งานบริการวิชาการ

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้สู่ท้องถิ่น

711207-img-1380786067-3

                      เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 ที่ผ่านมา  ดร.พลเดช เชาวรัตน์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และคณะฯได้เดินทางไปลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกองทุนพัฒนาและอนุรักษ์พระบรมธาตุนาดูนตำบลนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งนำโดยนายประสาทพร สีกงพลี ประธานกองทุนพัฒนาและอนุรักษ์พระบรมธาตุนาดูน นายกเทศมนตรีตำบลนาดูน และคณะกรรมการกองทุนพัฒนาและอนุรักษ์พระบรมธาตุนาดูนตำบลนาดูน โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้  จัดทำขึ้นเพื่อการดำเนินงานร่วมกันทางด้านวิชาการระหว่างคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  และกองทุนพัฒนาและอนุรักษ์พระบรมธาตุนาดูนตำบลนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม  อีกทั้งยังสร้างความร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่โดยรอบพระบรมธาตุนาดูน  ในลักษณะการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม  ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งจากภาควิชาการและภาคประชาชน  เพื่อวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินในลักษณะการจัดทำผังแม่บทของพื้นที่  และเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ของนิสิต  นักศึกษา  คณาจารย์  และนักท่องเที่ยวผู้มาเยือน    ัดทำขึ้นเพื่อการดำเนินงานร่วมกันทางด้านวิชาการระหว่าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และกองทุนพัฒนาและอนุรักษ์พระบรมธาตุนาดูน ตำบลนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม และสร้างความร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่โดยรอบพระบรมธาตุนาดูน ในลักษณะการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งจากภาควิชาการและภาคประชาชนและชุมชน เพื่อวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในลักษณะการจัดทำผังแม่บทของพื้นที่ และเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ของนิสิต นักศึกษา …

Read More »

โครงการบริการวิชาการ หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน หลักสูตรสถาปัตยกรรมภายใน “โครงการแนวทางปรับปรุงสภาพแวดล้อมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนนา”

20-5-2558 11-55-58

                        หลักสูตรสถาปัตยกรรมภายใน จัดโครงการบริการวิชาการ ภายใต้นโยบาย “หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน” ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อเป็นการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน การปลูกจิตสำนักให้นิสิตในด้านจิตสาธารณะ การให้บริการคู่กับการเรียนการสอน และเป็นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างชุมชนกับนิสิตกับหลักสูตร ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรสถาปัตยกรรมภายในทำโครงการ “แนวทางปรับปรุงสภาพแวดล้อมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนนา” ภาพ/ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง

Read More »

ประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่องเส้นทางวัฒนธรรมสองฝั่งโขง : สถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลตะวันตก ครั้งที่ ๓

18330_880594258653031_5332880042118897441_n

          สภาวิจัยแห่งชาติร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดการประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่องเส้นทางวัฒนธรรมสองฝั่งโขง : สถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลตะวันตก ครั้งที่ ๓  โดยมีนักวิจัยจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  และจากสถาบันการศึกษาทางด้านสถาปัตยกรรมอีก ๗ แห่ง  ได้แก่  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยวงศ์ชวลิตกุล  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เพื่อเป็นเวทีให้นักวิจัยแต่ละกลุ่มได้นำเสนอรายงานความก้าวหน้างานวิจัยในพื้นที่ที่รับผิดชอบ  และมีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อมูลกับนักวิจัยอื่น   โดยจัดการสัมมนาขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมทรงคุณ อัตถากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาพ/ข่าว : วุฒิไกร ป้อมมะรัง

Read More »

การทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้สู่ท้องถิ่น

IMG_9596

                          คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด  โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาพัฒนาพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองเพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านการวางแผนและกิจกรรมพัฒนาชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว  กิจกรรมนันทนาการ  การพักผ่อนหย่อนใจ  ศิลปวัฒนธรรมและทิศทางการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน  ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  เสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรของทั้งสององค์กรในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ  ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวได้จัดทำขึ้นในวันที่  ๑๘  มีนาคม  ๒๕๕๘  ณ  ห้องประชุม AR๑๑๖  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากฝ่ายบริหารและบุคลากรทั้งสองฝ่าย  ซึ่งถือเป็นอีกกิจกรรมที่เป็นการนำองค์ความรู้ทางวิชาการสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนสอดคล้องกับวิสัยทัศน์  พันธกิจและยุทธศาสตร์ของคณะตามที่ได้ตั้งไว้ ภาพ/ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง

Read More »
 
Translate »