NEWS

ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มมส ลงพื้นที่ติดตามประเมินประเมินผลการบริหารงาน ของคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

65443552_2793693727311847_5013038815179177984_o

เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม AR 116 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกรรมการประเมินผลการบริหารงานของคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ลงติดตามประเมินผลการบริหารงานตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ จากผลการประเมินคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 พร้อมรับฟังนโยบายเชิงพัฒนาในการขับเคลื่อนหน่วยงานและรับฟังความคิดเห็นจากคณาจารย์ บุคลากร ภายในคณะ เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ภาพ : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ข่าว : มยุรี  ผาผง

Read More »

พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมือง และนฤมิตศิลป์

img_5312

  เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 คณาจารย์ และบุคลากร และสมาคมศิษย์เก่า ได้ร่วมกันทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 5 รูป เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ณ ห้อง 104-2 เพื่อเป็นการระลึกถึงประวัติความเป็นมาของคณะ และเป็นการส่งเสริมและปลูกฝังด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และความรัก ความผูกพันของบุคณาจารย์ บุคลกร นิสิตปัจจุบัน และศิษย์เก่าที่มีต่อองค์กร อีกทั้งเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์ บุคลากร นิสิตปัจจุบัน และศิษย์เก่า ภาพ : วรารินทร์ ปัญญาวงศ์, นิกานต์ดา  ทองน้อย ข่าว : มยุรี  ผาผง

Read More »

คณะสถาปัตย์ฯ มมส เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการระดับชาติ โฮมภูมิ ครั้งที่ 4 (Wisdom for Smart Design) และการประชุมวิชาการด้านการวางแผนภาคและเมือง (URPAS) ครั้งที่ 7

img_3944

เมื่อวันที่ 13 – 14 มิถุนายน 2562 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายภูมิปัญญาและการออกแบบ (โฮมภูมิ) ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562 และการประชุมวิชาการด้านการวางแผนภาคและเมือง (URPAS) ครั้งที่ 7 ประจำปี 2562 หัวข้อ “ภูมิปัญญาสู่การออกแบบอัจฉริยะ”(Wisdom for Smart Design) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2562 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายภูมิปัญญาและการออกแบบ (โฮมภูมิ) ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562 และการประชุมวิชาการด้านการวางแผนภาคและเมือง (URPAS) ครั้งที่ 7 ประจำปี 2562 หัวข้อ “ภูมิปัญญาสู่การออกแบบอัจฉริยะ”(Wisdom for Smart Design) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช …

Read More »

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับคณะสถาปัตย์ฯ มมส ลงนาม MOU บริษัท นันทวัน (จำกัด) และศูนย์ฝึกอบรมไทย โอบายาชิ เทรนนิ่งเซ็นเตอร์

img_3765

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท นันทวัน จำกัด และ ศูนย์ฝึกอบรมไทยโอบายาชิ เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ ในด้านการศึกษาและพัฒนาบุคลากร การบริหารจัดการองค์ความรู้และการวิจัยที่เกี่ยว ข้องกับอุตสาหกรรมการก่อสร้าง และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ณ ห้องประชุม EN-204 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช เชาวรัตน์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ร่วมลงนามกับนายยูอิจิโร่ ซาคาอิ รองกรรมการผู้อำนวยการบริษัท นันทวัน จำกัด (บริษัท นันทวัน จำกัด) นายสุรเดช ตันชัชวาล ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท นันทวัน จำกัด (ศูนย์ฝึกอบรมไทยโอบายาชิเทรนนิ่งเซ็นเตอร์) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ …

Read More »

คณะสถาปัตย์ฯ มมส จัดโครงการนำเสนอวิทยานิพนธ์แห่งปี Thesis of The Year 2018

img_3199

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการ Thesis of The Year 2018 ขึ้น ณ ห้องประชุม ชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช เชาวรัตน์ คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ให้เกียรติเปิดโครงการในครั้งนี้  ซึ่งโครงการ Thesis of The Year 2018 ที่จัดขึ้นในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ การเตรียมความพร้อมของนิสิตก่อนสำเร็จการศึกษา และเผยแพร่ผลงานของนิสิตสู่สังคมภายนอก โดยในงานนี้มีการคัดเลือกผลงานที่วิทยานิพนธ์ของนิสิตชั้นปีสุดท้ายในทุกสาขาเพื่อนำเสนอบนเวทีและมอบรางวัล รวมถึงผลงานจากการเรียนการสอนที่ดีที่สุดของนิสิตทุกสาขาและทุกชั้นปี เพื่อนำเสนอและจัดนิทรรศการเผยแพร่ ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้เกิดบรรยากาศด้านการเรียนการสอนด้านการออกแบบขึ้นภายในคณะ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการเตรียมความพร้อมของนิสิตก่อนสำเร็จการศึกษาในกิจกรรมการเสวนาวิชาการในหัวข้อ เตรียมความก่อนสำเร็จการศึกษา / การให้ความรู้ในการทำงานด้านการออกแบบ /การเตรียมตัวก่อนออกไปเป็นนักออกแบบมืออาชีพโดยเชิญนักออกแบบที่ประสบความสำเร็จในการทำงานและสามารถสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานให้กับนิสิตได้  ซึ่งในปีนี้ก็ได้รับเกียรติจาก ดร.พวงเพ็ญ  วิบูลย์สวัสดิ์  อดีตคณบดี  มาเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นคณะที่จัดการเรียนการสอนทางด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบ โดยในปีการศึกษา 2561 มีการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 5 …

Read More »

นิสิตสาขาสถาปัตยกรรมภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มมส คว้ารางวัลในการประกวดแบบ

1

นิสิตสาขาสถาปัตยกรรมภายในได้รับรางวัลในการประกวดแบบ โครงการ “PGD INTERIOR DESIGN COMPETITION  ในหัวข้อห้องตรวจแพทย์และห้องพักผู้ป่วยสมัยใหม่” ของบริษัท Paul group Design โดยมีวัตถุประสงค์โครงการ ดังนี้ เพื่อพัฒนาการออกแบบภายในโรงพยาบาลให้ทันสมัยและเปิดมุมมองใหม่ๆในอนาคต เพื่อเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์เดิมของโรงพยาบาล ให้สังคมรุ่นใหม่รู้สึกว่าเข้าถึงได้ไม่ยาก เพื่อสร้างสังคมการออกแบบที่สร้างสรรค์ พัฒนารูปแบบการออกแบบโรงพยาบาลสำหรับโลกอนาคต รายชื่อนิสิตที่ได้รับรางวัล คือ นางสาวจิตเจียรไนย สุภาพิมพ์ และนายกวินทร์ อุ่นแก้ว นิสิตสาขาสถาปัตยกรรมภายใน ชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวรัชดาภรณ์ มณีโชติ และนางสาวกาญจนา แสนศรี นิสิตสาขาสถาปัตยกรรมภายใน ชั้นปีที่ 3 ได้เข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย ที่มาของภาพประกอบ https://www.facebook.com/pg/Paul-Group-Design-2072462549455720/photos/  

Read More »

โครงการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มมส กับโรงเรียนศิลปะและการออกแบบ แห่งมหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี

img_2998

โครงการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับทางโรงเรียนศิลปะและการออกแบบ แห่งมหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี (Cooperation Ceremony : Faculty of Architecture Urban Design and Creative Arts, MSU THAILAND x School of Art, GXUN CHINA) 25 เมษยน 2562 โดยคณบดีคณะสถาปัตย์ และทีมบริหารคณะ รวมทั้งตัวแทนสาขาวิชาต่างๆ ในการต้อนรับและนำเสนอหลักสูตรการเรียนการสอน รายละเอียดกิจกรรมนิสิต การวิจัยและการบริการวิชาการด้านต่างๆ ของคณะ เพื่อหารือถึงความร่วมมือกันในทางวิชาการ วิชาชีพต่อไปในอนาคตอันไกล้นี้ ทั้งนี้ผู้บริหารและผู้แทนจากโรงเรียนศิลปะและการออกแบบ แห่งมหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี ประกอบด้วย 1.Professor Fu Hu, Dean of School of Arts : GXUN 2.Professor Wang Xinzhe, Dean of Academic Affairs Office : GXUN 3.Assoc. …

Read More »

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมด้านการออกแบบและอนุรักษ์ชุมชนเมือง ครั้งที่ 14

24

“14th JOINT WORKSHOP ON URBAN DESIGN AND CONSERVATION (14th JWUDC) BETWEEN UNIVERSITI TEKNOLOGI, MALAYSIA, MAHASARAKHAM UNIVERSITY, THAILAND. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมด้านการออกแบบและอนุรักษ์ชุมชนเมือง ครั้งที่ 14 เป็นการสืบต่อความสัมพันธ์อันดี ระหว่าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับ Urban Design and Conservation Research Unit (UDCRU), Faculty of Built Environment, Universiti Teknologi Malaysia ที่จัดให้มีขึ้น เพื่อให้นิสิตจากทั้งสองสถาบันได้มีโอกาสทดลองปฏิบัติงานออกแบบบนพื้นที่จริง โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมด้านการออกแบบและอนุรักษ์ชุมชนเมืองครั้งนี้จัดขึ้น ณ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 9 – 16 เมษายน 2562 ในครั้งนี้มีนักศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนแนวคิดและความรู้ด้านการออกแบบและอนุรักษ์ชุมชน โดยพื้นที่ศึกษาและสถานที่ต่างๆ ที่เข้าเยี่ยมชมนั้นอยู่ในพื้นที่ Kuala Terengganu, Kuala Lumpur และ Melaka ภาพ/ข่าว …

Read More »

สาขานฤมิตศิลป์ ร่วมจัดกิจกรรมในงาน”มาหาสารคาม มาหาคร์าฟท์”

8

สาขานฤมิตศิลป์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้นำคณาจารย์และนิสิตเข้าร่วมจัดกิจกรรมในงาน”มาหาสารคาม มาหาคร์าฟท์” ประจำปี 2562  โดยมีนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานในการเปิดงานในครั้งนี้  ซึ่งจัดโดยส่วนราชการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  โดยจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 29 – 31  มีนาคม 2562  ณ บริเวณสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม  ทั้งนี้เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ ให้เกิดการรวมตัวของนักสร้างสรรค์ผลงานศิลปวัฒนธรรมในด้านต่างๆของจังหวัดมหาสารคาม โดยการนำกลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่น ให้มารวมตัวกันในงานคนรักงานคราฟท์ ที่จังหวัดมหาสารคาม ทั้งนี้สาขานฤมิตศิลป์  ได้ได้นำคณาจารย์และนิสิตร่วมเผยแพร่ผลงานทั้งในด้วยคราฟท์  ด้านงานหัตถกรรม และด้านงานแฟชั่นโชว์ไปร่วมในครั้งนี้ด้วย  เพื่อเป็นการเผยแพร่หลักสูตรและเผยแพร่ผลงานซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานให้ความสนใจจำนวนมาก ภาพ : FB-นฤมิตศิลป์ มหาสารคาม Creative Arts MSU.  , www.sarakham360.com ข่าว : วุฒิไกร ป้อมมะรัง ภาพกิจกรรมงาน “มาหาสารคาม มาหาคร์าฟท์”

Read More »

สาขานฤมิตศิลป์ ร่วมนำผลงานแฟชั่นโชว์ในงาน BANGKOK INTERNATIONAL FASHION WEEK 2019 (BIFW2019)

6

ด้วย บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ได้จัดกิจกรรม BANGKOK INTERNATIONAL FASHION WEEK 2019 (BIFW2019) ระหว่างวันที่ 28 – 30 มีนาคม 2562  ณ ห้องสรรพสินค้า SIAM CENTER กรุงเทพมหานคร  ทั้งนี้เพื่อสร้างปรากฎการณ์สุดยอดแฟชั่นครั้งสำคัญของเมืองไทย พร้อมก้าวไกลประกาศศักยภาพของแฟชั่นไทยไปทั่วโลก โดยได้นำเอาสถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนทางด้านการออกแบบแฟชั่น นำผลงานมาจัดแฟชั่นโชว์ ซึ่ง 6 สถาบันที่ได้รับเชิญประกอบด้วย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตศรีวิชัย  มหาวิทยาลัยราชมงคล กรุงเทพฯ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โดยได้นำผลงานคอลเลคชั่นใหม่ล่าสุด และจากดีไซเนอร์แนวหน้าของไทย ร่วมจัดแฟชั่นโชว์อย่างยิ่งใหญ่ ทั้งนี้สาขานฤมิตศิลป์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้รับเชิญให้จัดแสดงแฟชั่นโชว์ในวันที่ 29 มีนาคม 2562 นำโดยผู้ช่วยศาตราจารย์ชัญญา ทองสวัสดี  , อาจารย์ปาริชาติ ศรีสนาม , อาจารย์กัญจน์ชญา จันทรังษี และนิสิตเข้าร่วมนำผลงานร่วมแสดงในกิจกรรมดังกล่าว  ซึ่งนอกจากจะเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรแล้วยังเป็นการเผยแพร่ศิปวัฒนธรรมผ่านการออกแบบเป็นแฟชั่นเสื้อผ้า เครื่องแต่งกายของนิสิตสาขานฤมิตศิลป์และให้นิสิตได้รับประสบการณ์ตรงจากการจัดแฟชั่นโชว์ระดับประเทศ ภาพ : FB …

Read More »
Translate »