ทุน/วิจัย

ทุนเพื่อการวิจัย “Fulbright Junior Research Scholarship Program (JRS), Thai Visiting Scholar Program (TVS) และ U.S. – ASEAN Visiting Scholar Program (USAS) ประจำปี 2561”

art-work

          กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ ขอประชาสัมพันธ์การสอบชิงทุน เพื่อการวิจัย “Fulbright Junior Research Scholarship Program (JRS), Thai Visiting Scholar Program (TVS) และ U.S. – ASEAN Visiting Scholar Program (USAS) ประจำปี 2561” จัดโดย มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) ซึ่งกำลังเปิดรับสมัครแข่งขันทุนเพื่อทำการวิจัยและ การสอนระยะสั้น จำนวน 3 ประเภท ดังนี้ ประเภทที่ 1: ทุน Fulbright-Junior Research Scholarship Program (JRS) จำนวน 5 ทุน (สำหรับนักวิจัยภายใต้โครงการฟุลไบรท์ จำนวน 2 ทุน และสำหรับนักเรียนทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษกภายใต้โครงการฟุลไบรท์ – สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย จำนวน 3 ทุน) …

Read More »

ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลจีนภายใต้โครงการ Youth of Excellence Scheme of China ประจำปี 2560/ 2561

art-work

                  ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีความประสงค์ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี-เอก ภายใต้โครงการ Youth of Excellence Scheme of China (Y.E.S China Programs) ประเภท General Programs ประจำปีการศึกษา 2560/2561 ให้แก่บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาไทยโดยทุนการศึกษาจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าที่พัก ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ค่าใช้จ่ายรายเดือน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในสาธารณรัฐประชาชนจีนตามเงื่อนไขการได้รับทุนตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้  ในการนี้ กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านประชาสัมพันธ์ทุนให้บุคลากรทราบโดยทั่วกันและขอให้หน่วยงานพิจารณาดำเนินการ ดังนี้ 1.เสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสมัครเข้ารับทุน ผ่านกลุ่มงานกิจการต่างประเทศ ชั้น 2 กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ จำนวน 1 คน ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 มีนาคม 2560 2.สามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.inter.mua.go.th ภายใต้หัวข้อ “Announcements (Thai)” พร้อมทั้งกรอกข้อมูลในใบสมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ http://www.csc.edu.cn/laihua หรือ www.campuschina.org หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ …

Read More »

ประชาสัมพันธ์ทุนศึกษาต่อของรัฐบาลบรูไน ณ University Teknologi Brunei

unnamed-1

        ด้วย รัฐบาลประเทศบรูไน ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีบรูไน (University Teknologi Brunei) โดยเปิดรับสมัครทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีเงื่อนไข ดังนี้ ผู้สมัครจะต้องอยู่ในกลุ่มประเทศอาเซียนหรือประเทศสมาชิกขององค์การความร่วมมืออิสลาม สำหรับทุนปริญญาตรี จะต้องมีอายุระหว่าง 18 – 25 ปี สำหรับปริญญาโท/ปริญญาเอก จะต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปี โดยจะเริ่มเปิดภาคเรียนในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ผู้สมัครจะต้องเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเทคโนลยีบรูไน (Universiti Teknologi Brunei) โดยสามารถดูโปรแกรมการศึกษาได้ที่ www.utb.edu.bn รัฐบาลประเทศบรูไนสนับสนุนทุนในด้านต่างๆ ต่อไปนี้ ยกเว้นค่าเล่าเรียนและค่าหน่วยกิต ค่าตั๋วเครื่องบิน (ชั้นประหยัด) จากประเทศที่ผู้สมัครอยู่ – ประเทศบรูไน ค่าครองชีพรายเดือน เดือนละ BND650.00 ที่พักอาศัยภายในมหาวิทยาลัยค่าขนส่งกระเป๋าทางเรือเมื่อจบการศึกษา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 13 มีนาคม 2560 หรือสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่http://www.utb.edu.bn/mofat-scholarship/ ผู้ให้ข้อมูลข่าว : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชนาถ  ทิวะสิงห์ ******************************************************************************************* อนึ่ง ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารงานด้านวิเทศสัมพันธ์ได้ที่ – …

Read More »

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนานาชาติภาคฤดูร้อน International Summer Program in Architecture

unnamed

                    ด้วยมหาวิทยาลัยฮ่องกง (The University of Hong Kong – HKU) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนานาชาติภาคฤดูร้อน (International Summer Program in Architecture: Cities in Asia)  โดยแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ 1. โปรแกรมรวม (Full Programme) ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน 2560 – 12 กรกฎาคม 2560 2. โปรแกรมย่อย (Single-City Course) – Ho Chi Minh City ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2560 – Singapore ระหว่างวันที่ 3 กรกฎาคม …

Read More »

รัฐบาลเกาหลีประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ณ Dongseo University ประเทศเกาหลี ประจำปี 2560

unnamed-1

                  ด้วย รัฐบาลเกาหลีประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ณ Dongseo University  ประเทศเกาหลี ประจำปี 2560 โดยนิสิตที่มีความประสงค์จะเข้าศึกษาต่อในประเทศเกาหลีสามารถหาข้อมูลเพิ่มได้ที่ http://www.studyinkorea.go.kr หรือสอบถามข้อมูลที่ Ms. Yoonseo Lee อีเมล์ ysleee@dongseo.ac.hr ทั้งนี้ นิสิตที่สนใจจะต้องจัดส่งเอกสารการสมัคร ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2560 ตามชื่อและที่อยู่ ดังต่อไปนี้ Ms. Yoonseo  Lee International Exchange Center Dongseo University 47 Jurye-ro, Sasang-gu, Busan, 47011 Republic of Korea ผู้ให้ข้อมูลข่าว : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชนาถ  ทิวะสิงห์

Read More »

ทุนแลกเปลี่ยนนิสิตระยะสั้น (2017 Short-Term Student Exchange Program) และทุนฝึกงานนิสิตนานาชาติ (2017 Global Internship Program) ประจำปี 2560 ณ Kyoto Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น

unnamed

          ด้วย Kyoto Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น ประชาสัมพันธ์ทุนแลกเปลี่ยนนิสิตระยะสั้น (2017 Short-Term Student Exchange Program) และทุนฝึกงานนิสิต (2017 Global Internship Program) ประจำปี 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้<    1) นิสิตที่มีความประสงค์จะสมัครรับทุนแลกเปลี่ยนระยะสั้น (2017 Short-Term Student Exchange Program) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ช่วงที่ 1  กำหนดเปิดภาคเรียน เมษายน 2560 – กันยายน 2560 ยื่นใบสมัครภายในวันที่ 6 มีนาคม 2560 ประกาศผลการรับสมัคร ภายใน เดือนมีนาคม 2560 ช่วงที่ 2  กำหนดเปิดภาคเรียน   กันยายน 2560 – มีนาคม 2560 …

Read More »