตโยต้ามหาสารคาม จำกัด  ร่วมสานต่อโครงการ “ค่ายศิลปะโตโยต้า (Toyota Art Camp)” ระหว่างวันที่ 15 – 18 มกราคม  2562  ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เพื่อสนองพระราชดำริของสมเด็จพระเทพราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในการถ่ายทอดความรู้และพัฒนาความสามารถด้านการออกแบบเชิงพาณิชย์แก่นักศึกษาของสถาบันการศึกษาเขตต่างจังหวัด โดยวิทยากรชาวญี่ปุ่น ซึ่งเป็นนักออกแบบอาชีพในด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อจะนำไปสู่การออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้แก่สินค้า OTOP ของแต่ละจังหวัด ทั้งนี้จะมีการนำเสนอผลงานของนักศึกษาและพิธีปิดโครงการในวันที่ 8 กุมพาพันธ์ 2562  ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาพ : ค่ายศิลปะโตโยต้า (Toyota Art Camp) ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง ผู้ประสานงานโครงการ : อาจารย์วีรพล  …

Read More »

คณาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ร่วมการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

img_0193

เมื่อวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561  คณาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ร่วมการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  ณ ห้อง AR101-3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  เพื่อให้งานวิจัยคณะฯ เป็นไปตามเกณฑ์ทางจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์อย่างแท้จริง ภาพกิจกรรม  

Read More »

การอบรมโปรแกรมจำลองสภาพลมธรรมชาติ CFD เพื่อใช้ในการวิเคราะห์บริบทที่ตั้งอาคาร และการออกแบบเพื่อให้ผู้ใช้เกิดความสบาย

4

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2561  นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาสถาปัตยกรรม ในรายวิชาการออกแบบเพื่อสภาพภูมิอากาศเขตร้อน 2 ได้เข้าร่วมอบรมโปรแกรมจำลองสภาพลมธรรมชาติ CFD เพื่อใช้ในการวิเคราะห์บริบทที่ตั้งอาคาร และการออกแบบเพื่อให้ผู้ใช้เกิดความสบาย โดยวิทยากรคุณธนพงษ์ สุปัด ศิษย์เก่ารุ่นที่ 6 วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่มาข่าว : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรีพรรณ์ สุพรรณสมบูรณ์ ภาพประกอบกิจกรรม  

Read More »

ขอเชิญนิสิต ศิษย์เก่า บุคลากร ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมการใช้โปรแกรมประเมินประสิทธิภาพการใช้พลังงานของอาคาร (โปรแกรม BEC)

12-09-61_2

ขอเชิญนิสิต ศิษย์เก่า บุคลากร ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมการใช้โปรแกรมประเมินประสิทธิภาพการใช้พลังงานของอาคาร  (โปรแกรม BEC) จะจัดขึ้นในวันที่ 15 – 16 กันยายน 2561 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : คุณจิรวดี (089-4947997)

Read More »

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มมส. ได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ 5 หลักสูตร ที่ใช้ในการประกอบวิชาชีพ

%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1_%e0%b9%91%e0%b9%98%e0%b9%90%e0%b9%98%e0%b9%90%e0%b9%96_0012

เมื่อวันที่ 23 – 26 กรกฎาคม 2561 และวันที่ 19 – 20 สิงหาคม 2561 ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ 5 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร Photoshop + illustrator, หลักสูตร V-ray for Sketch up, หลักสูตรการนำเสนอผลงานการออกแบบทางสถาปัตยกรรมด้วย Lumion Pro ,หลักสูตร Autodesk Revit 2018 for Architectural Design และหลักสูตร SketchUp + Profile Builder โดยได้เชิญศิษย์เก่าของคณะฯ และสถาบันฝึกอบรมโยธาไทย ซึ่งมีประสบการณ์การทำงานและการใช้โปรแกรมต่างๆ มาเป็นวิทยากรในการบรรยายการอบรมให้กับนิสิตและบุคลากรในคณะฯ ซึ่งวัตถุประสงค์โครงการครั้งนี้ คือ เพื่อเตรียมความพร้อมให้นิสิตและบุคลากร นำไปปรับใช้ในการเรียนการสอนและประกอบวิชาชีพในอนาคต ภาพ/ข่าว : ผกาทิพย์ เนาว์สันเทียะ ภาพกิจกรรมการอบรม  

Read More »
Translate »