NEWS

นิสิตคณะสถาปัตย์ฯ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากโครงการมหกรรมนำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้รายวิชา หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการมหกรรมนำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้รายวิชา หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพปฎล เสงี่ยมศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการเปิดโครงการในครั้งนี้ อาจารย์ ดร.ฤทธิไกร ไชยงาม อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้มีนโยบายบูรณาการการจัดการเรียนการสอนเข้ากับโครงการ “หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน” เพื่อส่งเสริมและปลูกฝัง “จิตอาสา” ที่จะพัฒนาและรับใช้สังคม ตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย สำนักศึกษาทั่วไปจึงได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ร่วมกับ 5 คณะ มีนิสิตลงทะเบียนเรียนรวมทั้งสิ้น 675 คน ได้แก่   1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2. คณะวิศวกรรมศาสตร์   3. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตย์ศิลป์   5. คณะศิลปกรรมศาสตร์ โครงการมหกรรมนำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้ของรายวิชา หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ภาคต้น ปีการศึกษา 2562 เป็นกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ในหลักสูตรของรายวิชาหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน มีวัตถุประสงค์ 3 …

Read More »

นิสิตสถาปัตยกรรมภายในเข้าร่วมการประกวดแบบ Darling Showroom สำหรับการจัดแสดงสินค้าชุดที่นอนแบรนด์ Darling Deluxe

การประกวดแบบ Darling Showroom สำหรับการจัดแสดงสินค้าชุดที่นอนแบรนด์ Darling Deluxe ที่ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องนอนประเภทต่างๆ ในทุกตลาด ทั้งกลุ่มลูกค้าโรงแรม รีสอร์ทและขายปลีก โดยนำเสนอแนวคิดในการออกแบบพื้นที่จัดแสดงสินค้าที่สร้างเอกลักษณ์ ความน่าสนใจ ที่สามารถแสดงตัวอย่างการใช้งานของผลิตภัณฑ์ โดยส่งเสริมบรรยากาศที่ดีภายในร้านค้าและภาพลักษณ์ที่ดีของสินค้าเพื่อส่งเสริมการขาย มีนิสิตสถาปัตยกรรมภายใน ชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัล 4 คน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ รางวัลออกแบบดีเด่น  นางสาวปานตะวัน อาบสุวรรณ์ นางสาวพัชรินทร์ แสงหาร รางวัลชมเชย  นายอนาวิล ศรีพลัง และนางสาวปริยดา ศรีวรสาร  รางวัลชมเชย ที่มาข่าว : ดร.วรากุล ตันทนะเทวินทร์ ภาพกิจกรรม  

Read More »

คณาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ รับรางวัลในงานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่15

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรยุทธ ชาติชนะยืนยง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานมอบรางวัลนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 15 “51 ปี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน” พร้อมกล่าวปิดการประชุม ซึ่งจำนวนผลงานวิจัยที่นำเสนอในการประชุมครั้งนี้มีทั้งหมด 85 เรื่อง จําแนกเป็น การนําเสนอภาคบรรยาย 22 เรื่อง และภาคโปสเตอร์ 63 เรื่อง โดยมีการประกวดผลงานทาง วิชาการทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ ณ โรงแรมสยามธาราพาเลซ จังหวัดมหาสารคาม โดยคณาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ที่มีผลงานได้รับรางวัล ดังนี้ รางวัลการนำเสนอภาคบรรยาย รางวัลชมเชย ชื่อผลงาน โครงการการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้วยทุนทางวัฒนธรรมและกระบวนการออกแบบสร้างสรรค์อย่างบูรณาการบ้านหนองโนใต้ ตำบลนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ผู้นำเสนอผลงาน สุนทรี ถูกจิตต์ รางวัลการนำเสนอภาคโปสเตอร์สาขาบริการวิชาการ รางวัลชมเชย ชื่อผลงาน โครงการแนวทางการพัฒนาพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมหนองเรือ : องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ (โครงการต่อเนื่องปี พ.ศ. ๒๕๖๑) ผู้นำเสนอผลงาน วิชาภรณ์ ชำนิกำจร รางวัลการนำเสนอภาคโปสเตอร์สาขาทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม …

Read More »

พิธีไหว้ครูและครอบครูช่างและบวงสรวงกลอง ประจำปีการศึกษา 2562

ฝ่ายพัฒนานิสิต  โดยสโมสรนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้จัดโครงการพิธีไหว้ครูและครอบครูช่างและบวงสรวงกลอง  ประจำปีการศึกษา 2562  เมื่วันที่ 5 กันยายน 2562  โดยมี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช  เชาวรัตน์  คณบดีเป็นประธานในพิธีดังกล่าว  ทั้งนี้เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีและสืบทอดวัฒนธรรมโบราณแล้วยังเป็นการเสริมสร้างสิริมงคลแก่นิสิตในการเรียนและการประกอบวิชาชีพในอนาคต  รวมทั้งเพื่อให้นิสิตได้แสดงออกถึงความกตัญญูต่อครู  อาจารย์ผู้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ให้แก่นิสิต  ทั้งนี้มีนิสิตใหม่และนิสิตปัจจุบันเข้าร่วมพิธีดังกล่าวอย่างพร้อมเพียงเพราะถือเป็นพิธีอันศักสิทธิ์ที่ได้สืบทอดมาเป็นประจำทุกปี  นอกจากนี้ยังได้มีการจัดพิธีบวงสรวงกลองเพื่อให้นิสิตใหม่เกิดความศรัทธา ซึ่งกลองถือเป็นสัญลักษณ์ของคณะที่บ่งบอกความเป็นเอกลักษณ์และเป็นการแสดงออกถึงความรัก ความสามัคคีและความภาคภูมิใจแก่นิสิตทุกชั้นปี ภาพ : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง ภาพเคลื่อนไหว : วรารินทร์  ปัญญาวงษ์ ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง ภาพประกอบกิจกรรม  

Read More »

มมส มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ (วาระที่สอง)

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช เชาวรัตน์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่ง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นวาระที่สอง โดยมี คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมแสดงความยินดี ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 15/2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาพ/ข่าว : อภิราม ทามแก้ว ที่มา : งานการประชุม

Read More »

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561

  เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้จัดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ  เพื่อเป็นการตรวจสอบและประเมินเพื่อสร้างมาตรฐานของการศึกษาและการบริหารจัดการในหน่วยงาน โดยมีการประเมินตามเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทำให้ทิศทางการบริหารจัดการและการจัดการศึกษาถูกกำหนดโดยตัวบ่งชี้ของการประเมินในมิติต่างๆ รวมทั้งการปฏิบัติงานด้านต่างๆของบุคลากรในคณะฯจึงต้องตอบสนองต่อระบบการประเมินดังกล่าว ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ปณิธาน พีรพัฒนา (ประธานกรรมการ) , ผศ.ดร.ณัฐพล ภูมิสะอาด (กรรมการ) และ รศ.ดร.บังอร กุมพล (กรรมการ) เป็นคณะกรรมการในการประเมินในครั้งนี้  ซึ่งมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561 เท่ากับ 4.00 คะแนน ผู้ประสานงานโครงการ : ละเอียด โกหลำ ภาพ/ข่าว : วุฒิไกร ป้อมมะรัง ภาพกิจกรรมการประเมิน  

Read More »

นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มมส เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ International Student Ideathon, SBE 19 Tokyo

เมื่อวันที่ 2 – 8 สิงหาคม 2562 นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้แก่ นางสาวจิรัญญา กาญจนวิลานนท์ และ นางสาวจักรีวรรณ เบ็ญจวงษ์ ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ International Student Ideathon, SBE 19 Tokyo ซึ่งงานประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ International Student Ideathon นี้ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่ต่อเนื่องกับการประชุมวิชาการ SBE 19 Tokyo (Sustainable Built Environment Conference 2019 : BUILT ENVIRONMENT IN AN ERA OF CLIMATE CHANGE) ซึ่งจัดขึ้นที่ The University of Tokyo, Komaba Campus ประเทศญี่ปุ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตจากต่างสถาบันเข้าร่วมออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมเพื่อรองรับการจัดงานกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกที่จะจัดขึ้นในปี 2563 ซึ่งต้องคำนึงถึงประโยชน์การใช้งานในช่วงที่มีการแข่งขันกีฬาและหลังจากงานแข่งขันเสร็จสิ้น โดยผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการมีมาจากหลายมหาวิทยาลัยในหลายประเทศ ได้แก่ Institute …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์กิ่งกาญจน์ โสภณพิศุตม์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์กิ่งกาญจน์ โสภณพิศุตม์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตามมติสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2562 วันที่ 28 มิถุนายน 2562

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.นิพัทธา หรรนภา ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์นิพัทธา หรรนภา ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย วันที่ 26 กรกฎาคม 5262

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.วิกรม วงษ์สุวรรณ เจ้าของผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิกรม วงษ์สุวรรณ์  เจ้าของผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา  ในผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์  ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์ : โคมไฟ  

Read More »
Translate »