NEWS

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมืิอทางวิชาการกับบริษัทเวลคราฟท์ โปรดัคส์ จำกัด

  เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช เชาวรัตน์ คณบดีและผู้บริหาร เป็นตัวแทนในการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัทเวลคราฟท์ โปรดัคส์ จำกัด ซึ่งนำโดยคุณอุดมศักดิ์ ผ่องสาดา ผู้จัดการฝ่ายการตลาด และคุณศิวัช ภูติโยธิน เจ้าหน้าที่การตลาด เป็นตัวแทนในการจัดทำบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ โดยจัดให้มีการบันทึกข้อตกลง ณ ห้องประชุม AR101-3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ทั้งนี้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสในการศึกษาและเข้าถึงความรู้ด้านการออกแบบและการเลือกใช้ผนังกั้นห้องน้ำและอุปกรณ์ห้องน้ำ และเพื่อส่งเสริมกิจการนิสิตและศิษย์เก่าของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ซึ่งบริษัทเวลคราฟท์ โปรดัคส์ จำกัด ได้มีเจตจำนงที่จะร่วมมือกันทางวิชาการด้านการออกแบบแนวสร้างสรรค์ ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาการศึกษา การบริการทางวิชาการและการพัฒนาบุคลากร เพื่อสร้างบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและมีทักษะที่ได้มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยได้ทำความตกลงร่วมกันที่จะประสานความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในการส่งเสริมและสนับสนุนกันและกัน ซึ่งความร่วมมือระหว่างกันจะคำนึงถึงศักยภาพของทรัพยากรที่แต่ละฝ่ายมีอยู่ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพการออกแบบให้ได้มาตรฐานและปริมาณสอดคล้องกับความต้องการของประเทศต่อไป ภาพ/ข่าว : วุฒิไกร ป้อมมะรัง ประสานงาน : ปรียาณัฐ มิรัตนไพร ภาพบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

Read More »

บันทึกความร่วมมือการส่งเสริมการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย ระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กับ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ) และ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ซึ่งมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุณีย์ นิมิตศิริวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นตัวแทนลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) “การส่งเสริมการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย” เมื่อเวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องวาสนา ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน  ซึ่งเป็นการสอดคล้องกับการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานที่จะมีผลบังคับใช้ในระยะเวลาอันใกล้นี้ ภาพ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุณีย์ นิมิตศิริวัฒน์ ข่าว : วุฒิไกร ป้อมมะรัง ภาพกิจกรรมการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ (MOU)  

Read More »

นิสิตคณะสถาปัตย์ฯ คว้ารางวัลโครงการประกวดแบบการพัฒนาเขาพัทยาภายใต้วิสัยทัศน์ “NEO Pattaya พัทยาโฉมใหม่ ใส่ใจไม่ทิ้งกัน” New Khao Pattaya Landmark Design Competition 2021

เมืองพัทยาร่วมกับภาคีพัฒนาเมืองพัทยา ซึ่งประกอบไปด้วย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก สภาสถาปนิก สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย และสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้จัดโครงการประกวดแนวคิดการออกแบบพัฒนาเขาพัทยาให้เป็นสัญลักษณ์แห่งใหม่ของเมืองพัทยา ภายใต้วิสัยทัศน์ “NEO Pattaya พัทยาโฉมใหม่ ใส่ใจไม่ทิ้งกัน” ชิงเงินรางวัล 385,000 บาท พร้อมโล่รางวัล ทั้งนี้ได้มีนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ด้วย ซึ่งจากการประกาศผลรางวัล โครงการประกวดแบบการพัฒนาเขาพัทยาภายใต้วิสัยทัศน์ “NEO Pattaya พัทยาโฉมใหม่ ใส่ใจไม่ทิ้งกัน” New Khao Pattaya Landmark Design Competition 2021 นิสิตที่ส่งผลงานเข้าร่วมได้คว้ารางวัลชมเชย ประเภทนิสิต นักศึกษา ทีม AR-22 ชื่อทีม: ลาลาแลนด์(Lala Land) ประกอบด้วย นายศลาฆิน อติชาติ , นางสาวสิรินดา รุ่งเรือง นางสาวนัฐมล โยคะนิล ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัล อาจารย์ผู้ดูแล ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุวัฒน์ การถัก อาจารย์วรวิทย์ จันทเดช อาจารย์เมทินี โคตรดี …

Read More »

ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครบรอบ 53 ปี

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 07.30 น. ณ บริเวณลานหน้าเสาธง อาคารบรมราชกุมารี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 54 รูป ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครบรอบ 53 ปี โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์  แข็งแรง  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ ศิษย์เก่า บุคลากร นิสิต และนักเรียน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ชาวมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เห็นถึงความสำคัญ รักและหวงแหนในสถาบัน เผยแพร่ชื่อเสียง และเกียรติประวัติอันดีงามของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง จากนั้น ที่บริเวณลานชั้น 1 อาคารบรมราชกุมารี พระพรหมวชิรโสภณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 (ธ) เจ้าอาวาสวัดบึงพระลานชัย อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล และทำบุญอุทิศส่วนกุศล คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ถวายภัตตาหาร ถวายจตุปัจจัย เครื่องไทยธรรม …

Read More »

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ร่วมเฝ้าระวังและป้องกัน COVID – 19

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศมมาตรการร่วมเฝ้าระวังและป้องกัน COVID – 19

Read More »

อธิการบดีติดตามประเมินผลการบริหารงานของคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์

  วันนี้ (6 กรกฎาคม 2564) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกรรมการประเมินฯ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มลฤดี เชาวรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและนโยบาย (เลขานุการ) รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร วงศ์จันทรา ประธานสภาคณาจารย์ ชุดที่ 14 (กรรมการ) และผู้ช่วยเลขานุการกรรมการประเมินฯ ลงพื้นที่ประเมินฯผลการบริหารงานของคณบดี/ผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก หรือหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และรับฟังข้อมูลจากคณาจารย์และบุคลากรภายในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ ทั้งนี้เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ จากผลการประเมินคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก หรือหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พร้อมรับฟังนโยบายเชิงพัฒนาในการขับเคลื่อนหน่วยงานในอนาคต ผลงานเชิงนวัตกรรมและแนวทางการเชื่อมโยงในอนาคต รับฟังความคิดเห็นจากคณาจารย์และบุคลากรภายในคณะ/หน่วยงาน พร้อมทั้งรับฟังและเยี่ยมชมผลงานที่โดดเด่นของหน่วยงาน เพื่อประกอบการพิจารณาการประเมินผลการดำเนินงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ข่าว : อภิราม ทามแก้ว

Read More »

อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มมส ได้รับคัดเลือกผลงานร่วมแสดงภาพวาดพฤกษศาสตร์ ในนิทรรศการออนไลน์ ร่วมกับศิลปิน 75 คนจากทั่วโลก

อาจารย์สุนทรี ถูกจิตต์ อาจารย์ประจำหลักสูตรนฤมิตศิลป์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับคัดเลือกผลงานร่วมแสดงภาพวาดพฤกษศาสตร์ ในนิทรรศการออนไลน์ ร่วมกับศิลปิน 75 คนจากทั่วโลก ชื่อผลงานพืช เอื้องหมายนาอินโด Costus woodsonii เทคนิค แกรไฟต์ บนกระดาษ ขนาดภาพ 297×420 มม.  ซึ่งจัดโดยสวนพฤกษศาสตร์ซิดนี่ย์ ประเทศออสเตรเลีย — 2021 Margaret Flockton Award Online Exhibition / Royal Botanic Garden Sydney เริ่มวันที่ 7 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป ผู้สนใจสามารถเข้าชมผลงานได้ที่เพจ Margaret Flockton Award 2021 : https://www.flickr.com/photos/botanic-gardens-sydney/sets/72157719342001887/?fbclid=IwAR2ujs4uHqm6HrjsTTwfB8nI7pDpAkr8C9yj3Sp3gU-ncpfv4DIeLIiHlcs และเพจ flker gallery ชมนิทรรศการภาพพฤกษศาสตร์ทั้งหมด 103 ภาพ (Margaret Flockton Award 2021 Full Exhibition) https://www.rbgsyd.nsw.gov.au/Science/Botanical-Illustration/The-Margaret-Flockton-Award-21?fbclid=IwAR2jxB0eOhv86Smq51Xw0miU-Ky_auJlde15MqXeE8xfSLqvscU1slqkwjg

Read More »

รับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 4 รับตรงอิสระ โครงการสานฝันฉันอยากเรียนออกแบบ สถาปัตย์ และก่อสร้าง

รอบสุดท้ายแล้ว สำหรับผู้ที่สนใจ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ รับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 4 รับตรงอิสระ โครงการสานฝันฉันอยากเรียนออกแบบ สถาปัตย์ และก่อสร้าง รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ โดยผู้ที่สนใจสามารถสมัครผ่านระบบ สมัครได้ที่ : https://arch-info.msu.ac.th/Students/ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 11-13 มิถุนายน 2564 ปิดระบบรับสมัคร 12.00 น. ได้แก่ สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม สาขาวิชานฤมิตศิลป์ และสาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้าง รับเยอะมาก -มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 สอบถามเพิ่มเติม โทร 043-754381 เบอร์มือถือ 086-4555990 หรือ inbox มาทางเพจ Facebook : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์

Read More »

อาจารย์และนิสิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ทำกิจกรรมพัฒนาชุมชน วาดภาพ Street Art ฮูปแต้ม

อาจารย์และนิสิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ทำกิจกรรมพัฒนาชุมชน วาดภาพ Street Art ฮูปแต้ม ในรูปแบบสไตล์ที่ร่วมสมัย ตามผนังอาคารบริเวณสะพานไม้เชียงคำ วัดจันทน์ประดิษฐ์ บ้านบ่อหลุบ เพื่อรังสรรค์สะพานไม้เชียงคำให้มีสีสันและมีชีวิต ให้เป็นรมณียสถานที่สร้างประโยชน์สุขต่อชุมชนและผู้มาเยี่ยมชม เป็นครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2564 นำโดย ผศ.ดร.พลเดช เชาวรัตน์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ อาจารย์ธเนศ ฉัตรจุฑามณี อาจารย์วิชาภรณ์ ชำนิกำจร พร้อมทั้งนิสิต จำนวน 6 คน น้องแป้ง น้องฟิลิปส์ น้องมิริน น้องปิงปอง น้องตอง น้องด้าซึ่งในครั้งนี้เป็นครั้งแรก ในการลงพื้นที่สำรวจและลงมือปฏิบัติการวาดภาพ Street art ฮูปแต้ม ได้นำวิชาความรู้ในมหาวิทยาลัยมาใช้สร้างประโยชน์สุขต่อชุมชน ที่มา :: อาจารย์ธเนศ ฉัตรจุฑามณีข่าว :: ปิยะนุช อินทร์พรหม ภาพกิจกรรม

Read More »

นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง จากโครงการศึกษาชุมชน รอบป่าโคกข่าว เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

โครงการศึกษาชุมชน รอบป่าโคกข่าว เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดย นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขา LA ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับคณะ ไปเข้าร่วมนำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้รายวิชาหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ประจำภาคปลายปีการศึกษา 2563 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง จากโครงการทั้งสิ้น 18 โครงการในการเรียนรู้นี้ นอกจากรางวัลที่เป็นกำลังใจแล้ว นิสิตยังได้เรียนรู้ร่วมกับชุมชน จนได้ผลงานคือการเสนอเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศตามฤดูกาล เพิ่มช่องทางการเรียนรู้นิเวศป่า และแนวทางการปรับปรุงพื้นที่พักเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในรูปแบบโฮมสเตย์ ข้อมูล :: ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรีพรรณ์ สุพรรณสมบูรณ์

Read More »
Translate »