ทุน/วิจัย

โครงการอบรม “การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร”

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562  ฝ่ายวิจัยและบริการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้จัดโครงการอบรม เรื่อง การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุตร คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ซึ่งให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้  ณ ห้องประชุม AR116  เพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างประสบการณ์ในการเผยแพร่บทความวิชาการ/วิจัยในวารสารระดับชาติและนานาชาติ ของคณาจารย์ นักวิจัย และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาพ/ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง ภาพการอบรม  

Read More »

ประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อพิจารณาคัดเลือกรับทุนการศึกษา “ทุนเงินรายได้” ปีงบประมาณ 2562

ประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อพิจารณาคัดเลือกรับทุนการศึกษา “ทุนเงินรายได้” ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 100 ทุนๆ ละ 5000 บาท **รับใบสมัครได้ที่พี่ปีย่า ห้องสำนักงานเลขานุการคณะฯ **ส่งใบสมัครให้พี่ปีย่า ภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 :::อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กองกิจฯ มมส www.sa.msu.ac.thหรือลิงค์นี้ http://www.sa.msu.ac.th/…/adminne…/fileup/20190131113929.pdf ข่าว ปิยะนุช อินทร์พรหม ข้อมูล กองกิจการนิสิต

Read More »

ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัย

  รายละเอียด

Read More »

ประชาสัมพันธ์การขอรับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยของคณะฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับอาจารย์และนักวิจัย (รอบที่ 3)

ประชาสัมพันธ์การขอรับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยของคณะฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับอาจารย์และนักวิจัย (รอบที่ 3) อาจารย์ท่านใดที่สนใจสามารถทำยื่นข้อเสนอโครงการได้ตั้งแต่วันนี้ – 5 เมษายน พ.ศ. 2561 นะคะ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คุณจันจิรา/คุณจิรวดี ไฟล์ประกาศ>>https://goo.gl/87iVHQ

Read More »

กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยด้านพลังงานแก่นักศึกษาระดับ อุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561

ประชาสัมพันธ์…กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยด้านพลังงานแก่นักศึกษาระดับ อุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 ดำเนินงานโดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เพื่อศึกษาวิจัยเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และพลังงานทดแทน ยื่นขอรับทุนได้ตั้งแต่วันนี้ – 12 เม.ย. 2561 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  ทุนวิจัยนักศึกษา ระดับอุดมศึกษาสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  กระทรวงพลังงาน ข่าวฝากจาก รศ.ดร.พรทิพย์  เรืองธรรม

Read More »

ประชาสัมพันธ์โครงการ “Asia Summer Program 2018” ณ สาธารณรัฐเกาหลี

ด้วย Dongseo University สาธารณรัฐเกาหลี ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ Asia Summer Program 2018  โดยกำหนดจัดในวันที่ 9 – 28 กรกฎาคม 2561  ณ Dongseo University สาธารณรัฐเกาหลี  เพื่อเปิดเป็นการโอกาสให้อาจารย์ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การสอนและเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตได้เรียนรู้วัฒนธรรม ทั้งนี้อาจารย์ – นิสิตที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการดังกล่าวสามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ Ms.Jeonghee Kim  หรือ E-Mail : international@dongseo.ac.kr  ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 Download  รายละเอียดเพิ่มเติม

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ทุนการศึกษา “ทุนเงินรายได้ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ทุนการศึกษา “ทุนเงินรายได้ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑” จำนวน ๑๓ ทุนๆละ ๕,๐๐๐ บาท  ขอให้ผู้มีที่มีรายชื่อเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อพิจารณารับทุนในวันอังคารที่ ๑๓ ก.พ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้อง AR ๑๑๖ (เรียงลำดับเข้ารับการสัมภาษณ์ตามคิวมาก่อน-หลัง ไม่เรียงตามรายชื่อ) หากไม่เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ถือว่าสละสิทธิในการรับทุนฯ ๑. นางสาวสิริรัตน์ ชินโคตร ๒. นางสาวศศิวิมล รอดบัวทอง ๓. นางสาวบัณฑิตา ทองสุข ๔. นางสาวปริยดา ศรีวรสาร ๕. นายจิรายุทธ ทองลาด ๖. นายธนากร ปาไว ๗. นางสาวลลิตา เสาไธสง ๘. นางสาวจิราวรรณ จงถนอม ๙. นางสาวจุฑามาศ อะกะเรือน ๑๐. นางสาวสุทธิดา ประสารพิมพ์ ๑๑. นางสาวสุคณธา กฤติยาวงศ์ ๑๒. นายศิริชัย พรมหากุล …

Read More »

ประชาสัมพันธ์ Darmasiswa Scholarship กระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรมประเทศอินโดนีเซีย

ด้วย Informatics and Business Institute ประเทศอินโดนีเซีย  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุน Darmasiswa Scholarship โดยได้รับสนับสนุนจาก กระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรมของประเทศอินโนีเซีย โดยรับสมัครออนไลน์ : 18 ธันวาคม 2560 – 18 กุมภาพันธ์ 2561 สอบสัมภาษณ์ ณ สถานทูตอินโดนีเซีย : 19 กุมภาพันธ์ – 9 มีนาคม 2561 นิสิตที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Reli Yanto อีเมล reliyanto@gdarmajaya.ac.id Download  รายละเอียดเพิ่มเติม

Read More »

ประกาศรรับสมัครนิสิตเพื่อพิจารณาคัดเลือกรับทุนเงินรายได้ งบประมาณ 2561

ประกาศรรับสมัครนิสิตเพื่อพิจารณาคัดเลือกรับทุนการศึกษา “ทุนเงินรายได้” งบประมาณ 2561 ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่ 10 – 24 ม.ค.61 รับใบสมัครได้ที่งานพัฒนานิสิต สำนักงานเลขานุการคณะฯ (พี่ปีย่า) ข่าว : ปิยะนุช อินทร์พรหม

Read More »

ประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อพิจารณาทุนสนับสนุนการศึกษาจาก บริษัท Shma

ประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อพิจารณาทุนการศึกษา “ทุนสนับสนุนการศึกษาจาก บริษัท Shma” รับสมัครนิสิตทุกชั้นปีที่เรียนดี เข้าร่วมกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ทุนละ 2,500 บาท จำนวน 4 ทุน โดยสมัครตั้งแต่บัดดี้ถึงวันที่ 22 มกราคม 2561 ขอใบสมัครได้ที่ฝ่ายพัฒนานิสิต ห้องสำนักงานเลขานุการคณะฯ (พี่ปีย่า) ข่าว : ปิยะนุช อินทร์พรหม

Read More »
Translate »