NEWS

กองกิจฯ มมส จัดพิธีมอบรางวัล การประกวดหนังสั้น “ความสุขเล็กๆ ของนิสิต มมส” และ การประกวดสื่อสร้างสรรค์สร้างวัฒนธรรมมหาวิทยาลัย

2016-09-20_9-21s-52

                    กองกิจฯ มมส จัดพิธีมอบรางวัล การประกวดหนังสั้น “ความสุขเล็กๆ ของนิสิต มมส” และ การประกวดสื่อสร้างสรรค์สร้างวัฒนธรรมมหาวิทยาลัย วันที่ 15 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 อาคารพัฒนานิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ::อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กองกิจฯ มมส www.sa.msu.ac.th หรือห้องสมุดกิจกรรมนิสิต ดังลิงค์นี้http://202.28.32.22/msuact//index.php…                     การประกวดหนังสั้น ว่าด้วยเรื่อง ความสุขเล็กๆ ของนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผลการพิจารณาคัดเลือก มีดังต่อไปนี้ ประเภททั่วไป  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ หนังสั้นเรื่อง “ความสุขเล็กๆของนิสิต มมส” โดย นายอนุชิต ศิริกังวาร …

Read More »

นิสิตคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1ในการประกวดโครงงานคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติ ระดับอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เยาวชนไทยร่วมใจ ทำความดีถวายในหลวง)ประจำปี 2559

14225424_1060424164007055_4100909876972737201_n

                        เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารพัฒนานิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับมูลนิธิพลเอกเปรมติณสูลานนท์ จัดการประกวดโครงการคุณธรรม จริยธรรมเฉลิมพระเกียรติ ระดับอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เยาวชนไทยร่วมใจ ทำความดีถวายในหลวง) ประจำปี 2559 โครงงานคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติ ระดับอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เยาวชนไทยร่วมใจ ทำความดีถวายในหลวง)ประจำปี 2559 ในครั้งนี้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิต นักศึกษา ได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดและแนวปฏิบัติที่ดีในการนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม ต่อไปในอนาคต อีกทั้งเพื่อมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตนักศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้เรียนรู้และตระหนักในการทำความดีเพื่อสังคม ผ่านโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ดังแนวคิด “เยาวชนไทยร่วมใจ ทำความดีถวายในหลวง” ในโครงการนี้ นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ชื่อโครงการ …

Read More »

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มมส. จัดงานครบรอบ 20 ปี “ก้องเกียรติ สถาปัตย์”

IMG_0704

              เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ จัดงานครบรอบ 20 ปี “ก้องเกียรติ สถาปัตย์” คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ระหว่างวันที่ 8 – 10 กันยายน 2559 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดงานฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช เชาวรัตน์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานฯในครั้งนี้ เพื่อเป็นการรำลึกถึง ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และบุคลากร ที่เคยปฏิบัติงานในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ รวมไปถึงศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ให้มีความระลึกถึง และเกิดความรักในคณะฯ ในสถานที่เคยเล่าเรียนมา เป็นการระลึกถึงครูอาจารย์ที่ประสิทธิประสาทวิชาให้เหล่าลูกศิษย์ทั้งหลาย รวมถึงการสานความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง กิจกรรมภายในงาน มีพิธีทำบุญตักบาตร พิธีครอบครู กิจกรรมไหว้ครูอาจารย์ …

Read More »

รับรางวัลชมเชยในการนำเสนองานวิจัยในงานมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัยครั้งที่12

IMG_0755

                                ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมธี  พิริยการนนท์  อาจารย์ประจำสาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เข้ารับรางวัลชมเชย  จากการนำผลงานวิจัยไปร่วมนำเสนอประเภทโปสเตอร์และจัดแสดงในงานวิจัยมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัยครั้งที่ 12  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งได้จัดงานโครงการมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 12 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “Toward Sustainable Community Development by Integrating Basic and Applied Researches : ก้าวสู่การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน โดยบูรณาการงานวิจัยพื้นฐานและงานวิจัยประยุกต์”  โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมแม่น้ำของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ซึ่งจำนวนผลงานวิจัยที่นำเสนอในการประชุมครั้งนี้มีทั้งหมด 223 เรื่อง จำแนกเป็น การนำเสนอภาคบรรยาย 79 เรื่อง และภาคโปสเตอร์ 144 …

Read More »

พิธีไหว้ครูและครอบครูช่าง ประจำปีการศึกษา 2559

IMG_0176

                      ฝ่ายพัฒนานิสิต  โดยสโมสรนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้จัดโครงการพิธีไหว้ครูและครอบครูช่าง  ประจำปีการศึกษา 2559  เมื่วันที่ 8 กันยายน 2559  โดยมี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช  เชาวรัตน์  คณบดีเป็นประธานในพิธีดังกล่าว  ทั้งนี้เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีและสืบทอดวัฒนธรรมโบราณแล้วยังเป็นการเสริมสร้างสิริมงคลแก่นิสิตในการเรียนและการประกอบวิชาชีพในอนาคต  รวมทั้งเพื่อให้นิสิตได้แสดงออกถึงความกตัญญูต่อครู  อาจารย์ผู้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ให้แก่นิสิต  ทั้งนี้มีนิสิตใหม่และนิสิตปัจจุบันเข้าร่วมพิธีดังกล่าวอย่างพร้อมเพียงเพราะถือเป็นพิธีอันศักสิทธิ์ที่ได้สืบทอดมาเป็นประจำทุกปีแล้วยังได้รับความสนใจจากมหาวิทยาลัยอื่นที่มีการจัดการเรียนการสอนในสายวิชาชีพเดียวกันมาเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย นอกจากนี้ยังได้มีการจัดพิธีบวงสรวงกลองเพื่อให้นิสิตใหม่เกิดความศรัทธา ซึ่งกลองถือเป็นสัญลักษณ์ของคณะที่บ่งบอกความเป็นเอกลักษณ์และเป็นการแสดงออกถึงความรัก ความสามัคคีและความภาคภูมิใจแก่นิสิตทุกชั้นปี ภาพ/ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง ภาพประกอบกิจกรรม  

Read More »

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มมส จัดโครงการรับรองหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรม

13975336_1389224627758771_2132566973515698040_o

                    เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการรับรองหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรม เพื่อให้หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรม ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ผ่านการรับรองทางวิชาการและวิชาชีพจากสภาสถาปนิกอย่างสมบูรณ์ จัดขึ้น ณ ห้อง AR116 และห้องแสดงนิทรรศการผลงาน ชั้น 1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช เชาวรัตน์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมกรรมสภาสถาปนิกพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พงศ์ศักดิ์ วัฒนสินธุ์ ประธานผู้แทนสภาสถาปนิก พร้อมด้วยคณะกรรมกรรม รวม 7 ท่าน และผู้ประกอบการ 2 ท่าน ประกอบด้วย …

Read More »

ร่วมแสดงนิทรรศการและสัมมนา TUDA 2016 “CITY ON THE MOVE : ขับเคลื่อนเชื่อมต่อ รถ ราง เรือ”

14171964_10210240379111463_1116863437_n

                          เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้รับเชิญจากสมาคมสถาปนิกผังเมืองไทยให้ร่วมแสดงนิทรรศการและสัมมนา TUDA 2016  “CITY ON THE MOVE : ขับเคลื่อนเชื่อมต่อ รถ ราง เรือ”   โดยกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม ถึงวันที่ 5 กันยายน 2559 ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน  โดยมี  ดร.สุเมธ  ชุมสาย ณ อยุธยา  ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรมร่วมสมัย) พ.ศ. 2541  เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการและสัมมนาในครั้งนี้  ทั้งนี้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้มอบหมายให้สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการและร่วมสัมมนาในครั้งนี้ด้วย ที่มา/ภาพ : ผู้ช่วยศาตราจารย์ …

Read More »

มมส คว้ารางวัล Silver Award จากการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2559 (Thailand Research Expo 2016)

20160823165510_1

                      มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คว้ารางวัล Silver Award พร้อมถ้วยรางวัลและโล่ห์จากประธานกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติ และเงินรางวัล 15,000 บาท จากการนำผลงานวิจัยของอาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ภายใต้ Theme “ งานวิจัยเพื่อสร้างธุรกิจ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม” เข้าร่วมนำเสนอในงาน “การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2559 (Thailand Research Expo 2016) ” ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 17-21 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ภายในงานมีสถาบันการศึกษาและเครือข่ายการวิจัยเข้าร่วมงานมากกว่า 100 หน่วยงาน โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย รศ.ดร.ไพโรจน์ ประมวล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย พร้อมด้วย นางฉวีวรรณ อรรคะเศรษฐัง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ นำผลงานวิจัยเข้าร่วมเสนอและจัดนิทรรศการ …

Read More »

Creative Arts MSU Exhibition : SCB SME Expo Udonthani Central Plaza Udonthani

5

                          Creative Arts MSU Exhibition : SCB SME Expo Udonthani Central Plaza Udonthani คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  นำโดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช  เชาวรัตน์คณบดีและคณาจารย์สาขานฤมิตศิลป์  ได้เข้าร่วมแสดงนิทรรศการ  SME Expo Up Thailand (เสริมแกร่ง SME ไทย ด้วยที่ปรึกษามืออาชีพ)  ณ  ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า  จังหวัดอุดรธานี  ระหว่างวันที่  19-21  สิงหาคม  2559  โดยโครงการดังกล่าวเป็นหนึ่งกิจกรรมสนับสนุนภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับที่ 1 โครงการ Big Brother (พี่ช่วยน้อง) ในโครงการประชารัฐ  ภายใต้แนวคิด “Total Business Solutions” สำหรับทุกช่วงธุรกิจของผู้ประกอบการ SME  …

Read More »
 
Translate »