NEWS

นิสิตสถาปัตย์ฯ มมส. คว้ารางวัลจากการประกวดออกแบบคอลเลคชั่นใหม่ของ Twinings Tumbler

4

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ขอแสดงความยินดีกับคุณณัฐกานต์  ราชวงศ์  นิสิตชั้นปีที่ 5  สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์  ที่ได้คว้ารางวัลที่ 1  จากการประกวดออกแบบคอลเลคชั่นใหม่ของ Twinings Tumbler  ซึ่งมีการประกาศผลเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ภาพ/แจ้งข่าว : ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุณีย์  นิมิตศิริวัฒน์ ภาพจากกิจกรรมการประกวด

Read More »

พิธีไหว้ครูและครอบครูช่างและบวงสรวงกลอง ประจำปีการศึกษา 2561

img_7834

ฝ่ายพัฒนานิสิต  โดยสโมสรนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้จัดโครงการพิธีไหว้ครูและครอบครูช่างและบวงสรวงกลอง  ประจำปีการศึกษา 2561  เมื่วันที่ 13 กันยายน 2561  โดยมี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช  เชาวรัตน์  คณบดีเป็นประธานในพิธีดังกล่าว  ทั้งนี้เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีและสืบทอดวัฒนธรรมโบราณแล้วยังเป็นการเสริมสร้างสิริมงคลแก่นิสิตในการเรียนและการประกอบวิชาชีพในอนาคต  รวมทั้งเพื่อให้นิสิตได้แสดงออกถึงความกตัญญูต่อครู  อาจารย์ผู้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ให้แก่นิสิต  ทั้งนี้มีนิสิตใหม่และนิสิตปัจจุบันเข้าร่วมพิธีดังกล่าวอย่างพร้อมเพียงเพราะถือเป็นพิธีอันศักสิทธิ์ที่ได้สืบทอดมาเป็นประจำทุกปี  ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากผู้บริหารหน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคามเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย  ซึ่งทางคณะฯต้องขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย  นอกจากนี้ยังได้มีการจัดพิธีบวงสรวงกลองเพื่อให้นิสิตใหม่เกิดความศรัทธา ซึ่งกลองถือเป็นสัญลักษณ์ของคณะที่บ่งบอกความเป็นเอกลักษณ์และเป็นการแสดงออกถึงความรัก ความสามัคคีและความภาคภูมิใจแก่นิสิตทุกชั้นปี ภาพ : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง , วรารินทร์  ปัญญาวงษ์ ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง ภาพประกอบกิจกรรม  

Read More »

อาจารย์คณะสถาปัตยฯ เข้ารับรางวัลในงานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 14

7

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ประยกต์ ศรีวิไล รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานมอบรางวัลนำเสนอผลงานในการประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 14 “50 ปี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน : 50 years Mahasarakham University : Public Devotion is a Virtue of the Learned” พร้อมกล่าวปิดการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 14 ซึ่งจำนวนผลงานวิจัยที่นำเสนอในการประชุมครั้งนี้มีทั้งหมด 180 เรื่อง จำแนกเป็น การนำเสนอภาคบรรยาย 94 เรื่อง และภาคโปสเตอร์ 86 เรื่อง โดยมีการประกวดผลงานทางวิชาการทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ซึ่งอาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  ได้ส่งผลงานนำเสนอในครั้งนี้ด้วย  โดยได้รับรางวัลการนำเสนอประเภทบรรยาย สาขาบริการวิชาการ ดีเด่น ชื่อผลงาน แนวทางการพัฒนาพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมหนองเรือ : องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย …

Read More »

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มมส. ได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ 5 หลักสูตร ที่ใช้ในการประกอบวิชาชีพ

%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1_%e0%b9%91%e0%b9%98%e0%b9%90%e0%b9%98%e0%b9%90%e0%b9%96_0012

เมื่อวันที่ 23 – 26 กรกฎาคม 2561 และวันที่ 19 – 20 สิงหาคม 2561 ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ 5 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร Photoshop + illustrator, หลักสูตร V-ray for Sketch up, หลักสูตรการนำเสนอผลงานการออกแบบทางสถาปัตยกรรมด้วย Lumion Pro ,หลักสูตร Autodesk Revit 2018 for Architectural Design และหลักสูตร SketchUp + Profile Builder โดยได้เชิญศิษย์เก่าของคณะฯ และสถาบันฝึกอบรมโยธาไทย ซึ่งมีประสบการณ์การทำงานและการใช้โปรแกรมต่างๆ มาเป็นวิทยากรในการบรรยายการอบรมให้กับนิสิตและบุคลากรในคณะฯ ซึ่งวัตถุประสงค์โครงการครั้งนี้ คือ เพื่อเตรียมความพร้อมให้นิสิตและบุคลากร นำไปปรับใช้ในการเรียนการสอนและประกอบวิชาชีพในอนาคต ภาพ/ข่าว : ผกาทิพย์ เนาว์สันเทียะ ภาพกิจกรรมการอบรม  

Read More »

นิสิตเอกแฟชั่นและสิ่งทอ ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดออกแบบผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย ประจำปี 2561 หัวข้อ “นวอัตลักษณ์” สาขาออกแบบแฟชั่น

4

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2561  มีการประกาศผลการตัดสินประกวดออกแบบสินค้า “ผ้าขาวม้าทอมือ” ในหัวข้อ “นวอัตลักษณ์”  ซึ่งจัดโดยคณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ร่วมกับ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จัดประกวดออกแบบสินค้า “ผ้าขาวม้าทอมือ” ในหัวข้อ “นวอัตลักษณ์” ภายใต้โครงการ “ผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย ประจำปี 2561” โดยมี บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดำเนินโครงการ  เพื่อเปลี่ยนมุมมองของคนรุ่นใหม่ และ Young Designer ให้หันมาเลือกผ้าขาวม้าทอมือของชุมชนเป็นวัตถุดิบในการออกแบบ และสร้างสรรค์การพัฒนาสินค้าต่างๆ เป็นการทอมือ ทอใจ ช่วยชุมชน ล่าสุดโครงการฯ กำหนดจัดพิธีประกาศผลการตัดสินการประกวดออกแบบสินค้า “ผ้าขาวม้าทอมือ” ในหัวข้อ “นวอัตลักษณ์” ขึ้น ในวันที่ 18 สิงหาคม 2561 ณ เวทีกลาง งานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี 2561 ศูนย์แสดงสินค้าเมืองทองธานี โดยการประกาศผลการตัดสินและพิธีมอบรางวัลในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณจันทิรา ยิมเรวัต …

Read More »

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา2560

img_7563

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา2560 โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกคณะ เพื่อสร้างมาตรฐานของการศึกษาและการบริหารจัดการภายในหน่วยงานตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ของสำนักงานการอุดมศึกษา โดยมีเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทำให้ทิศทางการบริหารจัดการและการจัดการศึกษาถูกกำหนดโดยตัวบ่งชี้ของการประเมินในมิติต่างๆ รวทั้งการปฏิบัติงานด้านต่างๆของบุคลากรในคณะฯจึงต้องตอบสนองต่อระบบการประเมินดังกล่าว และเพื่อกระตุ้นให้หน่วยงานมีการพัฒนาประสิทธิภาพ แก้ไข ปรับปรุงในด้านการดำเนินงานต่างๆตามผลการประเมินคุณภาพ ทั้งนี้จากการดำเนินงานที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรต่างก็มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน และการดำเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดและพัฒนาให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นตามลำดับ  โดยสรุป ผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา2560 ภาพรวมคณะ เพิ่มขึ้น 0.11 คะแนน ซึ่งผลประเมินปีการศึกษา 2559 เท่ากับ 4.00 คะแนน และผลประเมินปีการศึกษา 2560 เท่ากับ 4.11 คะแนน ผู้ประสานงาน : ละเอียด โกหลำ ภาพ : วุฒิไกร ป้อมมะรัง / วรารินทร์ ปัญญาวงษ์ ข่าว : วุฒิไกร ป้อมมะรัง ภาพการดำเนินกิจกรรม  

Read More »

ศิษย์เก่าสาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 “กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพตลาดเฉพาะสินค้า ภายใต้เส้นทางผ้าไหมอีสาน (กลุ่มอีสานเหนือ กลุ่มอีสานกลาง กลุ่มอีสานใต้)”

0

นายเกษมสันต์ เทศศรีเมือง  ศิษย์เก่าสาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 The Pride Of ISAN Thai Silk “กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพตลาดเฉพาะสินค้า ภายใต้เส้นทางผ้าไหมอีสาน (กลุ่มอีสานเหนือ กลุ่มอีสานกลาง กลุ่มอีสานใต้)”  เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561  ณ ศูนย์การค้าสยามดิสคัฟเวอรี่ กรุงเทพมหานคร  จัดโดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์  ซึ่งมีนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น (Local Economy Development) ตามแนวทางของรัฐบาล เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจชุมชน เนื่องจากประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตไหมไทยและผลิตภัณฑ์ไหมไทยที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งของโลก มีช่างฝีมือที่มีความชำนาญในการทอผ้าไหมในทุกพื้นที่ โดยเฉพาะในชนบท ผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ผ้าไหมของไทย มีความงดงามของสีสัน และลวดลาย รวมถึงฝีมือการทอผ้าที่ได้รับการถ่ายทอดมาจนถึงปัจจุบัน ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายจากชาวต่างประเทศ โดยผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ผ้าไหมสามารถสร้างรายได้เข้าประเทศมูลค่าไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาทต่อปี สำหรับการจัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพตลาดเฉพาะสินค้า ภายใต้เส้นทางผ้าไหมอีสาน (กลุ่มอีสานเหนือ กลุ่มอีสานกลาง กลุ่มอีสานใต้) ในครั้งนี้เป็นการต่อยอดจากการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการออกแบบ (design) การจัดทำแพทเทิร์น และการตัดเย็บชุดผ้าไหมพร้อมใช้งาน มาแล้วจำนวน 3 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 (กลุ่มอีสานใต้) จัดขึ้น ณ …

Read More »

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ขอนแก่น พบผู้บริหาร และคณาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มมส.

img_7640

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น.  ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ขอนแก่น นำโดย คุณกิรณา  จิรเศรษฐกุล  หัวหน้าศูนย์  ได้เข้าพบผู้บริหารและคณาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ซึ่งนำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช  เชาวรัตน์  คณบดี  ทั้งนี้เพื่อแนะนำหน่วยงานและสื่อสารถึงบทบาท ภารกิจ และบริการของศูนย์ฯ  เพื่อขยายโอกาสการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้สร้างสรรค์และกระตุ้นการสร้างธุรกิจใหม่ให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการ กลุ่มวิชาชีพสร้างสรรค์ และนักเรียนนักศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ทั้งในรูปแบบของพื้นที่ห้องสมุดเฉพาะด้านการออกแบบ  ห้องจัดนิทรรศการ  การอบรมสัมมนาและกิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ที่มีกำหนดจัดตลอดปี  จึงได้เล็งเห็นความสำคัญในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนสถาบันการศึกษาที่เปิดทำการเรียนการสอนในด้านการออกแบบเพื่อขอความร่วมมือต่อไป ภาพ/ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง ภาพกิจกรรม  

Read More »

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มมส. ร่วมงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561

8

สาขานฤมิตศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ผศ.วิกรม วงษ์สุวรรณ์ และ อ.ฐิติรัตน์ นิมิตรบรรณสาร เป็นตัวแทนสาขานฤมิตศิลป์ ได้นำผลงานวิจัยด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสื่อกกของจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมแสดงผลงานใน ” มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561″ ( Thailand Research Expo 2018) จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 9-13 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ ภายใต้เครือข่ายมหาวิทยาลัยส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์ (UCCN) ซึ่งเป็นการนำผลงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยในเครือข่าย ที่ใช้ต้นทุน ภูมิปัญญา และทรัพยากรธรรมชาติภายในท้องถิ่น สร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมที่ทำให้เกิดเป็นสินค้าหรือบริการ ภาพ/ข่าว : อาจารย์ฐิติรัตน์ นิมิตรบรรณสาร ภาพกิจกรรม  

Read More »

มมส. แสดงความยินดีกับนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ คว้ารางวัลออกแบบชุดแต่งกายสิ่งทอผ้าไหม

img_7514

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมแสดงความยินดีกับ นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง-นฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่คว้ารางวัลชนะเลิศอับดับ 1 โครงการประกวดทายาทหม่อนไหมในระดับประเทศ ประกวดสร้างสรรค์ ผลงานการออกแบบลวดลายผ้า เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยกรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2560 โดย นายกัญติณณภัทร ฤทธิ์กลาง และนายศราวุธ สนิทไทย และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ในการผลงานเข้าประกวดในโครงการทายาทหม่อนไหม ภายใต้ กิจกรรมการประกวดออกแบบชุดเครื่องแต่งกายสิ่งทอผ้าไหมเชิงสร้างสรรค์ ประเภทการประกวดแบบระดับนิสิต นักศึกษา โดย นายชลธี แก้วใส นางสาวปภาดา กาพย์ไกรแก้ว และนางสาวชลีกุล จันทร์โสภา ซึ่งได้มีการมอบรางวัลในงานตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด “สืบสานตำนานไหมไทย สายใยแห่งแผ่นดิน” ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม …

Read More »
Translate »