NEWS

อาจารย์และนิสิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ทำกิจกรรมพัฒนาชุมชน วาดภาพ Street Art ฮูปแต้ม

อาจารย์และนิสิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ทำกิจกรรมพัฒนาชุมชน วาดภาพ Street Art ฮูปแต้ม ในรูปแบบสไตล์ที่ร่วมสมัย ตามผนังอาคารบริเวณสะพานไม้เชียงคำ วัดจันทน์ประดิษฐ์ บ้านบ่อหลุบ เพื่อรังสรรค์สะพานไม้เชียงคำให้มีสีสันและมีชีวิต ให้เป็นรมณียสถานที่สร้างประโยชน์สุขต่อชุมชนและผู้มาเยี่ยมชม เป็นครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2564 นำโดย ผศ.ดร.พลเดช เชาวรัตน์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ อาจารย์ธเนศ ฉัตรจุฑามณี อาจารย์วิชาภรณ์ ชำนิกำจร พร้อมทั้งนิสิต จำนวน 6 คน น้องแป้ง น้องฟิลิปส์ น้องมิริน น้องปิงปอง น้องตอง น้องด้าซึ่งในครั้งนี้เป็นครั้งแรก ในการลงพื้นที่สำรวจและลงมือปฏิบัติการวาดภาพ Street art ฮูปแต้ม ได้นำวิชาความรู้ในมหาวิทยาลัยมาใช้สร้างประโยชน์สุขต่อชุมชน ที่มา :: อาจารย์ธเนศ ฉัตรจุฑามณีข่าว :: ปิยะนุช อินทร์พรหม ภาพกิจกรรม

Read More »

นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง จากโครงการศึกษาชุมชน รอบป่าโคกข่าว เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

โครงการศึกษาชุมชน รอบป่าโคกข่าว เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดย นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขา LA ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับคณะ ไปเข้าร่วมนำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้รายวิชาหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ประจำภาคปลายปีการศึกษา 2563 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง จากโครงการทั้งสิ้น 18 โครงการในการเรียนรู้นี้ นอกจากรางวัลที่เป็นกำลังใจแล้ว นิสิตยังได้เรียนรู้ร่วมกับชุมชน จนได้ผลงานคือการเสนอเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศตามฤดูกาล เพิ่มช่องทางการเรียนรู้นิเวศป่า และแนวทางการปรับปรุงพื้นที่พักเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในรูปแบบโฮมสเตย์ ข้อมูล :: ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรีพรรณ์ สุพรรณสมบูรณ์

Read More »

ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการบุคลากร ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุม AR116 เพื่อเป็นการมุทิตาแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ยกย่อง เชิดชูเกียรติและแสดงความขอบคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการที่ได้ร่วมปฏิบัติราชการ และได้สร้างผลงานที่มีประโยชน์แก่คณะและมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช เชาวรัตน์ คณบดี เป็นประธานมอบของที่ระลึก พร้อมช่อดอกไม้ และกล่าวแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ซึ่งผู้เกษียณอายุราชการ 1 คน กล่าวขอบคุณและกล่าวแสดงความรู้สึกและเล่าประสบการณ์ในการทำงาน อีกทั้งยังได้ให้ข้อคิดกับบุคลากรปัจจุบันในเรื่องหลักการทำงานเพื่อใช้เป็นแนวทางในการทำงานต่อไป โดยในปีนี้ มีบุคลากรที่เกษียณอายุราชการจำนวน 1 คน ได้แก่  นายบุญส่ง วงษ์ช่าง ตำแหน่งพนักงานทั่วไป ภาพ/ข่าว : วุฒิไกร ป้อมมะรัง ภาพกิจกรรม

Read More »

นิสิตคณะสถาปัตย์ฯ คว้ารางวัลจากโครงการประกวดแบบ ‘MSU Crossing Life Corridor’ Design Competition 2021

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้ารับรางวัลจากโครงการประกวดแบบ ‘MSU Crossing Life Corridor’ Design Competition 2021 ซึ่งมีการมอบรางวัล ณ คณะบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้เกียรติมอบรางวัลในครั้งนี้ และมีผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรร่วมแสดงความยินดีนำโดย ผู้ช่วยศาสตาจารย์ ดร.พลเดช เชาวรัตน์ คณบดีคระสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ทั้งนี้โครงการดังกล่าวเกิดขึ้นจาก มหาวิทยาลัยมหาสารคามในฐานะของชุมชนการศึกษาขนาดใหญ่ ได้ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการช่วยลดสาเหตุ หรือปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก (Climate Change) หรือ ภาวะโลกร้อน (Global Warming) ซึ่งปัจจุบันมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green Campus) ในระยะที่ผ่านมาได้มีการดำเนินงานพัฒนาและปรับปรุงมหาวิทยาลัยในหลายด้าน โดยเฉพาะในด้านกายภาพที่เน้นการปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในมหาวิทยาลัยให้มากขึ้น  จากนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยที่ได้กล่าวมาข้างต้น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ในฐานะหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยที่มีวิสัยทัศน์และนโยบายที่สนองตอบต่อนโยบายของมหาวิทยาลัย จึงได้ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการประกวดแบบแข่งขันในโครงการ ‘MSU Crossing Life Corridor’ หัวข้อ …

Read More »

โครงการประกวดออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน และมีประสิทธิภาพ Young Architect ECO Home Contest

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลปื มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เป็นเป้าหมายหนึ่งในโครงการประกวดออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน และมีประสิทธิภาพ Young Architect ECO Home Contest ที่ได้จัดกิจกรรม ณ ห้องประชุมทรงคุณอัตถากร (AR201) เพื่อชี้แจงและเชิญชวนให้นิสิต นักศึกษาได้มีส่วนร่วมอย่างทั่วถึง จึงมีการจัดงานเสวนาสัญจร Young Architect Trip เพื่อรับฟังการบรรยายจากสถาปนิกรุ่นใหม่ และวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญด้านการประหยัดพลังงานในอาคาร  รวมทั้งรายละเอียดการประกวด สำหรับการส่งผลงานเข้าประกวดสามารถส่งผลงานไปจนถึงวันที่ 16 เมษายนนี้ โครงการนี้เป็นการส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนักและมีส่วนร่วมด้านไฟฟ้า ให้ความสำคัญกับการเลือกใช้พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ อีกทั้งยังเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ยุวสถาปนิก (Young Architect) ได้ตระหนักรู้ มีส่วนร่วมและเห็นความสำคัญของการใช้ทรัพยากรพลังงานอย่างรู้คุณค่า เพื่อเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติวิชาชีพออกแบบสถาปัตยกรรมต่อไปในอนาคต รายละเอียดเพิ่มเติม : www.youngarchecohome.com สามารถรับข่าวสารจากช่องทางอื่นของโครงการฯ ได้ตามนี้ Twitter : @youngarch_eco Instagram : youngarch.eco YouTube : YoungArch EcoHome ภาพบรรยากาศ Roadshow Young Architect Trip

Read More »

นิสิตคณะสถาปัตย์ฯ คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดตราสัญลักษณ์การจัดการแข่งขันกีฬาราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 26

ขอแสดงความยินดีกับ นายศุภกิจ บิดร นิสิตชั้นปีที่3 สาขานฤมิตศิลป์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดตราสัญลักษณ์การจัดการแข่งขันกีฬาราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 26

Read More »

นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ คว้ารางวัลในโครงการประกวดออกแบบ Asia Young Designer Awards Thailand

ด้วยบริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ กลุ่มบริษัท นิปปอนเพนต์ ทั่วเอเชีย ได้ร่วมกันดำเนินโครงการประกวดผลงานออกแบบ ในสาขาสถาปัตยกรรม และสาขาการออกแบบตกแต่งภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ภายใต้ชื่อ Asia Young Designer Awards เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกในเรื่องของการออกแบบที่คำนึงถึงผู้คน ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ซึ่งกิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 26 พ.ย. 2563 ณ อาคาร Thaibev Quater Rama 4 กรุงเทพ ในการนี้ นิสิตชั้นปี 5 ในรายวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรม 7 สาขาสถาปัตยกรรม ได้ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบ Final สาขา Architectural Design จำนวน 1 คน ได้แก่ น.ส.ขวัญภิรมย์  แทบแสน และได้รับรางวัล Bronze Award             นอกจากการประกวดในสาขา Architectural Design ที่นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานแล้ว นิสิตอีก …

Read More »

ศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มมส คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากผลการประกวดโครงการ CDD Young Designer Contest

นายสราวุธ สนิทไทย ศิษย์เก่าสาขานฤมิตศิลป์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  จากโครงการ CDD Young Designer Contest โดยสำนักงานพัฒนาชุม ภายใต้คอนเเซ็ปต์ “ผ้าไทย ใส่ได้ทุกวัน ไม่มีเบื่อ EVERYDAY EVERYWEAR” ซึ่งชื่อผลงานที่ได้รับรางวัล คือ  ชุด สราญ โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล จำนวน 3,000บาท พร้อมเกียรติบัตร  ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ จึงขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับนิสิตที่คว้ารางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับคณะและมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มา ณ โอกาสนี้ด้วย  ภาพประกอบกิจกรรม

Read More »

นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มมส คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากผลการประกวดนักออกแบบรุ่นใหม่ (Young Designer)

นายคณาพงษ์ วรชินา นิสิตชั้นปีที่ 4 เอกแฟชั่นและสิ่งทอ สาขานฤมิตศิลป์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  จากโครงการประกวดนักออกแบบรุ่นใหม่ (Young Designer)  ตามโครงการ CDD Young Designer Contest  ซึ่งชื่อผลงานที่ได้รับรางวัล คือ  The Precious Treasure (สมบัติอันล้ำค่า)  โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล จำนวน 2,000บาท พร้อมเกียรติบัตร  ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม  โดยได้มีการจัดการประกวดในวันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563  ณ  ห้องประชุม 106  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม  ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม  และได้มีการประกาศผลในวันที่ 16 ธันวาคม 2563  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ จึงขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับนิสิตที่คว้ารางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับคณะและมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มา ณ โอกาสนี้ด้วย ภาพประกอบกิจกรรม

Read More »
Translate »