ทุน/วิจัย

ประชาสัมพันธ์ทุนนิสิตฝึกงานต่างประเทศของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ประจำปีการศึกษา 2560

poster-arch-schorlarship-1

ประชาสัมพันธ์ทุนนิสิตฝึกงานต่างประเทศของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2560 ทุกสาขา สามารถดาว์นโหลดใบสมัครได้ที่ internship-scholarship-form-13 หรือ รับ/ส่งใบสมัครได้ที่ห้องสำนักงานเลขานุการคณะสถาปัตย์ฯ ที่คุณภรประสิทธิ์ (พี่ต้น) ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 Cr. : ดร.วิชนาถ ทิวะสิงห์

Read More »

ขยายเวลาขอทุนเพื่อการวิจัย “Fulbright Junior Research Scholarship Program (JRS), Thai Visiting Scholar Program (TVS) และ U.S. – ASEAN Visiting Scholar Program (USAS) ประจำปี 2561” ถึงวันที่ 30 เมษายน 2561

art-work

          กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ ขอประชาสัมพันธ์การสอบชิงทุน เพื่อการวิจัย “Fulbright Junior Research Scholarship Program (JRS), Thai Visiting Scholar Program (TVS) และ U.S. – ASEAN Visiting Scholar Program (USAS) ประจำปี 2561” จัดโดย มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) ซึ่งกำลังเปิดรับสมัครแข่งขันทุนเพื่อทำการวิจัยและ การสอนระยะสั้น จำนวน 3 ประเภท ดังนี้ ประเภทที่ 1: ทุน Fulbright-Junior Research Scholarship Program (JRS) จำนวน 5 ทุน (สำหรับนักวิจัยภายใต้โครงการฟุลไบรท์ จำนวน 2 ทุน และสำหรับนักเรียนทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษกภายใต้โครงการฟุลไบรท์ – สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย จำนวน 3 ทุน) …

Read More »

ประชาสัมพันธ์ทุนนิสิตฝึกงานต่างประเทศ

poster-arch-schorlarship-1

ประชาสัมพันธ์ทุนนิสิตฝึกงานต่างประเทศของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2560 ทุกสาขา สามารถดาว์นโหลดใบสมัครได้ที่ internship-scholarship-form-13 หรือ รับ/ส่งใบสมัครได้ที่ห้องสำนักงานเลขานุการคณะสถาปัตย์ฯ ที่คุณภรประสิทธิ์ (พี่ต้น) ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 5 มกราคม 2561 Cr. : ดร.วิชนาถ ทิวะสิงห์

Read More »

ทุนเพื่อการวิจัย “Fulbright Junior Research Scholarship Program (JRS), Thai Visiting Scholar Program (TVS) และ U.S. – ASEAN Visiting Scholar Program (USAS) ประจำปี 2561”

art-work

          กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ ขอประชาสัมพันธ์การสอบชิงทุน เพื่อการวิจัย “Fulbright Junior Research Scholarship Program (JRS), Thai Visiting Scholar Program (TVS) และ U.S. – ASEAN Visiting Scholar Program (USAS) ประจำปี 2561” จัดโดย มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) ซึ่งกำลังเปิดรับสมัครแข่งขันทุนเพื่อทำการวิจัยและ การสอนระยะสั้น จำนวน 3 ประเภท ดังนี้ ประเภทที่ 1: ทุน Fulbright-Junior Research Scholarship Program (JRS) จำนวน 5 ทุน (สำหรับนักวิจัยภายใต้โครงการฟุลไบรท์ จำนวน 2 ทุน และสำหรับนักเรียนทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษกภายใต้โครงการฟุลไบรท์ – สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย จำนวน 3 ทุน) …

Read More »

ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลจีนภายใต้โครงการ Youth of Excellence Scheme of China ประจำปี 2560/ 2561

art-work

                  ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีความประสงค์ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี-เอก ภายใต้โครงการ Youth of Excellence Scheme of China (Y.E.S China Programs) ประเภท General Programs ประจำปีการศึกษา 2560/2561 ให้แก่บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาไทยโดยทุนการศึกษาจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าที่พัก ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ค่าใช้จ่ายรายเดือน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในสาธารณรัฐประชาชนจีนตามเงื่อนไขการได้รับทุนตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้  ในการนี้ กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านประชาสัมพันธ์ทุนให้บุคลากรทราบโดยทั่วกันและขอให้หน่วยงานพิจารณาดำเนินการ ดังนี้ 1.เสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสมัครเข้ารับทุน ผ่านกลุ่มงานกิจการต่างประเทศ ชั้น 2 กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ จำนวน 1 คน ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 มีนาคม 2560 2.สามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.inter.mua.go.th ภายใต้หัวข้อ “Announcements (Thai)” พร้อมทั้งกรอกข้อมูลในใบสมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ http://www.csc.edu.cn/laihua หรือ www.campuschina.org หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ …

Read More »

ประชาสัมพันธ์ทุนศึกษาต่อของรัฐบาลบรูไน ณ University Teknologi Brunei

unnamed-1

        ด้วย รัฐบาลประเทศบรูไน ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีบรูไน (University Teknologi Brunei) โดยเปิดรับสมัครทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีเงื่อนไข ดังนี้ ผู้สมัครจะต้องอยู่ในกลุ่มประเทศอาเซียนหรือประเทศสมาชิกขององค์การความร่วมมืออิสลาม สำหรับทุนปริญญาตรี จะต้องมีอายุระหว่าง 18 – 25 ปี สำหรับปริญญาโท/ปริญญาเอก จะต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปี โดยจะเริ่มเปิดภาคเรียนในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ผู้สมัครจะต้องเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเทคโนลยีบรูไน (Universiti Teknologi Brunei) โดยสามารถดูโปรแกรมการศึกษาได้ที่ www.utb.edu.bn รัฐบาลประเทศบรูไนสนับสนุนทุนในด้านต่างๆ ต่อไปนี้ ยกเว้นค่าเล่าเรียนและค่าหน่วยกิต ค่าตั๋วเครื่องบิน (ชั้นประหยัด) จากประเทศที่ผู้สมัครอยู่ – ประเทศบรูไน ค่าครองชีพรายเดือน เดือนละ BND650.00 ที่พักอาศัยภายในมหาวิทยาลัยค่าขนส่งกระเป๋าทางเรือเมื่อจบการศึกษา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 13 มีนาคม 2560 หรือสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่http://www.utb.edu.bn/mofat-scholarship/ ผู้ให้ข้อมูลข่าว : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชนาถ  ทิวะสิงห์ ******************************************************************************************* อนึ่ง ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารงานด้านวิเทศสัมพันธ์ได้ที่ – …

Read More »
 
Translate »