Monday , September 25 2017
Home / NEWS (page 5)

NEWS

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มมส. จัดงานครบรอบ 20 ปี “ก้องเกียรติ สถาปัตย์”

IMG_0704

              เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ จัดงานครบรอบ 20 ปี “ก้องเกียรติ สถาปัตย์” คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ระหว่างวันที่ 8 – 10 กันยายน 2559 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดงานฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช เชาวรัตน์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานฯในครั้งนี้ เพื่อเป็นการรำลึกถึง ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และบุคลากร ที่เคยปฏิบัติงานในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ รวมไปถึงศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ให้มีความระลึกถึง และเกิดความรักในคณะฯ ในสถานที่เคยเล่าเรียนมา เป็นการระลึกถึงครูอาจารย์ที่ประสิทธิประสาทวิชาให้เหล่าลูกศิษย์ทั้งหลาย รวมถึงการสานความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง กิจกรรมภายในงาน มีพิธีทำบุญตักบาตร พิธีครอบครู กิจกรรมไหว้ครูอาจารย์ …

Read More »

รับรางวัลชมเชยในการนำเสนองานวิจัยในงานมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัยครั้งที่12

IMG_0755

                                ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมธี  พิริยการนนท์  อาจารย์ประจำสาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เข้ารับรางวัลชมเชย  จากการนำผลงานวิจัยไปร่วมนำเสนอประเภทโปสเตอร์และจัดแสดงในงานวิจัยมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัยครั้งที่ 12  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งได้จัดงานโครงการมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 12 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “Toward Sustainable Community Development by Integrating Basic and Applied Researches : ก้าวสู่การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน โดยบูรณาการงานวิจัยพื้นฐานและงานวิจัยประยุกต์”  โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมแม่น้ำของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ซึ่งจำนวนผลงานวิจัยที่นำเสนอในการประชุมครั้งนี้มีทั้งหมด 223 เรื่อง จำแนกเป็น การนำเสนอภาคบรรยาย 79 เรื่อง และภาคโปสเตอร์ 144 …

Read More »

พิธีไหว้ครูและครอบครูช่าง ประจำปีการศึกษา 2559

IMG_0176

                      ฝ่ายพัฒนานิสิต  โดยสโมสรนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้จัดโครงการพิธีไหว้ครูและครอบครูช่าง  ประจำปีการศึกษา 2559  เมื่วันที่ 8 กันยายน 2559  โดยมี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช  เชาวรัตน์  คณบดีเป็นประธานในพิธีดังกล่าว  ทั้งนี้เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีและสืบทอดวัฒนธรรมโบราณแล้วยังเป็นการเสริมสร้างสิริมงคลแก่นิสิตในการเรียนและการประกอบวิชาชีพในอนาคต  รวมทั้งเพื่อให้นิสิตได้แสดงออกถึงความกตัญญูต่อครู  อาจารย์ผู้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ให้แก่นิสิต  ทั้งนี้มีนิสิตใหม่และนิสิตปัจจุบันเข้าร่วมพิธีดังกล่าวอย่างพร้อมเพียงเพราะถือเป็นพิธีอันศักสิทธิ์ที่ได้สืบทอดมาเป็นประจำทุกปีแล้วยังได้รับความสนใจจากมหาวิทยาลัยอื่นที่มีการจัดการเรียนการสอนในสายวิชาชีพเดียวกันมาเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย นอกจากนี้ยังได้มีการจัดพิธีบวงสรวงกลองเพื่อให้นิสิตใหม่เกิดความศรัทธา ซึ่งกลองถือเป็นสัญลักษณ์ของคณะที่บ่งบอกความเป็นเอกลักษณ์และเป็นการแสดงออกถึงความรัก ความสามัคคีและความภาคภูมิใจแก่นิสิตทุกชั้นปี ภาพ/ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง ภาพประกอบกิจกรรม  

Read More »

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มมส จัดโครงการรับรองหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรม

13975336_1389224627758771_2132566973515698040_o

                    เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการรับรองหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรม เพื่อให้หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรม ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ผ่านการรับรองทางวิชาการและวิชาชีพจากสภาสถาปนิกอย่างสมบูรณ์ จัดขึ้น ณ ห้อง AR116 และห้องแสดงนิทรรศการผลงาน ชั้น 1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช เชาวรัตน์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมกรรมสภาสถาปนิกพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พงศ์ศักดิ์ วัฒนสินธุ์ ประธานผู้แทนสภาสถาปนิก พร้อมด้วยคณะกรรมกรรม รวม 7 ท่าน และผู้ประกอบการ 2 ท่าน ประกอบด้วย …

Read More »

ร่วมแสดงนิทรรศการและสัมมนา TUDA 2016 “CITY ON THE MOVE : ขับเคลื่อนเชื่อมต่อ รถ ราง เรือ”

14171964_10210240379111463_1116863437_n

                          เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้รับเชิญจากสมาคมสถาปนิกผังเมืองไทยให้ร่วมแสดงนิทรรศการและสัมมนา TUDA 2016  “CITY ON THE MOVE : ขับเคลื่อนเชื่อมต่อ รถ ราง เรือ”   โดยกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม ถึงวันที่ 5 กันยายน 2559 ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน  โดยมี  ดร.สุเมธ  ชุมสาย ณ อยุธยา  ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรมร่วมสมัย) พ.ศ. 2541  เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการและสัมมนาในครั้งนี้  ทั้งนี้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้มอบหมายให้สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการและร่วมสัมมนาในครั้งนี้ด้วย ที่มา/ภาพ : ผู้ช่วยศาตราจารย์ …

Read More »

มมส คว้ารางวัล Silver Award จากการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2559 (Thailand Research Expo 2016)

20160823165510_1

                      มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คว้ารางวัล Silver Award พร้อมถ้วยรางวัลและโล่ห์จากประธานกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติ และเงินรางวัล 15,000 บาท จากการนำผลงานวิจัยของอาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ภายใต้ Theme “ งานวิจัยเพื่อสร้างธุรกิจ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม” เข้าร่วมนำเสนอในงาน “การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2559 (Thailand Research Expo 2016) ” ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 17-21 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ภายในงานมีสถาบันการศึกษาและเครือข่ายการวิจัยเข้าร่วมงานมากกว่า 100 หน่วยงาน โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย รศ.ดร.ไพโรจน์ ประมวล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย พร้อมด้วย นางฉวีวรรณ อรรคะเศรษฐัง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ นำผลงานวิจัยเข้าร่วมเสนอและจัดนิทรรศการ …

Read More »

Creative Arts MSU Exhibition : SCB SME Expo Udonthani Central Plaza Udonthani

5

                          Creative Arts MSU Exhibition : SCB SME Expo Udonthani Central Plaza Udonthani คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  นำโดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช  เชาวรัตน์คณบดีและคณาจารย์สาขานฤมิตศิลป์  ได้เข้าร่วมแสดงนิทรรศการ  SME Expo Up Thailand (เสริมแกร่ง SME ไทย ด้วยที่ปรึกษามืออาชีพ)  ณ  ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า  จังหวัดอุดรธานี  ระหว่างวันที่  19-21  สิงหาคม  2559  โดยโครงการดังกล่าวเป็นหนึ่งกิจกรรมสนับสนุนภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับที่ 1 โครงการ Big Brother (พี่ช่วยน้อง) ในโครงการประชารัฐ  ภายใต้แนวคิด “Total Business Solutions” สำหรับทุกช่วงธุรกิจของผู้ประกอบการ SME  …

Read More »

ร่วมแสดงผลงาน “การประชุมวิชาการหม่อนไหมโลก ครั้งที่ ๒๔” และงาน “ตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๕๙”

8

                      คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  นำโดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช  เชาวรัตน์  คณบดี  และอาจารย์ ดร.วิชนาถ  ทิวะสิงห์  อาจารย์ประจำสาขาวิชานฤมิตศิลป์  พร้อมด้วยนายศราวุธ สนิทไทย นิสิตสาขานฤมิตศิลป์  เป็นตัวแทนผู้บริหาร  บุคลากรและนิสิตเข้าร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  ทรงโปรดเกล้าฯให้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์เป็นประธานเปิดงาน “การประชุมวิชาการหม่อนไหมโลก  ครั้งที่  ๒๔”  และงาน “ตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย  ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๕๙”  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙  ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องบอลรูม  ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  กรุงเทพมหานคร  ในวันอาทิตย์ที่  ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๕๙  เวลา  …

Read More »

การประเมินประกันคุณภาพภายใน วงรอบปีการศึกษา 2558

IMG_9204

            เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559  ที่ผ่านมา  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร๋ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จัดโครงการการประเมินประกันคุณภาพภายใน วงรอบปีการศึกษา 2558  ซึ่งในปัจจุบันการดำเนินงานของคณะฯ ในด้านต่างๆได้มีกลไกในการตรวจสอบและประเมินจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเช่น สกอ. สมศ. และกพร.เป็นต้น เพื่อสร้างมาตรฐานของการศึกษาและการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน โดยมีการประเมินตามเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทำให้ทิศทางการบริหารจัดการด้านต่างๆและการจัดการศึกษาถูกกำหนดโดยตัวบ่งชี้ของการประเมินในมิติต่างๆ รวมทั้งการปฏิบัติงานของบุคลากรในคณะฯ จึงต้องตอบสนองต่อระบบการประเมินดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานของคณะฯ ต่อไป และจากการประเมินในครั้งนี้มาจัดทำแผนพัฒนาระบบงานของคณะและบุคลากรในปีการศึกษา 2559 ซึ่งจะมีการดำเนินการ จัดกิจกรรมโครงการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากร ณ ประเทศเวียดนาม นำคณาจารย์และบุคลากร เพื่อพัฒนาระบบบริหารและการจัดการเรียนการสอนต่อไป สำหรับการประเมินในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการ  3  ท่าน  ดังนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีวินทร์ ลิ้มศิริ ประธานกรรมการ สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพร แสนสุข กรรมการ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาจารย์ สพ.ญ.ดร.อมรรัตน์ เจือสุข กรรมการ คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   …

Read More »
 
Translate »