อบรม/สัมมนา

ขอเชิญนิสิต ศิษย์เก่า บุคลากร ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมการใช้โปรแกรมประเมินประสิทธิภาพการใช้พลังงานของอาคาร (โปรแกรม BEC)

12-09-61_2

ขอเชิญนิสิต ศิษย์เก่า บุคลากร ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมการใช้โปรแกรมประเมินประสิทธิภาพการใช้พลังงานของอาคาร  (โปรแกรม BEC) จะจัดขึ้นในวันที่ 15 – 16 กันยายน 2561 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : คุณจิรวดี (089-4947997)

Read More »

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มมส. ได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ 5 หลักสูตร ที่ใช้ในการประกอบวิชาชีพ

%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1_%e0%b9%91%e0%b9%98%e0%b9%90%e0%b9%98%e0%b9%90%e0%b9%96_0012

เมื่อวันที่ 23 – 26 กรกฎาคม 2561 และวันที่ 19 – 20 สิงหาคม 2561 ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ 5 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร Photoshop + illustrator, หลักสูตร V-ray for Sketch up, หลักสูตรการนำเสนอผลงานการออกแบบทางสถาปัตยกรรมด้วย Lumion Pro ,หลักสูตร Autodesk Revit 2018 for Architectural Design และหลักสูตร SketchUp + Profile Builder โดยได้เชิญศิษย์เก่าของคณะฯ และสถาบันฝึกอบรมโยธาไทย ซึ่งมีประสบการณ์การทำงานและการใช้โปรแกรมต่างๆ มาเป็นวิทยากรในการบรรยายการอบรมให้กับนิสิตและบุคลากรในคณะฯ ซึ่งวัตถุประสงค์โครงการครั้งนี้ คือ เพื่อเตรียมความพร้อมให้นิสิตและบุคลากร นำไปปรับใช้ในการเรียนการสอนและประกอบวิชาชีพในอนาคต ภาพ/ข่าว : ผกาทิพย์ เนาว์สันเทียะ ภาพกิจกรรมการอบรม  

Read More »

เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมอบรมกระบวนการสร้างชิ้นงานต้นแบบด้วยความรวดเร็วด้วยเทคโนโลยี Rapid Prototype (RP)

1

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมอบรมกระบวนการสร้างชิ้นงานต้นแบบด้วยความรวดเร็วด้วยเทคโนโลยี Rapid Prototype (RP) โดย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ร่วมกับศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) วันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 09:00-16:30 น. ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สามารถสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ ได้ที่>>https://goo.gl/forms/rqLUL2Sa3oma4a2g1 มีค่าใช้จ่าย – นิสิตปัจจุบันคณะสถาปัตย์ฯ 200 บาท – ศิษย์เก่าคณะสถาปัตย์ฯ 300 บาท – บุคคลภายนอกคณะสถาปัตย์ฯ 300 บาท – อาจารย์ไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คุณจิรวดี (089-4947997) ผู้ประสานงานโครงการ : คุณจิรวดี  หลวงสุข

Read More »

ลงทะเบียนอบรมหลักสูตรการสร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยในการใช้สารสนเทศ

Security-Awareness

แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้ารับการอบรม Information Security Awareness สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ณ ห้อง B412 ชั้น 4 อาคารวิทยบริการ B สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 20-24 มิถุนายน 2559 จำนวน 5 รุ่น รุ่นละ 120 คน วันที่ 24 มิ.ย. 59 >> คลิกเพื่อลงทะเบียน <<

Read More »

โครงการฝึกงานภาคฤดูร้อน สำหรับนิสิต นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าทำงานจริงในอนาคต

โครงการฝึกงานภาคฤดูร้อน สำหรับนิสิต นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าทำงานจริงในอนาคต

Read More »
Translate »