NEWS

การจัดการความรู้ (KM) การจัดทำวารสารอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563  วารสารสถาปัตยกรรม การออกแบบและการก่อสร้าง (JADC) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ตระหนักถึงประโยชน์ ในการเป็นสื่อส่งเสริม สนับสนุน การบริการวิชาการเพื่อสังคม และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัย ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ จึงมีความประสงค์จัดโครงการจัดการความรู้ (KM) เพื่อพัฒนาการดำเนินการวารสารฯ เพื่อเป็น สื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้ และวิทยาการด้านสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมผังเมือง สถาปัตยกรรมภายใน ภูมิสถาปัตยกรรม การจัดการงานก่อสร้าง การออกแบบและงานสร้างสรรค์ และในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดย มุ่งเน้นงานวิจัยและบทความวิชาการ ตลอดจนเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่าง นักศึกษา นักวิชาการจาก สถาบันอุดมศึกษา นักวิชาการอิสระ ทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม อันจะก่อให้เกิดความก้าวหน้าทาง วิชาการและเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ  จึงได้จัดโครงการการจัดการความรู้ (KM) การจัดทำวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุม AR215-1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเรียนรู้การจัดการระบบวารสารให้ได้มาตรฐาน และเพื่อเตรียมตัวการนำวารสารเข้าฐานของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)  ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคภูมิ หรรนภา (บรรณาธิการวารสารมนุษย์กับสังคม)  และอาจารย์ปภาวรินทร์ วรหิน (เลขานุการวารสารมนุษย์กับสังคม) เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง  การเตรียมความพร้อมของวารสารเพื่อรับการประเมิน และการจัดทำวารสารอิเล็กทรอนิกส์ …

Read More »

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มมส ส่งมอบกล่องป้องกันเชื้อฟุ้งกระจาย (Aerosol Box) ที่ออกแบบให้เหมาะกับการปฏิบัติงานของแผนกจักษุแพทย์ให้กับโรงพยาบาลมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช เชาวรัตน์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมคณะประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธราวุฒิ บุญเหลือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิกรม วงษ์สุวรรณ์ นางมยุรี ผาผง และผู้ช่วยศาสตราจารย์กตัญญู หอสูติสิมา หัวหน้าศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เดินทางไปยังโรงพยาบาลมหาสารคาม เพื่อส่งมอบกล่องป้องกันเชื้อฟุ้งกระจาย (Aerosol Box) ที่ออกแบบให้เหมาะกับการปฏิบัติงานของแผนกจักษุแพทย์ สืบเนื่องจากโครงการให้คำปรึกษาด้านการออกแบบปรับปรุงอาคาร ในส่วนจุดคัดกรอง และส่วนดูแลผู้ป่วย COVID-19 ให้กับโรงพยาบาลของรัฐ หรือ ZERO COVID PROJECT ของทางสภาสถาปนิก โดยได้ส่งมอบให้กับนางรัตนาภรณ์ ยนต์ตระกูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านลูกค้าสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ พร้อมด้วยแพทย์หญิงเพียงใจ ลวกุล จักษุแพทย์ โรงพยาบาลมหาสารคาม และมีการทดสอบการใช้งานจริงซึ่งได้ผลเป็นที่พอใจ ข่าว : ผู้ช่วยศาสตราจารย์กตัญญู หอสูติสิมา ภาพ : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง ภาพประกอบการส่งมอบกล่องป้องกันเชื้อฟุ้งกระจาย (Aerosol Box)  

Read More »

สาขาการจัดการงานก่อสร้าง (CM) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครนักเรียน ม.6/ปวช./ปวส. (หรือเทียบเท่า) เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในรอบการรับตรงร่วมกัน (TCAS 3/2563)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการงานก่อสร้าง (CM) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม . เปิดรับสมัคร TCAS รอบที่ 3 (การรับตรงร่วมกัน) วันที่ 17 – 27 เมษายน 2563 . รับสมัครนักเรียน ม.6/ปวช./ปวส. (หรือเทียบเท่า) (ใช้คะแนนสอบ GAT เท่านั้น !!) . สมัครได้ที่ https://student.mytcas.com . กำหนดการ 17-27 เม.ย. 63 : รับสมัคร 8 พ.ค. 63 : ประกาศผล 8-9 พ.ค. 63 : ยืนยันสิทธิ์ . ติดต่อสอบถาม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ฝ่ายวิชาการ: 043-754-381 ต่อ 3509 084-4024526 (อ.ธนายุทธ) 066-1639699 (อ.สุรพงษ์)

Read More »

ขอเชิญชมผลงานวิทยานิพนธ์สถาปัตยกรรมภายใน “IN YOUR AREA” Thesis in Interior Architecture 2019-2020

ขอเชิญชมผลงานวิทยานิพนธ์สถาปัตยกรรมภายใน “IN YOUR AREA” Thesis in Interior Architecture 2019-2020 เเละสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมของเเต่ละผลงานได้ทาง online exhibition ตามลิ้งค์นี้  https://www.facebook.com/pg/thesis.interior.arch.msu/posts/?ref=page_internal นะคะ ข่าว : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากุล  ตันทนะเทวินทร์ ภาพ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากุล  ตันทนะเทวินทร์

Read More »

สาขาวิชานฤมิตศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในรอบการรับตรงร่วมกัน (TCAS 3/2563)

สาขาวิชานฤมิตศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ” เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า เข้ารับการคัดเลือกเป็นนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในรอบการรับตรงร่วมกัน (TCAS 3/2563) โดยใช้ผลคะแนน GAT และ PAT 6 ” (ความถนัดทางศิลปกรรม) ในระหว่างวันที่ 17-27 เมษายน 2563 นี้ สมัครได้ทาง >>> https://student.mytcas.com/ *** สำหรับนักเรียน ที่มีฝันเป็นดีไซเนอร์มืออาชีพ สาขาวิชาของเราสร้างบุคลากรในวิชาชีพการออกแบบมาแล้วไม่น้อยกว่า 23 ปี มาร่วมเป็นส่วนสำคัญในประวัติศาสตร์การออกแบบไปด้วยกันนะ WRCA ติดตามข่าวสารได้ที่: https://www.facebook.com/Creativeartsmsu/

Read More »

ผลงานวิทยานิพนธ์พี่ๆชั้นปีที่5 สาขาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ 🟠 [ Community Center & Academy Thesis]

ผู้ใดสนใจสนใจงานพิพิธภัณฑ์ ศูนย์การเรียนรู้ และโรงละคร เข้าไปชมตามลิงค์ Texture Arch Thesi Exhibition

Read More »

สโมสรนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มมส จัดกิจกรรมค่ายสถาปัตย์สัญจรครั้งที่ 19

สโมสรนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้มีการจัดโครงการค่ายสถาปัตย์สัญจรครั้งที่ 19 ประจำปีการศึกษา 2562  ระหว่างวันที่ 21- 23 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนบ้านโป่งแห้ง ตำบลวังหินลาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น  เพื่อให้นิสิต อาจารย์และบุคลากร ในคณะฯ ได้ร่วมกันทำกิจกรรมที่เป็นจิตอาสาช่วยเหลือ ทำประโยชน์เพื่งสังคมและชุมชน ไม่ว่าจะเป็นการบริจาคสิ่งของปัจจัย และลงพื้นที่ทำงานจริงในการซ่อมแซม บูรณาการอาคารเรียน วัด ชุมชน เป็นต้น รวมถึงได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิต ภูมิปัญญากับชาวบ้าน ยังเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในการช่วยเหลือสังคม และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันของผู้เข้าร่วมงานอีกด้วย จึงได้เกิดโครงการค่ายสถาปัตย์สัญจร ครั้งที่ 19 ขึ้น ภาพ : ค่ายสถาปัตย์สัญจรครั้งที่ 19 ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง ภาพกิจกรรมค่ายสถาปัตย์สัญจรครั้งที่ 19  

Read More »

นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มมส ได้รับรางวัลจากการประกวด MSU BEC Competition 62

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช เชาวรัตน์ คณบดี ได้เป็นตัวแทนมอบรางวัล โครงการประกวด MSU BEC Competition 62 ในหัวข้อ “การปรับปรุงเปลือกอาคาร เพื่อประหยัดพลังงาน อาคารโรงพยาบาลสุทธาเวช (Suddavej Hospital Envelope Redesign for Saving Energy)” ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุณีย์ นิมิตศิริวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ อาจารย์ ดร.วรากุล ตันทนะเทวินทร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ประธานคณะกรรมการตัดสินผลงาน เป็นสักขีพยาน ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ต่อยอดจากโครงการอบรมการใช้โปรแกรม BEC โดยศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมมีความกระตือรือร้นในการฝึกฝนการใช้โปรแกรม พัฒนาจนเกิดความเข้าใจ สามารถประยุกต์ใช้กับอาคารจริงได้ โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สนับสนุนเงินรางวัล รวม 10,000 บาท มีผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศและชมเชยรวม 6 ทีม จากผู้เข้าประกวดทั้งหมด 11 ทีม …

Read More »

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ เรืองธรรม ในโอกาสได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ดีเด่น

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง) ได้จัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ครบรอบ 51 ปี และก้าวเข้าสู่ปีที่ 52) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่บุคคลประเภทต่างๆ ได้แก่ การมอบรางวัลนักเรียนดีเด่น รางวัลนิสิตจิตอาสาดีเด่น รางวัลบุคลากรดีเด่น รางวัลอาจารย์ดีเด่น รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น และรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น เพื่อยกย่องและเป็นกำลังใจแก่ผู้ได้รับรางวัล ตลอดจนเป็นการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้สร้างสรรค์ผลงาน ทำคุณประโยชน์เพื่อส่วนรวมและเป็นแบบอย่างที่ดี  ซึ่งในโอกาสนี้  รองศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ เรืองธรรม  อาจารย์ประจำสาขาสถาปัตยกรรมภายใน  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคามก็ได้รับการเชิดชูเกียรติให้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่น  ทั้งนี้คณาจารย์และบุคลากรนำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช  เชาวรัตน์  คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯก็ได้ร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ด้วย ภาพ : กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ , วรารินทร์  ปัญญาวงษ์ ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง ภาพกิจกรรม  

Read More »

การซ้อมเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561-2562

เมื่อวันที่ 28 – 30 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ตามที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามกำหนดจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 – 2562  ในวันที่ 2 – 3 ธันวาคม 2562  ในการนี้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มีบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 6 สาขาวิชา ประกอบด้วย ระดับปริญญาตรีสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์  สาขาสถาปัตยกรรมเมืองและชุมชน สาขาสถาปัตยกรรมภายใน สาขานฤมิตศิลป์ สาขาภูมิสถาปัตยกรรม และสาขาการจัดการการก่อสร้าง  รวมทั้งสิ้น 205 คน  ฝ่ายพัฒนานิสิตฯ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ ได้จัดให้มีการซ้อมเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 28 – 30 พฤศจิกายน 2562  โครงการดังกล่าวได้สำเร็จลุล่วงด้วยดีตามวัตถุประสงค์โครงการ และดำเนินกิจกรรมไปด้วยความเรียบร้อย ผู้บริหารคณาจารย์ บุคลากรและนิสิตสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต มา ณ โอกาสนี้ ประธานการจัดซ้อม : อาจารย์สกลชัย  บุญปัญจา  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ภาพ/ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง ประมวลภาพประกอบกิจกรรม  

Read More »
Translate »