NEWS

สาขานฤมิตศิลป์ ร่วมจัดกิจกรรมในงาน”มาหาสารคาม มาหาคร์าฟท์”

สาขานฤมิตศิลป์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้นำคณาจารย์และนิสิตเข้าร่วมจัดกิจกรรมในงาน”มาหาสารคาม มาหาคร์าฟท์” ประจำปี 2562  โดยมีนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานในการเปิดงานในครั้งนี้  ซึ่งจัดโดยส่วนราชการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  โดยจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 29 – 31  มีนาคม 2562  ณ บริเวณสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม  ทั้งนี้เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ ให้เกิดการรวมตัวของนักสร้างสรรค์ผลงานศิลปวัฒนธรรมในด้านต่างๆของจังหวัดมหาสารคาม โดยการนำกลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่น ให้มารวมตัวกันในงานคนรักงานคราฟท์ ที่จังหวัดมหาสารคาม ทั้งนี้สาขานฤมิตศิลป์  ได้ได้นำคณาจารย์และนิสิตร่วมเผยแพร่ผลงานทั้งในด้วยคราฟท์  ด้านงานหัตถกรรม และด้านงานแฟชั่นโชว์ไปร่วมในครั้งนี้ด้วย  เพื่อเป็นการเผยแพร่หลักสูตรและเผยแพร่ผลงานซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานให้ความสนใจจำนวนมาก ภาพ : FB-นฤมิตศิลป์ มหาสารคาม Creative Arts MSU.  , www.sarakham360.com ข่าว : วุฒิไกร ป้อมมะรัง ภาพกิจกรรมงาน “มาหาสารคาม มาหาคร์าฟท์”

Read More »

สาขานฤมิตศิลป์ ร่วมนำผลงานแฟชั่นโชว์ในงาน BANGKOK INTERNATIONAL FASHION WEEK 2019 (BIFW2019)

ด้วย บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ได้จัดกิจกรรม BANGKOK INTERNATIONAL FASHION WEEK 2019 (BIFW2019) ระหว่างวันที่ 28 – 30 มีนาคม 2562  ณ ห้องสรรพสินค้า SIAM CENTER กรุงเทพมหานคร  ทั้งนี้เพื่อสร้างปรากฎการณ์สุดยอดแฟชั่นครั้งสำคัญของเมืองไทย พร้อมก้าวไกลประกาศศักยภาพของแฟชั่นไทยไปทั่วโลก โดยได้นำเอาสถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนทางด้านการออกแบบแฟชั่น นำผลงานมาจัดแฟชั่นโชว์ ซึ่ง 6 สถาบันที่ได้รับเชิญประกอบด้วย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตศรีวิชัย  มหาวิทยาลัยราชมงคล กรุงเทพฯ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โดยได้นำผลงานคอลเลคชั่นใหม่ล่าสุด และจากดีไซเนอร์แนวหน้าของไทย ร่วมจัดแฟชั่นโชว์อย่างยิ่งใหญ่ ทั้งนี้สาขานฤมิตศิลป์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้รับเชิญให้จัดแสดงแฟชั่นโชว์ในวันที่ 29 มีนาคม 2562 นำโดยผู้ช่วยศาตราจารย์ชัญญา ทองสวัสดี  , อาจารย์ปาริชาติ ศรีสนาม , อาจารย์กัญจน์ชญา จันทรังษี และนิสิตเข้าร่วมนำผลงานร่วมแสดงในกิจกรรมดังกล่าว  ซึ่งนอกจากจะเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรแล้วยังเป็นการเผยแพร่ศิปวัฒนธรรมผ่านการออกแบบเป็นแฟชั่นเสื้อผ้า เครื่องแต่งกายของนิสิตสาขานฤมิตศิลป์และให้นิสิตได้รับประสบการณ์ตรงจากการจัดแฟชั่นโชว์ระดับประเทศ ภาพ : FB …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.วิกรม วงษ์สุวรรณ เจ้าของผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิกรม วงษ์สุวรรณ์  เจ้าของผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา  ในผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์  ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์ : แผ่นรองแก้ว และ แผ่นรองอเนกประสงค์ สนใจรายละเอียดผลงานวิจัยเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร : 043-754192, 1735 เว็บไซต์ : www.ipmo.msu.ac.th, www.facebook.com/msuipmo

Read More »

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการตัดแต่งและดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่อย่างถูกวิธี (รุกขกรรมขั้นต้น)

เมื่อวันที่ 25 – 26 กุมภาพันธ์ 2562  ได้มีการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการตัดแต่งและดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่อย่างถูกวิธี (รุกขกรรมขั้นต้น) โดยสาขาภูมิสถาปัตยกรรม และ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ กลุ่มบิ๊กทรี เครือข่ายต้นไม้ในเมือง บริษัท รุกขกร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด หมอต้นไม้ และกองทุนรวมคนไทยใจดี ในครั้งนี้ ภายใต้หน่วยงานวิจัยและงานบริการวิชาการ ร่วมกับสาขาภูมิสถาปัตยกรรม  โดยจัดทำขึ้นเป็นหลักสูตรระยะสั้น ที่ตอบสนองยุทธศาสตร์มห่วิทยาลัย ในหลักสูตร Non- Degree  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างบุคลากรที่สามารถนำความรู้ความเข้าใจในการดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่อย่างถูกวิธีนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานจริงเพื่อในได้ผลประโยชน์สูงสุด โดยเริ่มต้นจากหัวหน้างานหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ บุคลากร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ผู้ที่มีความสนใจ คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ ตลอดจนนิสิตสาขาภูมิสถาปัตยกรรมหรือสาขาเกี่ยวเนื่อง ที่จะจบออกไปเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์กิตติคุณเดชา บุญค้ำ   ราชบัณฑิตและศิลปินแห่งชาติ สาขาภูมิสถาปัตยกรรม หรือ “บิดาแห่งภูมิสถาปนิกในเมืองไทย”  บรรยายหัวข้อ “การดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่อย่างถูกวิธี” และ อาจารย์บรรจง  สมบูรณ์ชัย อาจารย์จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หรือที่รู้จักกันในนาม “หมอต้นไม้” ซึ่งได้บรรยายเกี่ยวกับหมอต้นไม้ ซึ่งทำให้ผู้เข้ารีบการอบรมรู้ถึงสภาพปัญหาและเข้าใจว่าในสังคมเมืองในประเทศไทยปัจจุบันแออัด และมีมลพิษมากมาย ทำให้สุขภาพของคนเมืองค่อนข้างแย่ ต้นไม้ใหญ่ทั้งในสวนสาธารณะ …

Read More »

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนอนุรักษ์และบริหารจัดการพื้นที่มรดกโลก

ตามที่จังหวัดนครพนมได้มอบหมายให้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ดำเนินการจัดทำแผนแม่บทบริเวณพื้นที่ที่จะเสนอขึ้นมรดกโลก วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร  อำเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธราวุฒิ บุญเหลือ เป็นหัวหน้าโครงการ ซึ่งในการนี้คณะทำงานได้ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนการอนุรักษ์และบริหารจัดการพื้นที่มรดกโลก  ภายใต้ยุทธศาสตร์การดำเนินงานเพื่อขอขึ้นทะเบียนพระธาตุพนมเป็นมรดกโลก  ณ  แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง  อำเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี  และแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม  อำเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย  ระหว่างวันที่ 1 – 3 กุมภาพันธ์ 2562  โดยมุ่งเน้นในการศึกษาพื้นที่มรดกโลกบ้านเชียงและพืเนที่ภูมิทัศน์วัฒนธรรมเชียงคาน  อำเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย  โดยได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์จริงกับเจ้าของพื้นที่ในภาคีที่เกี่ยวข้องทุกระดับทั้งภาคราชการและเอกชน  รวมถึงประชาชนในพื้นที่เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากแหล่งมรดกโลกภายในประเทศในพื้นที่จริง  เพื่อให้ทราบถึงกระบวนการในการพัฒนาพื้นที่ในด้านต่างๆเพื่อนำองค์ความรู้มาใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนอนุรักษ์และบริหารจัดการพื้นที่มรดกโลกโดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม ภาพ : คณะทำงานจัดทำแผนแม่บทบริเวณพื้นที่ที่จะเสนอขึ้นมรดกโลก วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร  อำเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง ภาพประกอบการดำเนินกิจกรรม  

Read More »

นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 จากการประกวดการแต่งกายย้อนยุคสมัยทวารวดีอีสาน

วันอาทิตย์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ได้เข้าประกวดการแต่งกายย้อนยุคสมัยทวารวดีอีสานชุด “ภูษิตา ฟ้าหยาด” ในงานมาฆปูรมี ทวารวดีมิ่งหล้าเมืองฟ้าแดดสงยาง ประจำปี 2562 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 เงินสด 1,000 บาท จากผู้เข้าร่วมประกวดทั้งหมด 13 ทีม รายละเอียด ทีมงานออกแบบ : ชมรมช่างศิลป์สถาปัตย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ แนวคิด : ชุดพระนางฟ้าหยาดในสมัยทวารดี พระธิดาฟ้าหยาด” หรือ “นางฟ้าหยาด” เป็นผู้ที่มีสิริโฉมงดงาม ผิวขาว แขนเรียวคิ้วโก่งดังคันธนู ผมดำเลื่อมสลวย เนื้ออ่อนละมุนเหมือนสำลี สวยงามดั่งสวรรค์สร้าง ดังเทพธิดาหยาดมาจากฟ้ามาเกิด นางแบบ :นางสาว คุณัญญา ชมภูหลง ภาพการประกวดการแต่งกายย้อนยุคสมัยทวารวดีอีสาน

Read More »

นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มมส ร่วมค่ายศิลปะโตโยต้า (Toyota Art Camp)

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช เชาวรัตน์ คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  และบริษัท โตโยต้ามหาสารคาม จำกัด  ร่วมสานต่อโครงการ “ค่ายศิลปะโตโยต้า (Toyota Art Camp)” ระหว่างวันที่ 15 – 18 มกราคม  2562  ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เพื่อสนองพระราชดำริของสมเด็จพระเทพราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในการถ่ายทอดความรู้และพัฒนาความสามารถด้านการออกแบบเชิงพาณิชย์แก่นักศึกษาของสถาบันการศึกษาเขตต่างจังหวัด โดยวิทยากรชาวญี่ปุ่น ซึ่งเป็นนักออกแบบอาชีพในด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อจะนำไปสู่การออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้แก่สินค้า OTOP ของแต่ละจังหวัด ทั้งนี้จะมีการนำเสนอผลงานของนักศึกษาและพิธีปิดโครงการในวันที่ 8 กุมพาพันธ์ 2562  ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาพ : ค่ายศิลปะโตโยต้า (Toyota Art Camp) ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง ผู้ประสานงานโครงการ : อาจารย์วีรพล  …

Read More »

คณะสถาปัตย์ฯ มมส ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมมือส่งเสริมการออกแบบอาคารเพื่ออนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย

เมื่อวันที่12 ธันวาคม 2561  ที่ผ่านมากระทรวงพลังงาน โดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)  จับมือ 4 เครือข่าย ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ม.มหาสารคาม ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และบ.ศุภาลัย จำกัด ลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมมือส่งเสริมการออกแบบอาคารเพื่ออนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย ด้วยการผลิตวิศวกรและสถาปนิกรุ่นใหม่ให้มีความรู้ในการออกแบบอาคารประหยัดพลังงาน และสนับสนุนสร้างอาคารที่ประหยัดพลังงาน หนุนการใช้พลังงานเกิดประสิทธิภาพลดใช้ร้อยละ 30 ในปี2579 ตามแผนอนุรักษ์พลังงานประเทศ EEP 2015 นายยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปิดเผยว่า วันที่12 ธันวาคม 2561 พพ.ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการส่งเสริมการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย ซึ่งเป็นความร่วมมือของกระทรวงพลังงาน โดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ระหว่าง ภาคเอกชนและสถาบันศึกษา จำนวน 4 แห่ง ประกอบด้วย บริษัท  ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ซึ่งมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช เชาวรัตน์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยในการลงนาม และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เพื่อเป็นเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรที่ด้านการออกแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงานในระดับอุดมศึกษา และสนับสนุนสร้างอาคารที่พักอาศัยประหยัดพลังงาน ซึ่งจะเป็นการต่อยอดให้เกิดการขยายองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานไปสู่เยาวชนที่จะเป็นนักออกแบบอาคารประหยัดพลังงานในระดับสากลในอนาคต “พพ.ได้วางแนวทางการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานไปสู่นักออกแบบด้านวิศวกรรมและด้านสถาปัตยกรรมรุ่นใหม่ …

Read More »

มมส เปิดศูนย์ “เฮ็ดให้ (อยู่ดี) UD” ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีเปิดศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หรือ“เฮ็ดให้ (อยู่ดี) UD” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี รุจกรกานต์ ผู้เชี่ยวชาญคณะพยาบาลศาสตร์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ผู้แทนกรมกิจการผู้สูงอายุ ผู้แทนกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมมอบรถเข็นให้กับน้องเวียร์ ผู้พิการที่ด้อยโอกาส จากนั้นได้ร่วมกันตัดริบบิ้นเปิดศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน ซึ่งอาคารตั้งอยู่ที่ศาลาหน้าหอพระ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช เชาวรัตน์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวว่า ศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน หรือ MSU – UDC เปิดขึ้นจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. และ 5 มหาวิทยาลัย ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ …

Read More »

การพัฒนาเมืองขอนแก่น สู่ความความเมืองสีเขียวและอัจฉริยะ ณ ห้างเซนทรัลพลาซ่า จ.ขอนแก่น

เมื่อวันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2561 ได้มีการแสดงผลงานแนวคิดการออกแบบจากนิสิตสาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง (Urban Design) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีโจทย์การออกแบบในหัวข้อเรื่อง “Khon Kaen Green Future: สถาปัตยกรรมสีเขียวในเมืองอัจฉริยะแห่งอนาคตที่ยั่งยืน ” ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจของเมืองขอนแก่น 4 พื้นที่ได้แก่ 1. ถนนศรีจันทร์ พื้นที่ย่านเศรษฐกิจดั้งเดิมของชาวขอนแก่น 2. พื้นที่สถานีขนส่งแห่งเดิม (บขส.เก่า) และบริเวณเกี่ยวเนื่อง 3. พื้นที่สถานีปรับอากาศแห่งเดิม (หน้าโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน) และบริเวณเกี่ยวเนื่อง 4. พื้นที่สถานีรถไฟแห่งใหม่และบริเวณเกี่ยวเนื่อง นิทรรศการนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธีเปิด และมีการดำเนินการสัมมนาเรื่อง Khon Kaen Green Future ซึ่งมีเนื้อหาในการคำนึงถึงทิศทางการพัฒนาเมืองสู่ความยั่งยืนในอนาคตโดยได้รับความร่วมมือจาก นายธวัชชัย รื่นรมย์สิริ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครขอนแก่น รศ.ดร.รวี หาญเผชิญ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และที่ปรึกษากรรมาธิการสถาปนิกผังเมืองอีสาน ดร.ณรงค์วิทย์ อารีมิตร จากบริษัท A49 ขอนแก่น คุณกิรณา จิรเศรษฐากูล …

Read More »
Translate »