NEWS

สถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ วิจัยและบริการวิชาการ 2559 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Title-1

                สถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ วิจัยและบริการวิชาการ 2559 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ARCHITECTURE, URBAN DESIGN AND CREATIVE ARTS RESEARCH AND ACADEMIC SERVICE 2016 MAHASARAKHAM UNIVERSITY เมื่อวันที่  21  กรกฎาคม  2559  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้จัดโครงการสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ วิจัยและบริการวิชาการ 2559  ณ ห้องประชุม AR116  โดยจัดทำขึ้นเพื่อเป็นการดำเนินการตามแผนและนโยบายของกลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ ตอบสนองนโยบายทั้งระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัยในการส่งเสริมบุคลากรในด้านการทำวิจัยและบริการวิชาการ ภายใต้ 3 ยุทธศาสตร์สำคัญดังนี้ (1) ยุทธศาสตร์ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การเรียนการสอนที่ทันสมัยตามเกณฑ์มาตรฐานและการจัดอันดับสากล (2) ยุทธศาสตร์เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการชั้นนำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมทั้งเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (3) ยุทธศาสตร์ส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้ได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยในระดับสากล อีกทั้งยังเป็นเวทีให้อาจารย์และบุคลากรผู้ที่ได้รับทุนในการทำวิจัยและบริการวิชาการนำองค์ความรู้ที่ได้มานำเสนอ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ และรวมไปถึงเป็นส่วนหนึ่งในแผนการติดตามความก้าวหน้าในการทำงาน เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณภาพของงานวิจัยและบริการวิชาการของคณะ ผู้ประสานงานโครงการ : อาจารย์ ดร.ถวัลย์  นิยมพานิชพัฒนา …

Read More »

โครงการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ประจำปีการศึกษา 2558

TQF_2558

        เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  ได้จัดโครงการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ประจำปีการศึกษา 2558  ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ให้มีการประเมินการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทุกภาคเรียน  เพื่อให้กระจายการทำงานประกันคุณภาพลงไปในระดับของหน่วยงานย่อย และพัฒนาหลักสูตร  สำหรับการจัดการเรียนการสอนในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ในวงรอบปีการศึกษา 2558 นี้มี 6 หลักสูตรที่ได้รับการประเมินในครั้งนี้ ประกอบด้วย หลักสูตร สถ.บ.สถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี) หลักสูตร สถ.บ.สถาปัตยกรรมผังเมือง (หลักสูตร 5 ปี) หลักสูตร สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตร 5 ปี) หลักสูตร ศป.บ.นฤมิตศิลป์ (หลักสูตร 4 ปี) หลักสูตร ภ.สถ.บ.ภูมิสถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี) หลักสูตร สถ.ม.การวางผังชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม (ระดับปริญญาโท) ทั้งได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ประเมินในแต่ละหลักสูตร ดังนี้ หลักสูตร …

Read More »

มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จัดโครงการนิทรรศการศิลปนิพนธ์ “Artsylum” ผลงานนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขานฤมิตศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2558

13076891_1091693667543088_964195139425276423_n

            เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 หลักสูตรสาขานฤมิตศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัด โครงการนิทรรศการศิลปนิพนธ์ “Artsylum”ผลงานนิสิตชั้นปีที่ 4  สาขานฤมิตศิลป์  ประจำปีการศึกษา 2558 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน  เป็นการแสดงผลงานด้านการออกแบบนิเทศน์ศิลป์ ผลงานด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรม และผลงานด้านการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ เป็นการเผยแพร่ผลงานของนิสิตออกสู่สาธารณะ เป็นการสร้างประสบการณ์ในการทำงานให้กับนิสิต  นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากผู้ผลิตนิตยสาร “เลาะ” มาเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำความรู้มาต่อยอดเพื่อพัฒนาเป็นอาชีพหลังสำเร็จการศึกษาอันเป็นแนวทางให้นิสิตที่จะสำเร็จการศึกษาได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริงต่อไป ในการนี้ได้รับเกียรติจากท่านสุชัย บุตรสาระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดงาน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช เชาวรัตน์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือทางด้านสาขาวิชาชีพระหว่างองค์กรภาครัฐและเอกชน ทั้งยังเป็นการเผยแพร่ผลงานของนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขานฤมิตศิลป์ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผลงานด้านการออกแบบ และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรสาขาวิชานฤมิตศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้น ณ ชั้น 2 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดอุดรธานี โดยมี ผู้บริหาร อาจารย์ …

Read More »

Thesis of The Year 2015

1_title

                เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 09.00 น. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการงานวิทยานิพนธ์แห่งปี 2558 Thesis of The Year 2015 ขึ้น ณ ห้องประชุมทรงคุณ อัตถากร อาคารคณะสถาปัตยกรรมสาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ การจัดโครงการครั้งนี้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ ได้ดำเนินการจัดขึ้น เพื่อเป็นการนำเสนอและเผยแพร่วิทยานิพนธ์ที่สุดแห่งปี ในรายวิชาออกแบบ ของนิสิตทุกสาขาแต่ละชั้นปี ตลอดจนการจัดนิทรรศการต่างๆ ตลอดปีการศึกษา 2558 เพื่อกระตุ้นให้เกิดบรรยากาศด้านการเรียนการสอนขึ้นภายในและภายนอกคณะ ปัจจุบันคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นคณะที่จัดการเรียนการสอนทางด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบ โดยมีการสอนในระดับปริญญาตรี 6 หลักสูตร ประกอบด้วยหลักสูตร สถาปัตยกรรมศาสตร์ , สถาปัตยกรรมผังเมือง , สถาปัตยกรรมภายใน , ภูมิสถาปัตยกรรม …

Read More »

ค่ายสถาปัตย์สัญจรครั้งที่ 15

1

                    ค่ายสถาปัตย์สัญจรครั้งที่ 15 ภาพบรรยากาศการทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนของนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ โครงการค่ายสถาปัตย์สัญจรครั้งที่ 15 โดยปีนี้จัดขึ้น ณ โรงเรียนประสิทธาราม บ้านดู่โป้ ตำบลหนองแคน อำเภอ ปทุมรัตต์ จังหวัด ร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 3-6 เมษายน 2559 ข่าว : ปิยะนุช อินทร์พรหม ภาพ : ชมรมสถาปัตย์สัญจร

Read More »

นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ1 ก่อเจดีย์ทราย

13043789_1086888244690297_5430517318328993961_n

                                        นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ1 ก่อเจดีย์ทราย ในงานกิจกรรมสมโภชพระพุทธกันทรวิชัยและงานสงกรานต์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2559 ทีมการแข่งขันมีสมาชิก 4 คน ดังนี้ 1. นาย กาจนิธิศ อินธิสา 1LA 2. นายสุรชัย แซ่อึ้ง 1UA 3. นายต่อศักดิ์ อุปถัมภ์ 1UA 4. นายมนัส อาษาสิทธิ์ 1UA ข่าว : ปิยะนุช อินทร์พรหม ภาพ/ข้อมูล : อาจารย์เจนจิรา นาเมืองรักษ์

Read More »

นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มมส.คว้ารางวัลชมเชย

12885884_1067795916599530_8496913786861926674_o

                      นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  คว้ารางวัลชมเชยในการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายเพื่อการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ในงานประชุมส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่4 “BIKE & WALK FOR ALL” วันที่ 25 มีนาคม 2559 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร BICYCLE OUTFIT DESIGN CONTEST โดย มานิตย์ เจกะบุตร นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขานฤมิตศิลป์ อาจารย์ที่ปรึกษา อ.สายฝน จำปาทอง กับการออกแบบภายใต้แนวคิด FLORES “SENSE” ได้ผ่านรอบคัดเลือกจากกว่า 100 ทีมจากทั่วประเทศ เข้าสู่รอบ 10 ทีม และมาถึงรอบ FINAL ที่คัดเลือกเหลือเพียง 5 ทีมสุดท้ายที่ได้มาเดินแฟชั่นโชว์เพื่อตัดสินการประกวดในงาน ครั้งนี้ A student has been …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์กตัญญู หอสูติสิมาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศห้องน้ำยกระดับพื้นสำหรับคนพิการ

Title-1 (1)

          ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์กตัญญู หอสูติสิมา ได้รับรางวัลชนะเลิศ-ประเภทที่ 2 “ห้องน้ำยกระดับพื้นสำหรับคนพิการหรือผู้สูงอายุอัมพาตครึ่งล่าง”ในโครงการประกวดเทคโนโลยีชุมชน เพื่อการปรับปรุงสภาพแวดล้อมสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงหรือพิการ 2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ณ อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต Congratulations to Ajarn Katanyu Hawsutisima on winning a championship of CTED 2016 Congratulations to Ajarn Katanyu Hawsutisima on winning a championship of “Community Technology for Environmental Improvement of dependent elderly or people with disabilities Award 2016” for his work entitled …

Read More »

โครงการทัศนศึกษาสาขาสถาปัตยกรรมภายใน

title

          เมื่อวันที่ ๒๕-๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา สาขาสถาปัตยกรรมภายในได้จัดทัศนศึกษา เนื่องจากจัดการเรียนการสอนรายวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน ๔ สำหรับนิสิตชั้นปีที่ ๓ สาขาสถาปัตยกรรมภายใน ซึ่งมีเนื้อหาวิชาเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานการออกแบบ อาคารสถานบริการสาธารณะขนาดใหญ่ โรงแรม รีสอร์ท และอาคารทางวัฒนธรรม โดยใช้ในประกอบธุรกิจเชิงท่องเที่ยว พักผ่อน และการให้บริการต่างๆ ดังนั้น เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ และเป็นการเรียนการสอนแบบบูรณาการรายวิชา โดยการศึกษาจากสถานที่จริง จึงได้จัดโครงการเลาะภู ดูเฮือนนอน ณ เขาใหญ่ เพื่อเข้าชมสาระทางด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในอาคารสาธารณะดังกล่าว ที่แสดงออกถึงแนวความคิด ศิลปะ การออกแบบตกแต่งภายใน ตลอดจนการจัดสรรพื้นที่อย่างสร้างสรรค์ รวมไปถึงการให้บริการ การบริหารจัดการภายในโครงการ   Interior Architecture educational tour Department of Interior Architecture arranged an educational tour for 3rd year students during 25th-26th February 2016 …

Read More »

เทศการงานของขวัญ “กิ๊บ-บิ” Gift Festival

Untitled-21

เมื่อวันที่ 11 – 12 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา  นิสิตสาขานฤมิตศิลป์  ชั้นปีที่ 3  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้จัดโครงการเทศกาลของขวัญ “กิ๊บ-บิ Gift Festival”  ของทำมือ  อาหาร  ดนตรี  แฟชั่นโชว์  ณ บริเวณตลาดน้อย  มมส. ใหม่  ซึ่งเป็นโครงการที่นิสิตได้แสดงออกทางด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ที่ได้จากการเรียนรู้  โดยผลิตผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์และสินค้าต่างๆออกสู่สายตาสาธารณชน  เพื่อเป็นประโยชน์ที่นิสิตได้เปิดโลกทัศน์และเปิดโอกาสให้นิสิตได้แลกเปลี่ยนความรู้และสร้างประสบการณ์ให้นิสิตได้เรียนรู้แล้วนำไปปรับปรุงและประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป ภาพ:วรารินทร์  ปัญญาวงษ์ ข่าว:วุฒิไกร  ป้อมมะรัง   “Gib-bi” Gift Festival 3rd year students in creative arts held “Gib-bi” Gift Festival During 11st-12nd February 2016 at Taladnoi, Mahasarakham University. The event provided the students’ opportunities …

Read More »