NEWS

ผลงานอาจารย์ประจำหลักสูตรนฤมิตศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มมส ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการแสดงภาพวาดพฤกษศาสตร์ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (Bangkok Art & Culture Centre – BACC)

มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จัดนิทรรศการแสดงภาพวาดพฤกษศาสตร์ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (Bangkok Art & Culture Centre – BACC) นับเป็นนิทรรศการภาพวาดพฤกษศาสตร์เต็มรูปแบบครั้งแรกในกรุงเทพมหานคร ในชื่อว่า “สานพฤกษพรรณผ่านงานพฤกษศิลป์” มีภาพวาดพฤกษศาสตร์พืชพื้นเมืองไทยร่วมจัดแสดงจำนวนมาก ใช้พื้นที่จัดงานบริเวณผนังโค้งถึง ๓ ชั้น โดยเป็นผลงานของนักเรียน นิสิตนักศึกษา ครูอาจารย์ นักพฤกษศาสตร์ และศิลปินจากทั่วประเทศรวมเกือบ ๑๐๐ ท่าน  เพื่อสนองพระราชดำริ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ภาควิชาพฤกษศาสตร์ฯ โครงการ อพ.สธ. หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เครือข่ายวิทย์สานศิลป์ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จึงกำหนดจัดนิทรรศการภาพวาดพฤกษศาสตร์อีกครั้งหนึ่ง ระหว่างวันที่ ๒๒ กันยายน-๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ใช้ชื่อว่า “สานพฤกษพรรณผ่านงานพฤกษศิลป์ ครั้งที่ ๓” โดยคาดหวังว่านิทรรศการจะเป็นสายใยยึดโยงความเข้าใจอันดีระหว่างศิลปินพฤกษศาสตร์และประชาชนทั่วไป ก่อให้เกิดความตระหนัก และความร่วมมือในการอนุรักษ์ความหลากหลายของพืชพรรณที่งดงามให้อนุชนรุ่นหลังต่อไป โดยนิทรรศการจะจัดแสดงระหว่างวันที่ 22 กันยายน ถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2563 …

Read More »

พิธีไหว้ครู ครอบครูช่าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ฝ่ายพัฒนานิสิตและคุณภาพบัณฑิตฯ โดยสโมสรนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้จัดโครงการพิธีไหว้ครู ครอบครูช่าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  เมื่วันที่ 24 กันยายน 2563  โดยมี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช  เชาวรัตน์  คณบดีเป็นประธานในพิธีดังกล่าว  ซึ่งเป็นธรรมเนียมทุกปีการศึกษา  เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระคุณครู และทำพิธีอัญเชิญครูมาในพิธีเพื่อให้ศิษย์กราบไหว้เป็นศิริมงคล และเป็นการเสริมสร้างสิริมงคล ขวัญกำลังใจ แก่คณะฯ บุคลากร และนิสิต  และเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีโบราณในการสืบทอดสายสกุลช่างในการมอบตัวเข้าเป็นศิษย์ขอเป็นผู้สืบทอดศิลปะ และเป็นการอนุรักษ์ และรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีโบราณอันดีงามให้คงอยู่สืบไป  อีกทั้งยังเป็นการบูรณาการโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับกิจกรรมนิสิต เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้กระบวนการทำกิจกรรม รวมทั้งเห็นถึงคุณค่าและร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม  และเป็นการเสริมสร้างสิริมงคลแก่คณะฯ บุคลากร และนิสิต  รวมทั้งเพื่อให้นิสิตได้แสดงออกถึงความกตัญญูต่อครู  อาจารย์ผู้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ให้แก่นิสิต  ทั้งนี้มีนิสิตใหม่และนิสิตปัจจุบันเข้าร่วมพิธีดังกล่าวอย่างพร้อมเพียงเพราะถือเป็นพิธีอันศักสิทธิ์ที่ได้สืบทอดมาเป็นประจำทุกปี  นอกจากนี้ยังได้มีการจัดพิธีบวงสรวงกลองเพื่อให้นิสิตใหม่เกิดความศรัทธา ซึ่งกลองถือเป็นสัญลักษณ์ของคณะที่บ่งบอกความเป็นเอกลักษณ์และเป็นการแสดงออกถึงความรัก ความสามัคคีและความภาคภูมิใจแก่นิสิตทุกชั้นปี ภาพ/ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง ภาพเคลื่อนไหว : วรารินทร์  ปัญญาวงษ์ ภาพประกอบกิจกรรม  

Read More »

ศิษย์เก่าคณะสถาปัตย์ฯ มมส คว้ารางวัลจากการประกวดการออกแบบชุดมิสแกรนด์ประจำจังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2563  กองประกวดมิสแกรนด์อุบลราชธานีได้ประกาศผลรางวัลออกแบบ ชุดมิสแกรนด์ประจำจังหวัดอุบลราชธานี โดยคุณอัศวเทพ ศรีเฉลา ศิษย์เก่าหลักสูตรนฤมิตศิลป์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้รับรางวัลชนะเลิศการออกแบบชุดมิสแกรนด์ประจำจังหวัดอุบลราชธานี ชื่อชุด “กวยจั๊บอุบล ” ซึ่งจะเป็นชุดที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ประกวดบนเวที Miss Grand Thailand 2020  โดยได้รับเงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท และได้รับเงินสนับสนุนในการจัดทำชุดประจำจังหวัดจากกองประกวดมิสแกรนด์อุบลราชธานี จำนวน 10,000 บาท ภาพ : FB : มิสแกรนด์อุบลราชธานี ข่าว : วุฒิไกร ป้อมมะรัง , ละเอียด พิมพ์ชะอุ่ม ภาพชุดประกวดที่ได้รับรางวัลชนะเลิศชุดมิสแกรนด์ประจำจังหวัดอุบลราชธานี

Read More »

นิสิตคณะสถาปัตย์ฯ มมส คว้ารางวัลจากการประกวดการออกแบบชุดมิสแกรนด์ประจำจังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดตาก

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2563  กองประกวดมิสแกรนด์ศรีสะเกษได้ประกาศผลรางวัลออกแบบ ชุดประจำจังหวัดศรีสะเกษ  โดยคุณนันทวัฒน์ สาหินกอง (นายนันทวัฒน์ เอพริลส์)  นิสิตชั้นปีที่ 4 หลักสูตรนฤมิตศิลป์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้รับรางวัลชนะเลิศการออกแบบชุดประจำจังหวัดศรีสะเกษ ในชุด “ราชินี 4 ชนเผ่า ” ซึ่งจะเป็นชุดที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ประกวดบนเวที Miss Grand Thailand 2020  โดยได้รับเงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท และได้รับเงินสนับสนุนในการจัดทำชุดประจำจังหวัดจากกองประกวดมิสแกรนด์ศรีสะเกษ จำนวน 10,000 บาท นอกจากนี้นายนันทวัฒน์ สาหินกอง  ยังได้เป็นผู้ออกแบบและตัดเย็บชุดมิสแกรนด์ประจำจังหวัดตาก ให้แก่ มิสแกรนด์ตาก 2020  ในการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์  ชื่อชุด พนิดาเทวี อิสตรีต้านภัยโควิด  ที่จะมาสวมใส่โดย นางสาวพนิดา สาขาคำ  มิสแกรนด์ตาก 2020  โดยได้รับเงินสนับสนุนในการจัดทำชุดประจำจังหวัดจากกองประกวดมิสแกนด์ตาก จำนวนเงิน 20,000 บาท ภาพ : FB : มิสแกรนด์ศรีสะเกษ , มิสแกรนด์ตาก ข่าว …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์อุมาภรณ์ บุพไชย และอาจารย์ประสิทธิ์ สว่างศรี ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะสถาปัตยกรรมสาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์อุมาภรณ์ บุพไชย และอาจารย์ประสิทธิ์ สว่างศรี ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตามมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2563

Read More »

ถวายเทียนพรรษา-ผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา 2563

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.00 น. ณ วัดชัยจุมพล (บ้านขามเรียง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ และสำนักศึกษาทั่วไป  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการถวายเทียนพรรษา-ผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา 2563 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช เชาวรัตน์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ  นำผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร  พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป  ร่วมในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ไหว้พระรับศีล ประธานสงฆ์ให้ศีล แสดงพระธรรมเทศนาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา จากนั้นคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ  นำผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร  พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป  ได้ร่วมประกอบพิธีถวายเทียนพรรษา – ผ้าอาบน้ำฝน และจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรม พร้อมทั้งภัตตาหารเพล ถวายแก่วัดชัยจุมพล (บ้านขามเรียง)  ซึ่งกิจกรรมถวายเทียนพรรษา – ผ้าอาบน้ำฝน และจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรม เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงาม และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้ผู้บริหาร และบุคลากรภายในองค์กรได้มีโอกาสร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ภาพ/ข่าว : วุฒิไกร ป้อมมรัง ภาพกิจกรรมถวายเทียนพรรษา-ผ้าอาบน้ำฝน  

Read More »

ปฐมนิเทศนิสิตประจำปีการศึกษา 2563 วิถีใหม่ แบบ New Normal

  เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562  เวลา 09.00 น.  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับปริญญาตรีทุกชั้นปี  ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดป้องกันโรคโควิด-19 มีจุดคัดกรอง วัดอุณหภูมิ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับนิสิต ผู้บริหาร บุคลากรก่อนเข้าสถานที่อย่างเข้มข้น สวมหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่าง นั่งในพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช  เชาวรัตน์  คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  เป็นประธานกล่าวต้อนรับนิสิตและให้โอวาทแก่นิสิตทุกชั้นปี  พร้อมแนะนำผู้บริหาร  คณาจารย์และคณาอาจารย์  แล้วนำเสนอผลงานเด่นของคณะฯ ในรอบปีที่ผ่านมาให้นิสิตและบุคลากรได้รับทราบ  และได้มอบใบประกาศเชิดชูเกียรติให้กับนิสิตที่เรียนดี นักกิจกิจกรรมดีเด่น นิสิตที่ชนะการประกวด/สโมสรนิสิตชุดเดิม  นอกจากนี้ยังได้เกียรติจากศิษย์เก่าร่วมเสวนาออนไลน์และแบ่งประสบการณ์การเรียนรู้และการทำงาน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนและประสบการณ์ทำงาน อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับนิสิตใหม่และนิสิตที่จะจบการศึกษาเพื่อออกไปสู่การทำงานต่อไปในอนาคต  และนอกจากนี้ยังได้มีการแนะนำฝ่ายสโมสรนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ชุดปัจจุบันเพื่อให้นิสิตทุกชั้นปีได้รับทราบอีกด้วย ภาพ/ข่าว : วุฒิไกร ป้อมมะรัง ภาพกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตประจำปีการศึกษา 2563  

Read More »

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่รุ่น ภุมริน 12 ประจำปีการศึกษา 2563 วิถีใหม่ แบบ New Normal

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563  ซึ่งเป็นนิสิตใหม่รุ่น ภุมริน 12 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช เชาวรัตน์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับนิสิตและให้โอวาทแก่นิสิตชั้นปีที่ 1 พร้อมแนะนำผู้บริหาร คณาจารย์และอาจารย์ที่ปรึกษาของนิสิตแต่ละสาขา พร้อมยังแนะนำกิจกรรมการเรียนการสอนและนำเสนอผลงานเด่นของคณะฯ ในรอบปีที่ผ่านมาให้นิสิตและบุคลากรได้รับทราบ นอกจากนี้นิสิตยังได้รับข้อแนะนำการปฏิบัติในการติดต่อประสานงานพร้อมทั้งชี้แจงระเบียบ ข้อบังคับกับบุคคลากรฝ่ายงานต่างๆ เช่น งานวิชาการ และงานพัฒนานิสิต และยังได้ชี้แนะแนวทางการป้องกันและการช่วยเหลือเมื่อนิสิตเกิดปัญหาระหว่างการศึกษาให้กับนิสิตได้รับทราบด้วย นอกจากนี้นิสิตยังได้แยกกลุ่มพบคณาจารย์ประจำแต่ละสาขาวิชาเพื่อรับฟังการชี้แจงและทำความเข้าใจในแต่ละสาขาวิชาที่เรียน  ทั้งนี้ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดป้องกันโรคโควิด-19 มีจุดคัดกรอง วัดอุณหภูมิ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับนิสิต ผู้บริหาร บุคลากรก่อนเข้าสถานที่อย่างเข้มข้น สวมหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่าง นั่งในพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้ แล้วยังเป็นกิจกรรมที่ถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงรูปแบบออนไลน์ไปยังห้องต่างๆเพื่อเว้นระยะห่างให้นิสิตตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดป้องกันโรคโควิด-19 อีกด้วย  ทั้งนี้นิสิตใหม่รุ่น ภุมริน 12 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ทั้งหมดมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 399 คน  โดยจำแนกจำนวนนิสิตชั้นปีที่ 1 ตามสาขา ได้ดังนี้ สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (AR) …

Read More »

พิธีไหว้พระพิฆเนศ ณ เทวาลัยพระพิฆเนศ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มมส

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.09 น. สมาคมศิษย์เก่าร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จัดพิธีไหว้พระพิฆเนศ ณ เทวาลัยพระพิฆเนศ เนื่องในโอกาสครบรอบ 24 ปี  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งนำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช เชาวรัตน์ คณบดี  พร้อมด้วยบุคลากร ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันร่วมพิธี ทั้งนี้เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  สมาคมศิษย์เก่าจึงได้จัดพิธีไหว้พระพิฆเนศซึ่งเป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ และเป็นเครื่องเคารพบูชาของคณะฯ คณาจารย์เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่าฯ ศิษย์ปัจจุบัน ตลอดจนบุคคลทั่วไปได้เคารพบูชา นอกเหนือจากนี้ ยังเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมต่างๆ และเป็นสัญลักษณ์ของการเรียนการสอนในเชิงช่าง ระลึกถึงครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิประสาทวิชาให้เหล่าลูกศิษย์ทั้งหลาย รวมถึงการสานความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องด้วย ประสานงาน : ชมรมศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาพ/ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง ภาพประกอบกิจกรรม  

Read More »

ทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมือง และนฤมิตศิลป์

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563  ผู้บริหารซึ่งนำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช เชาวรัตน์ คณบดี  คณาจารย์ บุคลากร สมาคมศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ได้ร่วมกันทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาและเนื่องในโอกาสครบรอบ 24 ปี  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ณ  วัดป่ากู่แก้ว  ตำบลขามเรียง  อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม  เพื่อเป็นการระลึกถึงประวัติความเป็นมาของคณะ และเป็นการส่งเสริมและปลูกฝังด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และความรัก ความผูกพันของคณาจารย์ บุคลากร นิสิตปัจจุบัน และศิษย์เก่าที่มีต่อองค์กร อีกทั้งเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์ บุคลากร นิสิตปัจจุบัน และศิษย์เก่า ภาพ/ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง ภาพกิจกรรมทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา  

Read More »
Translate »