งานบริการวิชาการ

สัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมครั้งที่ 5

title01

                    คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมครั้งที่ 5 ร่วมกับ UNIVERSITY OF CINCNNATI, USA เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม AR101-3 ภาพ/ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง

Read More »

โปรแกรมการออกแบบโครงการ “ตลาดวัฒนธรรม ต.พระธาตุ อ.นาดูน จ.มหาสารคาม”

13082775_1099461116766343_1936965661732919844_n

                    เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 คณาจารย์สาขาสถาปัตยกรรมและนิสิตในรายวิชา การออกแบบสถาปัตยกรรม4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ร่วมกับ อาจารย์วรรณา คำปวนบุตร คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ได้ลงพื้นที่บูรณาการงานบริการวิชาการ “หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน2559 สาขาสถาปัตยกรรม” เพื่อสร้างโปรแกรมในการออกแบบโครงการ “ตลาดวัฒนธรรม ตำบลพระธาตุ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม” โดยได้รับเกียรติจาก ท่านปลัด อำเภอนาดูน เดินทางมาเป็นประธานในพิธี ท่านเกษตรอำเภอ ท่านนายก อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชาวชุมชน ตำบลพระธาตุ เข้าร่วมเสนอความต้องการและกระบวนการการมีส่วนร่วมเพื่อแสดงความคิดเห็นต่างๆโดยกิจกรรมในครั้งนี้ นิสิตชั้นปีที่3 ในฐานะสถาปนิกชุมชนได้ลงไปสัมภาษณ์และสอบถามความต้องการจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนดังนี้ 1.กลุ่มทอเสื่อกก 2.กลุ่มสมุนไพรเกษตรอินทรีย์ 3.กลุ่มทอผ้าสไบขิด 4.กลุ่มทอพรมเช็ดเท้า 5.กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ 6.กลุ่มดอกไม้รีไซเคิ้ล 7.กลุ่มเพาะเห็ดนางรม 8.กลุ่มน้ำยาเอนกประสงค์ ซึ่งในครั้งนี้ได้เป็นการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับ รูปแบบของตลาดที่จะเกิดขึ้น เช่น ความต้องการในการใช้พื้นที่ จำนวนผู้ใช้สอย จำนวนยูนิต ประเภทของสินค้า รูปแบบทางสถาปัตยกรรม …

Read More »

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้สู่ท้องถิ่น

711207-img-1380786067-3

                      เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 ที่ผ่านมา  ดร.พลเดช เชาวรัตน์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และคณะฯได้เดินทางไปลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกองทุนพัฒนาและอนุรักษ์พระบรมธาตุนาดูนตำบลนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งนำโดยนายประสาทพร สีกงพลี ประธานกองทุนพัฒนาและอนุรักษ์พระบรมธาตุนาดูน นายกเทศมนตรีตำบลนาดูน และคณะกรรมการกองทุนพัฒนาและอนุรักษ์พระบรมธาตุนาดูนตำบลนาดูน โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้  จัดทำขึ้นเพื่อการดำเนินงานร่วมกันทางด้านวิชาการระหว่างคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  และกองทุนพัฒนาและอนุรักษ์พระบรมธาตุนาดูนตำบลนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม  อีกทั้งยังสร้างความร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่โดยรอบพระบรมธาตุนาดูน  ในลักษณะการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม  ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งจากภาควิชาการและภาคประชาชน  เพื่อวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินในลักษณะการจัดทำผังแม่บทของพื้นที่  และเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ของนิสิต  นักศึกษา  คณาจารย์  และนักท่องเที่ยวผู้มาเยือน    ัดทำขึ้นเพื่อการดำเนินงานร่วมกันทางด้านวิชาการระหว่าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และกองทุนพัฒนาและอนุรักษ์พระบรมธาตุนาดูน ตำบลนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม และสร้างความร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่โดยรอบพระบรมธาตุนาดูน ในลักษณะการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งจากภาควิชาการและภาคประชาชนและชุมชน เพื่อวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในลักษณะการจัดทำผังแม่บทของพื้นที่ และเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ของนิสิต นักศึกษา …

Read More »

โครงการบริการวิชาการ หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน หลักสูตรสถาปัตยกรรมภายใน “โครงการแนวทางปรับปรุงสภาพแวดล้อมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนนา”

20-5-2558 11-55-58

                        หลักสูตรสถาปัตยกรรมภายใน จัดโครงการบริการวิชาการ ภายใต้นโยบาย “หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน” ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อเป็นการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน การปลูกจิตสำนักให้นิสิตในด้านจิตสาธารณะ การให้บริการคู่กับการเรียนการสอน และเป็นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างชุมชนกับนิสิตกับหลักสูตร ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรสถาปัตยกรรมภายในทำโครงการ “แนวทางปรับปรุงสภาพแวดล้อมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนนา” ภาพ/ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง

Read More »

ประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่องเส้นทางวัฒนธรรมสองฝั่งโขง : สถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลตะวันตก ครั้งที่ ๓

18330_880594258653031_5332880042118897441_n

          สภาวิจัยแห่งชาติร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดการประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่องเส้นทางวัฒนธรรมสองฝั่งโขง : สถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลตะวันตก ครั้งที่ ๓  โดยมีนักวิจัยจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  และจากสถาบันการศึกษาทางด้านสถาปัตยกรรมอีก ๗ แห่ง  ได้แก่  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยวงศ์ชวลิตกุล  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เพื่อเป็นเวทีให้นักวิจัยแต่ละกลุ่มได้นำเสนอรายงานความก้าวหน้างานวิจัยในพื้นที่ที่รับผิดชอบ  และมีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อมูลกับนักวิจัยอื่น   โดยจัดการสัมมนาขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมทรงคุณ อัตถากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาพ/ข่าว : วุฒิไกร ป้อมมะรัง

Read More »

การทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้สู่ท้องถิ่น

IMG_9596

                          คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด  โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาพัฒนาพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองเพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านการวางแผนและกิจกรรมพัฒนาชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว  กิจกรรมนันทนาการ  การพักผ่อนหย่อนใจ  ศิลปวัฒนธรรมและทิศทางการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน  ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  เสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรของทั้งสององค์กรในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ  ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวได้จัดทำขึ้นในวันที่  ๑๘  มีนาคม  ๒๕๕๘  ณ  ห้องประชุม AR๑๑๖  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากฝ่ายบริหารและบุคลากรทั้งสองฝ่าย  ซึ่งถือเป็นอีกกิจกรรมที่เป็นการนำองค์ความรู้ทางวิชาการสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนสอดคล้องกับวิสัยทัศน์  พันธกิจและยุทธศาสตร์ของคณะตามที่ได้ตั้งไว้ ภาพ/ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง

Read More »
 
Translate »