งานบริการวิชาการ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มมส ส่งมอบกล่องป้องกันเชื้อฟุ้งกระจาย (Aerosol Box) ที่ออกแบบให้เหมาะกับการปฏิบัติงานของแผนกจักษุแพทย์ให้กับโรงพยาบาลมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช เชาวรัตน์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมคณะประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธราวุฒิ บุญเหลือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิกรม วงษ์สุวรรณ์ นางมยุรี ผาผง และผู้ช่วยศาสตราจารย์กตัญญู หอสูติสิมา หัวหน้าศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เดินทางไปยังโรงพยาบาลมหาสารคาม เพื่อส่งมอบกล่องป้องกันเชื้อฟุ้งกระจาย (Aerosol Box) ที่ออกแบบให้เหมาะกับการปฏิบัติงานของแผนกจักษุแพทย์ สืบเนื่องจากโครงการให้คำปรึกษาด้านการออกแบบปรับปรุงอาคาร ในส่วนจุดคัดกรอง และส่วนดูแลผู้ป่วย COVID-19 ให้กับโรงพยาบาลของรัฐ หรือ ZERO COVID PROJECT ของทางสภาสถาปนิก โดยได้ส่งมอบให้กับนางรัตนาภรณ์ ยนต์ตระกูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านลูกค้าสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ พร้อมด้วยแพทย์หญิงเพียงใจ ลวกุล จักษุแพทย์ โรงพยาบาลมหาสารคาม และมีการทดสอบการใช้งานจริงซึ่งได้ผลเป็นที่พอใจ ข่าว : ผู้ช่วยศาสตราจารย์กตัญญู หอสูติสิมา ภาพ : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง ภาพประกอบการส่งมอบกล่องป้องกันเชื้อฟุ้งกระจาย (Aerosol Box)  

Read More »

โครงการพัฒนาภูมิทัศน์วัดป่าธรรมอุทยาน

วันที่ 8 เมษายน 2562 นิสิตสาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง ชั้นปีที่ 2 และ ปีที่5 ได้นำเสนอผลงานการประกวดแบบ “โครงการพัฒนาภูมิทัศน์วัดป่าธรรมอุทยาน” อ.บรบือ จ.มหาสารคาม เป็นการออกแบบวัดในมุมมองของคนรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นกิจกรรมสืบเนื่องจากการสำรวจ ศึกษา สร้างสรรค์ พื้นที่สาธารณชุมชน โดยมีพระมหาอ้าย ธีรปัญโญ เป็นผู้มอบทุนการศึกษาให้นิสิต ณ พระอุโบสถพุทธชยันตี วัดป่าธรรมอุทยาน ดังนี้ • รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 10,000 บาท : นิสิตชั้นปีที่ 5 สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง • รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 5,000 บาท : นิสิตชั้นปีที่ 5 สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง • รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 3, 000 บาท : นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง • รางวัลพิเศษ เงินรางวัล 1,000 บาท …

Read More »

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนอนุรักษ์และบริหารจัดการพื้นที่มรดกโลก

ตามที่จังหวัดนครพนมได้มอบหมายให้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ดำเนินการจัดทำแผนแม่บทบริเวณพื้นที่ที่จะเสนอขึ้นมรดกโลก วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร  อำเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธราวุฒิ บุญเหลือ เป็นหัวหน้าโครงการ ซึ่งในการนี้คณะทำงานได้ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนการอนุรักษ์และบริหารจัดการพื้นที่มรดกโลก  ภายใต้ยุทธศาสตร์การดำเนินงานเพื่อขอขึ้นทะเบียนพระธาตุพนมเป็นมรดกโลก  ณ  แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง  อำเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี  และแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม  อำเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย  ระหว่างวันที่ 1 – 3 กุมภาพันธ์ 2562  โดยมุ่งเน้นในการศึกษาพื้นที่มรดกโลกบ้านเชียงและพืเนที่ภูมิทัศน์วัฒนธรรมเชียงคาน  อำเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย  โดยได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์จริงกับเจ้าของพื้นที่ในภาคีที่เกี่ยวข้องทุกระดับทั้งภาคราชการและเอกชน  รวมถึงประชาชนในพื้นที่เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากแหล่งมรดกโลกภายในประเทศในพื้นที่จริง  เพื่อให้ทราบถึงกระบวนการในการพัฒนาพื้นที่ในด้านต่างๆเพื่อนำองค์ความรู้มาใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนอนุรักษ์และบริหารจัดการพื้นที่มรดกโลกโดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม ภาพ : คณะทำงานจัดทำแผนแม่บทบริเวณพื้นที่ที่จะเสนอขึ้นมรดกโลก วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร  อำเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง ภาพประกอบการดำเนินกิจกรรม  

Read More »

คณาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ร่วมการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

เมื่อวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561  คณาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ร่วมการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  ณ ห้อง AR101-3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  เพื่อให้งานวิจัยคณะฯ เป็นไปตามเกณฑ์ทางจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์อย่างแท้จริง ภาพกิจกรรม  

Read More »

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การพัฒนาฐานข้อมูลด้านพลังงานและการออกแบบอาคารแบบประหยัดพลังงาน

วันที่ 5 ตุลาคม 2561 คณบดีได้ร่วมพิธี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การพัฒนาฐานข้อมูลด้านพลังงานและการออกแบบอาคารแบบประหยัดพลังงานยิ่งยวดในทุกภูมิภาค ของประเทศไทย ระหว่าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ภาพ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช  เชาวรัตน์ ข่าว : ผกาทิพย์ เนาว์สันเทียะ ภาพการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

Read More »

คณะสถาปัตย์ฯ มมส. ได้จัดค่ายสถาปัตย์สัญจร ครั้งที่ 17

สโมสรนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2560 ได้จัดโครงการ ค่ายสถาปัตย์สัญจร ครั้งที่ 17 เป็นโครงการที่จัดต่อเนื่องกันมาแล้ว 16 ครั้ง เพื่อช่วยเหลือและพัฒนาโรงเรียนในชนบท เป็นการสร้างประโยชน์ และ สร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อสังคมและส่วนรวม เพื่อเป็นการสร้างกิจกรรมที่ดีให้สืบเนื่องเป็นประเพณีที่ดีส่งต่อให้รุ่งน้อง นิสิตจึงควรสร้างและขับเคลื่อนกิจกรรมที่สร้างสรรค์และมีประโยชน์อย่างนี้สืบไป จึงได้เกิดโครงการสถาปัตย์สัญจร ครั้งที่ 17 และเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิต โรงเรียน และ ชุมชน อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของคณะฯ และมหาวิทยาลัย โดยครั้งนี้ได้สร้างอาคารเรียน ชั้น อนุบาล ณ บ้านดงเกลือ ต.คูเมือง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด ข่าว ปิยะนุช อินทร์พรหม ภาพ ชมรมสถาปัตย์สัญจร ภาพกิจกรรม  

Read More »

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มมส. ร่วมมือกับ สสส. และมหาวิทยาลัยอื่นหนุนตั้งศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อม รับมือสังคมสูงวัย

เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 61 ที่ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ (สสส.) มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือการสนับสนุนศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน (Universal Design Center) ระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ 5 มหาวิทยาลัย ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีผู้แทนจากคณะทำงานประชารัฐเพื่อสังคม, กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, สำนักประสานงานสนับสนุนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาวะรองรับสังคมสูงวัย (สปสว.) และภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุนโครงการเข้าร่วมงานเป็นสักขีพยานในพิธีอีกด้วย  โดยความร่วมมือในครั้งนี้เป็นผลมาจากความพยายามสานต่อนโยบายรัฐบาลตามแนวทางประชารัฐเพื่อสังคม  เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในการพัฒนาประเทศ ที่มาข่าว : https://www.thairath.co.th/content/1245752 ภาพประกอบการทำความร่วมมือ

Read More »

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการออกแบบ “คึดคักนักคึด (อีสานล้านนา 60)”

                                            คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ร่วมกับศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)  ได้จัดโครงการพัฒนาชุมชนจากศาสตร์ความรู้หลักสูตรการออกแบบบริการ (Service Design) : สัมมนาเชิงปฏิบัติการออกแบบ คึดคักนักคึด (อีสานล้านนา 60)  ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 – 14 กรกฎาคม 2560  ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่มีประโยชน์กับนิสิตและนักศึกษาในเครือข่ายของโครงการ miniTCDC และมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเหนือและภาคอีสานในเรื่องการพัฒนาชุมชนด้วยหลักสูตรการออกแบบบริการ (Service Design) ในพื้นที่จริงที่ได้รับการสนับสนุนจากคนในชุมชน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้  “การออกแบบบริการ (Service Design)”  และเพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันที่เปิดสอนด้านการออกแบบในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือให้มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น  และขยายเครือข่ายสู่สถาบันต่างประเทศ  สู่นิสิตนักศึกษาในศาสตร์อื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องและสู่ศิษย์เก่าที่ได้สำเร็จการศึกษาแล้ว  ซึ่งมีสถาบันที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 31 …

Read More »

กิจกรรมการนำเสนอวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา

                                            เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา 10.30-12.00 น. ฝ่ายวิเทศน์สัมพันธ์ได้จัดกิจกรรมการนำเสนอวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ในหัวข้อ Temples in Khon Kaen and their influence on communities ของ Ms.Sarah Layn Galbreath ภายใต้โครงการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมครั้งที่ 6 ร่วมกับ UNIVERSITY OF CINCINNATI,USA. ข่าว : อาจารย์รัชนูพรรณ  คำสิงห์ศรี ภาพ : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง ภาพประกอบกิจกรรม  

Read More »

การจัดการความรู้ด้านการดำเนินการวิจัยและบริการวิชาการ 2/2559

                            ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้จัดโครงการสร้างแนวทางการปฏิบัติที่ดี (KM) ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ 2/2559  เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560  ณ  ห้องประชุม  AR116  เวลา 09.00-15.00 น.  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช  เชาวรัตน์  คณบดีเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ  และมี  ดร.นิพัทธา  น้อยประวัติ  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  เป็นผู้กล่าวรายงานและดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรและนิสิตในการทำวิจัยและบริการวิชาการ  ซึ่งเป็นการจัดหาพื้นที่ทางวิชาการที่เหมาะสมให้กับกลุ่มบุคคลดังกล่าวได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการอย่างเป็นมืออาชีพ  และเป็นการสร้างแนวปฏิบัติที่ดีในการทำงานวิจัย  นอกจากนี้ยังเป็นการติดตามความก้าวหน้าของบุคลากรที่ได้รับทุนในการทำการวิจัยและบริการวิชาการของคณะ  มหาวิทยาลัยและทุนภายนอก  ตามแผนการติดตามของกลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ  ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีการนำเสนอโครงการวิจัยและรายงานความก้าวหน้ารวม จำนวน 17 โครงการ  นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญภายนอกมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสนอแนะข้อคิดเห็น 2 ท่าน  คือ  ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.สมชาติ  มณีโชติ  และอาจารย์กนกกุล …

Read More »
Translate »