NEWS

คณะสถาปัตย์ฯ มมส จัดโครงการนำเสนอวิทยานิพนธ์แห่งปี Thesis of The Year 2018

img_3199

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการ Thesis of The Year 2018 ขึ้น ณ ห้องประชุม ชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช เชาวรัตน์ คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ให้เกียรติเปิดโครงการในครั้งนี้  ซึ่งโครงการ Thesis of The Year 2018 ที่จัดขึ้นในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ การเตรียมความพร้อมของนิสิตก่อนสำเร็จการศึกษา และเผยแพร่ผลงานของนิสิตสู่สังคมภายนอก โดยในงานนี้มีการคัดเลือกผลงานที่วิทยานิพนธ์ของนิสิตชั้นปีสุดท้ายในทุกสาขาเพื่อนำเสนอบนเวทีและมอบรางวัล รวมถึงผลงานจากการเรียนการสอนที่ดีที่สุดของนิสิตทุกสาขาและทุกชั้นปี เพื่อนำเสนอและจัดนิทรรศการเผยแพร่ ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้เกิดบรรยากาศด้านการเรียนการสอนด้านการออกแบบขึ้นภายในคณะ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการเตรียมความพร้อมของนิสิตก่อนสำเร็จการศึกษาในกิจกรรมการเสวนาวิชาการในหัวข้อ เตรียมความก่อนสำเร็จการศึกษา / การให้ความรู้ในการทำงานด้านการออกแบบ /การเตรียมตัวก่อนออกไปเป็นนักออกแบบมืออาชีพโดยเชิญนักออกแบบที่ประสบความสำเร็จในการทำงานและสามารถสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานให้กับนิสิตได้  ซึ่งในปีนี้ก็ได้รับเกียรติจาก ดร.พวงเพ็ญ  วิบูลย์สวัสดิ์  อดีตคณบดี  มาเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นคณะที่จัดการเรียนการสอนทางด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบ โดยในปีการศึกษา 2561 มีการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 5 …

Read More »

นิสิตสาขาสถาปัตยกรรมภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มมส คว้ารางวัลในการประกวดแบบ

1

นิสิตสาขาสถาปัตยกรรมภายในได้รับรางวัลในการประกวดแบบ โครงการ “PGD INTERIOR DESIGN COMPETITION  ในหัวข้อห้องตรวจแพทย์และห้องพักผู้ป่วยสมัยใหม่” ของบริษัท Paul group Design โดยมีวัตถุประสงค์โครงการ ดังนี้ เพื่อพัฒนาการออกแบบภายในโรงพยาบาลให้ทันสมัยและเปิดมุมมองใหม่ๆในอนาคต เพื่อเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์เดิมของโรงพยาบาล ให้สังคมรุ่นใหม่รู้สึกว่าเข้าถึงได้ไม่ยาก เพื่อสร้างสังคมการออกแบบที่สร้างสรรค์ พัฒนารูปแบบการออกแบบโรงพยาบาลสำหรับโลกอนาคต รายชื่อนิสิตที่ได้รับรางวัล คือ นางสาวจิตเจียรไนย สุภาพิมพ์ และนายกวินทร์ อุ่นแก้ว นิสิตสาขาสถาปัตยกรรมภายใน ชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวรัชดาภรณ์ มณีโชติ และนางสาวกาญจนา แสนศรี นิสิตสาขาสถาปัตยกรรมภายใน ชั้นปีที่ 3 ได้เข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย ที่มาของภาพประกอบ https://www.facebook.com/pg/Paul-Group-Design-2072462549455720/photos/  

Read More »

โครงการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มมส กับโรงเรียนศิลปะและการออกแบบ แห่งมหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี

img_2998

โครงการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับทางโรงเรียนศิลปะและการออกแบบ แห่งมหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี (Cooperation Ceremony : Faculty of Architecture Urban Design and Creative Arts, MSU THAILAND x School of Art, GXUN CHINA) 25 เมษยน 2562 โดยคณบดีคณะสถาปัตย์ และทีมบริหารคณะ รวมทั้งตัวแทนสาขาวิชาต่างๆ ในการต้อนรับและนำเสนอหลักสูตรการเรียนการสอน รายละเอียดกิจกรรมนิสิต การวิจัยและการบริการวิชาการด้านต่างๆ ของคณะ เพื่อหารือถึงความร่วมมือกันในทางวิชาการ วิชาชีพต่อไปในอนาคตอันไกล้นี้ ทั้งนี้ผู้บริหารและผู้แทนจากโรงเรียนศิลปะและการออกแบบ แห่งมหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี ประกอบด้วย 1.Professor Fu Hu, Dean of School of Arts : GXUN 2.Professor Wang Xinzhe, Dean of Academic Affairs Office : GXUN 3.Assoc. …

Read More »

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมด้านการออกแบบและอนุรักษ์ชุมชนเมือง ครั้งที่ 14

24

“14th JOINT WORKSHOP ON URBAN DESIGN AND CONSERVATION (14th JWUDC) BETWEEN UNIVERSITI TEKNOLOGI, MALAYSIA, MAHASARAKHAM UNIVERSITY, THAILAND. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมด้านการออกแบบและอนุรักษ์ชุมชนเมือง ครั้งที่ 14 เป็นการสืบต่อความสัมพันธ์อันดี ระหว่าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับ Urban Design and Conservation Research Unit (UDCRU), Faculty of Built Environment, Universiti Teknologi Malaysia ที่จัดให้มีขึ้น เพื่อให้นิสิตจากทั้งสองสถาบันได้มีโอกาสทดลองปฏิบัติงานออกแบบบนพื้นที่จริง โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมด้านการออกแบบและอนุรักษ์ชุมชนเมืองครั้งนี้จัดขึ้น ณ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 9 – 16 เมษายน 2562 ในครั้งนี้มีนักศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนแนวคิดและความรู้ด้านการออกแบบและอนุรักษ์ชุมชน โดยพื้นที่ศึกษาและสถานที่ต่างๆ ที่เข้าเยี่ยมชมนั้นอยู่ในพื้นที่ Kuala Terengganu, Kuala Lumpur และ Melaka ภาพ/ข่าว …

Read More »

สาขานฤมิตศิลป์ ร่วมจัดกิจกรรมในงาน”มาหาสารคาม มาหาคร์าฟท์”

8

สาขานฤมิตศิลป์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้นำคณาจารย์และนิสิตเข้าร่วมจัดกิจกรรมในงาน”มาหาสารคาม มาหาคร์าฟท์” ประจำปี 2562  โดยมีนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานในการเปิดงานในครั้งนี้  ซึ่งจัดโดยส่วนราชการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  โดยจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 29 – 31  มีนาคม 2562  ณ บริเวณสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม  ทั้งนี้เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ ให้เกิดการรวมตัวของนักสร้างสรรค์ผลงานศิลปวัฒนธรรมในด้านต่างๆของจังหวัดมหาสารคาม โดยการนำกลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่น ให้มารวมตัวกันในงานคนรักงานคราฟท์ ที่จังหวัดมหาสารคาม ทั้งนี้สาขานฤมิตศิลป์  ได้ได้นำคณาจารย์และนิสิตร่วมเผยแพร่ผลงานทั้งในด้วยคราฟท์  ด้านงานหัตถกรรม และด้านงานแฟชั่นโชว์ไปร่วมในครั้งนี้ด้วย  เพื่อเป็นการเผยแพร่หลักสูตรและเผยแพร่ผลงานซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานให้ความสนใจจำนวนมาก ภาพ : FB-นฤมิตศิลป์ มหาสารคาม Creative Arts MSU.  , www.sarakham360.com ข่าว : วุฒิไกร ป้อมมะรัง ภาพกิจกรรมงาน “มาหาสารคาม มาหาคร์าฟท์”

Read More »

สาขานฤมิตศิลป์ ร่วมนำผลงานแฟชั่นโชว์ในงาน BANGKOK INTERNATIONAL FASHION WEEK 2019 (BIFW2019)

6

ด้วย บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ได้จัดกิจกรรม BANGKOK INTERNATIONAL FASHION WEEK 2019 (BIFW2019) ระหว่างวันที่ 28 – 30 มีนาคม 2562  ณ ห้องสรรพสินค้า SIAM CENTER กรุงเทพมหานคร  ทั้งนี้เพื่อสร้างปรากฎการณ์สุดยอดแฟชั่นครั้งสำคัญของเมืองไทย พร้อมก้าวไกลประกาศศักยภาพของแฟชั่นไทยไปทั่วโลก โดยได้นำเอาสถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนทางด้านการออกแบบแฟชั่น นำผลงานมาจัดแฟชั่นโชว์ ซึ่ง 6 สถาบันที่ได้รับเชิญประกอบด้วย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตศรีวิชัย  มหาวิทยาลัยราชมงคล กรุงเทพฯ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โดยได้นำผลงานคอลเลคชั่นใหม่ล่าสุด และจากดีไซเนอร์แนวหน้าของไทย ร่วมจัดแฟชั่นโชว์อย่างยิ่งใหญ่ ทั้งนี้สาขานฤมิตศิลป์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้รับเชิญให้จัดแสดงแฟชั่นโชว์ในวันที่ 29 มีนาคม 2562 นำโดยผู้ช่วยศาตราจารย์ชัญญา ทองสวัสดี  , อาจารย์ปาริชาติ ศรีสนาม , อาจารย์กัญจน์ชญา จันทรังษี และนิสิตเข้าร่วมนำผลงานร่วมแสดงในกิจกรรมดังกล่าว  ซึ่งนอกจากจะเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรแล้วยังเป็นการเผยแพร่ศิปวัฒนธรรมผ่านการออกแบบเป็นแฟชั่นเสื้อผ้า เครื่องแต่งกายของนิสิตสาขานฤมิตศิลป์และให้นิสิตได้รับประสบการณ์ตรงจากการจัดแฟชั่นโชว์ระดับประเทศ ภาพ : FB …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.วิกรม วงษ์สุวรรณ เจ้าของผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

5

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิกรม วงษ์สุวรรณ์  เจ้าของผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา  ในผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์  ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์ : แผ่นรองแก้ว และ แผ่นรองอเนกประสงค์ สนใจรายละเอียดผลงานวิจัยเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร : 043-754192, 1735 เว็บไซต์ : www.ipmo.msu.ac.th, www.facebook.com/msuipmo

Read More »

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการตัดแต่งและดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่อย่างถูกวิธี (รุกขกรรมขั้นต้น)

54521394_2260909027458820_5157956118462332928_n

เมื่อวันที่ 25 – 26 กุมภาพันธ์ 2562  ได้มีการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการตัดแต่งและดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่อย่างถูกวิธี (รุกขกรรมขั้นต้น) โดยสาขาภูมิสถาปัตยกรรม และ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ กลุ่มบิ๊กทรี เครือข่ายต้นไม้ในเมือง บริษัท รุกขกร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด หมอต้นไม้ และกองทุนรวมคนไทยใจดี ในครั้งนี้ ภายใต้หน่วยงานวิจัยและงานบริการวิชาการ ร่วมกับสาขาภูมิสถาปัตยกรรม  โดยจัดทำขึ้นเป็นหลักสูตรระยะสั้น ที่ตอบสนองยุทธศาสตร์มห่วิทยาลัย ในหลักสูตร Non- Degree  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างบุคลากรที่สามารถนำความรู้ความเข้าใจในการดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่อย่างถูกวิธีนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานจริงเพื่อในได้ผลประโยชน์สูงสุด โดยเริ่มต้นจากหัวหน้างานหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ บุคลากร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ผู้ที่มีความสนใจ คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ ตลอดจนนิสิตสาขาภูมิสถาปัตยกรรมหรือสาขาเกี่ยวเนื่อง ที่จะจบออกไปเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์กิตติคุณเดชา บุญค้ำ   ราชบัณฑิตและศิลปินแห่งชาติ สาขาภูมิสถาปัตยกรรม หรือ “บิดาแห่งภูมิสถาปนิกในเมืองไทย”  บรรยายหัวข้อ “การดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่อย่างถูกวิธี” และ อาจารย์บรรจง  สมบูรณ์ชัย อาจารย์จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หรือที่รู้จักกันในนาม “หมอต้นไม้” ซึ่งได้บรรยายเกี่ยวกับหมอต้นไม้ ซึ่งทำให้ผู้เข้ารีบการอบรมรู้ถึงสภาพปัญหาและเข้าใจว่าในสังคมเมืองในประเทศไทยปัจจุบันแออัด และมีมลพิษมากมาย ทำให้สุขภาพของคนเมืองค่อนข้างแย่ ต้นไม้ใหญ่ทั้งในสวนสาธารณะ …

Read More »

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนอนุรักษ์และบริหารจัดการพื้นที่มรดกโลก

dscf3887

ตามที่จังหวัดนครพนมได้มอบหมายให้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ดำเนินการจัดทำแผนแม่บทบริเวณพื้นที่ที่จะเสนอขึ้นมรดกโลก วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร  อำเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธราวุฒิ บุญเหลือ เป็นหัวหน้าโครงการ ซึ่งในการนี้คณะทำงานได้ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนการอนุรักษ์และบริหารจัดการพื้นที่มรดกโลก  ภายใต้ยุทธศาสตร์การดำเนินงานเพื่อขอขึ้นทะเบียนพระธาตุพนมเป็นมรดกโลก  ณ  แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง  อำเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี  และแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม  อำเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย  ระหว่างวันที่ 1 – 3 กุมภาพันธ์ 2562  โดยมุ่งเน้นในการศึกษาพื้นที่มรดกโลกบ้านเชียงและพืเนที่ภูมิทัศน์วัฒนธรรมเชียงคาน  อำเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย  โดยได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์จริงกับเจ้าของพื้นที่ในภาคีที่เกี่ยวข้องทุกระดับทั้งภาคราชการและเอกชน  รวมถึงประชาชนในพื้นที่เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากแหล่งมรดกโลกภายในประเทศในพื้นที่จริง  เพื่อให้ทราบถึงกระบวนการในการพัฒนาพื้นที่ในด้านต่างๆเพื่อนำองค์ความรู้มาใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนอนุรักษ์และบริหารจัดการพื้นที่มรดกโลกโดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม ภาพ : คณะทำงานจัดทำแผนแม่บทบริเวณพื้นที่ที่จะเสนอขึ้นมรดกโลก วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร  อำเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง ภาพประกอบการดำเนินกิจกรรม  

Read More »

นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 จากการประกวดการแต่งกายย้อนยุคสมัยทวารวดีอีสาน

1

วันอาทิตย์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ได้เข้าประกวดการแต่งกายย้อนยุคสมัยทวารวดีอีสานชุด “ภูษิตา ฟ้าหยาด” ในงานมาฆปูรมี ทวารวดีมิ่งหล้าเมืองฟ้าแดดสงยาง ประจำปี 2562 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 เงินสด 1,000 บาท จากผู้เข้าร่วมประกวดทั้งหมด 13 ทีม รายละเอียด ทีมงานออกแบบ : ชมรมช่างศิลป์สถาปัตย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ แนวคิด : ชุดพระนางฟ้าหยาดในสมัยทวารดี พระธิดาฟ้าหยาด” หรือ “นางฟ้าหยาด” เป็นผู้ที่มีสิริโฉมงดงาม ผิวขาว แขนเรียวคิ้วโก่งดังคันธนู ผมดำเลื่อมสลวย เนื้ออ่อนละมุนเหมือนสำลี สวยงามดั่งสวรรค์สร้าง ดังเทพธิดาหยาดมาจากฟ้ามาเกิด นางแบบ :นางสาว คุณัญญา ชมภูหลง ภาพการประกวดการแต่งกายย้อนยุคสมัยทวารวดีอีสาน

Read More »
Translate »