งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา เดือนตุลาคม 2559

IMG_2053

                  เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559  คณาจารย์และบุคลากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคามนำโดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช  เชาวรัตน์  คณบดี  รวมทั้งฝ่ายบริหาร  คณาจารย์และบุคลากรได้ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา  ณ  วัดป่ากู่แก้ว  ตำบลขามเรียง  อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม  เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้ตระหนักถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา  ซึ่งการทำบุญตักบาตรให้ทาน  รักษาศีล  ฟังธรรมเทศนา  ปฏิบัติธรรม   เจริญจิตภาวนาเพื่อเป็นการนอบน้อมถวายเป็นพุทธบูชา  ธรรมบูชา  และสังฆบูชา  อันแสดงออกถึงการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีและเพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่งวัฒนาธรรมอันดีสืบต่อไป ผู้ประสานงานโครงการ : ละเอียด  โกหลำ ภาพ/ข่าว : วุฒิไกร ป้อมมะรัง ภาพประกอบกิจกรรม  

Read More »

ทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา เดือนกันยายน 2559

IMG_1024

                เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559  คณาจารย์และบุคลากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  นำโดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช  เชาวรัตน์  คณบดี  รวมทั้งฝ่ายบริหาร  คณาจารย์และบุคลากรได้ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา  ณ  วัดป่ากู่แก้ว  ตำบลขามเรียง  อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม  เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้ตระหนักถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา  ซึ่งการทำบุญตักบาตรให้ทาน  รักษาศีล  ฟังธรรมเทศนา  ปฏิบัติธรรม   เจริญจิตภาวนาเพื่อเป็นการนอบน้อมถวายเป็นพุทธบูชา  ธรรมบูชา  และสังฆบูชา  อันแสดงออกถึงการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีและเพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่งวัฒนาธรรมอันดีสืบต่อไป ผู้ประสานงานโครงการ : ละเอียด  โกหลำ ภาพ : เศกสรร คุณโพธิ์ ข่าว : วุฒิไกร ป้อมมะรัง ภาพประกอบกิจกรรม  

Read More »

พิธีไหว้ครูของศิษย์เก่าและร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี “ก้องเกียรติ สถาปัตย์”

IMG_1313

              เมื่วันที่ 10 กันยายน 2559  ฝ่ายพัฒนานิสิต  โดยสโมสรนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  ได้จัดโครงการพิธีไหว้ครูให้กับศิษย์เก่าและร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์  ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี “ก้องเกียรติ สถาปัตย์”  โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 10 กันยายน 2559  ณ  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เพื่อให้ศิษย์เก่าที่กลับมาร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้แสดงออกถึงการเคารพบูชาพระคุณของคณาจารย์ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่ลูกศิษย์จนสำเร็จการศึกษาและสามารถนำความรู้ความสามารถไปประกอบวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ  นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมนันทนาการร่วมกันเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างศิษย์เก่ากับคณาจารย์และบุคลากรแล้วร่วมงานสังสรรค์ในช่วงค่ำคืนของวันที่ 10 กันยายน 2559  ซึ่งทั้งคณาจารย์  บุคลากร  ศิษย์เก่าและนิสิตปัจจุบันต่างก็ร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จของคณะในช่วงระเวลาที่ผ่านมาอย่างเต็มความภาคภูมิ ภาพ : วรารินทร์  ปัญญาวงษ์ ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง ภาพประกอบกิจกรรม  

Read More »

พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโพช 20 ปี

2

                                                              เมื่อวันที่  10  กันยายน  2559  ได้มีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโพช  20 ปี  ณ  บริเวณพื้นที่ก่อนสร้างฐานพระพิฆเนศ  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาพประกอบกิจกรรม

Read More »

นิสิตคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1ในการประกวดโครงงานคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติ ระดับอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เยาวชนไทยร่วมใจ ทำความดีถวายในหลวง)ประจำปี 2559

14225424_1060424164007055_4100909876972737201_n

                        เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารพัฒนานิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับมูลนิธิพลเอกเปรมติณสูลานนท์ จัดการประกวดโครงการคุณธรรม จริยธรรมเฉลิมพระเกียรติ ระดับอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เยาวชนไทยร่วมใจ ทำความดีถวายในหลวง) ประจำปี 2559 โครงงานคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติ ระดับอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เยาวชนไทยร่วมใจ ทำความดีถวายในหลวง)ประจำปี 2559 ในครั้งนี้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิต นักศึกษา ได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดและแนวปฏิบัติที่ดีในการนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม ต่อไปในอนาคต อีกทั้งเพื่อมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตนักศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้เรียนรู้และตระหนักในการทำความดีเพื่อสังคม ผ่านโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ดังแนวคิด “เยาวชนไทยร่วมใจ ทำความดีถวายในหลวง” ในโครงการนี้ นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ชื่อโครงการ …

Read More »

พิธีไหว้ครูและครอบครูช่าง ประจำปีการศึกษา 2559

IMG_0176

                      ฝ่ายพัฒนานิสิต  โดยสโมสรนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้จัดโครงการพิธีไหว้ครูและครอบครูช่าง  ประจำปีการศึกษา 2559  เมื่วันที่ 8 กันยายน 2559  โดยมี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช  เชาวรัตน์  คณบดีเป็นประธานในพิธีดังกล่าว  ทั้งนี้เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีและสืบทอดวัฒนธรรมโบราณแล้วยังเป็นการเสริมสร้างสิริมงคลแก่นิสิตในการเรียนและการประกอบวิชาชีพในอนาคต  รวมทั้งเพื่อให้นิสิตได้แสดงออกถึงความกตัญญูต่อครู  อาจารย์ผู้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ให้แก่นิสิต  ทั้งนี้มีนิสิตใหม่และนิสิตปัจจุบันเข้าร่วมพิธีดังกล่าวอย่างพร้อมเพียงเพราะถือเป็นพิธีอันศักสิทธิ์ที่ได้สืบทอดมาเป็นประจำทุกปีแล้วยังได้รับความสนใจจากมหาวิทยาลัยอื่นที่มีการจัดการเรียนการสอนในสายวิชาชีพเดียวกันมาเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย นอกจากนี้ยังได้มีการจัดพิธีบวงสรวงกลองเพื่อให้นิสิตใหม่เกิดความศรัทธา ซึ่งกลองถือเป็นสัญลักษณ์ของคณะที่บ่งบอกความเป็นเอกลักษณ์และเป็นการแสดงออกถึงความรัก ความสามัคคีและความภาคภูมิใจแก่นิสิตทุกชั้นปี ภาพ/ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง ภาพประกอบกิจกรรม  

Read More »

ร่วมรณรงค์สวมใส่ผ้าไทย

14193861_10210240411432271_553927918_n

                    ผู้บริหารและบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ร่วมรณรงค์สวมใส่ผ้าไทยเพื่อรักษาเอกลักษณ์ของไทย และส่งเสริมอุตสาหกรรมผ้าไทยให้คงอยู่สืบต่อไป

Read More »

ทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา

IMG_9389

                      เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559  คณาจารย์และบุคลากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา  ณ  วัดป่ากู่แก้ว  ตำบลขามเรียง  อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม  เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้ตระหนักถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา  ซึ่งการทำบุญตักบาตรให้ทาน  รักษาศีล  ฟังธรรมเทศนา  ปฏิบัติธรรม   เจริญจิตภาวนาเพื่อเป็นการนอบน้อมถวายเป็นพุทธบูชา  ธรรมบูชา  และสังฆบูชา  อันแสดงออกถึงการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีและเพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่งวัฒนาธรรมอันดีสืบต่อไป ผู้ประสานงานโครงการ : ละเอียด  โกหลำ ภาพ/ข่าว : วุฒิไกร ป้อมมะรัง ภาพประกอบกิจกรรม  

Read More »

ร่วมงานบุญประเพณี เดือน 8 เข้าพรรษา (ร่วมถวายเทียนเข้าพรรษา พร้อมกัน 22 วัด)

20160713114036

              บุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  ร่วมงานบุญประเพณี เดือน 8 เข้าพรรษากับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ร่วมถวายเทียนเข้าพรรษา พร้อมกัน 22 วัด) ระหว่างวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2559 – 26 กรกฎาคม 2559 แห่ต้นเทียนและถวายเทียนพรรษา ณ อาคารบรมราชกุมารี  โดยกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงาม และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้ผู้บริหาร และบุคลากรภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีโอกาสร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา เป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ และเป็นที่พึ่งทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนสืบต่อไป ในการนี้มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้รวบรวมจตุปัจจัย จำนวนเงินทั้งสิ้น112,951 บาท เพื่อถวายในการทำบุญในครั้งนี้ด้วย – 27 กรกฎาคม 2559 แห่เทียนพรรษา ณ พระบรมธาตุนาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม  โดยเมื่อช่วงบ่ายวันนี้ (27 กรกฎาคม 2559) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปฐมพงศ์ ณ จัมปาศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม …

Read More »

บุคลากรร่วมกับชาว มมส “รวมใจรัก..ภักดีราชา 70 ปี ครองราชย์”

IMG_7853

                  บุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  ร่วมกับชาว มมส. ในกิจกรรม “รวมใจรัก..ภักดีราชา 70 ปี ครองราชย์” เนื่องในโอกาสวันมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 ชาวมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมใจกันสวมเสื้อสีเหลือง น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และ แสดงความจงรักภักดีในกิจกรรม “รวมใจรัก…ภักดีราชา 70 ปี ครองราชย์”  ในเวลา 15.09 น. ที่บริเวณลานด้านหน้าอาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะ หน้าพระบรมสาทิศลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ กล่าวถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย ทรงพระเกษมสำราญ พระชนมพรรษายิ่งยืนนาน เฉลิมฉัตรเป็นมิ่งขวัญ ร่มเกล้าฯของพสกนิกรชาวไทย  จากนั้น ผู้บริหาร บุคลากร นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมร้องเพลง “ต้นไม้ของพ่อ เพลงสรรเสริญพระบารมี …

Read More »
Translate »