NEWS

ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ ดีเด่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี พ.ศ. 2559

Untitled-1

                  ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์สกลชัย  บุญปัญจา  อาจารย์ประจำสำนักสถาปัตยกรรมศาสตร์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือกให้เป็นอาจารย์ดีเด่น  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี พ.ศ. 2559 ซึ่งจะมีพิธีมอบโล่ พร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัล ในวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานชั้น 1 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่มา : facebook.com/MahasarakhamUniversity

Read More »

ผศ.ดร.ธราวุฒิ บุญเหลือ ได้รับรางวัล ประเภทนักวิชาการรุ่นใหม่ สาขา สถาปัตยกรรมผังเมือง

Untitled-2

                  ตามที่ สภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้ดำเนินโครงการเพื่อคัดเลือกผู้เหมาะสมที่จะได้รางวัลนักวิชาการดีเด่นคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2558-2559 (CDAST Award 2015-2016) ซึ่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ส่งรายชื่อนักวิชาการเข้าร่วมการคัดเลือก ประเภทนักวิชาการ รุ่นใหม่ จำนวน 1 ท่าน คือ ผศ.ดร.ธราวุฒิ  บุญเหลือ  โดยที่ประชุมสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศ  ได้คัดเลือกแล้วประกาศรายชื่อนักวิชาการผู้ได้รับรางวัลในสาขาต่าง ๆ  และได้คัดเลือกให้ ผศ.ดร.ธราวุฒิ  บุญเหลือ เป็นผู้ได้รับรางวัล ประเภทนักวิชาการรุ่นใหม่ สาขา สถาปัตยกรรมผังเมือง

Read More »

ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนิสิตร่วมพิธีลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

2

                                              ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ร่วมพิธีลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ณ บริเวณลานชั้น 1 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เวลา 12.00 น. วันที่ 14 ตุลาคม 2559 ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลงนามถวายความอาลัย และ เวลา 13.30 น. ณ อาคารคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช เชาวรัตน์ คณบดี นำผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร …

Read More »

รับมอบเงินสนับสนุนค่ายอาสา ภายใต้โครงการ “ออกค่าย…ได้ยิ้ม” ไปกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ปี 5

IMG_5444

                      เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559 บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดพิธีรับมอบเงินสนับสนุนค่ายอาสา ภายใต้โครงการ “ออกค่าย…ได้ยิ้ม” ไปกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ปี 5 โดยได้รับเกียรติจาก คุณ พิเชียร คูสมิทธ์ รองประธาน พร้อมคณะกรรมการมูลนิธิฯ มามอบเงินสนับสนุนค่ายอาสา และผลิตภัณฑ์สนับสนุน ทั้งหมด 12 ค่าย ซึ่งค่ายสถาปัตย์สัญจร ครั้งที่ 16 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ก็เป็น 1 ใน 12 ค่ายที่ได้รับทุนในครั้งนี้ด้วย โดยมี อาจารย์ ประทักษ์ คูณทอง และตัวแทนนิสิตจาก ชมรมสถาปัตย์สัญจร เข้ารับทุนและผลิตภัณฑ์สนับสนุน   ณ อาคารศรีอยุธยา (บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด …

Read More »

กองกิจฯ มมส จัดพิธีมอบรางวัล การประกวดหนังสั้น “ความสุขเล็กๆ ของนิสิต มมส” และ การประกวดสื่อสร้างสรรค์สร้างวัฒนธรรมมหาวิทยาลัย

2016-09-20_9-21s-52

                    กองกิจฯ มมส จัดพิธีมอบรางวัล การประกวดหนังสั้น “ความสุขเล็กๆ ของนิสิต มมส” และ การประกวดสื่อสร้างสรรค์สร้างวัฒนธรรมมหาวิทยาลัย วันที่ 15 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 อาคารพัฒนานิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ::อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กองกิจฯ มมส www.sa.msu.ac.th หรือห้องสมุดกิจกรรมนิสิต ดังลิงค์นี้http://202.28.32.22/msuact//index.php…                     การประกวดหนังสั้น ว่าด้วยเรื่อง ความสุขเล็กๆ ของนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผลการพิจารณาคัดเลือก มีดังต่อไปนี้ ประเภททั่วไป  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ หนังสั้นเรื่อง “ความสุขเล็กๆของนิสิต มมส” โดย นายอนุชิต ศิริกังวาร …

Read More »

นิสิตคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1ในการประกวดโครงงานคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติ ระดับอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เยาวชนไทยร่วมใจ ทำความดีถวายในหลวง)ประจำปี 2559

14225424_1060424164007055_4100909876972737201_n

                        เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารพัฒนานิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับมูลนิธิพลเอกเปรมติณสูลานนท์ จัดการประกวดโครงการคุณธรรม จริยธรรมเฉลิมพระเกียรติ ระดับอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เยาวชนไทยร่วมใจ ทำความดีถวายในหลวง) ประจำปี 2559 โครงงานคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติ ระดับอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เยาวชนไทยร่วมใจ ทำความดีถวายในหลวง)ประจำปี 2559 ในครั้งนี้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิต นักศึกษา ได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดและแนวปฏิบัติที่ดีในการนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม ต่อไปในอนาคต อีกทั้งเพื่อมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตนักศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้เรียนรู้และตระหนักในการทำความดีเพื่อสังคม ผ่านโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ดังแนวคิด “เยาวชนไทยร่วมใจ ทำความดีถวายในหลวง” ในโครงการนี้ นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ชื่อโครงการ …

Read More »

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มมส. จัดงานครบรอบ 20 ปี “ก้องเกียรติ สถาปัตย์”

IMG_0704

              เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ จัดงานครบรอบ 20 ปี “ก้องเกียรติ สถาปัตย์” คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ระหว่างวันที่ 8 – 10 กันยายน 2559 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดงานฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช เชาวรัตน์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานฯในครั้งนี้ เพื่อเป็นการรำลึกถึง ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และบุคลากร ที่เคยปฏิบัติงานในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ รวมไปถึงศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ให้มีความระลึกถึง และเกิดความรักในคณะฯ ในสถานที่เคยเล่าเรียนมา เป็นการระลึกถึงครูอาจารย์ที่ประสิทธิประสาทวิชาให้เหล่าลูกศิษย์ทั้งหลาย รวมถึงการสานความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง กิจกรรมภายในงาน มีพิธีทำบุญตักบาตร พิธีครอบครู กิจกรรมไหว้ครูอาจารย์ …

Read More »

รับรางวัลชมเชยในการนำเสนองานวิจัยในงานมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัยครั้งที่12

IMG_0755

                                ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมธี  พิริยการนนท์  อาจารย์ประจำสาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เข้ารับรางวัลชมเชย  จากการนำผลงานวิจัยไปร่วมนำเสนอประเภทโปสเตอร์และจัดแสดงในงานวิจัยมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัยครั้งที่ 12  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งได้จัดงานโครงการมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 12 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “Toward Sustainable Community Development by Integrating Basic and Applied Researches : ก้าวสู่การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน โดยบูรณาการงานวิจัยพื้นฐานและงานวิจัยประยุกต์”  โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมแม่น้ำของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ซึ่งจำนวนผลงานวิจัยที่นำเสนอในการประชุมครั้งนี้มีทั้งหมด 223 เรื่อง จำแนกเป็น การนำเสนอภาคบรรยาย 79 เรื่อง และภาคโปสเตอร์ 144 …

Read More »

พิธีไหว้ครูและครอบครูช่าง ประจำปีการศึกษา 2559

IMG_0176

                      ฝ่ายพัฒนานิสิต  โดยสโมสรนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้จัดโครงการพิธีไหว้ครูและครอบครูช่าง  ประจำปีการศึกษา 2559  เมื่วันที่ 8 กันยายน 2559  โดยมี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช  เชาวรัตน์  คณบดีเป็นประธานในพิธีดังกล่าว  ทั้งนี้เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีและสืบทอดวัฒนธรรมโบราณแล้วยังเป็นการเสริมสร้างสิริมงคลแก่นิสิตในการเรียนและการประกอบวิชาชีพในอนาคต  รวมทั้งเพื่อให้นิสิตได้แสดงออกถึงความกตัญญูต่อครู  อาจารย์ผู้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ให้แก่นิสิต  ทั้งนี้มีนิสิตใหม่และนิสิตปัจจุบันเข้าร่วมพิธีดังกล่าวอย่างพร้อมเพียงเพราะถือเป็นพิธีอันศักสิทธิ์ที่ได้สืบทอดมาเป็นประจำทุกปีแล้วยังได้รับความสนใจจากมหาวิทยาลัยอื่นที่มีการจัดการเรียนการสอนในสายวิชาชีพเดียวกันมาเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย นอกจากนี้ยังได้มีการจัดพิธีบวงสรวงกลองเพื่อให้นิสิตใหม่เกิดความศรัทธา ซึ่งกลองถือเป็นสัญลักษณ์ของคณะที่บ่งบอกความเป็นเอกลักษณ์และเป็นการแสดงออกถึงความรัก ความสามัคคีและความภาคภูมิใจแก่นิสิตทุกชั้นปี ภาพ/ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง ภาพประกอบกิจกรรม  

Read More »
 
Translate »