ทุน/วิจัย

ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลจีนภายใต้โครงการ Youth of Excellence Scheme of China ประจำปี 2560/ 2561

art-work

                  ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีความประสงค์ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี-เอก ภายใต้โครงการ Youth of Excellence Scheme of China (Y.E.S China Programs) ประเภท General Programs ประจำปีการศึกษา 2560/2561 ให้แก่บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาไทยโดยทุนการศึกษาจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าที่พัก ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ค่าใช้จ่ายรายเดือน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในสาธารณรัฐประชาชนจีนตามเงื่อนไขการได้รับทุนตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้  ในการนี้ กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านประชาสัมพันธ์ทุนให้บุคลากรทราบโดยทั่วกันและขอให้หน่วยงานพิจารณาดำเนินการ ดังนี้ 1.เสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสมัครเข้ารับทุน ผ่านกลุ่มงานกิจการต่างประเทศ ชั้น 2 กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ จำนวน 1 คน ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 มีนาคม 2560 2.สามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.inter.mua.go.th ภายใต้หัวข้อ “Announcements (Thai)” พร้อมทั้งกรอกข้อมูลในใบสมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ http://www.csc.edu.cn/laihua หรือ www.campuschina.org หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ …

Read More »

ประชาสัมพันธ์ทุนศึกษาต่อของรัฐบาลบรูไน ณ University Teknologi Brunei

unnamed-1

        ด้วย รัฐบาลประเทศบรูไน ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีบรูไน (University Teknologi Brunei) โดยเปิดรับสมัครทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีเงื่อนไข ดังนี้ ผู้สมัครจะต้องอยู่ในกลุ่มประเทศอาเซียนหรือประเทศสมาชิกขององค์การความร่วมมืออิสลาม สำหรับทุนปริญญาตรี จะต้องมีอายุระหว่าง 18 – 25 ปี สำหรับปริญญาโท/ปริญญาเอก จะต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปี โดยจะเริ่มเปิดภาคเรียนในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ผู้สมัครจะต้องเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเทคโนลยีบรูไน (Universiti Teknologi Brunei) โดยสามารถดูโปรแกรมการศึกษาได้ที่ www.utb.edu.bn รัฐบาลประเทศบรูไนสนับสนุนทุนในด้านต่างๆ ต่อไปนี้ ยกเว้นค่าเล่าเรียนและค่าหน่วยกิต ค่าตั๋วเครื่องบิน (ชั้นประหยัด) จากประเทศที่ผู้สมัครอยู่ – ประเทศบรูไน ค่าครองชีพรายเดือน เดือนละ BND650.00 ที่พักอาศัยภายในมหาวิทยาลัยค่าขนส่งกระเป๋าทางเรือเมื่อจบการศึกษา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 13 มีนาคม 2560 หรือสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่http://www.utb.edu.bn/mofat-scholarship/ ผู้ให้ข้อมูลข่าว : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชนาถ  ทิวะสิงห์ ******************************************************************************************* อนึ่ง ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารงานด้านวิเทศสัมพันธ์ได้ที่ – …

Read More »

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนานาชาติภาคฤดูร้อน International Summer Program in Architecture

unnamed

                    ด้วยมหาวิทยาลัยฮ่องกง (The University of Hong Kong – HKU) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนานาชาติภาคฤดูร้อน (International Summer Program in Architecture: Cities in Asia)  โดยแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ 1. โปรแกรมรวม (Full Programme) ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน 2560 – 12 กรกฎาคม 2560 2. โปรแกรมย่อย (Single-City Course) – Ho Chi Minh City ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2560 – Singapore ระหว่างวันที่ 3 กรกฎาคม …

Read More »

รัฐบาลเกาหลีประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ณ Dongseo University ประเทศเกาหลี ประจำปี 2560

unnamed-1

                  ด้วย รัฐบาลเกาหลีประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ณ Dongseo University  ประเทศเกาหลี ประจำปี 2560 โดยนิสิตที่มีความประสงค์จะเข้าศึกษาต่อในประเทศเกาหลีสามารถหาข้อมูลเพิ่มได้ที่ http://www.studyinkorea.go.kr หรือสอบถามข้อมูลที่ Ms. Yoonseo Lee อีเมล์ ysleee@dongseo.ac.hr ทั้งนี้ นิสิตที่สนใจจะต้องจัดส่งเอกสารการสมัคร ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2560 ตามชื่อและที่อยู่ ดังต่อไปนี้ Ms. Yoonseo  Lee International Exchange Center Dongseo University 47 Jurye-ro, Sasang-gu, Busan, 47011 Republic of Korea ผู้ให้ข้อมูลข่าว : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชนาถ  ทิวะสิงห์

Read More »

ทุนแลกเปลี่ยนนิสิตระยะสั้น (2017 Short-Term Student Exchange Program) และทุนฝึกงานนิสิตนานาชาติ (2017 Global Internship Program) ประจำปี 2560 ณ Kyoto Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น

unnamed

          ด้วย Kyoto Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น ประชาสัมพันธ์ทุนแลกเปลี่ยนนิสิตระยะสั้น (2017 Short-Term Student Exchange Program) และทุนฝึกงานนิสิต (2017 Global Internship Program) ประจำปี 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้<    1) นิสิตที่มีความประสงค์จะสมัครรับทุนแลกเปลี่ยนระยะสั้น (2017 Short-Term Student Exchange Program) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ช่วงที่ 1  กำหนดเปิดภาคเรียน เมษายน 2560 – กันยายน 2560 ยื่นใบสมัครภายในวันที่ 6 มีนาคม 2560 ประกาศผลการรับสมัคร ภายใน เดือนมีนาคม 2560 ช่วงที่ 2  กำหนดเปิดภาคเรียน   กันยายน 2560 – มีนาคม 2560 …

Read More »

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการแนะแนวทุนการศึกษาต่อประเทศไต้หวัน

study-taiwan

            ขอเชิญบุคลากร  นิสิต  นักศึกษาและนักเรียนเข้าร่วมฟังการแนะแนวทุนการศึกษาต่อประเทศไต้หวัน  ในวันพุธที่  9  พฤศจิกายน  2559  เวลา  13.00-16.30 น.  ณ  ห้องประชุม  SC1-200  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณ พีรภัทร สารอภิสิทธิคาม  (ฝ่ายวิชาการ)  ห้องสำนักงานเลขานุการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  สอบถามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ  ฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่นางสาวจีรนันท์  สุทธิจันทร์  หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร  043-754241  เบอร์ภายใน  1338  หรืออีเมล์  js_suttijan@hotmail.com ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียด >>>Download<<<

Read More »

ประกาศหลักเกณฑ์การขอรับทุนสนับสนุนโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

title

                  ประกาศหลักเกณฑ์การขอรับทุนสนับสนุนโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรภายในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้มีการพัฒนาทักษะความสามารถในการทำงานวิจัยให้มีศักยภาพสูงขึ้น  และเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการพัฒนาระบบกลไกในการสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัย  ส่งเสริมให้คณาจารย์และบุคลากรมีความสนใจในการทำงานวิจัยเพื่อพัฒนาสู่การขอตำแหน่งทางวิชาการ โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามเอกสารที่ได้แนบมาพร้อมนี้แล้ว  หากท่านใดสนใจสามารถ Download แบบฟอร์ม ARCH-Proposal-01 แล้วกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน  จำนวน  3  ชุดและส่งเอกสารได้ที่คุณจันจิรา  ภูสามารถ  ได้ตั้งแต่วันที่ 6 – 25 ตุลาคม  2559  ซึ่งคณะกรรมการจะมีการพิจารณาในวันที่  31  ตุลาคม  2559  และจะประกาศผลการพิจารณาในวันที่  2  พฤษจิกายน  2559 เอกสาร Download แบบฟอร์ม ARCH-Proposal-01>>>Download<<< ประกาศหลักเกณฑ์การขอรับทุนวิจัยคณะฯ ปีงบประมาณ 2560 อาจารย์และนักวิจัย>>>download<<< ประกาศหลักเกณฑ์ขอรับทุนวิจัยคณะฯ ปีงบประมาณ 2560 บุคลากร>>>download<<<

Read More »

ประชาสัมพันธ์ทุนโครงการสนับสนุนนิสิตปริญญาตรีเพื่อฝึกงาน ณ ต่างประเทศประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

14614253_873275802808367_1512621609_o

                      ประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครนิสิตคณะสถาปัตย์ สาขา CA( ปี3 ), IA -AR – UA – LA(ปี4) เพื่อรับทุนโครงการสนับสนุนนิสิตปริญญาตรีเพื่อฝึกงาน ณ ต่างประเทศประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นิสิตที่สนใจสามารถติดต่อรับใบสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่31 ต.ค.59 สำหรับนิสิตที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณนายพีรภัทร สารอภิสิทธิคาม ฝ่ายวิชาการ  สำนักงานเลขานุการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ >>>download<<< แบบฟอร์มสมัครทุนฝึกงานต่างประเทศ ผู้ประสานงาน : พีรภัทร สารอภิสิทธิคาม ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง

Read More »
Translate »