งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

คณะสถาปัตย์ฯ ร่วมแห่กัณฑ์หลอน ถวายกัณฑ์หลอน สืบสานประเพณีบุญผะเหวดวิถีใหม่ มมส

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมสืบสานฮีตเดือน 4 ประเพณีบุญผะเหวดวิถีใหม่  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2564 กิจกรรมภายในงาน ทุกคณะ/หน่วยงาน  รวมตัวกัน ณ บริเวณลานหน้าคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ ก่อนจะเคลื่อนขบวนกัณฑ์หลอนเข้ามาภายในพิธี  บริเวณโรงอาหารกลาง(เดิม) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ซึ่งเป็นที่ตั้งของการจัดงานบุญผะเหวด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   จากนั้นได้ถวายกัณฑ์หลอน  พร้อมร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์  ตลอดจนฟังเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ เพื่อทำนุบำรุงและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมให้บุคลากร นิสิต และนักเรียน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีท้องถิ่น ประเพณีบุญผะเหวดของชาวอีสานให้คงอยู่ นอกจากนี้ได้มีบริการโรงทาน ที่ทางมหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดขึ้น  และคณะ/ หน่วยงานร่วมนำมาสมทบ ซึ่งในปีนี้ให้มีรูปแบบโรงทานที่เน้นแยกภาชนะบรรจุอาหาร  ไม่รับประทานร่วมกัน เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปีนี้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จัดงานประเพณีแบบวีถีใหม่ (New normal) มุ่งเน้นการสืบสานคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นเน้นรูปแบบจัดงานแบบออนไลน์ได้กำหนดให้มีการถ่ายทอดสัญญาณสดผ่านช่องทาง https://live.msu.ac.th/ ทั้งนี้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ เป็นหนึ่งในหน่วยงานสังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม …

Read More »

คณะสถาปัตย์ฯ ร่วมแห่ต้นเงินสมทบกฐินสามัคคี ประจำปี 2563 ทอดถวายวัดดอนสวน

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งองค์กฐินสามัคคี ประจำปี 2563 ณ บริเวณตลาดน้อย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กิจกรรมภายในงานเริ่มตั้งแต่เวลา 13.30 น. มีขบวนแห่ต้นเงินของบุคลากรจากคณะ/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ร่วมเดินในขบวนแห่องค์กฐิน ซึ่งในปีนี้ จัดให้มีเเห่รอบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เริ่มจากเส้นทางตลาดน้อย เลี้ยวขวาข้ามสะพาน ผ่านคณะเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ เลี้ยวขวาผ่านคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ คณะการบัญชีและการจัดการ เลี้ยวขวาผ่านหอพักนิสิต เเล้วเข้าสู่ที่ตั้งองค์กฐินสามัคคี บริเวณตลาดน้อย ทั้งนนี้คณะสถาปัตยกรรมสาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช เชาวรัตน์ คณบดี  ได้นำผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร นำต้นเงินเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยในครั้งนี้ด้วย ภาพ : อภิราม  ทามแก้ว , วุฒิไกร ป้อมมะรัง ข่าว :  วุฒิไกร ป้อมมะรัง ภาพกิจกรรม  

Read More »

พิธีไหว้ครู ครอบครูช่าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ฝ่ายพัฒนานิสิตและคุณภาพบัณฑิตฯ โดยสโมสรนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้จัดโครงการพิธีไหว้ครู ครอบครูช่าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  เมื่วันที่ 24 กันยายน 2563  โดยมี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช  เชาวรัตน์  คณบดีเป็นประธานในพิธีดังกล่าว  ซึ่งเป็นธรรมเนียมทุกปีการศึกษา  เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระคุณครู และทำพิธีอัญเชิญครูมาในพิธีเพื่อให้ศิษย์กราบไหว้เป็นศิริมงคล และเป็นการเสริมสร้างสิริมงคล ขวัญกำลังใจ แก่คณะฯ บุคลากร และนิสิต  และเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีโบราณในการสืบทอดสายสกุลช่างในการมอบตัวเข้าเป็นศิษย์ขอเป็นผู้สืบทอดศิลปะ และเป็นการอนุรักษ์ และรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีโบราณอันดีงามให้คงอยู่สืบไป  อีกทั้งยังเป็นการบูรณาการโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับกิจกรรมนิสิต เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้กระบวนการทำกิจกรรม รวมทั้งเห็นถึงคุณค่าและร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม  และเป็นการเสริมสร้างสิริมงคลแก่คณะฯ บุคลากร และนิสิต  รวมทั้งเพื่อให้นิสิตได้แสดงออกถึงความกตัญญูต่อครู  อาจารย์ผู้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ให้แก่นิสิต  ทั้งนี้มีนิสิตใหม่และนิสิตปัจจุบันเข้าร่วมพิธีดังกล่าวอย่างพร้อมเพียงเพราะถือเป็นพิธีอันศักสิทธิ์ที่ได้สืบทอดมาเป็นประจำทุกปี  นอกจากนี้ยังได้มีการจัดพิธีบวงสรวงกลองเพื่อให้นิสิตใหม่เกิดความศรัทธา ซึ่งกลองถือเป็นสัญลักษณ์ของคณะที่บ่งบอกความเป็นเอกลักษณ์และเป็นการแสดงออกถึงความรัก ความสามัคคีและความภาคภูมิใจแก่นิสิตทุกชั้นปี ภาพ/ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง ภาพเคลื่อนไหว : วรารินทร์  ปัญญาวงษ์ ภาพประกอบกิจกรรม  

Read More »

ถวายเทียนพรรษา-ผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา 2563

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.00 น. ณ วัดชัยจุมพล (บ้านขามเรียง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ และสำนักศึกษาทั่วไป  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการถวายเทียนพรรษา-ผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา 2563 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช เชาวรัตน์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ  นำผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร  พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป  ร่วมในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ไหว้พระรับศีล ประธานสงฆ์ให้ศีล แสดงพระธรรมเทศนาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา จากนั้นคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ  นำผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร  พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป  ได้ร่วมประกอบพิธีถวายเทียนพรรษา – ผ้าอาบน้ำฝน และจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรม พร้อมทั้งภัตตาหารเพล ถวายแก่วัดชัยจุมพล (บ้านขามเรียง)  ซึ่งกิจกรรมถวายเทียนพรรษา – ผ้าอาบน้ำฝน และจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรม เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงาม และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้ผู้บริหาร และบุคลากรภายในองค์กรได้มีโอกาสร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ภาพ/ข่าว : วุฒิไกร ป้อมมรัง ภาพกิจกรรมถวายเทียนพรรษา-ผ้าอาบน้ำฝน  

Read More »

ถวายเทียนพรรษา -ผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา 2563

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563  เวลา 10.00 น. ณ บริเวณลานชั้น 1 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการถวายเทียนพรรษา -ผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา 2563 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ไหว้พระรับศีล ประธานสงฆ์ให้ศีล แสดงพระธรรมเทศนาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา โดย พระเทพวัชราภรณ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร ประธานสงฆ์จังหวัดมหาสารคาม เจ้าอาวาสวัดประชาบำรุง (ธรรมยุต) จากนั้นอธิการบดีพร้อมผู้บริหารมหาวิทยาลัย นำประกอบพิธีถวายเทียนพรรษา – ผ้าอาบน้ำฝน และจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรม ถวายแก่วัดมหาชัยพระอารามหลวง และวัดป่าวังเลิง ในช่วงท้าย อธิการบดีมอบเทียนพรรษาให้แต่ละคณะ/หน่วยงาน ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อนำไปถวายตามวัดต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายรวม 24 วัด กิจกรรมถวายเทียนพรรษา – ผ้าอาบน้ำฝน และจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรม เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2563 กำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 …

Read More »

พิธีไหว้พระพิฆเนศ ณ เทวาลัยพระพิฆเนศ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มมส

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.09 น. สมาคมศิษย์เก่าร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จัดพิธีไหว้พระพิฆเนศ ณ เทวาลัยพระพิฆเนศ เนื่องในโอกาสครบรอบ 24 ปี  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งนำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช เชาวรัตน์ คณบดี  พร้อมด้วยบุคลากร ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันร่วมพิธี ทั้งนี้เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  สมาคมศิษย์เก่าจึงได้จัดพิธีไหว้พระพิฆเนศซึ่งเป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ และเป็นเครื่องเคารพบูชาของคณะฯ คณาจารย์เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่าฯ ศิษย์ปัจจุบัน ตลอดจนบุคคลทั่วไปได้เคารพบูชา นอกเหนือจากนี้ ยังเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมต่างๆ และเป็นสัญลักษณ์ของการเรียนการสอนในเชิงช่าง ระลึกถึงครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิประสาทวิชาให้เหล่าลูกศิษย์ทั้งหลาย รวมถึงการสานความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องด้วย ประสานงาน : ชมรมศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาพ/ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง ภาพประกอบกิจกรรม  

Read More »

ทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมือง และนฤมิตศิลป์

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563  ผู้บริหารซึ่งนำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช เชาวรัตน์ คณบดี  คณาจารย์ บุคลากร สมาคมศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ได้ร่วมกันทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาและเนื่องในโอกาสครบรอบ 24 ปี  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ณ  วัดป่ากู่แก้ว  ตำบลขามเรียง  อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม  เพื่อเป็นการระลึกถึงประวัติความเป็นมาของคณะ และเป็นการส่งเสริมและปลูกฝังด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และความรัก ความผูกพันของคณาจารย์ บุคลากร นิสิตปัจจุบัน และศิษย์เก่าที่มีต่อองค์กร อีกทั้งเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์ บุคลากร นิสิตปัจจุบัน และศิษย์เก่า ภาพ/ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง ภาพกิจกรรมทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา  

Read More »

คณะสถาปัตย์ฯ มมส ร่วมสืบสานฮีตเดือน 4 ประเพณีบุญผะเหวด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2563 (แห่กัณฑ์หลอน)

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563  รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมสืบสานฮีตเดือน 4 ประเพณีบุญผะเหวด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2563 จัดขึ้น ณ สวนป่าศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  กิจกรรมภายในงานมีการแห่กัณฑ์หลอน จากทุกคณะ หน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และอีก15 ชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย ได้รวมตัวกันเคลื่อนขบวนกัณฑ์หลอนเข้ามาภายในบริเวณพิธี และร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ ตลอดจนฟังเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์  เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ด้านการทำนุบำรุงและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมให้บุคลากร นิสิต และนักเรียน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีท้องถิ่น ประเพณีบุญผะเหวดของชาวอีสานให้คงอยู่  ทั้งนี้บุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เป็นตัวแทนคณะฯเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ภาพ : วรารินทร์ ปัญญาวงษ์ ข่าว : วุฒิไกร ป้อมมะรัง ที่มา : เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาพกิจกรรมแห่กัณฑ์หลอน ประเพณีบุญผะเหวด  

Read More »

คณะสถาปัตย์ฯ มมส ร่วมพิธีอัญเชิญพระอุปคุต แห่ผะเหวดเข้าเมือง งานบุญผะเหวดฯ

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานประเพณีบุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ ประจำปี 2563 เวลา 14.00 น. โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานประกอบพิธีอัญเชิญพระอุปคุตขึ้นจากน้ำ บริเวณท่าน้ำ หน้าอาคารสโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จากนั้น อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต ร่วมในขบวนพิธีแห่พระอุปคุต และแห่ผ้าผะเหวดเข้าเมือง ไปยังบริเวณเวทีกลาง หน้าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ซึ่งเป็นที่ตั้งของเวทีจัดพิธีเปิดงานบุญผะเหวด และรับชมขบวนแห่ผะเหวดสันดรชาดก 13 กัณฑ์ จากนั้นมีการประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชบุญผะเหวด ฟังเทศน์มาลัยหมื่น – มาลัยแสน และในช่วงเย็นมีการแสดงมหรสพ หมอลำกลอนสมโภชบุญผะเหวด ณ บริเวณสวนป่าศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล กล่าวว่า การจัดโครงการฮีตเดือน4 ประเพณีบุญผะเหวด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 -5 มีนาคม 2563 เพื่ออนุรักษ์สืบสานฮีตสิบสอง คองสิบสี่ ประเพณีบุญผะเหวดของชาวอีสาน อนุรักษ์และสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอีสานให้คงอยู่ …

Read More »

บุคลากรเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563  มมส ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล  โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มอบหมายให้นายศรีเกื้อกูล ดวงจันทร์ทิพย ผู้อำนวยการกองกลาง พร้อมด้วย คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2563 ณ วัดป่าวังเลิง ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยมี นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพร ถวายสักการะ เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล ประธานฝ่ายสงฆ์ให้ศีล เจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตร พระสงฆ์และผู้เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา เจ้าหน้าที่นำกล่าวคำถวายพระราชกุศล พร้อมตั้งจิตอธิษฐาน ถวายพระพรขอให้ทั้ง 3 พระองค์ทรงพระเจริญยั่งยืนนาน และทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ทรงเป็นพระมิ่งขวัญของพสกนิกรชาวไทยตลอดกาลนาน ซึ่งจังหวัดมหาสารคาม โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดมหาสารคาม จัดขึ้นตามมติที่ประชุมมหาเถรสมาคม โดยมีข้าราชการตุลาการ ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ นักเรียน นักศึกษา และพุทธศาสนิกชนชาวมหาสารคาม เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อให้พสกนิกรชาวไทยได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ …

Read More »
Translate »