บุคลากร: Personnel

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.วิกรม วงษ์สุวรรณ เจ้าของผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิกรม วงษ์สุวรรณ์  เจ้าของผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา  ในผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์  ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์ : แผ่นรองแก้ว และ แผ่นรองอเนกประสงค์ สนใจรายละเอียดผลงานวิจัยเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร : 043-754192, 1735 เว็บไซต์ : www.ipmo.msu.ac.th, www.facebook.com/msuipmo

Read More »

อาจารย์คณะสถาปัตยฯ เข้ารับรางวัลในงานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 14

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ประยกต์ ศรีวิไล รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานมอบรางวัลนำเสนอผลงานในการประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 14 “50 ปี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน : 50 years Mahasarakham University : Public Devotion is a Virtue of the Learned” พร้อมกล่าวปิดการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 14 ซึ่งจำนวนผลงานวิจัยที่นำเสนอในการประชุมครั้งนี้มีทั้งหมด 180 เรื่อง จำแนกเป็น การนำเสนอภาคบรรยาย 94 เรื่อง และภาคโปสเตอร์ 86 เรื่อง โดยมีการประกวดผลงานทางวิชาการทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ซึ่งอาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  ได้ส่งผลงานนำเสนอในครั้งนี้ด้วย  โดยได้รับรางวัลการนำเสนอประเภทบรรยาย สาขาบริการวิชาการ ดีเด่น ชื่อผลงาน แนวทางการพัฒนาพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมหนองเรือ : องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย …

Read More »

คณาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มมส. ได้รับรางวัลการนำเสนองานวิจัยภาคโปสเตอร์ ในงานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 13

                      เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา  มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จัดการประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 13 : From Local to Global in the Context of Thailand 4.0 : จากท้องถิ่นสู่สากลในบริบทประเทศไทย 4.0”  โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานเปิดการประชุมทางวิชาการในครั้งนี้ ภายในงาน ได้จัดปาฐกถาพิเศษ จากผู้ทรงคุณวุฒิ 4 ท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ปัญหาผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง “การสร้างมูลค่าเพิ่มจากงานวิจัยพื้นฐาน”, อาจารย์ ดร.อุษา กลิ่นหอม ประธานมูลนิธิรักษ์อีสาน ข้าราชการบำนาญ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อดีตอาจารย์ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม …

Read More »

ผศ.ดร.ธราวุฒิ บุญเหลือ ได้รับมอบรางวัล ประเภทนักวิชาการรุ่นอาวุโส สาขา สถาปัตยกรรมผังเมือง

                                              ตามที่ สภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้ดำเนินโครงการเพื่อคัดเลือกผู้เหมาะสมที่จะได้รางวัลนักวิชาการดีเด่นคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2558-2559 (CDAST Award 2015-2016) ซึ่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ส่งรายชื่อนักวิชาการเข้าร่วมการคัดเลือก ประเภทนักวิชาการ รุ่นอาวุโส จำนวน 1 ท่าน คือ ผศ.ดร.ธราวุฒิ  บุญเหลือ  โดยที่ประชุมสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศ  ได้คัดเลือกแล้วประกาศรายชื่อนักวิชาการผู้ได้รับรางวัลในสาขาต่าง ๆ  และได้คัดเลือกให้ ผศ.ดร.ธราวุฒิ  บุญเหลือ เป็นผู้ได้รับรางวัล ประเภทนักวิชาการรุ่นอาวุโส สาขา สถาปัตยกรรมผังเมือง  โดยได้มีพิธีการมอบรางวัลดังกล่าวในงานสถาปนิก ’60 (Architect 2017) เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2560 …

Read More »

รางวัลการประกวด ฮอนด้าแอลพีจีเอ ไทย แฟชั่น ดีไซน์คอนเทสต์ 2015

ชื่อผลงาน/ทุน : รางวัลการประกวด ฮอนด้าแอลพีจีเอ ไทย แฟชั่น ดีไซน์คอนเทสต์ 2015 ประเภท : บุคลากร ตำแหน่ง : อาจารย์สาขานฤมิตศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หน่วยงาน : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (- กลุ่มบุคลากร -) ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ – นามสกุล อาจารย์สายฝน จำปาทอง คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สาขาวิชา สาขานฤมิตศิลป์ รายละเอียดข่าว หัวข้อข่าว : อาจารย์ มมส คว้ารางวัลการประกวด ฮอนด้าแอลพีจีเอ ไทย แฟชั่น ดีไซน์คอนเทสต์ 2015 อาจารย์ มมส คว้ารางวัลการประกวด “ฮอนด้าแอลพีจีเอ ไทย แฟชั่น ดีไซน์คอนเทสต์ 2015” ประชันความอลังการ …

Read More »

รางวัลอาจารย์ดีเด่น ประจำปี 2558

ชื่อผลงาน/ทุน : รางวัลอาจารย์ดีเด่น ประจำปี 2558 ประเภท : บุคลากร หน่วยงาน : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ (- กลุ่มบุคคลทั่วไป -) ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ – นามสกุล อาจารย์สันทนา ภิรมย์เกียรติ คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ รายละเอียดข่าว เมื่อวันที่  9  ธันวาคม  2558 ในโอกาสที่ได้รับมอบรางวัลอาจารย์ดีเด่น  เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา  48  ปี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาพ / ข่าว : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ วันที่ประกาศข่าว : 30 ก.ย. 2556  ที่มา : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์-ผังเมือง-นฤมิตศิลป์ รูปภาพประกอบข่าว

Read More »

ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ นางพวงเพ็ญ วิบูลย์สวัสดิ์

ชื่อผลงาน/ทุน : ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ ประเภท : ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (- กลุ่มบุคคลทั่วไป -) ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ – นามสกุล นางพวงเพ็ญ วิบูลย์สวัสดิ์ รายละเอียดข่าว (6452) หัวข้อข่าว : ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘นางพวงเพ็ญ วิบูลย์สวัสดิ์ เกิดเมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๘๙ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรม (เกียรตินิยม) จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญามหาบัณฑิต Master of Architecture in Advanced Studies จาก Massachusettes Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกาด้านประวัติการทำงาน นางพวงเพ็ญ วิบูลย์สวัสดิ์ เคยปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาจารย์ประจำโครงการจัดตั้งคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นอกจากนี้ยังได้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับด้านสถาปัตยกรรมในหน่วยงานเอกชนอีกเป็นจำนวนมากนางพวงเพ็ญ …

Read More »

รับรางวัลชมเชยในการนำเสนองานวิจัยในงานมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัยครั้งที่12

                                ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมธี  พิริยการนนท์  อาจารย์ประจำสาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เข้ารับรางวัลชมเชย  จากการนำผลงานวิจัยไปร่วมนำเสนอประเภทโปสเตอร์และจัดแสดงในงานวิจัยมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัยครั้งที่ 12  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งได้จัดงานโครงการมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 12 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “Toward Sustainable Community Development by Integrating Basic and Applied Researches : ก้าวสู่การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน โดยบูรณาการงานวิจัยพื้นฐานและงานวิจัยประยุกต์”  โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมแม่น้ำของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ซึ่งจำนวนผลงานวิจัยที่นำเสนอในการประชุมครั้งนี้มีทั้งหมด 223 เรื่อง จำแนกเป็น การนำเสนอภาคบรรยาย 79 เรื่อง และภาคโปสเตอร์ 144 …

Read More »
Translate »