งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

img_6537

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการ Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562  โดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ บริเวณลาน ชั้น 1 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการ Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ มีผู้บริหาร บุคลากร นิสิต และตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรเขวาใหญ่ เข้าร่วมกว่า 500 คน …

Read More »

ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562

67279088_2840648925949660_6552539382522314752_o

      เมื่อวันที่ 23 -24 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการ “ชาว มมส รวมใจ หล่อเทียนพรรษา ในเทศกาลเข้าพรรษา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยถวายเครื่องราชสักการะ ลงนามถวายพระพร หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณลานอาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม       ทั้งนี้เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา เพื่อเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงาม และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช เชาวรัตน์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ และบุคลากรภายในคณะฯ ได้เข้าร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา เป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ และเป็นที่พึ่งทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนสืบต่อไป ในการนี้มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้รวบรวมจตุปัจจัย ยอดถวายรวมจำนวน 96,656 บาท เพื่อนำถวายแก่พระสงฆ์ จำนวน 23 วัด ในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาต่อไป ภาพ : บุณฑริกา ภูผาหลวง …

Read More »

สืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562

img_2846

เมื่อในวันที่ 10 เมษายน 2562 ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร  ได้เข้าร่วมณประเพณีสงกรานต์ของมหาวิทยาลัย บริเวณสวนป่า ข้างอาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  สำหรับโครงการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2562 จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามที่เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติไทยให้คงอยู่สืบไป เป็นการส่งเสริมการทำกิจกรรมสงกรานต์ร่วมกัน และเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีร่วมกันระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตลอดจนปลูกฝังให้บุคลากรรักและภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีไทย อีกทั้ง ให้เกิดความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนและท้องถิ่น  สำหรับกิจกรรมที่กำหนดในการจัดงานปีนี้ ได้จัดให้มี การสรงน้ำพระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รดน้ำขอพรผู้บริหาร กิจกรรมรำวงชาวบ้าน เล่นน้ำสงกรานต์ การประกวดเทพีสงกรานต์ ประกวดเทพีประเภทสอง ประกวดแต่งกายสวยงาม และการประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง เพื่อสร้างสีสันและบรรยากาศในงานให้มีความสนุกสนานมากขึ้นอีกด้วย เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 ณ บริหน้าห้องประชุม AR116  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช เชาวรัตน์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ เป็นประธานในพิธีเปิดงานสืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามที่เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติไทยให้คงอยู่สืบไป เป็นการส่งเสริมการทำกิจกรรมสงกรานต์ร่วมกัน และเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีร่วมกันระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ตลอดจนปลูกฝังให้บุคลากรรักและภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ภาพ/ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง/วรารินทร์  ปัญญาวงษ์ ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง ภาพกิจกรรมสืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์คณะสถาปัตย์ฯ มมส …

Read More »

ผู้บริหารและบุคลากรร่วมสืบสานประเพณีแห่ผะเหวดเข้าเมือง งานบุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ ประจำปี 2562

img_2625

ผู้บริการและบุคลากร นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พลเดช เชาวรัตน์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ร่วมสืบสานประเพณีแห่ผะเหวดเข้าเมือง งานบุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ ประจำปี 2562 ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยในวันที่ 26 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานประเพณีบุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ ประจำปี 2562 เวลา 14.00 น. โดย รองศาสตราจารย์เทียนศักดิ์ เมฆพรรณโอภาส ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานประกอบพิธีอัญเชิญพระอุปคุตขึ้นจากน้ำ บริเวณท่าน้ำ หน้าอาคารสโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยได้ร่วมในขบวนพิธีแห่พระอุปคุต และแห่ผ้าผะเหวดเข้าเมือง ไปยังอาคารพลศึกษา ซึ่งเป็นที่ตั้งของการประกอบพิธีงานบุญผะเหวด ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชบุญผะเหวด ฟังเทศน์มาลัยหมื่น – มาลัยแสน นอกจากนี้ ในวันที่ 27 มีนาคม 2562 รองศาสตราจารย์เทียนศักดิ์ เมฆพรรณโอภาส ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา อาจารย์ ดร.มลฤดี เชาวรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต พร้อมด้วย คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต …

Read More »

สวัสดีปีใหม่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคามและขอพรปีใหม่ปี พ.ศ. 2562

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 ผู้บริหารซึ่งนำโดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช เชาวรัตน์ คณบดี  พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ จารุณีย์ นิมิตศิริวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และนางมยุรี ผาผง หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ เป็นตัวแทนบุคลากรและนิสิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เข้าสวัสดีปีใหม่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคามและขอพรปีใหม่ปี พ.ศ. 2562  ณ อาคารบรมราชกุมารี  ทั้งนี้เพื่อแสดงออกถึงความเคารพและเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมที่ดีในองค์กร พร้อมทั้งเป็นการสานความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัยและผู้บริหารหน่วยงานให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น

Read More »

ทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา เดือนตุลาคม 2561

img_8733

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561  คณาจารย์และบุคลากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคามนำโดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช  เชาวรัตน์  คณบดี  รวมทั้งฝ่ายบริหาร  คณาจารย์และบุคลากรได้ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา  ณ  วัดป่ากู่แก้ว  ตำบลขามเรียง  อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม  ซึ่งได้ดำเนินกิจกรรมทุกเดือนในช่วงเข้าพรรษาเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้ตระหนักถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา  ซึ่งการทำบุญตักบาตรให้ทาน  รักษาศีล  ฟังธรรมเทศนา  ปฏิบัติธรรม   เจริญจิตภาวนาเพื่อเป็นการนอบน้อมถวายเป็นพุทธบูชา  ธรรมบูชา  และสังฆบูชา  อันแสดงออกถึงการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีและเพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่งวัฒนาธรรมอันดีสืบต่อไป ผู้ประสานงานกิจกรรม : ละเอียด  โกหลำ ภาพ/ข่าว : วุฒิไกร ป้อมมะรัง ภาพประกอบกิจกรรม  

Read More »

ทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา เดือนกันยายน 2561

img_8461

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561  คณาจารย์และบุคลากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคามนำโดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช  เชาวรัตน์  คณบดี  รวมทั้งฝ่ายบริหาร  คณาจารย์และบุคลากรได้ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา  ณ  วัดป่ากู่แก้ว  ตำบลขามเรียง  อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม  ซึ่งได้ดำเนินกิจกรรมทุกเดือนในช่วงเข้าพรรษาเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้ตระหนักถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา  ซึ่งการทำบุญตักบาตรให้ทาน  รักษาศีล  ฟังธรรมเทศนา  ปฏิบัติธรรม   เจริญจิตภาวนาเพื่อเป็นการนอบน้อมถวายเป็นพุทธบูชา  ธรรมบูชา  และสังฆบูชา  อันแสดงออกถึงการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีและเพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่งวัฒนาธรรมอันดีสืบต่อไป ผู้ประสานงานกิจกรรม : ละเอียด  โกหลำ ภาพ/ข่าว : วุฒิไกร ป้อมมะรัง ภาพประกอบกิจกรรม  

Read More »

บุคลากรร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

img_2320

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผัเมืองและนฤมิตศิลป์  ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม  Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  ร่วมกับผู้บริหารและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ณ ลานหน้าอาคารบรมราชกุมารีฯ เขตพื้นที่ขามเรียง  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฏาคม 2561 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561  โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์  ฤทธิเดช  อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี   ซึ่งมีบุคลากรจากทุกหน่วยงานสังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคามเข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียง ภาพ : วรารินทร์  ปัญญาวงษ์ ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง ภาพกิจกรรม  

Read More »

บุคลากรร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

img_2323

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผัเมืองและนฤมิตศิลป์  ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม  Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  ร่วมกับผู้บริหารและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ณ ลานหน้าอาคารบรมราชกุมารีฯ เขตพื้นที่ขามเรียง  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฏาคม 2561 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561  โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์  ฤทธิเดช  อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี   ซึ่งมีบุคลากรจากทุกหน่วยงานสังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคามเข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียง ภาพ : วรารินทร์  ปัญญาวงษ์ ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง ภาพกิจกรรม  

Read More »

บุคลากรเข้าร่วมงานฮีตเดือน 8 บุญเข้าพรรษา ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561

3

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ผู้บริหารและบุคลากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งได้จัดโครงการส่งเสริมการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่ชุมชนและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม เนื่องในช่วงเทศกาลวันเข้าพรรษา “ฮีตเดือน 8 บุญเข้าพรรษา ถวายเทียนพรรษา – ผ้าอาบน้ำฝน” ประจำปี 2561  ณ อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี มีผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนิสิตเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก กิจกรรมภายในงาน เวลา 13.30 น. คณะและหน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รวมกันที่หน้าอาคารบรมราชกุมารีแห่ต้นเทียนพรรษาและต้นดอกเงิน โดยมีวงกองยาวศิลป์อีสานแห่เข้าสู่บริเวณพิธีจากนั้นประธานในพิธีไปยังโต๊ะหมู่ที่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่มทอง พานพุ่มเงิน เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ และกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล จากนั้นจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พระสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์ คณะหน่วยงานในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน เครื่องไทยธรรม ซึ่งในปีนี้มีการถวายเทียนพรรษาทั้งหมด 23 วัด ซึ่งเป็นวัดที่อยู่โดยรอบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จากนั้นพระสงฆ์อนุโมทนา เป็นการเสร็จพิธีถวายเทียนพรรษาในครั้งนี้ กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงาม และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้ผู้บริหาร และบุคลากรภายใน …

Read More »
Translate »