NEWS

นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มมส ได้รับรางวัลจากการประกวด MSU BEC Competition 62

img_8587

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช เชาวรัตน์ คณบดี ได้เป็นตัวแทนมอบรางวัล โครงการประกวด MSU BEC Competition 62 ในหัวข้อ “การปรับปรุงเปลือกอาคาร เพื่อประหยัดพลังงาน อาคารโรงพยาบาลสุทธาเวช (Suddavej Hospital Envelope Redesign for Saving Energy)” ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุณีย์ นิมิตศิริวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ อาจารย์ ดร.วรากุล ตันทนะเทวินทร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ประธานคณะกรรมการตัดสินผลงาน เป็นสักขีพยาน ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ต่อยอดจากโครงการอบรมการใช้โปรแกรม BEC โดยศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมมีความกระตือรือร้นในการฝึกฝนการใช้โปรแกรม พัฒนาจนเกิดความเข้าใจ สามารถประยุกต์ใช้กับอาคารจริงได้ โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สนับสนุนเงินรางวัล รวม 10,000 บาท มีผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศและชมเชยรวม 6 ทีม จากผู้เข้าประกวดทั้งหมด 11 ทีม …

Read More »

การซ้อมเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561-2562

title-main

เมื่อวันที่ 28 – 30 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ตามที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามกำหนดจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 – 2562  ในวันที่ 2 – 3 ธันวาคม 2562  ในการนี้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มีบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 6 สาขาวิชา ประกอบด้วย ระดับปริญญาตรีสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์  สาขาสถาปัตยกรรมเมืองและชุมชน สาขาสถาปัตยกรรมภายใน สาขานฤมิตศิลป์ สาขาภูมิสถาปัตยกรรม และสาขาการจัดการการก่อสร้าง  รวมทั้งสิ้น 205 คน  ฝ่ายพัฒนานิสิตฯ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ ได้จัดให้มีการซ้อมเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 28 – 30 พฤศจิกายน 2562  โครงการดังกล่าวได้สำเร็จลุล่วงด้วยดีตามวัตถุประสงค์โครงการ และดำเนินกิจกรรมไปด้วยความเรียบร้อย ผู้บริหารคณาจารย์ บุคลากรและนิสิตสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต มา ณ โอกาสนี้ ประธานการจัดซ้อม : อาจารย์สกลชัย  บุญปัญจา  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ภาพ/ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง ประมวลภาพประกอบกิจกรรม  

Read More »

นิสิตคณะสถาปัตย์ฯ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากโครงการมหกรรมนำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้รายวิชา หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน

15

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการมหกรรมนำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้รายวิชา หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพปฎล เสงี่ยมศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการเปิดโครงการในครั้งนี้ อาจารย์ ดร.ฤทธิไกร ไชยงาม อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้มีนโยบายบูรณาการการจัดการเรียนการสอนเข้ากับโครงการ “หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน” เพื่อส่งเสริมและปลูกฝัง “จิตอาสา” ที่จะพัฒนาและรับใช้สังคม ตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย สำนักศึกษาทั่วไปจึงได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ร่วมกับ 5 คณะ มีนิสิตลงทะเบียนเรียนรวมทั้งสิ้น 675 คน ได้แก่   1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2. คณะวิศวกรรมศาสตร์   3. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตย์ศิลป์   5. คณะศิลปกรรมศาสตร์ โครงการมหกรรมนำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้ของรายวิชา หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ภาคต้น ปีการศึกษา 2562 เป็นกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ในหลักสูตรของรายวิชาหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน มีวัตถุประสงค์ 3 …

Read More »

นิสิตสถาปัตยกรรมภายในเข้าร่วมการประกวดแบบ Darling Showroom สำหรับการจัดแสดงสินค้าชุดที่นอนแบรนด์ Darling Deluxe

01

การประกวดแบบ Darling Showroom สำหรับการจัดแสดงสินค้าชุดที่นอนแบรนด์ Darling Deluxe ที่ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องนอนประเภทต่างๆ ในทุกตลาด ทั้งกลุ่มลูกค้าโรงแรม รีสอร์ทและขายปลีก โดยนำเสนอแนวคิดในการออกแบบพื้นที่จัดแสดงสินค้าที่สร้างเอกลักษณ์ ความน่าสนใจ ที่สามารถแสดงตัวอย่างการใช้งานของผลิตภัณฑ์ โดยส่งเสริมบรรยากาศที่ดีภายในร้านค้าและภาพลักษณ์ที่ดีของสินค้าเพื่อส่งเสริมการขาย มีนิสิตสถาปัตยกรรมภายใน ชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัล 4 คน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ รางวัลออกแบบดีเด่น  นางสาวปานตะวัน อาบสุวรรณ์ นางสาวพัชรินทร์ แสงหาร รางวัลชมเชย  นายอนาวิล ศรีพลัง และนางสาวปริยดา ศรีวรสาร  รางวัลชมเชย ที่มาข่าว : ดร.วรากุล ตันทนะเทวินทร์ ภาพกิจกรรม  

Read More »

คณาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ รับรางวัลในงานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่15

1

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรยุทธ ชาติชนะยืนยง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานมอบรางวัลนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 15 “51 ปี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน” พร้อมกล่าวปิดการประชุม ซึ่งจำนวนผลงานวิจัยที่นำเสนอในการประชุมครั้งนี้มีทั้งหมด 85 เรื่อง จําแนกเป็น การนําเสนอภาคบรรยาย 22 เรื่อง และภาคโปสเตอร์ 63 เรื่อง โดยมีการประกวดผลงานทาง วิชาการทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ ณ โรงแรมสยามธาราพาเลซ จังหวัดมหาสารคาม โดยคณาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ที่มีผลงานได้รับรางวัล ดังนี้ รางวัลการนำเสนอภาคบรรยาย รางวัลชมเชย ชื่อผลงาน โครงการการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้วยทุนทางวัฒนธรรมและกระบวนการออกแบบสร้างสรรค์อย่างบูรณาการบ้านหนองโนใต้ ตำบลนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ผู้นำเสนอผลงาน สุนทรี ถูกจิตต์ รางวัลการนำเสนอภาคโปสเตอร์สาขาบริการวิชาการ รางวัลชมเชย ชื่อผลงาน โครงการแนวทางการพัฒนาพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมหนองเรือ : องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ (โครงการต่อเนื่องปี พ.ศ. ๒๕๖๑) ผู้นำเสนอผลงาน วิชาภรณ์ ชำนิกำจร รางวัลการนำเสนอภาคโปสเตอร์สาขาทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม …

Read More »

พิธีไหว้ครูและครอบครูช่างและบวงสรวงกลอง ประจำปีการศึกษา 2562

img_7018

ฝ่ายพัฒนานิสิต  โดยสโมสรนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้จัดโครงการพิธีไหว้ครูและครอบครูช่างและบวงสรวงกลอง  ประจำปีการศึกษา 2562  เมื่วันที่ 5 กันยายน 2562  โดยมี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช  เชาวรัตน์  คณบดีเป็นประธานในพิธีดังกล่าว  ทั้งนี้เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีและสืบทอดวัฒนธรรมโบราณแล้วยังเป็นการเสริมสร้างสิริมงคลแก่นิสิตในการเรียนและการประกอบวิชาชีพในอนาคต  รวมทั้งเพื่อให้นิสิตได้แสดงออกถึงความกตัญญูต่อครู  อาจารย์ผู้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ให้แก่นิสิต  ทั้งนี้มีนิสิตใหม่และนิสิตปัจจุบันเข้าร่วมพิธีดังกล่าวอย่างพร้อมเพียงเพราะถือเป็นพิธีอันศักสิทธิ์ที่ได้สืบทอดมาเป็นประจำทุกปี  นอกจากนี้ยังได้มีการจัดพิธีบวงสรวงกลองเพื่อให้นิสิตใหม่เกิดความศรัทธา ซึ่งกลองถือเป็นสัญลักษณ์ของคณะที่บ่งบอกความเป็นเอกลักษณ์และเป็นการแสดงออกถึงความรัก ความสามัคคีและความภาคภูมิใจแก่นิสิตทุกชั้นปี ภาพ : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง ภาพเคลื่อนไหว : วรารินทร์  ปัญญาวงษ์ ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง ภาพประกอบกิจกรรม  

Read More »

มมส มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ (วาระที่สอง)

1

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช เชาวรัตน์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่ง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นวาระที่สอง โดยมี คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมแสดงความยินดี ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 15/2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาพ/ข่าว : อภิราม ทามแก้ว ที่มา : งานการประชุม

Read More »

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561

img_6744

  เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้จัดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ  เพื่อเป็นการตรวจสอบและประเมินเพื่อสร้างมาตรฐานของการศึกษาและการบริหารจัดการในหน่วยงาน โดยมีการประเมินตามเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทำให้ทิศทางการบริหารจัดการและการจัดการศึกษาถูกกำหนดโดยตัวบ่งชี้ของการประเมินในมิติต่างๆ รวมทั้งการปฏิบัติงานด้านต่างๆของบุคลากรในคณะฯจึงต้องตอบสนองต่อระบบการประเมินดังกล่าว ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ปณิธาน พีรพัฒนา (ประธานกรรมการ) , ผศ.ดร.ณัฐพล ภูมิสะอาด (กรรมการ) และ รศ.ดร.บังอร กุมพล (กรรมการ) เป็นคณะกรรมการในการประเมินในครั้งนี้  ซึ่งมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561 เท่ากับ 4.00 คะแนน ผู้ประสานงานโครงการ : ละเอียด โกหลำ ภาพ/ข่าว : วุฒิไกร ป้อมมะรัง ภาพกิจกรรมการประเมิน  

Read More »

นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มมส เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ International Student Ideathon, SBE 19 Tokyo

68706805_2357337124349645_2421250326645440512_n

เมื่อวันที่ 2 – 8 สิงหาคม 2562 นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้แก่ นางสาวจิรัญญา กาญจนวิลานนท์ และ นางสาวจักรีวรรณ เบ็ญจวงษ์ ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ International Student Ideathon, SBE 19 Tokyo ซึ่งงานประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ International Student Ideathon นี้ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่ต่อเนื่องกับการประชุมวิชาการ SBE 19 Tokyo (Sustainable Built Environment Conference 2019 : BUILT ENVIRONMENT IN AN ERA OF CLIMATE CHANGE) ซึ่งจัดขึ้นที่ The University of Tokyo, Komaba Campus ประเทศญี่ปุ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตจากต่างสถาบันเข้าร่วมออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมเพื่อรองรับการจัดงานกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกที่จะจัดขึ้นในปี 2563 ซึ่งต้องคำนึงถึงประโยชน์การใช้งานในช่วงที่มีการแข่งขันกีฬาและหลังจากงานแข่งขันเสร็จสิ้น โดยผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการมีมาจากหลายมหาวิทยาลัยในหลายประเทศ ได้แก่ Institute …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์กิ่งกาญจน์ โสภณพิศุตม์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

%e0%b8%ad-%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b9%89%e0%b8%a7

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์กิ่งกาญจน์ โสภณพิศุตม์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตามมติสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2562 วันที่ 28 มิถุนายน 2562

Read More »
Translate »