Monday , September 25 2017
Home / NEWS (page 3)

NEWS

นิสิตสาขานฤมิตศิลป์ สร้างชื่อโดยได้รับคัดเลือกให้ไปโชว์ผลงาน ณ Tama arts University ประเทศญี่ปุ่น

title

                                                  นายณรงค์ยศ  ทีจันทร์มาตย์  นิสิตชั้นปีที่ 4 วิชาเอกการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ  สาขานฤมิตศิลป์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้สร้างชื่อเสียงโดยเข้าร่วมการประกวดในโครงการแปซิฟิกริม (Pacific Rim) ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาออกแบบแฟชั่นเชิงสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษา(Fashion Smart Up 2016 หรือ F2S : Creative Designer Creation) ในโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ SMEs สู่ตลาดโลก (Global Reach) และได้ผ่านเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติและลงพื้นที่  พร้อมนำเสนอผลงานการออกแบบเสื้อผ้าในแนวทางความคิดสร้างสรรค์  และได้รับคัดเลือกไห้ไปโชว์ผลงาน ณ Tama arts University ประเทศญี่ปุ่น …

Read More »

ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 และได้รับรางวัลสนับสนุนในโครงการอุดหนุนเมืองอัจฉริยะ (Smart Cities-Clean Energy)

2

                                  ตามที่สถาบันอาคารเขียวไทย ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ในการดำเนินการโครงการสนับสนุนการออกแบบเมืองอัจฉริยะ (SMART Cities-Clean Energy) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัย องค์กรเอกชน ในการออกแบบเมืองอัจฉริยะ ที่ตระหนักถึงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมพลังงานหมุนเวียน รักษาสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับชุมชน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคส่วนต่างๆ โดยการส่งผลงานเพื่อประกวดแนวความคิดและการออกแบบเมืองอัจฉริยะ และโครงการฯ จะให้การสนับสนุนการออกแบบสำหรับผู้ที่ผ่านการประเมินในแต่ละขั้นตอนในวงเงินรวมประมาณ 80 ล้านบาทจากจำนวนประชากรโลกที่มีจำนวน 7,400 ล้านคน และคาดว่าว่าจะเพิ่มเป็น 9,600 ล้านคนในปี พ.ศ. 2593 โดย 2 ใน 3 หรือประมาณกว่า 6,400 ล้านคนจะอาศัยอยู่ในชุมชนเมือง ทำให้เมืองมีขนาดใหญ่และซับซ้อนมากขึ้น ในขณะที่ทรัพยากรจำกัดและก่อให้เกิดปัญหา จึงมีความจำเป็นในการส่งเสริมให้ชุมชนเมืองมีระบบการขนส่งและการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพ มีสุขพลานามัยที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพ สะดวก สะอาด …

Read More »

ร่วมจัดนิทรรศการในงานนักประดิษฐ์ ประจำปี 2560 (Thailand Inventors’ Day 2017)

title

                        สาขานฤมิตศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้นำผลงานออกแบบเข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานนักประดิษฐ์ ประจำปี 2560 (Thailand Inventors’ Day 2017) ระหว่างวันที่ 2 –6 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ผลงานที่สาขานำเข้าร่วมแสดงคือ ชั้นเก็บของสำหรับบ้านพักอาศัยในพื้นที่น้ำท่วม จัดอยู่ในกลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่อความมั่นคง ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ ออกแบบโดย อ.วิกรม วงษ์สุวรรณ์ โดยออกแบบเพื่อการใช้งานได้ตามช่วงเวลาการเกิดปัญหาน้ำท่วม ซึ่งแบ่งเป็นช่วงก่อนเกิด ขณะเกิด และภายหลังน้ำท่วม ที่มา/ภาพ/ข่าว : FB-นฤมิตศิลป์ มหาสารคาม Creative Arts MSU. ภาพประกอบกิจกรรม  

Read More »

นิสิตสถาปัตย์ฯ มมส. สร้างชื่อเสียงในโครงการประกวดออกแบบพื้นที่ทางเข้าอุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

1

                      ตามที่อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ดำเนินการจัดประกวดแนวคิดการออกแบบ พื้นที่ทางเข้าอุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาสถาปัตยกรรมทั่วประเทศได้ร่วมแสดงความคิดสร้างสรรค์ทางด้านการออกแบบ เพื่อนำผลงานที่ได้ผ่านการคัดเลือกไปสู่การพัฒนาพื้นที่ทางเข้าของโครงการที่เหมาะสมและส่งเสริมเป้าหมายและพันธกิจของอุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งมีนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด จำนวน 24 ผลงาน จาก 6 สถาบันการศึกษา (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง/มหาวิทยาลัยมหาสารคาม/มหาวิทยาลัยแม่โจ้/มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์) การประกวดครั้งนี้นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ม.มหาสารคาม ได้รับ 2 รางวัล ดังนี้ 1.รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผลงานของ นายปรัชญา บุณยทัต และ นายพศวี ช้างสี ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท 2.รางวัลชมเชยนายธีรวัฒน์ กาบบัวไข และ นายอิทธิกร ปีมณี ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท ข่าว : ปิยะนุช …

Read More »

ชมรมศิษย์เก่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้เข้าพบและมอบองค์พระพิฆเนศให้กับท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

1

                      เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560 ตัวแทนจากชมรมศิษย์เก่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  ได้เข้าพบและมอบองค์พระพิฆเนศให้กับท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อเป็นการสวัสดีปีใหม่และขอพรอันเป็นมงคลจากท่านอธิการบดี  ณ  สำนักงานอธิการบดี  อาคารบรมราชกุมารี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาพ/ข่าว : ชมรมศิษย์เก่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ภาพประกอบกิจกรรม  

Read More »

ขอเชิญชมนิทรรศการรอยพ่อ แผ่นดิน ๙

1

                  ขอเชิญชมนิทรรศการรอยพ่อ แผ่นดิน ๙ ซึ่งจัดโดยฝ่ายพัฒนานิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดนิทรรศการน้อมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เผยแพร่พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจด้านการออกแบบและด้านสถาปัตยกรรม ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้แก่คณาจารย์ บุคลากร นิสิต นักเรียน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และประชาชนทั่วไป ได้เข้าชมนิทรรศการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 31 มีนาคม 2560 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ประสานงาน : อาจารย์สกลชัย  บุญปัญจา ภาพ/ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง ภาพประกอบกิจกรรม  

Read More »

สโมสรนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้จัดโครงการ”รอยพ่อ แผ่นดิน๙”

16252122_1331844516861334_1271789535669793109_o

                        สโมสรนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้จัดโครงการ”รอยพ่อ แผ่นดิน๙” ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อให้นิสิตได้น้อมนำพระราชดำรัสและโครงการในพระราชดำริที่เกี่ยวข้องกับสายอาชีพของตนมาใช้ในการเรียนและนำความรู้ดังกล่าวทำประโยชน์แก่ชุมชน ดังปรัชญา ผู้มีปัญญา พึงสร้างสรรค์ เพื่อมหาชน โดยร่วมจจัดนิทรรศการน้อมรำลึกในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐ ณ อาคารพละศึกษา และได้นำนิทรรศการดังกล่าวมาจัดแสดง ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ เพื่อให้นิสิตได้เข้าชม นอกจากนี้ได้มีการนำความรู้สู่ชุมชนโดยการจัดนิทรรศการ เพื่อให้ความรู้แก่ชาวบ้าน ณ ศาลาเอนกประสงค์ของหมู่บ้าน ในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ ข่าว : ปิยะนุช อินทร์พรหม ภาพ : ชมรมArch Aperture และนิสิตชั้นปีที่๒ ภาพประกอบกิจกรรม  

Read More »

ผลการดำเนินโครงการค่ายสถาปัตย์สัญจร ครั้งที่ 16

title

                ด้วยชมรมสถาปัตย์สัญจรได้มีการจัดโครงการค่ายสถาปัตย์สัญจร ครั้งที่ 16  โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 ธันวาคม 2559  ณ  โรงเรียนบ้านทรายมูล  ตำบลขวาว  อำเภอเสลภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด  ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องที่ส่งเสริมให้นิสิตรู้จักการทำงานเพื่อสังคมส่วนรวม  เป็นการปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรมที่ดีให้กับนิสิตและ  เพื่อช่วยเหลือและพัฒนาโรงเรียนในเขตชนบทเป็นการสร้างประโยชน์และสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อสังคมและส่วนรวม  อันก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิต  โรงเรียนและชุมชน  อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของคณะฯและมหาวิทยาลัยในวงกว้างดังปณิทานของมหาวิทยาลัยที่ว่า  “ผู้มีปัญญา  พึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน”  ซึ่งในการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากนิสิตกว่า 150 คน และได้รับความช่วยเหลือและการต้อนรับเป็นอย่างดีจากผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนบ้านทราบมูล ผู้ใหญ่บ้านบ้านทรายมูล ประชาชนในหมู่บ้าน และบริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด ที่สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการครั้งนี้  โดยกิจกรรมดังกล่าวผ่านไปด้วยดีโดยความร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ภาพ : ชมรมสถาปัตย์สัญจร ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง ภาพประกอบกิจกรรม  

Read More »

การซ้อมใหญ่และวันพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ ในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙

img_3520

                      เมื่อวันที่ ๑๒ และ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา ตามที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามกำหนดจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙  ในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙  ในการนี้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มีบัณฑิต และมหาบัณฑิต เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ๗ สาขาวิชา ประกอบด้วย ระดับปริญญาตรีสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์  สาขาสถาปัตยกรรมเมืองและชุมชน สาขาสถาปัตยกรรมภายใน สาขานฤมิตศิลป์ สาขาภูมิสถาปัตยกรรม และสาขาการจัดการการก่อสร้าง ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการวางผังชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม รวม ๑๘๔ คน และมหาบัณฑิต ๑๓ คน  รวมทั้งสิ้น ๑๙๗ คน  กำหนดการซ้อมใหญ่ รวมทั้งงานเลี้ยงเพื่อเป็นการแสดงความยินดีกับความสำเร็จด้านการศึกษา และเลี้ยงต้อนรับบัณฑิตใหม่ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๙  …

Read More »

การซ้อม(ย่อย)เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ ๑๐ – ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

title

                  การซ้อมย่อยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ ๑๐ – ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๐ – ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา ตามที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามกำหนดจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙  ในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙  ในการนี้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มีบัณฑิต และมหาบัณฑิต เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ๗ สาขาวิชา ประกอบด้วย ระดับปริญญาตรีสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์  สาขาสถาปัตยกรรมเมืองและชุมชน สาขาสถาปัตยกรรมภายใน สาขานฤมิตศิลป์ สาขาภูมิสถาปัตยกรรม และสาขาการจัดการการก่อสร้าง ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการวางผังชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม รวม ๑๘๔ คน และมหาบัณฑิต ๑๓ คน  รวมทั้งสิ้น ๑๙๗ …

Read More »
 
Translate »