NEWS

ร่วมแสดงนิทรรศการและสัมมนา TUDA 2016 “CITY ON THE MOVE : ขับเคลื่อนเชื่อมต่อ รถ ราง เรือ”

14171964_10210240379111463_1116863437_n

                          เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้รับเชิญจากสมาคมสถาปนิกผังเมืองไทยให้ร่วมแสดงนิทรรศการและสัมมนา TUDA 2016  “CITY ON THE MOVE : ขับเคลื่อนเชื่อมต่อ รถ ราง เรือ”   โดยกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม ถึงวันที่ 5 กันยายน 2559 ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน  โดยมี  ดร.สุเมธ  ชุมสาย ณ อยุธยา  ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรมร่วมสมัย) พ.ศ. 2541  เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการและสัมมนาในครั้งนี้  ทั้งนี้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้มอบหมายให้สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการและร่วมสัมมนาในครั้งนี้ด้วย ที่มา/ภาพ : ผู้ช่วยศาตราจารย์ …

Read More »

มมส คว้ารางวัล Silver Award จากการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2559 (Thailand Research Expo 2016)

20160823165510_1

                      มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คว้ารางวัล Silver Award พร้อมถ้วยรางวัลและโล่ห์จากประธานกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติ และเงินรางวัล 15,000 บาท จากการนำผลงานวิจัยของอาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ภายใต้ Theme “ งานวิจัยเพื่อสร้างธุรกิจ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม” เข้าร่วมนำเสนอในงาน “การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2559 (Thailand Research Expo 2016) ” ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 17-21 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ภายในงานมีสถาบันการศึกษาและเครือข่ายการวิจัยเข้าร่วมงานมากกว่า 100 หน่วยงาน โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย รศ.ดร.ไพโรจน์ ประมวล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย พร้อมด้วย นางฉวีวรรณ อรรคะเศรษฐัง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ นำผลงานวิจัยเข้าร่วมเสนอและจัดนิทรรศการ …

Read More »

Creative Arts MSU Exhibition : SCB SME Expo Udonthani Central Plaza Udonthani

5

                          Creative Arts MSU Exhibition : SCB SME Expo Udonthani Central Plaza Udonthani คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  นำโดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช  เชาวรัตน์คณบดีและคณาจารย์สาขานฤมิตศิลป์  ได้เข้าร่วมแสดงนิทรรศการ  SME Expo Up Thailand (เสริมแกร่ง SME ไทย ด้วยที่ปรึกษามืออาชีพ)  ณ  ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า  จังหวัดอุดรธานี  ระหว่างวันที่  19-21  สิงหาคม  2559  โดยโครงการดังกล่าวเป็นหนึ่งกิจกรรมสนับสนุนภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับที่ 1 โครงการ Big Brother (พี่ช่วยน้อง) ในโครงการประชารัฐ  ภายใต้แนวคิด “Total Business Solutions” สำหรับทุกช่วงธุรกิจของผู้ประกอบการ SME  …

Read More »

ร่วมแสดงผลงาน “การประชุมวิชาการหม่อนไหมโลก ครั้งที่ ๒๔” และงาน “ตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๕๙”

8

                      คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  นำโดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช  เชาวรัตน์  คณบดี  และอาจารย์ ดร.วิชนาถ  ทิวะสิงห์  อาจารย์ประจำสาขาวิชานฤมิตศิลป์  พร้อมด้วยนายศราวุธ สนิทไทย นิสิตสาขานฤมิตศิลป์  เป็นตัวแทนผู้บริหาร  บุคลากรและนิสิตเข้าร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  ทรงโปรดเกล้าฯให้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์เป็นประธานเปิดงาน “การประชุมวิชาการหม่อนไหมโลก  ครั้งที่  ๒๔”  และงาน “ตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย  ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๕๙”  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙  ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องบอลรูม  ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  กรุงเทพมหานคร  ในวันอาทิตย์ที่  ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๕๙  เวลา  …

Read More »

การประเมินประกันคุณภาพภายใน วงรอบปีการศึกษา 2558

IMG_9204

            เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559  ที่ผ่านมา  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร๋ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จัดโครงการการประเมินประกันคุณภาพภายใน วงรอบปีการศึกษา 2558  ซึ่งในปัจจุบันการดำเนินงานของคณะฯ ในด้านต่างๆได้มีกลไกในการตรวจสอบและประเมินจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเช่น สกอ. สมศ. และกพร.เป็นต้น เพื่อสร้างมาตรฐานของการศึกษาและการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน โดยมีการประเมินตามเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทำให้ทิศทางการบริหารจัดการด้านต่างๆและการจัดการศึกษาถูกกำหนดโดยตัวบ่งชี้ของการประเมินในมิติต่างๆ รวมทั้งการปฏิบัติงานของบุคลากรในคณะฯ จึงต้องตอบสนองต่อระบบการประเมินดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานของคณะฯ ต่อไป และจากการประเมินในครั้งนี้มาจัดทำแผนพัฒนาระบบงานของคณะและบุคลากรในปีการศึกษา 2559 ซึ่งจะมีการดำเนินการ จัดกิจกรรมโครงการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากร ณ ประเทศเวียดนาม นำคณาจารย์และบุคลากร เพื่อพัฒนาระบบบริหารและการจัดการเรียนการสอนต่อไป สำหรับการประเมินในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการ  3  ท่าน  ดังนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีวินทร์ ลิ้มศิริ ประธานกรรมการ สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพร แสนสุข กรรมการ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาจารย์ สพ.ญ.ดร.อมรรัตน์ เจือสุข กรรมการ คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   …

Read More »

ปฐมนิเทศนิสิต ประจำปีการศึกษา 2559

Title01

                มื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับปริญญาตรีทุกชั้นปี  ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช  เชาวรัตน์  คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  เป็นประธานกล่าวต้อนรับนิสิตและให้โอวาทแก่นิสิตทุกชั้นปี  พร้อมแนะนำผู้บริหาร  คณาจารย์และอาจารย์ที่กลับจากการลาศึกษาต่อ  แล้วนำเสนอผลงานเด่นของคณะฯในรอบปีที่ผ่านมาให้นิสิตและบุคลากรได้รับทราบ  นอกจากนี้  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์  เรืองธรรม  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  ยังได้ให้ข้อชี้แนะในการปฏิบัติตนให้ถูกระเบียบและแนวปฏิบัติตนในการเรียนทั้งภายในและภายนอกคณะฯเพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่ดีแก่นิสิตทุกชั้นปี  ในส่วนของฝ่ายพัฒนานิสิตนำโดย  อาจารย์สกลชัย  บุญปัญจา  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต  ยังได้แนะนำวิธีการปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเพื่อป้องกันปัญหาและผลกระทบที่จะส่งผลให้นิสิตไม่สำเร็จการศึกษาแล้วยังได้ชี้แนะแนวทางการป้องกันและการช่วยเหลือเมื่อนิสิตเกิดปัญหาระหว่างการศึกษาให้กับนิสิตได้รับทราบด้วย ทั้งนี้ยังได้มีการมอบประกาศนียบัตรแก่นิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่นในแต่ละสาขาวิชาทุกชั้นปี , นิสิตที่ได้รับรางวัลจากการประกวดกิจกรรมต่างๆในรอบปีที่ผ่านมา  และนิสิตที่บำเพ็ญตนเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมของคณะฯ  เพื่อเชิดชูเกียรติให้กับนิสิตที่ได้รับประกาศนียบัตรในด้านต่างๆ  นอกจากนี้ยังมีการแนะนำฝ่ายสโมสรนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2559 ให้นิสิตได้รับทราบกิจกรรมต่างๆรวมถึงนโยบายการจัดกิจกรรมต่างๆที่จะมีขึ้นตลอดปีการศึกษา 2559  เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์อันดีในหมู่คณะต่อไป ภาพ/ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง ประมวลภาพกิจกรรม …

Read More »

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่และพบผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2559

title-1

                เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมทรงคุณ อัตถากร  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช  เชาวรัตน์  คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  เป็นประธานกล่าวต้อนรับนิสิตใหม่และผู้ปกครองแล้วให้โอวาทแก่นิสิตใหม่  พร้อมแนะนำผู้บริหาร  คณาจารย์และอาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละสาขาวิชา ทั้งนี้โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนิสิตใหม่ อีกทั้งการให้ความรู้ ความเข้าใจ การปรับตัว สร้างความอบอุ่น ความประทับใจ เกิดความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัย และให้นิสิตได้เข้าใจถึงหน่วยงานให้บริการที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับนิสิตที่มหาวิทยาลัยจัดให้ รวมทั้งขั้นตอนและวิธีการขอรับบริการเพื่อให้ได้รับประโยชน์โดยตรงแก่นิสิต มีนิสิตใหม่และผู้ปกครองเข้าร่วมจำนวน 270 คน  โดยหลังกิจกรรมปฐมนิเทศแล้วคณาจารย์ที่ปรึกษาของนิสิตใหม่ทุกสาขายังได้นำผู้ปกครองชมสถานที่ในการจัดการเรียนการสอนภายในคณะฯ เพื่อสร้างความมั่นใจในความมุ่งมั่นที่คณะฯมุ่งพัฒนาให้การเรียนการสอนมีคุณภาพและประสิทธิภาพในการสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ยังมีการแนะนำฝ่ายสโมสรนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2559 ให้นิสิตใหม่ได้รับทราบกิจกรรมต่างๆในรอบปีที่ผ่านมารวมถึงนโยบายการจัดกิจกรรมต่างๆที่จะมีขึ้นตลอดปีการศึกษา 2559 อันเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องที่จะมีขึ้นต่อไปในอนาคต ภาพ/ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง ประมวลภาพ ::

Read More »

สถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ วิจัยและบริการวิชาการ 2559 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Title-1

                สถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ วิจัยและบริการวิชาการ 2559 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ARCHITECTURE, URBAN DESIGN AND CREATIVE ARTS RESEARCH AND ACADEMIC SERVICE 2016 MAHASARAKHAM UNIVERSITY เมื่อวันที่  21  กรกฎาคม  2559  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้จัดโครงการสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ วิจัยและบริการวิชาการ 2559  ณ ห้องประชุม AR116  โดยจัดทำขึ้นเพื่อเป็นการดำเนินการตามแผนและนโยบายของกลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ ตอบสนองนโยบายทั้งระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัยในการส่งเสริมบุคลากรในด้านการทำวิจัยและบริการวิชาการ ภายใต้ 3 ยุทธศาสตร์สำคัญดังนี้ (1) ยุทธศาสตร์ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การเรียนการสอนที่ทันสมัยตามเกณฑ์มาตรฐานและการจัดอันดับสากล (2) ยุทธศาสตร์เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการชั้นนำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมทั้งเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (3) ยุทธศาสตร์ส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้ได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยในระดับสากล อีกทั้งยังเป็นเวทีให้อาจารย์และบุคลากรผู้ที่ได้รับทุนในการทำวิจัยและบริการวิชาการนำองค์ความรู้ที่ได้มานำเสนอ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ และรวมไปถึงเป็นส่วนหนึ่งในแผนการติดตามความก้าวหน้าในการทำงาน เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณภาพของงานวิจัยและบริการวิชาการของคณะ ผู้ประสานงานโครงการ : อาจารย์ ดร.ถวัลย์  นิยมพานิชพัฒนา …

Read More »

โครงการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ประจำปีการศึกษา 2558

TQF_2558

        เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  ได้จัดโครงการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ประจำปีการศึกษา 2558  ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ให้มีการประเมินการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทุกภาคเรียน  เพื่อให้กระจายการทำงานประกันคุณภาพลงไปในระดับของหน่วยงานย่อย และพัฒนาหลักสูตร  สำหรับการจัดการเรียนการสอนในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ในวงรอบปีการศึกษา 2558 นี้มี 6 หลักสูตรที่ได้รับการประเมินในครั้งนี้ ประกอบด้วย หลักสูตร สถ.บ.สถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี) หลักสูตร สถ.บ.สถาปัตยกรรมผังเมือง (หลักสูตร 5 ปี) หลักสูตร สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตร 5 ปี) หลักสูตร ศป.บ.นฤมิตศิลป์ (หลักสูตร 4 ปี) หลักสูตร ภ.สถ.บ.ภูมิสถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี) หลักสูตร สถ.ม.การวางผังชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม (ระดับปริญญาโท) ทั้งได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ประเมินในแต่ละหลักสูตร ดังนี้ หลักสูตร …

Read More »

มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จัดโครงการนิทรรศการศิลปนิพนธ์ “Artsylum” ผลงานนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขานฤมิตศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2558

13076891_1091693667543088_964195139425276423_n

            เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 หลักสูตรสาขานฤมิตศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัด โครงการนิทรรศการศิลปนิพนธ์ “Artsylum”ผลงานนิสิตชั้นปีที่ 4  สาขานฤมิตศิลป์  ประจำปีการศึกษา 2558 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน  เป็นการแสดงผลงานด้านการออกแบบนิเทศน์ศิลป์ ผลงานด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรม และผลงานด้านการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ เป็นการเผยแพร่ผลงานของนิสิตออกสู่สาธารณะ เป็นการสร้างประสบการณ์ในการทำงานให้กับนิสิต  นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากผู้ผลิตนิตยสาร “เลาะ” มาเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำความรู้มาต่อยอดเพื่อพัฒนาเป็นอาชีพหลังสำเร็จการศึกษาอันเป็นแนวทางให้นิสิตที่จะสำเร็จการศึกษาได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริงต่อไป ในการนี้ได้รับเกียรติจากท่านสุชัย บุตรสาระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดงาน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช เชาวรัตน์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือทางด้านสาขาวิชาชีพระหว่างองค์กรภาครัฐและเอกชน ทั้งยังเป็นการเผยแพร่ผลงานของนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขานฤมิตศิลป์ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผลงานด้านการออกแบบ และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรสาขาวิชานฤมิตศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้น ณ ชั้น 2 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดอุดรธานี โดยมี ผู้บริหาร อาจารย์ …

Read More »
 
Translate »