NEWS

ศิษย์เก่าสาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 “กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพตลาดเฉพาะสินค้า ภายใต้เส้นทางผ้าไหมอีสาน (กลุ่มอีสานเหนือ กลุ่มอีสานกลาง กลุ่มอีสานใต้)”

0

นายเกษมสันต์ เทศศรีเมือง  ศิษย์เก่าสาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 The Pride Of ISAN Thai Silk “กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพตลาดเฉพาะสินค้า ภายใต้เส้นทางผ้าไหมอีสาน (กลุ่มอีสานเหนือ กลุ่มอีสานกลาง กลุ่มอีสานใต้)”  เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561  ณ ศูนย์การค้าสยามดิสคัฟเวอรี่ กรุงเทพมหานคร  จัดโดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์  ซึ่งมีนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น (Local Economy Development) ตามแนวทางของรัฐบาล เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจชุมชน เนื่องจากประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตไหมไทยและผลิตภัณฑ์ไหมไทยที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งของโลก มีช่างฝีมือที่มีความชำนาญในการทอผ้าไหมในทุกพื้นที่ โดยเฉพาะในชนบท ผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ผ้าไหมของไทย มีความงดงามของสีสัน และลวดลาย รวมถึงฝีมือการทอผ้าที่ได้รับการถ่ายทอดมาจนถึงปัจจุบัน ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายจากชาวต่างประเทศ โดยผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ผ้าไหมสามารถสร้างรายได้เข้าประเทศมูลค่าไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาทต่อปี สำหรับการจัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพตลาดเฉพาะสินค้า ภายใต้เส้นทางผ้าไหมอีสาน (กลุ่มอีสานเหนือ กลุ่มอีสานกลาง กลุ่มอีสานใต้) ในครั้งนี้เป็นการต่อยอดจากการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการออกแบบ (design) การจัดทำแพทเทิร์น และการตัดเย็บชุดผ้าไหมพร้อมใช้งาน มาแล้วจำนวน 3 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 (กลุ่มอีสานใต้) จัดขึ้น ณ …

Read More »

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ขอนแก่น พบผู้บริหาร และคณาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มมส.

img_7640

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น.  ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ขอนแก่น นำโดย คุณกิรณา  จิรเศรษฐกุล  หัวหน้าศูนย์  ได้เข้าพบผู้บริหารและคณาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ซึ่งนำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช  เชาวรัตน์  คณบดี  ทั้งนี้เพื่อแนะนำหน่วยงานและสื่อสารถึงบทบาท ภารกิจ และบริการของศูนย์ฯ  เพื่อขยายโอกาสการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้สร้างสรรค์และกระตุ้นการสร้างธุรกิจใหม่ให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการ กลุ่มวิชาชีพสร้างสรรค์ และนักเรียนนักศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ทั้งในรูปแบบของพื้นที่ห้องสมุดเฉพาะด้านการออกแบบ  ห้องจัดนิทรรศการ  การอบรมสัมมนาและกิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ที่มีกำหนดจัดตลอดปี  จึงได้เล็งเห็นความสำคัญในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนสถาบันการศึกษาที่เปิดทำการเรียนการสอนในด้านการออกแบบเพื่อขอความร่วมมือต่อไป ภาพ/ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง ภาพกิจกรรม  

Read More »

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มมส. ร่วมงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561

8

สาขานฤมิตศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ผศ.วิกรม วงษ์สุวรรณ์ และ อ.ฐิติรัตน์ นิมิตรบรรณสาร เป็นตัวแทนสาขานฤมิตศิลป์ ได้นำผลงานวิจัยด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสื่อกกของจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมแสดงผลงานใน ” มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561″ ( Thailand Research Expo 2018) จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 9-13 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ ภายใต้เครือข่ายมหาวิทยาลัยส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์ (UCCN) ซึ่งเป็นการนำผลงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยในเครือข่าย ที่ใช้ต้นทุน ภูมิปัญญา และทรัพยากรธรรมชาติภายในท้องถิ่น สร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมที่ทำให้เกิดเป็นสินค้าหรือบริการ ภาพ/ข่าว : อาจารย์ฐิติรัตน์ นิมิตรบรรณสาร ภาพกิจกรรม  

Read More »

มมส. แสดงความยินดีกับนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ คว้ารางวัลออกแบบชุดแต่งกายสิ่งทอผ้าไหม

img_7514

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมแสดงความยินดีกับ นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง-นฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่คว้ารางวัลชนะเลิศอับดับ 1 โครงการประกวดทายาทหม่อนไหมในระดับประเทศ ประกวดสร้างสรรค์ ผลงานการออกแบบลวดลายผ้า เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยกรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2560 โดย นายกัญติณณภัทร ฤทธิ์กลาง และนายศราวุธ สนิทไทย และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ในการผลงานเข้าประกวดในโครงการทายาทหม่อนไหม ภายใต้ กิจกรรมการประกวดออกแบบชุดเครื่องแต่งกายสิ่งทอผ้าไหมเชิงสร้างสรรค์ ประเภทการประกวดแบบระดับนิสิต นักศึกษา โดย นายชลธี แก้วใส นางสาวปภาดา กาพย์ไกรแก้ว และนางสาวชลีกุล จันทร์โสภา ซึ่งได้มีการมอบรางวัลในงานตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด “สืบสานตำนานไหมไทย สายใยแห่งแผ่นดิน” ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม …

Read More »

ปฐมนิเทศประจำปีการศึกษา 2561

img_7373

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561  เวลา 09.00 น.  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับปริญญาตรีทุกชั้นปี  ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช  เชาวรัตน์  คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  เป็นประธานกล่าวต้อนรับนิสิตและให้โอวาทแก่นิสิตทุกชั้นปี  พร้อมแนะนำผู้บริหาร  คณาจารย์และอาจารย์ที่กลับจากการลาศึกษาต่อ  แล้วนำเสนอผลงานเด่นของคณะฯในรอบปีที่ผ่านมาให้นิสิตและบุคลากรได้รับทราบ  และได้มอบในประกาศเชิดชูเกียรติให้กับนิสิตที่เรียนดีในแต่ละชั้นปีแล้วยังได้มอบใบประกาศให้กับนิสิตที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับคณะและมหาวิทยาลัย  และนอกจากนี้ยังได้มอบใบประกาศให้กับนิสิตที่ได้ทำประโบชน์ให้กับส่วนรวม  ทั้งนี้ในโอกาศเดียวกันนี้ยังได้มอบประกาศเกียรติคุณให้กับคุณเมธา  คล้ายแก้ว  ซึ่งเป็นศิษย์เก่าสาขาสถาปัตยกรรม  โดยได้ประสบความสำเร็จในวิชาชีพอย่างเด่นชัดและได้รับคัดเลือกจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯให้ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ทั้งนี้คุณเมธายังได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ในขณะที่เรียนและประสบการณ์การทำงานอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับนิสิตใหม่และนิสิตที่จะจบการศึกษาเพื่อออกไปสู่การทำงานต่อไปในอนาคต  และนอกจากนี้ยังได้มีการแนะนำฝ่ายสโมสรนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ชุดปัจจุบันเพื่อให้นิสิตทุกชั้นปีได้รับทราบอีกด้วย ภาพ/ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง ประมวลภาพกิจกรรม ::  

Read More »

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

img_7192

มื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1  ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช  เชาวรัตน์  คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  เป็นประธานกล่าวต้อนรับนิสิตและให้โอวาทแก่นิสิตชั้นปีที่ 1  พร้อมแนะนำผู้บริหาร  คณาจารย์และอาจารย์ที่ปรึกษาของนิสิตแต่ละสาขา  แล้วแนะนำกิจกรรมการเรียนการสอนและนำเสนอผลงานเด่นของคณะฯในรอบปีที่ผ่านมาให้นิสิตและบุคลากรได้รับทราบ  นอกจากนี้นิสิตยังได้รับข้อแนะนำการปฏิบัติในการติดต่อประสานงานพร้อมทั้งชี้แจงระเบียบ ข้อบังคับกับบุคคลากรฝ่ายงานต่างๆ เช่น งานวิชาการ  งานห้องอ่านหนังสือ และงานพัฒนานิสิต  แล้วยังได้ชี้แนะแนวทางการป้องกันและการช่วยเหลือเมื่อนิสิตเกิดปัญหาระหว่างการศึกษาให้กับนิสิตได้รับทราบด้วย  และนอกจากนี้นิสิตยังได้แยกกลุ่มพบคณาจารย์ประจำแต่ละสาขาวิชาเพื่อรับฟังการชี้แจงและทำความเข้าใจในแต่ละสาขาวิชาที่เรียน ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากคุณขวัญชัย  ปรีดี  ศิษย์เก่าที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยและสังคม  มาบรรยายให้ความรู้และจากประสบการณ์การทำงานและแรงบันดาลใจในการศึกษาให้กับนิสิต ชั้นปีที่ 1 ที่ได้เริ่มเข้ามาศึกษาในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ  ซึ่งนอกจากกิจกรรมการทำความเข้าใจให้กับนิสิตใหม่แล้วนิสิตใหม่ยังได้รับการต้อนรับและดูแลจากรุ่นพี่เป็นอย่างดีด้วย ภาพ/ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง ประมวลภาพกิจกรรม ::  

Read More »

นิสิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มมส. คว้ารางวัลประกวด โครงการทายาทหม่อนไหม ระดับนิสิต นักศึกษา

1

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัญญา  ทองสวัสดีและอาจารย์สายฝน จำปาทอง อาจารย์สาขานฤมิตศิลป์  ที่ได้นำนิสิตคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ซึ่งส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการทายาทหม่อนไหม ภายใต้กิจกรรม การประกวดออกแบบชุดเครื่องแต่งกายสิ่งทอผ้าไหมเชิงสร้างสรรค์  ประเภทการประกวดแบบระดับนิสิต นักศึกษา   โดยนิสิตเจ้าของผลงานที่ได้รับรางวัลคือ  นายชลธี แก้วใส  นางสาวปภาดา กาพย์ไกรแก้ว  และนางสาวชลีกุล จันทร์โสภา ซึ่งเป็นนิสิตชั้นปีที่ 3 สาขานฤมิตศิลป์  ซึ่งได้มีการมอบรางวัลในงานตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561 ภายใต้เเนวคิด “สืบสานตำนานไหมไทย สายใยแห่งแผ่นดิน”  มีกำหนดการจัดงานดังกล่าว ในระหว่างวันที่ 31 ก.ค.-4 ส.ค. 61 ณ ฮอลล์ 2 – 3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ตามที่กรมหม่อนไหม สำนักอนุรักษ์และตรวจสอบมาตรฐานหม่อนไหม สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีหม่อนไหม ได้จัดโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์การใช้ผ้าไทยแก่เยาวชน คนรุ่นใหม่โดยผ่านกระบวนการคิดและการออกแบบจากเยาวชน จากสถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์และแฟชั่น เพื่อทำให้เกิดการพัฒนาสร้างสรรค์ต่อยอดผ้าไหมไทยให้มีการนำมาใช้ร่วมสมัย ตอบสนองต่อกลุ่มคนรุ่นใหม่ และตลาดในปัจจุบันมากขึ้นซึ่งจะเป็นการสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาด้านหม่อนไหมเกิดการอนุรักษ์และสืบทอดส่งเสริมการใช้ผ้าไหม  ทางสาขานฤมิตศิลป์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ซึ่งนำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัญญา  …

Read More »

ประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร วงรอบปีการศึกษา 2560

img_6945

เมื่อวันที่ 18 – 19 กรกฎาคม 2560  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้จัดโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  วงรอบปีการศึกษา 2560  เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ได้กำหนดให้ในวงรอบปีการศึกษา 2560 ต้องมีการจัดประเมินการประกันคุณภาพหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทุกปีการศึกษา  ซึ่งในวงรอบนี้มีหลักสูตรที่รับการประเมินทุกหลักสูตรที่เปิดทำการเรียนการสอนทั้งหมด จำนวน 6 หลักสูตร และมีผลประเมินคุณภาพหลักสูตรดังนี้ 1. หลักสูตร สถ.บ.สถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี) ผลประเมินคุณภาพหลักสูตร เท่ากับ 3.03 คะแนน คุณภาพอยู่ในระดับ ดี 2. หลักสูตร สถ.บ.สถาปัตยกรรมผังเมือง (หลักสูตร 5 ปี) ผลประเมินคุณภาพหลักสูตร เท่ากับ 3.47 คะแนน คุณภาพอยู่ในระดับ ดี 3. หลักสูตร สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตร 5 ปี) ผลประเมินคุณภาพหลักสูตร เท่ากับ 3.19 คะแนน คุณภาพอยู่ในระดับ ดี 4. หลักสูตร ศป.บ.นฤมิตศิลป์ (หลักสูตร 4 …

Read More »

นิสิตสถาปัตย์ฯ มมส. คว้ารางวัลจากการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกาย “Design By Jeans 2018 ”

4

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2561  ได้มีการประการศผลประกวดออกแบบเครื่องแต่งกาย “Design By Jeans 2018 ”  ณ ศูนย์การค้าเสริมไทยคอมเพล็กซ์ จังหวัดมหาสารคาม  ซึ่งในครั้งนี้นิสิตสาขานฤมิตศิลป์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้คว้ารางวัลจากการส่งผลงานเข้าประกวด ดังนี้ นางสาววรสิริ คำไมตรีวุฒิกุล  นิสิตชั้นปีที่ 2  ได้คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันที่ 1  และ นายนันทวัฒน์ สาหินกอง       นิสิตชั้นปีที่ 1   ได้คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันที่ 2 ทั้งนี้ด้วยการที่ศูนย์การค้าเสริมไทยคอมเพล็กซ์  จังหวัดมหาสารคาม  ได้จัดกิจกรรม  “Design By Jeans 2018 ”  ซึ่งเป็นกิจกรรมการออกแบบแฟชั่นยีนส์สร้างสรรค์รูปแบบใหม่  เป็นการออกแบบเครื่องแต่งกายที่เป็นไปตามกระแสในโลกปัจจุบัน เป็นการออกแบบที่ต้องผสมผสานเนื้อผ้า วัสดุ และแพทเทิร์นรุปแบบใหม่เป็นสไตล์แคลชวลเหนือเกณฑ์ ต้องออกแบบเสื้อผ้าบุรุษหรือเสื้อผ้าสุภาพสตรี สามารถนำชุดที่ออกแบบมา Mix and Match กันได้  ซึ่งทางสาขานฤมิตศิลป์  นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัญญา  ทองสวัสดี  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตรนฤมิตศิลป์ และอาจารย์สายฝน  จำปาทอง  อาจารย์ประจำสาขานฤมิตศิลป์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ  ได้ส่งนิสิตวิชาเอกแฟชั่น …

Read More »

ศึกษาดูงานการจัดการบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

dscf5805

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้มีนโยบายในด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการทุกระดับในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพและเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลักดันและเตรียมองค์กรสำหรับการแข่งขันกับองค์กรอื่นๆ เพื่อก้าวไปสู่การเป็นมืออาชีพในระดับสากลโดยเฉพาะกลุ่มผู้บริหารและบุคลากรระดับปฏิบัติการ  ซึ่งเป็นกำลังสำคัญที่จะนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ มีปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการให้คำปรึกษา เสนอข้อมูลเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร การติดตามประเมินผลและรายงานความก้าวหน้าของงานที่ปฏิบัติ จัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะที่เกี่ยวข้องกับงานและการให้ประสบการณ์ตรงในการไปศึกษาดูงานร่วมกันกับมหาวิทยาลัยในประเทศและมหาวิทยาลัยของต่างประเทศที่ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือกันไว้  ซึ่งนอกจากจะทำให้ได้รับความรู้ในเรื่องการจัดการและการให้บริการของมหาวิทยาลัยอื่นๆแล้วยังช่วยสร้างความกลมเกลียวในหมู่คณะและแรงบันดาลใจที่จะพัฒนาปรับปรุงงานของตนเองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  การได้สัมมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้จะเป็นการเปิดโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำมาปรับประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงาน  จึงได้จัดให้มีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานการจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ  โดยได้เดินทางไปศึกษาดูงานการจัดการบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561  ผู้บริหารและบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน  ณ  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว  นครหลวงเวียงจันทร์  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ซึ่งได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีและเป็นไปอย่างอบอุ่นจากผู้บริหาร  คณาจารย์และบุคลากรฝ่ายต่างๆ  แล้วยังได้บรรยายเกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์การและได้มีการนำเสนอการปฏิบัติงานจากกลุ่มงานต่างๆ  และได้เปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานในด้านต่างๆ  ซึ่งเป็นประโยชน์เป็นอย่างยิ่งต่อการนำองค์ความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  จึงขอขอบพระคุณคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ โอกาสนี้ด้วย ภาพ : ละเอียด  โกหลำ ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง ภาพกิจกรรมการศึกษาดูงาน  

Read More »
 
Translate »